Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 22.11.2016.

5. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na član 16. amandman je podneo narodni poslanik Neđo Jovanović. Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Neđo Jovanović

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Zahvaljujem se, predsednice.
Uvažena ministarko, poštovani narodni poslanici, motiv podnošenja ovog amandmana je više nego jasan. Radi se o tome kome prevashodno uručiti naređenje prilikom dovođenja potencijalnog nasilnika u policijsku stanicu, a s druge strane – šta to naređenje treba da sadrži? Ako to naređenje ne sadrži osnovne podatke o žrtvi nasilja, onda mi se čini da to naređenje nema potpuni smisao, niti potpunu formu. Ako krivična prijava ili ranije rešenje o sprovođenju istrage, a sada naredba o sprovođenju javno-tužilačke istrage sadrži osnovne podatke o oštećenom, ovde imamo žrtvu nasilja, zašto ti podaci ne bi bili sadržani u naređenju, jer se upravo odnosi na žrtvu nasilja? Ovde žrtvu nasilja u naređenju nemamo nigde, a po meni, takvi podaci bi trebali da stoje, jer i krivično zakonodavstvo i sudska praksa ukazuju na to i da oštećeni, u konkretnom slučaju žrtva nasilja, svoju legitimaciju mora da doživi i da ima u odgovarajućem pravnom aktu. Ovde je to naređenje.
Dalje, ja sam zajedno sa mojim kolegama narodnim poslanicima bio u dilemi da li i upozorenje nasilniku ili potencijalnom nasilniku treba da bude sadržano u naređenju? Upozorenje šta će se desiti i kakve će posledice pretrpeti ukoliko ne postupi po hitnoj meri. Nama se čini da to upozorenje ima karakter prevencije, da on kad vidi šta ga čeka ukoliko prekrši hitnu meru, ili ne postupi po hitnoj meri, da će to delotvorno uticati na njega da ne počini akt nasilja, jer je to u principu nešto što prevenira bilo šta što može da se desi, imajući u vidu da su pojedine kolege narodni poslanici primedbovali na neki način – šta, ukoliko u ovom vremenskom periodu kada hitna mera stane na snagu, on ode negde, kako je rečeno, u kafanu, napije se, vrati se kući, pretuče ženu, ubije, ne daj bože, itd. Meni se čini da bi to upozorenje moglo delotvorno da deluje i da u svakom slučaju prevenira bilo šta što može da se desi kao katastrofalna ili tragična posledica.
Kome uručiti naređenje? Naređenje je, po mom dubokom ubeđenju i svih nas narodnih poslanika SPS, neophodno potrebno, pored ostalih koje ste, uvažena ministarko, s razlogom naveli, znači, neophodno je potrebno, po nama, uputiti odnosno dostaviti i žrtvi nasilja. Zašto? Postoji više razloga.
Prvi razlog je da žrtva nasilja mora biti obaveštena o svakoj fazi procesa koji se odvija, radi prevencije od nasilja. Ali, baš bukvalno o svakoj fazi, svakom detalju, svakom elementu tog procesa.
Drugi razlog – ako je žrtva nasilja obavešten da je potencijalni nasilnik priveden na osam časova, da mu je izrečena hitna mera, da ta hitna mera podrazumeva jednu od ove dve koje su predložene zakonom o kome raspravljamo, u toj situaciji već dolazimo do smirivanja žrtve nasilja, smanjuje se tenzija, smanjuje se njen strah, stepen ili intenzitet njenog straha će svakako biti manji, jer ona je svesna da je država stupila i počela da deluje, da više nasilnik ne može da se ponaša onako kako se ponaša. Na neki način, kako sam to napisao u amandmanu, dolazi do tzv. psihosocijalne stabilizacije žrtve nasilja, jer ona od tog trenutka shvata da je zaštićena, ili da se mere zaštite preduzimaju. Zašto onda u toj situaciji ne dostaviti naređenje i žrtvi nasilja? Jer, ako se dostavljaju, analogno ovom mom stavu, sudski akt oštećenom u toku trajanja krivičnog postupka do podizanja optužnice, ili započinjanja glavnog pretresa, onda i žrtva nasilja ima puno pravo da kroz dostavljanje naređenja ili bilo kog drugog akta bude obaveštena, s jedne strane, a s druge strane – da se smiri, da zna šta joj je činiti dalje, da je svesna da država sa svojim mehanizmima, preko svojih institucija, stupa na scenu, pežorativno rečeno, i počinje da deluje u cilju zaštite žrtve nasilja.
To je bio smisao i motiv ovog našeg amandmana i ja vas molim da još jednom razmotrite mogućnost da se ovaj amandman prihvati, jer bi bio jako delotvoran u praktičnoj primeni ovog zakona, tim pre što nismo pribegli, i tu vas potpuno podržavamo, austrijskom modelu zaštite žrtve nasilja, jer mi nemamo uslove za tako nešto. Nemamo uslove da im još uvek obezbedimo potpunu izolaciju potencijalnog nasilnika od žrtve, ali zato imamo mehanizme sadržane u porodičnom zakonu i imamo mehanizme koji su nesporno sadržani u Zakoniku o krivičnom postupku, koji omogućavaju delovanje prema osumnjičenom, okrivljenom, kako se ne bi vratio ka žrtvi i kako ne bi počinio krivično delo, što bi bilo sa tragičnim posledicama. U tom smislu imate podršku, samo vas molim da još jednom razmislite o ovom našem amandmanu. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima ministar.

Nela Kuburović

Uvažena predsednice, dame i gospodo narodni poslanici, samo da obavestim kolegu Neđu Jovanovića da je već prihvaćen jedan od amandmana gde je bilo predloženo da se žrtva obavesti o izricanju hitne mere. Tako da, to je jedan od razloga zašto ovaj amandman nije prihvaćen.
Moram samo da se osvrnem i na prethodne komentare kada je u pitanju isti član, s obzirom da je poslanik Gorica Gajević pominjala uvođenje još dodatnih hitnih mera. Vaš amandman sadrži i predlog da se uvede i pritvor. Odbor za ustavna pitanja je taj amandman odbacio upravo iz razloga neustavnosti, s obzirom da pritvor može samo da određuje sud, a ne policijski službenik. Tako da, zato ne možemo ni da raspravljamo o ovom amandmanu s obzirom da sadrži i meru izricanja pritvora. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Mogu da vam dam reč po amandmanu. Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Neđo Jovanović

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Zahvaljujem se, predsednice.
Ja sada koristim vreme ovlašćenog predstavnika poslaničke grupe SPS.
Zahvaljujem se, uvažena ministarko, na objašnjenju i žao mi je što se u jednom delu ovaj naš amandman poklopio ili faktički identifikovao sa amandmanom koji ste usvojili. Onda ostaje samo jedna vrsta, da kažem, pravne praznine, kada je u pitanju forma naređenja, gde mi zaista smatramo da legitimacija žrtve nasilja mora da postoji u formi naređenja, i eventualno, da ovo upozorenje za koje smatramo da je isključivo preventivnog karaktera i da zaista u nekom praktičnom smislu reči može ostvariti tu svrhu prevencije bi moglo imati nekog smisla u nekim eventualno kasnijim izmenama i dopunama ovog zakona. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala .
Na član 16. amandman je podneo poslanik Borisav Kovačević.
Želite li reč? Izvolite.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Borisav Kovačević

Poslanička grupa Partija ujedinjenih penzionera Srbije
Gospođo predsedavajuća, ja prihvatam obrazloženje za drugi deo predloga mog amandmana, koji se odnosi na drugi deo ovog člana 16. Ali, evo, i do sada smo razgovarali sve vreme dok smo govorili i o prethodnim amandmanima na ovaj isti član, nismo i dalje razjasnili šta ćemo uraditi, šta ćemo uraditi sa mogućim počiniocem i izvršiocem nasilja u porodici ako ga nećemo staviti u pritvor.
Jasno mi je da policija ne može da mu odredi pritvor, ali može li da preduzme sve mere preko suda da se donese hitna odluka o pritvoru? Jer, ja ovde vidim, i sve ovo što je diskutovano pre mene, kao najsigurniju meru da se obezbedi moguća žrtva tog nasilja, i da se obezbedi da mogući počinilac ne izvrši nameru. Jer, u ovom članu stoji jedna vrlo snažna i upozoravajuća stvar, da se to mora uraditi da ne bi sutra bio ni policajac ni sud kriv što se to desilo. A, to je, gospodo, ovde navedeno. Nije to uručivanje naređenja i završena stvar, nego je kod uručivanja naređenja jasno i direktno lice odbilo da primi naređenje. Molim vas, to ja ne gledam nikako drugačije nego njegovu nameru da odbija da ne izvrši ono što je naumio.
U takvoj situaciji čini mi se da su nedovoljne mere predviđene ovim predlogom, jer mi puštamo to lice sa velikom verovatnoćom da će on da prekrši izrečene mu hitne mere, i da će uraditi, pogotovo frustriran svim tim što se događalo, itd, doći će u porodicu, uzmite da je noć, nema gde, on ide u kuću, i u kući treba da nastane haos, pokolj, i ne znam šta.
Dajte da predložimo drugi način da obezbedimo bar tih prvih 48 sati na bilo koji način, da lice o kome se radi, mogući počinilac nasilja, ne dođe uopšte u situaciju da može to da uradi. Ovako, ako ga pustimo, ostavljamo apsolutno njemu na volju hoće li to da uradi ili neće, a videli smo iz mnogobrojnih primera, samo ono što smo imali u medijima, kakvih ludaka sve ima, slobodno tako da kažem. Onaj u Žitištu maltene bi pobio sve koji su bili tamo, da je imao još mogućnosti.
Prema tome, ja ne plediram da je ovaj moj predlog najbolji i da ga treba prihvatiti, ali hajde, apelujem, gospođo ministarka, na vas, da još jednom pogledate i da se to pitanje razreši, jer meni je to ključno pitanje u svemu ovome. Neko je to i rekao na početku, čini mi se gospođa Gajić, da je ovo jedan od ključnih članova u ovom zakonu, ključni zbog toga što organi reda, pravosuđa, neće na ovaj način izvršiti sve ono što je potrebno da onemoguće nasilje i ne daj Bože ubistvo ili višestruko ubistvo. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 16. amandmana su zajedno podneli poslanici Nataša Mihailović Vacić, Jasmina Karanac i dr Ivan Bauer.
Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč?
Reč ima Nataša Mihailović Vacić.

Nataša Mihailović

Hvala, predsednice.
Uvažena ministarko, zahvaljujem se što je Vlada Srbije prepoznala značaj i važnost ovog amandmana na član 16. Predloga zakona o sprečavanju nasilja u porodici, a koji se odnosi upravo na obaveštavanje žrtve nasilja o izrečenoj hitnoj meri, upravo ono o čemu je kolega Jovanović pre mene govorio.
Dve godine nakon što je stupila na snagu Istambulska konvencija Saveta Evrope o sprečavanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici, naša država usklađuje zakonodavni okvir sa tom Konvencijom i donosi poseban Zakon o sprečavanju nasilja u porodici.
Jedan od osnovnih ciljeva ovog zakona, a to je sprečavanje nasilja, zaštita žrtve i podrška žrtvi, sadržan je upravo u članu 16. koji uređuje hitne mere ko ih i kako sprovodi, propisuje i sadržaj naredbe, rokove itd.
Ono što je bio nedostatak tom ključnom članu koji predstavlja okosnicu zakona, bilo je upravo obaveštavanje žrtve o hitnoj meri koju sprovodi nadležni državni organ. Drago mi je zato da je Vlada Srbije uvidela značaj amandmana i što je prihvatila da se i žrtva nasilja uključi u suštinski važno obaveštavanje o izrečenoj meri protiv nasilnika.
Zašto je to važno? Upravo je o tome govorio i kolega Jovanović. Žrtva nasilja mora biti obaveštena o svakoj fazi postupka, zato što je bilo kakvo obaveštenje, a u ovom slučaju prvo obaveštenje o izricanju i sprovođenju hitne mere prvi predah koji žrtva ima i prvo njeno smirivanje. To je pod jedan. Pod dva, svakako da se smanjuje i stepen i intenzitet straha koji nedvosmisleno ima žrtva nasilja. Treće, pa to je početak zapravo oporavka žrtve. To je uvod u ono što se u zakonu zove psiho-socijalna stabilizacija žrtve.
Budući da je Vlada usvojila ovaj amandman i da je on postao sastavni deo zakona, ovim završavam svoje izlaganje. Hvala.