Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 16.11.2016.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/256-16

2. dan rada

16.11.2016

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:10 do 19:35

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Šta ga nisam opomenula?

Miloš Bošković

Mislim da sam rekao, čulo se u mikrofonu, mogu opet. Treba opet?
Niste ga opomenuli kada je skrenuo sa teme. Očigledno se ne čujemo, pa ću morati ovako.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Pa, ne čujemo se, ne govorite meni, nego kamerama, očigledno, pa se ne čujemo

Miloš Bošković

U svakom slučaju, mislim da postoji neko iz vladajuće koalicije koje piše pluseve dok prenose, izgleda da se vi takmičite ko će više da se dodvori premijeru. Tako da Atlagić…
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Ovako, pošto ste zloupotrebili Poslovnik, dva minuta manje vašoj grupi. Zloupotrebili ste Poslovnik.
Ne, ne, nije, profesor Atlagić je savršeno govorio o temi, treba imati veliki stepen obrazovanja, biti profesor na Univerzitetu i razumeti. Nije sve instant kultura, instant obrazovanje, znate. Treba pročitati puno knjiga da bi shvatio, a pošto vas ne interesuje član 106. nego ovo drugo što ste govorili, dva minuta manje. Tako je, jer ste poslanička grupa koja stalno opominje na pridržavanje Poslovnika.
Tako da, izvolite vi.
Reč ima narodni poslanik Miladin Ševarlić. Izvolite.

Miladin Ševarlić

Poslanička grupa Dveri
Hvala, gospođo predsednice.
Reklamiram povredu Poslovnika član 107. dostojanstvo Narodne skupštine.
Ovo nije prvi put, povodom toga sam uputio i poslaničko pitanje vama, kao predsednici Skupštine, a i drugim saradnicima vašim u kabinetu predsednice Skupštine, uobičajena praksa je postala da mi iznosimo, odnosno govorimo koristeći anglosaksizme.
Prema tome, mi nemamo po Ustavu premijera, nego imamo predsednika Vlade. Mi nemamo parlament, nego imamo Narodnu skupštinu. Prema tome, kao što je neprilično da domen Narodne skupštine bude parlament, umesto Narodna skupština, tako isto neprimereno je govoriti o premijeru, nego treba ga nazvati onako kako se naziva ta funkcija po Ustavu, a to je predsednik Vlade Republike Srbije. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem na poduci, ovo nije povreda Poslovnika.
Reč ima narodni poslanik Srđan Nogo. Izvolite.
Vi ste na redu, nisam vas prozvala ovako, a neka se pripremi Dušan Pavlović.
...
Dveri

Srđan Nogo

Poslanička grupa Dveri
Prethodni govornik je, za divno čudo, odlučio da protivreči Aleksandru Vučiću, ja sam to juče pokazao, jer Aleksandar Vučić u obrazloženju Zakona koji nam je stigao, koji se tiče organizacije nadležnih državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije, upravo kaže da imamo određene probleme i da su oni uočeni i da zbog toga treba redefinisati državne organe, da bi se efikasnije borili protiv organizovanog kriminala, korupcije i terorizma, a prethodni govornik je rekao da je Vlada dala sjajne rezultate. Pa, sada moramo da utvrdimo da li je bio u pravu taj poslanik ili je u pravu predsednik Vlade, kada nam pošalje ovakav jedan zakon ili obrazloženje.
Juče sam obećao kolegi Balši Božoviću, pošto sam bio predmet njegovih kritika, mada on očigledno nije dobro čitao dnevni red i ne zna o kojim sve zakonima raspravljamo, da ću govoriti i o jednom zakonu o kojem juče nisam stigao, to je Predlog zakon o sprečavanju nasilja u porodici.
Vidim da je većina poslanika najveći deo vremena govorila upravo o ovom Zakonu i mislim da nema spora u ovoj sali da svih 250 narodnih poslanika se zalaže da se žrtve nasilja zaštite na najbolji mogući način. Siguran sam da i Vlada Republike Srbije ima takvu istu nameru. Siguran sam da su do sada Vlada i svi nadležni državni organi u domenu svojih kompentencija i znanja to pokušavali i činili najbolje što su mogli.
Podsetićemo da je 2005. godine u naše Krivično zakonodavstvo uneto krivično delo nasilja u porodici, tada je na vlasti bila DS. Da li je od 2005. do 2012. godine iskorenjeno nasilje u porodici, dok je DS vladala? Nije, znači i dalje je postojalo. Pa, ne možemo reći ni da je krivica do vlasti, jer i od 2012. do danas mi i dalje imamo to krivično delo.
Samo po sebi, kažnjavanje i normiranje ne može da dovede do suzbijanja i iskorenjavanja tog dela, treba raditi na prevenciji. Ja sam juče ukazao da ovaj naziv zakona nije adekvatan, jer ovde se uopšte ne govori o krivičnim delima i nepravnim sredstvima kojima se vrši nasilje u porodici, već se govori o načinu organizovanja međusobne koordinacije i multiresorske saradnje između državnih organa na primeni Krivičnog zakonika, Porodičnog zakona i drugih zakona kojima se sprečava nasilje u porodici.
Mi imamo i Ustav i pomenuti Krivični zakonik i Zakonik o krivičnog postupku i Porodični zakon i Zakon o policiji i Zakon o tužilaštvu i Zakon o zabrani diskriminacije i Zakon o socijalnoj zaštiti, svi oni su do sada na pravi način uređivali ovu materiju. Tako da, imate i deo u obrazloženju koji kaže da donosite zakon kao pokušaj da se reši problem koji postoji u Srbiji i koji se ogleda u nedovoljnoj koordinisanoj saradnji organa koji su nadležni da sprečavaju nasilje u porodici i zaštite i pruže punu podršku žrtvi. Što znači, vi sami priznajete da državni organi nisu bili u stanju da koordiniraju, ali je totalni apsurd da vi donosite zakon da biste pokrili nesposobnost i nerad državnih organa.
Znači, ovakva pitanja se ne uređuju zakonom. To je jedan veliki apsurd da donosite zakon kojim ćete pokušati da naterate državne organe da rade svoj posao. To je zaista veoma čuda stvar koju ste stavili u obrazloženje.
Dalje, moram da ukažem da izmenama Krivičnog zakonodavstva i Porodičnog zakona se uvek postiže bolja zaštita porodice. Postavljam jedno pitanje, u članu 3. pominjete skup mera, kakav je to skup mera? To je suprotno sa načelom zakonitosti.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poslanice, remetite red i sednicu. Molim vas, sačekajte da Srđan Nogo završi govor.
...
Dveri

Srđan Nogo

Poslanička grupa Dveri
Ako može samo ovo da mi se izuzme iz vremena.
Znači, u članu 3. kažete - od skupa mera kojima se otkriva da li preti neposredna opasnost od nasilja u porodici i skupa mera koja se preduzimaju.
Kakav je to skup mera? To je suprotno od načela zakonitosti. Sam predsednik Odbora za ljudska i manjinska prava je na Odboru rekao da zakon mora da bude i precizniji, odnosno da moraju da postoje jasniji mehanizmi da bi mogao da se primeni. Ovako široka formulacija je apsolutno ne primenjiva, u praksi ovo ne može niko da sprovede ili otvara mogućnosti za zloupotrebu.
O Pravosudnoj akademiji sam već rekao šta imam, ali vidim da smo se dosta svi okretali još jednoj temi, temi evidencije. Mislim da je ovde jedan ozbiljan problem oko tih evidencija, najpre što nema jedinstvene metodologije sačinjavanja evidencije i da će u praksi ovo biti ne moguće ostvarivo, ali je druga stvar, mislim da će Ustavni sud oboriti ovaj zakon, jer je protiv Ustavno da se vode evidencije. Mi ovde pričamo o licima koja su sa formalno-pravnog stanovišta nevini. Ne postoji najniži deo sumnje da su počinioci, odnosno da preti da će da počini neko krivično delo, što je vrlo sporno da policija vodi evidenciju o takvim ljudima.
Znači, drugo je da li su oni već ušli u krivični postupak, odnosno da li je taj postupak okončan nekom osuđujućom odlukom suda, presudom tj. ali ovo su formalno-pravno nevina lica, tako da je to vrlo, vrlo sporno.
Da se osvrnem na sva četiri zakona koje ste predložili, moram da prozovem i predsednike Advokatske komore Srbije i Advokatske komore Beograda, koji danas ćute, juče ćute, a očekujem da će se u narednim danima oglasiti i kritikovati ove zakone. Oni očigledno isto tako ili ne rade svoj posao ili su i oni krenuli nekom linijom manjeg otpora. Hvala.