Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 03.12.2018.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/301-18

5. dan rada

03.12.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 00:00

OBRAĆANJA

...
Srpska radikalna stranka

Sreto Perić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Uvažene kolege, dame i gospodo narodni poslanici, imam višegodišnje iskustvo narodnog poslanika, a do jutros nisam znao da poslanici nemaju pravo da podnesu amandman na naslov zakona. Mene to mnogo i ne čudi, ako neko može da se nazove poslanik, krivine od prave ulice napraviti krivu, pa to predloži, odnosno ospori, to onda nije ni iznenađujuće.

Ali, gospodine ministre, s vama bih želeo malo sad malo da debatujem, zvuči lepo Zakona o centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, a da li ste vi preko poreske uprave kao nadležni ministar proverili da ukoliko se neki preduzetnik opredeli i vlasnik određene radnje, da prima lični dohodak, odnosno zaradu, da on plaća 80% obaveze na svoju zaradu. Znači, na jedan dinar 80% ili 80 para on plati. O kakvoj obavezi Centralnog registra onda mi možemo da govorimo, a ne zaposlene sa nekim malim, neznatnim smanjenjem 58,75%.

Mi srpski radikali znamo zbog čega vi uvodite ovaj Centralni registar. Ne kažemo da je nepotrebno, vi ga uvodite zbog efikasnije kontrole naplate poreskih obaveza. Mi nismo protiv toga da se poreske obaveze plaćaju, da postoji evidencija, da oni koji to ne mogu da urade, da vidi država da li ima mogućnost da im pomogne, a oni koji to ne žele da urade, da budu sankcionisani.

Pošto su nam stavili primedbu da nemamo pravo da predlažemo izmene zakona o kojem mi sada raspravljamo, evo, ja bih, nisam se konsultovao sa mojom poslaničkom grupom, ali vrlo rado odustao i povukao ovaj amandman ako bi mi ministar objasnio da će u ovom Centralnom registru moći da se prepozna da je jedan potpredsednik Vlade vođa narkodilera i mi strahujemo da neće biti još takvi.

Gospodine ministre, ako objasnite da on se vidi u ovom registru, onda ćemo mi odustati od amandmana koji sam ja podneo, pa nećemo ni menjati zakon. Nama će biti sasvim dovoljno i to. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Tomislav LJubenović.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Tomislav LJubenović. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Tomislav Ljubenović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Hvala, predsedavajuća.

Na Predlog zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja poslanička grupa SRS podnela je amandman kojim smo predložili da se promeni naslov, tako da glasi – Zakon o jedinstvenom registru obaveznog socijalnog osiguranja.

Naime, u Republici Srbiji je trenutno na snazi Zakon o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, koji je usvojen 2010. godine, „Službeni glasnik“, broj 30/2010.

Važno je istaći da je 2010. godine, kada je prvi put usvojen ovaj zakon, članom 5. bilo definisano da sredstva za obavljanje delatnosti Centralnog registra obezbeđuje iz budžeta Republike Srbije na razdelu ministarstva za socijalnu politiku, a ministar rada i socijalne politike je bio Rasim LJajić.

Godine 2014. izvršene su dve izmene i dopune ovog zakona „Službeni glasnik“, 44/2014 i 116/2014. Između ostalog, u članu 5. je definisano da sredstva za obavljanje delatnosti iz Centralnog registra obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije na razdelu ministarstva nadležnog za poslove finansija.

Samostalnim članom zakona i izmenama i dopunama „Službeni glasnik“ 116/2014 definisao je - ministarstvo nadležno za socijalnu politiku je dužno da u roku od 30 dana stupanja na snagu ovog zakona isknjiži opremu i sredstva za rad iz stava 1. ovog člana iz svojih poslovnih knjiga.

Ministarstvo nadležno za poslove finansija će opremu i sredstva za rad iz stava 1. ovog člana evidentirati u svojim poslovnim knjigama po ispunjenju uslova iz stava 2. ovog člana.

Do današnjeg dana nije došlo do proknjižavanja ovih sredstva u Predlogu zakona koji je danas pred nama. U članu 45. stoji identične odredbe kao u izmenama i dopunama iz 2014. godine. Jedino su članovi zakona različiti. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima Ministar Mali. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Siniša Mali

| Ministar finansija
Dame i gospodo, uvaženi poslanici, par razjašnjenja oko ovog zakona i načina na koji Centralni registar funkcioniše.
Dakle, najpre, taj Centralni registar je osnovan i definisan Zakonom iz 2010. godine i sam njegov naziv je, takođe, definisan istim zakonom, tako da zbog toga nema potrebe da se menja. U međuvremenu je zaživeo i ceo taj sistem radi na način na koji treba da radi.
Ono što je važno je da se zna da se u taj Centralni registar prijavljuju svi oni koji žele da prijave obavezno socijalno osiguranje, da li je to poslodavac ili je to zaposleni i imate na njihovom portalu i informaciju do koje možete da dođete oko toga koliko su uplaćeni doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.
Mislim da nekima od vas koji su postavili to pitanje daje odgovor na pitanje da li i na koji način može da se dođe do informacije koliko je i ko dobio, odnosno plaćao doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.
Ono što je važno je, takođe, da su napori Vlade Republike Srbije usmereni, a stoga i izmena ovog zakona, ka tome da svi registri rade zajedno, dakle da međusobno komuniciraju. Kada kažem registri, mislim i od poreske uprave i od ovog registra i svih ostalih registara kroz tzv. e-portal ili e-upravu, gde građani Srbije nemaju potrebe više da odlaze po razna dokumenta nego to sistem, odnosno država kroz e-upravu i elektronska dokumenta da radi za njih. Hvala puno.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Nikola Saviće.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na naslov Predloga zakona amandman je podnela narodni poslanik Vesna Nikolić Vukajlović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na naslov Predloga zakona amandman je podnela narodni poslanik Marina Ristić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Momčilo Mandić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na naslov Predloga zakona amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Aleksandra Belačić. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Aleksandra Belačić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Pre nego što obrazložim svoj amandman, htela bih samo da skrenem pažnju da su poslanici stranke Rasima LJajića, koji su napustili sednicu ili su sa iste pobegli, još uvek prijavljeni u sistemu.

Dakle, ja sa svog mesta vidim barem pet poslaničkih kartica koje su ubačene, pa ne bi bilo loše da ih neko izvadi iz sistema ko je za to zadužen.

Da se vratimo na amandman. Dakle podnela sam amandman na naslov Predloga zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, a svojim amandmanom predlažem da se naslov Predloga zakona promeni tako da glasi – Predlog zakona o Centralnom registru korisnika obaveznog penzijskog, invalidskog i socijalnog osiguranja.

Ovaj registar je od izuzetnog značaja obzirom da olakšava poslodavcima prijavu zaposlenih. Međutim, interesantno je to da su jedinstvenu bazu Centralnog registra preuzeti podaci o obračunatim, odnosno plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje iz Poreske uprave, počev od marta meseca 2014. godine, kada je započeo sa radom sistem Poreske uprave pod nazivom – objedinjena naplata i da se ti podaci dostavljaju Centralnom registru na nedeljnom nivou.

Dakle, preuzeti su podaci od marta 2014. godine, a mi na sajtu Centralnog registra možemo pročitati saopštenje od novembra 2018. godine koje glasi: „Portal za obveznike Centralnog registra od danas je dostupan za rad u punom kapacitetu“.

Dakle, vama je trebalo četiri godine od pokretanja portala da ga stavite u pun kapacitet, pa se postavlja pitanje koliko bi vam onda vremena bilo potrebno da se problem suštinski reši i da se radnici u Srbiji izvuku iz sivo-crne zone.

Žao mi je što danas, kada raspravljamo o ovom problemu, niste prisutni u punom sastavu, odnosno što je odsutan potpredsednik Vlade Rasim LJajić, budući da je i sam bio na funkciji ministra za rad i socijalna pitanja između 2007. i 2008. godine.

Iz medija smo pročitali da on najavljuje svoje povlačenje, govoreći da neće biti član neke sledeće Vlade, bilo da je reč o izborima ili o rekonstrukciji.

Obzirom da je još uvek na funkciji potpredsednika Vlade i ministra, a da ne sme da se pojavi pred narodnim poslanicima, mi iz SNS samo imamo da poručimo da ne moraju da se čekaju neki naredni izbori, već da može i da se podnese ostavka. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Siniša Mali

| Ministar finansija
Zarad informisanja, portal radi nesmetano, osim desetak dana u oktobru mesecu, kada zbog tehničkih razloga nije funkcionisao. To je u međuvremenu popravljeno, tako da ovaj portal apsolutno radi kako treba i vrši svoju funkciju. Hvala puno.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Božidar Delić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na naslov Predloga zakona amandman je podnela narodni poslanik LJiljana Mihajlović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Filip Stojanović. Izvolite.