Treća sednica Drugog redovnog zasedanja , 22.10.2019.

1. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Treća sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/257-19

1. dan rada

22.10.2019

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Marinković

Sednica je trajala od 10:20 do 19:10

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, gospodine Pantiću.

Sada pravo na repliku ima Biljana Pantić Pilja. Izvolite.

...
Srpska napredna stranka

Biljana Pantić Pilja

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Gospodine Pantiću, sve ovo što ste mi ispričali je ukoliko se usvoji da samo lica sa završenom Pravosudnom akademijom. Ja sam govorila o konkretnom slučaju danas, odluka, vi kažete - ima i drugih kandidata. Da, to sam i ja navela. Od 22 kandidata, samo je jedan zamenik gradskog pravobranioca. A to što ste sad rekli, pa, naravno, onaj ko je u sudu, bliži sudu, nigde ne piše u zakonu, gospodine Pantiću, da samo sudijski pomoćnik može da bude sudija a ne neko drugi. Hvala vam.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, koleginice Pilja.
Gospodin Pantić ima reč. Izvolite.

Aleksandar Pantić

Ja sam rekao da i po sadašnjem zakonu Pravosudnu akademiju može pod jednakim uslovima da upiše kako sudijski pomoćnik, tako i advokatski pomoćnik i lice koje je zaposleno u bilo kom državnom ili privatnom preduzeću ili organu. Prema tome, Pravosudna akademija je i u ovom momentu dostupna svima pod jednakim uslovima. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospodine Pantiću.
Sada reč ima narodni poslanik, gospodin Petar Jojić. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Petar Jojić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, molim Visoki savet sudstva da ubuduće šalje svoje predstavnike koji neće obmanjivati javnost i podnositi lažne izveštaje.

Gospođo ispred Visokog saveta sudstva, vi ste pomenuli malo pre, a ovo vam nije prvi put, slušao sam ja vas, ovo je treći put, kada vi pričate šuplje priče i iznosite laži….
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Kolega Jojiću, moram da vas zamolim, nemojte tako teške reči. Možemo da razmenjujemo argumente. Gosti su u pitanju.
Izvolite, nastavite.
...
Srpska radikalna stranka

Petar Jojić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Gospodine predsedavajući, kada Visoki savet sudstva dođe pred ovu Skupštinu, ima da mu se tresu gaće. On mora poštovati Skupštinu i narodne poslanike koji ih biraju, a ne da dođu sa lažnim izveštajima i neosnovanim izjavama.
Gospođa je malo pre rekla kako se vode disciplinski postupci protiv onih koji čine disciplinske prekršaje u toku suđenja u toku svoga mandata. Gospođo, vi ne rekoste koliko je podneto disciplinskih prijava 2016, 2017, 2018. i 2019. godine?
E, sad ću vam reći, jer sam od Visokog saveta sudstva, koje je potpisao Milojević, rekao sledeće, a vi ste to zaobišli, smišljeno, da prevarite narodne poslanike: "Uvidom u evidenciju - Petru Jojiću odgovor na pitanje - disciplinskog tužioca utvrđeno je da je u toku 2016. godine dostavljena 831 disciplinska prijava, u 2017. godini 588 disciplinskih prijava, u 2018. godini 582, a u prvih šest meseci 2019. godine 242 disciplinske prijave".
Od toga, gospođo, što ne dadoste obrazloženje narodnim poslanicima, da je od toga svega 31 uzeta u rad. Šta je sa one 2.200 prijava? Ovaj narod poludio pa tuži i žali se na predstavnike pravosudnih organa od besa? Od muke, jer su ih mnogi u crno zavili. A Visoki savet sudstva toleriše predsednicima sudova što se krši zakon od strane pojedinih sudija. Istaći ću dva primera i dva slučaja.
Imate predmet P broj 6742/17, gde je učesnik u tom postupku bio Besarić Jovo. Sudija Dragana Marčetić vodila je postupak. On je pretrpeo nezakonitim postupanjem postupajućeg sudije, kršenjem zakona i falsifikovanjem činjenica i činjeničnog stanja u tom predmetu štetu od 50 hiljada evra.
Drugi slučaj iznosim, prof. dr Veroljuba Rajovića, koji je u predmetu broj 2143/12, takođe kršenjem zakona od strane sudije, pretrpeo štetu u iznosu od 30 hiljada evra.
Šta ste u tom pogledu vi učinili? Šta je Visoki savet učinio?
A još da vas nešto naučim pameti ovde. Vi ste počinili grubo kršenje Ustava iz člana 21, iz člana 36, iz člana 99, iz člana 153.
Gospođo, vodite disciplinske postupke. Jel vi donosite rešenje o vođenju disciplinskog postupka i odluku, formalno-pravnu? Vi kršite član 36. Ustava Republike Srbije.
Gospodo iz Visokog saveta sudstva, kako je moguće da mi danas u Srbiji imamo 2.745 sudija? Od toga, 1.959 su žene, a samo 776 su muškarci. Šta vi tu činite? Kršite član 21. Ustava Republike Srbije, diskriminacija.
Dalje, sudsko osoblje, imate 10.818. Sudskih pomoćnika imate 1.595, državnih službenika imate 5.851 i 3.700 nameštenika. Sudovi su rasterećeni.
Govorile su moje uvažene kolege ovde danas da je veliki broj poslova detaširan, izmešten iz suda, to jest uvođenje javnih beležnika, uvođenje javnih izvršitelja, Agencije za mirovno rešavanje sporova, čime su to sad neki pojedinci opterećeni.
Gospodo, vi ste krivi iz Visokog saveta sudstva, a vas ne treba zvati Visoki savet sudstva. Treba reći – savet sudstva. Vi kao visoki predstavnik iz EU kad dođete u ovu Skupštinu.
Prema Zakonu o budžetu, gospodo, svi sudovi u Srbiji se finansiraju sa 24 milijarde dinara. Rashodi za sudove su 1,93% iz budžeta. Da bi se sprečila korupcija, gospodo iz Visokog saveta sudstva, a to ja predlažem odgovorno kao advokat i kao čovek skoro sa 50 godina pravne struke i bivši ministar pravde, molim vas da se povećaju plate nosiocima pravosudnih funkcija da bi sprečili korupciju. Ja da sam u mogućnosti i da se pitam, 100% bih povećao plate nosiocima pravosudnih funkcija. Na taj način bi smanjili korupciju.
Prema tome, dame i gospodo iz Visokog saveta sudstva, vi i predsednici sudova koje vi birate, ja bih rekao, od Rimljana do današnjeg dana gore stanje u pravosuđu na ovoj teritoriji nije bilo, da ne kažem pogotovo od 2000. godine kada su „dosmanlije“ došle. „Žuta pešadija“ se sada utemeljila u sudovima i tužilaštvima da to ne mogu ni atomske bombe da demontiraju.
Prema tome, gospodo iz Visokog saveta sudstva, SRS se zalaže da se vratimo u pređašnje stanje, u prvobitno stanje, u redovno stanje opštinskih sudova, okružnih sudova, Vrhovnog suda i isto tako i za tužioce.
Ko je odgovoran, zašto se toliko priča – nerešeni predmeti? Ko? Predsednici sudova, to su turisti u najvećem delu. Prvi su oni kada su savetovanja na Tari, na Zlatiboru, na Paliću, u Vrnjačkoj Banji, na Zlataru, gde ih nema. Oni su prvi, vode sekretarice sa sobom da ih edukuju na tim savetovanjima. E pa, neka ih edukuju tamo gde rade, gde su sudovi.
A vi, gospođo, sećam se vas kada ste vi govorili pre dve godine, kada ste govorili o tome koliko ima disciplinskih poslova. Sad pitanja, dajte mi odgovore - od 2016. godine do današnjeg dana koliko je rešeno predmeta u disciplinskom postupku, ime i prezime sudije i koji je ishod odluke?
Drugo, kad odbacujete, gospodo, vaši tužioci kad odbacuju disciplinske prijave, zašto ne pišu rešenja sa obrazloženjem? Obavezuje vas član 36. Ustava Republike Srbije. Pa vidite koliko vi kršite Ustav? To niko u državi ne krši Ustav, nego vi. Da li sam vam rekao koje sve članove Ustava vi kršite? Dođete ovde da nam pričate šuplju priču? Znate li za koga je to? Za onoga ko nema pojma šta je pravosuđe.
Prema tome, kad dođete ovde morate objektivno izveštavati narodne poslanike i morate znati da ste došli gde vas i bira Narodna skupština i što kaže kolega Mirčić - istinu i samo istinu, jer samo tako možemo pomoći da se otklone brojne nepravilnosti i brojne zloupotrebe u ovom stanju u kome ste vi. Vi ste u v.d. stanju.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospodine Jojiću.
...
Srpska radikalna stranka

Petar Jojić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Mogu li samo minut?