Treća sednica Drugog redovnog zasedanja , 22.10.2019.

1. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Treća sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/257-19

1. dan rada

22.10.2019

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Marinković

Sednica je trajala od 10:20 do 19:10

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima gospođa Branislava Goravica. Izvolite.

Branislava Goravica

Poštovani poslanici, ja se zahvaljujem na pažnji i vremenu koje ste posvetili ovoj važnoj temi za sve nas. Pokušaću da odgovorim na neke stvari i neka pitanja, da ne bi ostalo da nismo odgovorili na ono na šta je moguće odgovoriti.
Pre svega, ovo važno pitanje koje je pokrenuo gospodin Komlenski, iako je poslednje, imam potrebu da kažem da je radna grupa koju je oformio Visoki savet sudstva pre skoro godinu dana dostavila nadležnom predlagaču, ja pretpostavljam da bi to trebalo da bude Ministarstvo pravde, svoj predlog izmena Zakona o sudijama koji bi omogućio da se položaj sudija prekršajnih sudova prvog stepena izjednači sa položajem sudija osnovnih sudova, kao i položaj sudija prekršajnog Apelacionog suda sa sudijama apelacionih sudova.
Ja nemam informacije šta je sa tim predlogom bilo, ali, Visoki savet sudstva je svoj deo posla završio. Postoji predlog u pisanoj formi i ja se nadam da će se to pitanje rešiti.
Što se tiče primedaba na to da se Visoki savet sudstva osim pitanjem izbora sudija i predlaganjem kandidata za predsednike sudova i za sudije koji se prvi put biraju ne bavi dovoljno drugim oblastima rada sudija koje podrazumevaju i njihovu odgovornost, efikasnost u radu, kao i dostojanstvenost u ponašanju. Pretpostavljam da bavljenje tom temom nikada nije dovoljno i prihvatam kritike koje su opravdane, ali moram da kažem da se Visoki savet sudstva veoma ozbiljno bavi i ovom temom u nekoliko vidova. Jedan od vidova je rad disciplinskih organa Visokog saveta sudstva koji prosečno u odnosu na zemlje u regionu pokreće veći broj disciplinskih postupaka, kažem, nego u drugim zemljama i disciplinski sankcioniše sudije kod kojih se utvrdi zaista povreda onih odredaba koje su zakonom i predviđene kao disciplinski prekršaj, a imali smo i slučajeve razrešenja sudija pre pola godina i sudije, zbog ponašanja koje nije u skladu sa sudijskom funkcijom.
Što se tiče efikasnosti, odgovornosti, prošle godine Visoki savet sudstva po prvi put je sproveo redovno vrednovanje rada svih sudija za poslednje tri godine, primenjujući propise koji su to uređivali i u tom smislu ćemo nastaviti da na taj način i radimo.
Svi kandidati za predsednike sudova prošli su proceduru vrednovanja njihovog rada i svi predloženi kandidati imaju ocenu rada - izuzetno uspešno obavlja sudijsku funkciju. Ovu ocenu ne utvrđuje Visoki savet sudstva nego nadležna komisija neposredno viših sudova.
Takođe, svi kandidati za predsednike sudova bili su dužni da u svojim programima rada prepoznaju probleme u funkcionisanju pravosuđa na području za koja su nadležni i da stave neke predloge kako će se ti problemi rešavati. To pitanje im je bilo postavljeno i u usmenom razgovoru i bilo je element ocenjivanja njihovog rada.
Što se tiče sudija koji se prvi put biraju i pitanja koja je uvažena predsednica poslaničke grupe SRS postavila vezano za procenat sa studija, ja bih lično volela da to jeste jedan od kriterijuma za izbor, ali prema važećim propisima, prosečna ocena sa studija nije kriterijum za izbor i predlaganje kandidata. To je isključivo ocena sa ispita, o kome vam je kolega Pantić govorio, šta sve sadrži, pa ja ne želim sada to da ponavljam i da vas time opterećujem.
Što se tiče uspostavljanja sudskih jedinica i sudske jedinice Privrednog suda u Novom Pazaru, Visoki savet sudstva nema nadležnost u ovom domenu, to je na Ministarstvu pravde da stvori preduslove za rad ove sudske jedinice.
Uglavnom sam većinu stvari rekla, s tim što osećam obavezu prema poslaničkoj grupi SNS koja je osporila kandidata za predsednika Privrednog suda u Nišu, uz, naravno, veliko poštovanje i uvažavanje prava narodnih poslanika da ospore bilo kog kandidata i da za njega ne glasaju, dužna sam da dam objašnjenje. Naime, predloženi kandidat je sudija tog suda još od 1998. godine, a da je od 23. maja 2014. godine pa do maja 2019. godine bio predsednik Privrednog suda u Nišu. Sada se nalazi na mestu vršioca funkcije predsednika tog suda.
Privredni sud u Nišu je ove godine dobio nagradu Vrhovnog kasacionog suda koja se dodeljuje na osnovu rezultata rada suda i to nagradu u dve kategorije - u kategoriji broja rešenih starih predmeta i u kategoriji broja ukupno rešenih predmeta u odnosu na prethodnu godinu.
Visoki savet sudstva je, imajući u vidu da je ovaj kandidat dobio ocenu za program rada – 5, za razgovor – 5 od strane Komisije, neposredno, Višeg suda ocenu rada – izuzetno uspešno obavlja funkciju i rezultate suda koji su postignuti za vreme mandata tog kandidata kao predsednika, na osnovu, dakle, ovih kriterijuma tog kandidata predložio. Kažem, ne želim, naravno, da polemišem sa pravom poslanika da izaberu koga smatraju da treba. Zahvaljujem se.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima gospodin Aleksandar Pantić.
Izvolite.

Aleksandar Pantić

Zahvaljujem, predsedavajući.
Zahvaljujem se i narodnim poslanicima na konstruktivnoj diskusiji.
Samo bih nešto rekao o stanju vršioca funkcije u sudovima, više poslanika je govorilo o tome. Mogu da kažem da je Visoki savet sudstva izuzetno vodi računa o tome da ni u jednom sudu ne bude predsednik suda u stanju vršioca funkcije sve do isteka mandata. Imamo takvu situaciju da je u isto vreme gotovo u svim sudovima istekao mandat predsednicima suda. Znači, pre ovog isteka mandata predsednicima suda ni u jednom sudu nije bilo stanje vršioca funkcije, osim u par sudova gde je u situaciji protiv predsednika suda pokrenut krivični postupak, pa iz tog razloga, a nije im istekao mandat, nije mogao da se raspiše oglas za izbor predsednika suda, pa samo u tim sudovima i u toj situaciji su bili vršioci funkcije predsednika suda, inače ni u jednom sudu nije bio vršilac funkcije, svuda su bili predsednici sudova.
Sada smo došli u situaciju da je u isto vreme, gotovo u mesec dana, u vremenskom razmaku od mesec dana gotovo u svim sudovima u Republici Srbiji istekao mandat predsednicima sudova. To je bio jedan ozbiljan i veliki posao. Koleginica je objasnila šta je sve potrebno i šta je sve potrebno sprovesti da bi se izvršio izbor predsednika sudova. Mi smo to, da kažem, uradili dosta efikasno i brzo.
Mogu da kažem da je Narodnoj skupštini već upućen i već je u Skupštini predlog za izbor još 77 predsednika osnovnih i prekršajnih sudova. Verovatno će na jednoj od narednih sednica biti naš predlog razmatran od strane narodnih poslanika.
Tako da, da kažem da ćemo zaokružiti veoma brzo takvu sliku da zaista u svim sudovima u Republici Srbiji ne bude nigde stanje vršioca funkcije predsednika sudova, već svi sudovi da imaju svoje predsednike sudova. Nadam se da ćemo to veoma brzo i efikasno završiti.
Što se tiče odgovornosti sudova, ja bih samo dodao još jednu stvar, da je trenutno u okviru projekta podrške Visokom savetu sudstva i Vrhovnom kasacionom sudu, koji sprovodi Savet Evrope, ali kompletan program organizuje naša Pravosudna akademija.
Znači, sada je u toku obuka, radionica koja treba da obuhvati dve trećine svih sudija u Republici Srbiji. Znači, to je neka brojka oko 1.500 sudija, gde sudije trebaju apsolutno da budu svesne i da se podigne i svest i znanje svih sudija sa aspekta disciplinske i etičke odgovornosti u vršenju sudijske funkcije.
Cilj toga je podizanje i svesti i znanja sudija o disciplinskoj odgovornosti i o povredi etičkog kodeksa. Te radionice su već počele, već su održane radionice u sva četiri centra, da kažem, Beograd, Novi Sad, Niš i Kragujevac. Plan je da se do proleća dve trećine sudija apsolutno završe taj trening, da kažem, svojevrstan trening i da budu upoznati sa svim aspektima te disciplinske odgovornosti i sa etičkim kodeksom, jednostavno da postanu svesni, da prepoznaju ono ponašanje koje predstavlja disciplinsku odgovornost i da se suzdrže od takvog ponašanja koje na bilo koji način može da ih izloži disciplinskoj odgovornosti. A, za disciplinsku odgovornost je svako nesavesno vršenje sudijske funkcije, svako neodgovorno vršenje sudijske funkcije, svaka teža povreda etičkog kodeksa koji podrazumeva i ponašanje ne samo u sudnici i u vreme radnog vremena suda, već i posle radnog vremena, znači, i u svom privatnom životu mora da se ponašaju u skladu sa odredbama etičkog kodeksa. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Neđo Jovanović. Pravo na repliku.
Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Neđo Jovanović

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Zahvaljujem se, predsedavajući.

Očigledno je da se nismo baš najbolje razumeli. Kritika nije upućena na Visoki savet sudstva, jer je meni itekako dobro poznata činjenica koji broj, barem okvirno, koji broj disciplinskih postupaka protiv nosilaca pravosudnih funkcija se vodi pred Visokim savetom sudstva, koji je broj razrešenih sudija zbog povreda koje su učinjene i koliko sudija je u toku nekog, hajde da kažemo, postupka utvrđivanja činjenica od kojih zavisi vođenje disciplinskog postupka.

Ali, ja mislim da barem jednu stvar možemo da prihvatimo obostrano i da budemo potpuno saglasni. To je zanemarljivo mali broj u odnosu na ono što postoji. Jer, vi ne možete da znate, nemate mogućnosti da dođete do podataka ukoliko vam se ne podnese prijava da je neko neažuran, da neko nije rešio priliv predmeta, da ima zastarele predmete, da se bavi politikom u sudu, da političke stavove pronosi kao sudija, da politički deluje kao sudija, da na bilo koji način ugrožava dostojnost nosioca pravosudne funkcije.

Ja sam govorio samo o tome, da je takvih situacija isuviše mnogo u odnosu na broj pokrenutih postupaka. Za tako nešto najveću odgovornost imaju predsednici sudova koji ubuduće moraju da vode računa o tome da u svojim sudovima prepoznaju one koji svoj posao ne rade kako treba, koji ugrožavaju dostojanstvo suda i dostojanstvo nosioca pravosudne funkcije.

To je bio cilj moje diskusije i mislim da se tu potpuno slažemo i da nemamo apsolutno nikakvu koliziju. Vi, naravno, nastavite ovako kao što radite i do sada, mi nećemo imati problem ni sa vašim radom, ni sa našim odlukama. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Pravo na repliku, narodni poslanik Vjerica Radeta.
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Gospođo Goravica, ne postoji zakonska smetnja da se u ovim obrazloženjima napiše koji je prosek studiranja za svakog ovog kandidata. Nemate vi obavezu ni da napišete kada se ko rodio i koje godine je završio fakultet, vi ste pod izvesnim pritiskom nekih organa Saveta Evrope doneli pravilnik o merilima i kriterijumima za vrednovanje rada sudija i predsednika sudova, ali vi ste u taj pravilnik mogli uneti sve ovo, evo i sami kažete da se slažete da bi bilo dobro da imamo prosek ocena prilikom studiranja, zakon ne piše - ne sme se to upisati. Tako da, nemojte, sudija ste, vodite računa kada komentarišete šta zakon dozvoljava, a šta ne dozvoljava.

Vi ste opet mnogo hvalili ove kandidate sad u ovom vašem naknadnom obraćanju, kandidate za predsednike sudova, ali nije baš takvo stanje. Ne postoji sud u Srbiji gde bi kad bismo terali mak na konac mogli da kažemo - u ovom sudu je sve toliko briljantno da neko od tih sudija može da bude predsednik suda. Jel tako? Tako je. Koliko je samo po sudovima, sad kad bismo napravili analizu, kad biste vi nama dali tu analizu, koliko samo, recimo, para iz budžeta ide po svakom sudu da bi se isplatilo strankama po odluci Ustavnog suda suđenja van razumnog roka? Koliko tu ide da li vi znate? Ne postoji sud u Srbiji gde se radni spor, mobing, alimentacija završila u roku kraćem od pet godina. To su sve hitni postupci.

Dakle, nije stanje ni blizu idealnog. Nemate razloga da se vi sa nama sporite, mi želimo da pomognemo i svojim sugestijama. Uvažavamo mi i to što vi radite, ali jednostavno mora da se radi i više i ozbiljnije, nemojte se vi ponašati kao ovo društvo sudija i ove neke dangube koje, ne znam ni ja šta rade, ne znam uopšte šta će nam društvo sudija, kako mogu sudije imati neko posebno esnafsko udruženje, to prosto nije normalno. Morate da budete realni i objektivni i da kažete - evo, mi predlažemo ovog i ovog za predsednika tog i tog suda, ne zato što mu je stanje u njegovom sudu idealno, ne zato što su svi poslovi završeni, u okviru onoga što imamo, ovo je najbolje rešenje, pa isteći će mandat i videćemo šta ćemo dalje. Samo gledajte da budete realni i nemojte da hvalite bez osnova. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Pravo na repliku, narodni poslanik Marijan Rističević. Izvolite.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, sve greške sudske vlasti narod vidi kao greške Skupštine, predsednika Republike i predsednika Vlade. Da se ne lažemo, mi smo prvi na udaru.

Dakle, obično kažu – zašto to vlast ne kazni? Pri tome, mi poštujemo nezavisno sudstvo, ali oni sami ne poštuju svoju nezavisnost.

Ja sam naveo primer dve Majićeve presude. U jednoj pedofil nije znao da je pedofil, pa zato to nije kažnjeno, odnosno sudija Majić je zamislio da pedofil nije znao da je pedofil, pa ga nije kaznio kao pedofila, jer on misli da ovaj nije bio svestan da je pedofil. To je neverovatno. To je kršenje zakona od strane sudije, jedan.

Drugo, 11 OVK terorista pustiti na slobodu, koji su surovo mučili 250 ljudi, na najsuroviji način umorili, laganim uzimanjem duše, 80 ljudi. Vrhovni kasaocioni sud je tu presudu proglasio nezakonitom na zahtev tužioca o zaštiti zakonitosti. Znam i zašto - da se sistem ne bi podigao, jer u tom slučaju je postojala opasnost da se sud u Prištini, koji se formirao, da se ne formira, da bude uzaludno, zato što je srpski sud odlučio da ne treba kažnjavati, apelacioni sud da ne treba kažnjavati OVK teroriste zato što je to učinjeno posle juna ne znam koje godine, a OVK teroristi su najviše zločina počinili ulaskom iz Albanije posle juna meseca 1999. godine. Postojala je opasnost da se taj sud stavi van snage, Specijalni sud za OVK teroriste. Zato su smislili igranku da Tužilaštvo traži zaštitu zakonitosti, Vrhovni kasacioni sud kaže – nezakonita je odluka, kršenje zakona na štetu oštećenih u korist optuženih, oni više ne mogu da odgovaraju, sve je u redu, nezakonito je, ni Majić ne odgovara. Znači, dva puta čovek krši zakon i nije odgovarao.

Moram vas podsetiti da ko zlo ne kažnjava, a ovog puta dva puta zlo nije kažnjeno, taj novo zlo čini. Nisam ja sačinio zlo zato što to komentarišem, nego sudija koji je presudio protivzakonito, odnosno kršio zakon na štetu oštećenih.

Još nešto, sud treba da štiti nevine, a kažnjava krive. Kod nas se često dešava, a Majić je najbolji primer da je obrnuto, da štiti krive, a kažnjava nevine. Hvala.