Osma sednica Drugog redovnog zasedanja , 09.12.2019.

1. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje o tački dnevnog reda, potrebno je da utvrdimo kvorum.
Saglasno članu 88. stavu 5. Poslovnika Narodne skupštine, kvorum za rad Narodne skupštine u danu za glasanje postoji ako su na sednici Narodne skupštine prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.
Molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice, u jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 127 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da prema tome postoje uslovi za rad i odlučivanje.
Prelazimo na odlučivanje.
Pošto sada prelazimo na odlučivanje o Predlogu zakona o potvrđivanju međunarodnog ugovora, odnosno sporazuma, podsećam vas da na osnovu člana 105. stav 3. tačka 4) i 6) Ustava Republike Srbije, Narodna skupština odlučuje o zakonima kojima se uređuje zaključivanje i potvrđivanje međunarodnih ugovora većinom glasova svih narodnih poslanika.
Imajući to u vidu, prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju sporazuma o saradnji između Republike Srbije i Evrodžast-a, u načelu.
Zaključujem glasanje: za – 128, protiv – niko, uzdržanih – nema, ukupno - 128.
Konstatujem da je Narodna skupština. većinom glasova svih narodnih poslanika, prihvatila Predlog zakona, u načelu.
Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
Zaključujem glasanje: za – 128, protiv – niko, uzdržanih – nema, ukupno - 128.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila predlog i da postoje posebno opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju sporazuma o saradnji između Republike Srbije i Evrodžast-a, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 128, protiv – niko, uzdržanih – nema, ukupno - 128.
Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona.
Saglasno članu 90. stavu 1. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, obaveštavam vas da su pozvani da sednici prisustvuju, Siniša Mali, ministar finansija, Nela Kuburović, ministar pravde, Goran Knežević, ministar privrede, Branko Ružić, ministar državne uprave i lokalne samouprave, sa saradnicima.
Saglasno odluci Narodne skupštine da se obavi zajednički načelni pretres o predlozima zakona iz tačaka od 2. do 5. dnevnog reda, a pre otvaranja zajedničkog načelnog pretresa, podsećam vas da shodno članu 97. Poslovnika Narodne skupštine ukupno vreme rasprave u načelu za poslaničke grupe iznosi pet sati, kao i da se ovo vreme raspoređuje na poslaničke grupe srazmerno broju narodnih poslanika članova poslaničke grupe.
Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč, sa redosledom narodnih poslanika.
Saglasno članu 157. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine otvaram zajednički načelni pretres o: Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti; Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije; Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije; Predlogu zakona o dopunama Zakona o javnim preduzećima.
Da li predstavnici predlagača žele reč? (Da.)
Reč ima ministar, gospodin Branko Ružić.
Izvolite.

Whoops, looks like something went wrong.