Osma sednica Drugog redovnog zasedanja , 09.12.2019.

1. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za - petoro, protiv - niko, uzdržanih - nema.
Konstatujem da predlog nije prihvaćen.
Narodni poslanik Marijan Rističević predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za poslovanje kablovskih operatera, emitovanja prekograničnih kanala, emitovanje domaćih reklama u sadržajima prekograničnih kanala i ostale nepravilnosti vezanih za elektronske medije i kablovske operatere koje kontrolišu Dragan Đilas, Dragan Šolak i Dejvid Petreus, koji je podneo Narodnoj skupštini 12. aprila 2019. godine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – osmoro, protiv – niko, uzdržan – niko.
Konstatujem da ovaj predlog nije prihvaćen.
Narodni poslanik Marijan Rističević predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora Narodne Skupštine Republike Srbije radi utvrđivanje činjenica i okolnosti vezanih za posete Narodnoj skupštini Republike Srbije određenih ekstremističkih organizacija i pojedinaca.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – petoro, protiv – niko, uzdržan – niko.
Konstatujem da ovaj predlog nije prihvaćen.
Narodni poslanik Marijan Rističević predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora Narodne Skupštine Republike Srbije radi utvrđivanje činjenica i okolnosti vezanih za proglašenje lažne države Kosovo, uticaj koji je na to imalo mišljenje Međunarodnog suda pravde, te povodom toga odgovornosti bivšeg ministra inostranih poslova Vuka Jeremića, koji je podneo Narodnoj skupštini 27. marta 2018. godine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – šestoro, protiv – niko, uzdržan – niko.
Konstatujem da ovaj predlog nije prihvaćen.
Narodni poslanik Aleksandar Martinović, na osnovu člana 92. stav 2. i člana 157. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se obavi zajednički načelni pretres o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju i političkih aktivnosti, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije i Predlogu zakona o dopunama Zakona o javnim preduzećima.
Da li narodni poslanik Aleksandar Martinović želi reč? (Ne)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – 127, protiv – nema, uzdržanih – nema, od ukupno 134.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila ovaj predlog.
Pošto smo se izjasnili o predlozima za dopunu predloženog dnevnog reda i o predlogu za spajanje rasprave, na osnovu člana 93. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, stavljam na glasanje predlog dnevnog reda u celini.
Zaključujem glasanje: za – 125, protiv – nema, uzdržanih – nema, od ukupno 137.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova utvrdila dnevni red Osme sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini, u celini.
D n e v n i r e d:
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Republike Srbije i Evrodžasta, koji je podnela Vlada;
Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, koji je podnela Vlada;
Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije, koji je podnela Vlada;
Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji protiv korupcije, koji je podnela Vlada;
Predloga zakona o dopunama Zakona o javnim preduzećima, koji je podnela Vlada i
Predlog odluke o izboru zamenika Zaštitnika građana, koji je podneo Zaštitnik građana.
Prelazimo na rad po utvrđenom dnevnom redu sednice.
Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da su pozvani da sednici prisustvuju: Nela Kuburović, ministar pravde i Branko Ružić, ministar državne uprave i lokalne samouprave sa saradnicima.
Pre otvaranja jedinstvenog pretresa, podsećam vas da, shodno članu 97. Poslovnika Narodne skupštine, ukupno vreme rasprave u načelu za poslaničke grupe iznosi pet časova kao i da se ovo vreme raspoređuje na poslaničke grupe srazmerno broju narodnih poslanika članova poslaničke grupe.
Molim poslaničke grupe ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.
Saglasno članu 170. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram jedinstveni pretres o Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Republike Srbije i Evrodžasta.
Da li predstavnici predlagača žele reč? (Da)
Gospodine ministre…
(Vjerica Radeta: Povreda Poslovnika!)
Izvinite, gospodine Ružiću.
Po Poslovniku, narodni poslanik Vjerica Radeta.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Zaista je neverovatno šta se danas dešava. Pa, kršite sve članove, od 1. do 298.

Prekršili ste član 88, kolega Arsiću, u stavu 5. Pre glasanja o utvrđivanju dnevnog reda bili ste u obavezi da utvrdite kvorum.

Očima svojim sam videla da je koleginica koja je ušla, bila joj je kartica u sistemu. Ušla je i gledala sam da li će da se klikne. Nije se kliknula. Znači, neko je to već uradio.

Dakle, vrlo je opasno ovo što radite. To što vaše probleme pokušavate da rešite kršenjem Poslovnika, je nešto što je apsolutno nedopustivo.

Od silne brzine da završite ne znam ni ja šta, vi ste celo vreme kršili član 107. i vređali dostojanstvo Narodne skupštine. Vi ste stalno govorili – glasalo je troje, glasalo je petoro, glasalo je sedmoro. Svaki put morate da kažete – glasalo je pet narodnih poslanika. Morate malo da vodite računa o dostojanstvu Narodne skupštine, a ne onako – glasalo je petoro. Koga petoro? Ne može tako, dragi uvaženi kolega Arsiću.

Vaše nestrpljenje ja razumem, vašu žurbu razumem, ali mora da se poštuju neka osnovna pravila. Mora da se vodi računa o dostojanstvu.

Još nešto, ovo pre svega radi javnosti. Malopre je neko od vas rekao da danas nećete praviti pauzu u radu, to je, takođe, nedopustivo, zato što jutros niste imali kvorum.

Mi se ne žalimo, mi možemo da radimo i dva dana ili ne znam koliko bez pauze, nije to naš problem i to dokazujemo svakodnevno, ali vi zato što jutros niste imali kvorum i što su vam dali kvorum… (Isključen mikrofon.)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Koleginice Radeta, to nema nikakve veze sa kršenjem Poslovnika, kao i sa navedenim članom 88. da sam ja dužan da utvrđujem kvorum pre glasanja, pošto smo mi između svakog obrazlaganja o predlozima za stavljanje na dnevni red određenih tačaka glasali.
Da li to znači da svaki put kada kolega poslanik koji obrazloži predlog svoje odluke koja treba da bude na dnevnom redu, sam dužan da utvrđujem kvorum? To se nikad nije desilo.
Ja ne razumem u kom trenutku vi tražite da ja utvrđujem kvorum? Idemo iz glasanja u glasanje na svaka tri minuta.
I još nešto, koleginice Radeta, ja sam čitao rezultate glasanja. Za je glasalo, recimo, pet, protiv niko, uzdržan niko od ukupno 139, recimo. Znači, ja sam Narodnu skupštinu obavestio o rezultatima glasanja.
Da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o povredi Poslovnika?
(Vjerica Radeta: Da i želim ponovo da govorim o povredi Poslovnika.)
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Sada po članu 107. stav 1.

Evo da vam kažem kada treba da utvrđujete kvorum. Piše u članu 88. stav 5. – kvorum za rad Narodne skupštine u danu za glasanje, prilikom usvajanja zapisnika i utvrđivanja dnevnog reda, kao i na Prvoj sednici Narodne skupštine postoji ako je na sednici Narodne skupštine prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.

Kako ste dokazali da je postojala većina kada niste resetovali sistem i utvrdili postojanje dovoljnog broja narodnih poslanika? Znate, sumnjamo.

Sledeći stav nas upozorava da imamo pravo da sumnjamo i da tražimo da se glasa ako u primenu elektronskog sistema sumnjamo. U sve vaše sumnjamo.

Posle ovog danas što ste uradili, što ste obelodanili… (Isključen mikrofon.)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Koleginice Radeta, vi idete zaista u jedno neprimereno ponašanje.
(Vjerica Radeta: Ma nemoj?)
Jeste.
Utvrdili smo da postoji u sali više od 126 narodnih poslanika i odmah smo počeli sa odlučivanjem.
Ja vas pitam da li vaše tumačenje Poslovnika podrazumeva da svaki put kada odlučuje Narodna skupština, iako ide odlučivanje jedno za drugim… znači, čim se proglasi rezultat jednog odlučivanja, ponovo se stavlja na glasanje, vi tražite da svaki put Narodna skupština utvrđuje kvorum? Ja to tako razumem.
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Po Poslovniku.

Ja tražim, kolega Arsiću, da se ponašate i da se sa uvažavanjem obraćate narodnim poslanicima. Ovi što viču „ua“, žao mi je, oni su i onako došli uzgred očigledno, jer su morali da daju kvorum, ali mi smo ovde da radimo.

Dakle, vi ne možete, nije ovo konferencija za novinare, pa znate kada neko pita novinara – evo, recite mi vi. Ne možete vi to ovde vi meni da kažete kad ja mislim da vi treba da utvrđujete kvorum. Tačno onda kad piše u Poslovniku i tačno onda kad sam vam malopre pročitala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Da citiramo, koleginice Radeta?
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Molim?
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Da citiram?
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Citirala sam ja malopre.