Osma sednica Prvog redovnog zasedanja , 20.04.2021.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Osma sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/123-21

2. dan rada

20.04.2021

Beograd

Sednicu je otvorio: Ivica Dačić

Sednica je trajala od 10:15 do 18:40

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 155. amandman je podneo narodni poslanik dr Boban Birmančević.
Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Na član 163. amandman je podneo narodni poslanik dr Boban Birmančević.
Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Na član 166. amandman je podneo narodni poslanik dr Boban Birmančević.
Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Ovde na listama više nemam nijednog prijavljenog.
Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona.
Saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika određujem utorak, 20. april 2021. godine, sa početkom u 18.30 časova kao dan za glasanje o tačkama dnevnog reda Osme sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini.
Zahvaljujem se potpredsednici Vlade i ministarki Zorani Mihajlović i njenim saradnicima i saradnicama na dragocenom učešću u našem radu. Hvala vam.
Pre nego što počnemo glasanje, želim samo da napomenem da se u ovoj nedelji održava zasedanje Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, tako da vas molim da oprostite poslanicima, odnosno članovima Parlamentarne skupštine i njihovim zamenicima, to je sedam plus sedam, na tome što smo onlajn angažovani gotovo po ceo dan ovde u radu Parlamentarne skupštine Saveta Evrope.
Takođe bih želeo da vas još jednom podsetim da sam za sutra zakazao sledeću, Devetu sednicu Prvog redovnog zasedanja, da ćemo sutra ukoliko se saglasite sa tim, pošto je to predlog po hitnom postupku, razmatrati Zakon o izmenama Zakona o budžetu, odnosno rebalans budžeta, da ćemo u četvrtak raditi načelni pretres o tačkama od 2. do 6. dnevnog reda, to znači kada prihvatimo kao Prvu tačku – rebalans, da ćemo sledeći utorak raditi od 7. do 13. tačke dnevnog reda i u sredu ovih nekoliko sporazuma, s tim što bi shodno potrebi da rebalans budžeta i odgovarajući zakoni koji su važni za nekoliko gorućih tema, glasanje o rebalansu budžeta i ovih pet zakona, gde ćemo raspravu u celini praktično završiti u četvrtak, glasanje bi bilo u četvrtak na kraju radnog dana.
To znači da sednicu počinjemo sutra, a završavamo je u sredu.
Za četvrtak, 29. aprila, ćemo zakazati Desetu sednicu i na toj sednici ćemo započeti raspravu o izmenama i dopunama Zakona o kulturi i imaćemo poslednji četvrtak u mesecu, kao što znate, poslanička pitanja Vladi Republike Srbije, od 16 do 19 sati.
Po obaveštenju nadležnog ministarstva, neradni dani su petak, ponedeljak i utorak, što znači da nastavljamo one tamo srede, 5. maja.
Hvala vam.
Mislim da je dobro da znate našu agendu za naredni period.
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, dođe kraj i Osme sednice, a ništa se spektakularno nije desilo.
Pre nego što pređemo na odlučivanje o tačkama dnevnog reda, potrebno je da utvrdimo kvorum.
Saglasno članu 88. stav 5. Poslovnika, kvorum za rad Narodne skupštine u danu za glasanje postoji ako je na sednici Narodne skupštine prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.
Molim narodne poslanike da ubace kartice u poslaničke jedinice.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno u ovom momentu 188 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da, prema tome, postoje uslovi za odlučivanje.
Prelazimo na odlučivanje.
Prva tačka dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ENERGETICI
Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o energetici, u načelu.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno – 191, za – 191.
Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno prihvatila Predlog zakona, u načelu.
Podsećam vas da su sastavni deo Predloga zakona postali amandmani narodnih poslanika Veroljuba Matića i dr Bobana Birmančevića na čl. 4, 10, 21. sa ispravkom, 46, 59. sa ispravkom, 61, 91. i 95, kao i amandman Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku na član 62.
Prelazimo na odlučivanje o amandmanu.
Na član 95. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Đorđe Milićević, Snežana Paunović, Uglješa Marković i Dijana Radović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaustavljam glasanje: ukupno – 191, za – 25, protiv – jedan, nije glasalo – 165.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanu, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o energetici, u celini.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno – 191, za – 190, nije glasao – jedan.
Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova, usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o energetici.
Druga tačka dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O KORIŠĆENjU OBNOVLjIVIH IZVORA ENERGIJE.
Pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas da su sastavni deo Predloga zakona postali amandmani na čl. 2, 4, 24, 58, 87, 88, 89. i 108.
Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije, u celini.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno – 191, za – 190, nije glasao - jedan.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije.
Treća tačka dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RUDARSTVU I GEOLOŠKIM ISTRAŽIVANjIMA.
Pre prelaska na glasanje, podsećam vas da je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, a s obzirom na to da su podneti amandmani postali sastavni deo Predloga zakona, Narodna skupština će odlučivati samo o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, u celini.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno – 191, za – 189, nije glasalo – dvoje.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima.
Četvrta tačka dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI I RACIONALNOJ UPOTREBI ENERGIJE.
Pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas da su sastavni deo Predloga zakona postali amandmani na čl. 1, 3, 57, 72, 79, 88, 111, 124, 139, 153, 155, 163. i 166.
Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije, u celini.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno – 191, za – 191.
Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona.
Peta tačka dnevnog reda – PREDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANOVA KOMISIJE ZA KONTROLU IZVRŠENjA KRIVIČNIH SANKCIJA.
Pošto je Narodna skupština obavila jedinstveni pretres, a pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas da prema članu 105. stav 2. tačka 15) Ustava Srbije, Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, vrši izborne nadležnosti.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru članova Komisije za kontrolu izvršenja krivičnih sankcija, u celini.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno – 191, za – 189, nije glasalo – dvoje.
Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog odluke.
Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika Narodne skupštine, zaključujem Osmu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini.
Zahvaljujem.