Deseta sednica Prvog redovnog zasedanja , 06.05.2021.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Deseta sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/146-21

3. dan rada

06.05.2021

Beograd

Sednicu je otvorio: Ivica Dačić

Sednica je trajala od 10:15 do 18:25

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Pošto smo završili pretres o amandmanu, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona.
Saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika, određujem četvrtak, 6. maj, sa početkom u 18,05 časova kao Dan za glasanje o tačkama dnevnog reda Desete sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini.
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje o tačkama dnevnog reda, potrebno je da utvrdimo kvorum.
Saglasno članu 88. stav 5. Poslovnika, kvorum za rad Narodne skupštine u Danu za glasanje postoji ako je na sednici Narodne skupštine prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.
Molim narodne poslanike da ubace kartice u poslaničke jedinice.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 164 narodna poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da prema tome postoje uslovi za odlučivanje.
Zahvaljujem ministru Udovičiću i saradnicima na prisustvu i predstavnicima Ministarstva kulture i informisanja.
Prelazimo na odlučivanje.
Prva tačka dnevnog reda – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o kulturi
Podsećam vas da je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, a s obzirom na to da su podneti amandmani postali sastavni deo Predloga zakona, Narodna skupština će saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika odlučivati samo o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o kulturi, u celini.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaključujem glasanje i saopštavam: ukupno – 170, za – 165, uzdržano – dvoje, nije glasalo troje.
Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova, usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o kulturi.
Podsećam vas da na predloge zakona iz tačaka 2. i 3. dnevnog reda nisu podneti amandmani, tako da će Narodna skupština, saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, odlučivati samo o predlozima zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akreditaciji, u celini.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaključujem glasanje i saopštavam: ukupno – 175, za – 173, nije glasalo dvoje.
Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova, usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akreditaciji.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o predmetima od dragocenih metala, u celini.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaključujem glasanje i saopštavam: ukupno – 176, za – 174, nije glasalo dvoje.
Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova, usvojila Predlog zakona o predmetima od dragocenih metala.
Četvrta tačka dnevnog reda - Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju dopinga u sportu.
Podsećam vas da je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu, a s obzirom na to da je jedini podneti amandman postao sastavni deo Predloga zakona Narodna skupština će saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika odlučivati samo o Predlogu zakona, u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju dopinga u sportu, u celini.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno -177, za – 177.
Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju dopinga u sportu.
Pošto sada prelazimo na odlučivanje o predlozima zakona o potvrđivanju međunarodnih ugovora, odnosno sporazuma, tačke od 5. do 7. dnevnog reda, podsećam vas da je na osnovu člana 105. stav 3. tačka 6. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština odlučuje o zakonima kojima se uređuje zaključivanje i potvrđivanje međunarodnih ugovora većinom glasova svih narodnih poslanika.
Imajući to u vidu prelazimo na odlučivanje.
Tačka 5. dnevnog reda.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju ugovora o socijalnoj sigurnosti između Vlade Republike Srbije i Vlade Kvebeka, u celini.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno - 177, za – 175, nije glasalo dvoje.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona.
Tačka 6. dnevnog reda.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Protokola za izmenu i dopunu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade SAD o naučnoj i tehnološkoj saradnji, u celini.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno - 177, za – 176, nije glasao jedan.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona.
Tačka 7. dnevnog reda.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o saradnji u oblasti biljno karantina i zaštite bilja, u celini.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno - 179, za – 176, nije glasalo troje.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona.
Pre nego što pređemo na odlučivanje o Predlogu odluke, podsećam vas da, na osnovu člana 105. stav 2. tačka 13. Ustava, Narodna skupština odlučuje o izboru sudija većinom glasova svih narodnih poslanika.
Prelazimo na odlučivanje.
Tačka 8. dnevnog reda – Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju.
Podsećam vas na odredbe člana 201. stav 3. i stav 4. Poslovnika koje glase: „U toku pretresa na sednici nadležnog odbora i na sednici Narodne skupštine, narodni poslanik može osporiti predlog za izbor pojedinih funkcionera iz stava 1. ovog člana, pri čemu osporavanje mora biti izričito i obrazloženo.“
O predlogu za izbor svakog od osporenih kandidata, Narodna skupština odlučuje pojedinačno, a o predlogu za izbor kandidata koji nisu osporeni odlučuje u celini, javnim glasanjem.“
1. U skladu sa tim odredbama stavljam na glasanje predlog za da se sudiju Prekršajnog suda u Vranju izabere Nataša Jovanović, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Surdulici, čiji je predlog osporila narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno - 179, uzdržan jedan, nije glasalo 178.
Konstatujem da Narodna skupština većinom glasova nije izabrala Natašu Jovanović za sudiju Prekršajnog suda u Vranju.
2. Sada stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva, bez osporenog kandidata u celini.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno - 179, za - 176, nije glasalo troje.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke.
Tačka 9. dnevnog reda.
Pre nego što pređemo na odlučivanje o Predlogu odluke, podsećam vas da, na osnovu člana 105. stav 2. tačka 13. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština odlučuje o izboru sudija većinom glasova svih narodnih poslanika.
Imajući to u vidu, prelazimo na odlučivanje.
Podsećam vas na odredbe člana 201. stav 3. i stav 4. Poslovnika, koje sam malopre citirao koje se tiču osporavanja pojedinih kandidata, gde se za izbor svakog od osporenih kandidata odlučuje pojedinačno.
U skladu sa tim odredbama, stavljam na glasanje da se za predlog sudije Osnovnog suda u Velikom Gradištu izabere Srđan Perić, tržišni inspektor Ministarstva turizma, trgovine i telekomunikacija, čiji je predlog osporila narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno - 179, nije glasalo 179.
Konstatujem da Narodna skupština jednoglasno nije izabrala Srđana Perića za sudiju Osnovnog suda u Velikom Gradištu.
2. Stavljam na glasanje predlog da se za sudiju Osnovnog suda u Vranju izabere Brankica Mladenović, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Vranju, čiji je predlog osporila narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno – 179, nije glasalo 179.
Konstatujem da Narodna skupština jednoglasno nije izabrala sudiju Brankicu Mladenović za sudiju Osnovnog suda u Vranju.
3. Stavljam na glasanje predlog da se za sudiju Osnovnog suda u Vranju izabere Miljana Stošić, sudijski pomoćnik u Apelacionom sudu u Nišu, čiji je predlog osporila narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno – 179, nije glasalo 179.
Konstatujem da Narodna skupština jednoglasno nije izabrala sudiju Miljana Stošić za sudiju Osnovnog suda u Vranju.
4. Stavljam na glasanje predlog da se za sudiju Osnovnog suda u Vranju izabere Ivan Spasić, advokat, Advokatska komora Niš, čiji je predlog osporila narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno – 179, nije glasalo 179.
Konstatujem da Narodna skupština jednoglasno nije izabrala Ivana Spasića za sudiju Osnovnog suda u Vranju.
5. Stavljam na glasanje predlog da se za sudiju Osnovnog suda u Zrenjaninu izabere Tatjana Petrov, sudijski pomoćnik u Apelacionom sudu u Novom Sadu, čiji je predlog osporila narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno – 179, nije glasalo 179.
Konstatujem da Narodna skupština jednoglasno nije izabrala Tatjanu Petrov za sudiju Osnovnog suda u Zrenjaninu.
6. Stavljam na glasanje predlog da se za sudiju Osnovnog suda u Nišu izabere Marko Đurić, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Nišu, čiji je predlog osporila narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno – 179, nije glasalo 179.
Konstatujem da Narodna skupština jednoglasno nije izabrala Marka Đurića za sudiju Osnovnog suda u Nišu.
7. Stavljam na glasanje predlog da se za sudiju Osnovnog suda u Nišu izabere Milica Pešić, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Nišu, čiji je predlog osporila narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno – 179, nije glasalo 179.
Konstatujem da Narodna skupština jednoglasno nije izabrala Milicu Pešić za sudiju Osnovnog suda u Nišu.
8. Stavljam na glasanje predlog da se za sudiju Osnovnog suda u Požegi izabere Stefan Žunić, korisnik početne obuke na Pravosudnoj akademiji, čiji je predlog osporila narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno – 179, nije glasalo – 179.
Konstatujem da Narodna skupština jednoglasno nije izabrala Stefana Žunića za sudiju Osnovnog suda u Požegi.
9. Stavljam na glasanje predlog da se za sudiju Osnovnog suda u Prijepolju izabere Milica Stanić, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Priboju, čiji je predlog osporila narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno – 179, nije glasalo – 179.
Konstatujem da Narodna skupština jednoglasno nije izabrala Milicu Stanić za sudiju Osnovnog suda u Prijepolju.
10. Stavljam na glasanje predlog da se za sudiju Osnovnog suda u Prijepolju izabere Ana Pejović, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje, Filijala Prijepolje, čiji je predlog osporila narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno – 179, protiv – jedan, nije glasalo – 178.
Konstatujem da Narodna skupština nije izabrala Anu Pejović za sudiju Osnovnog suda u Prijepolju.
11. Stavljam na glasanje predlog da se za sudiju Osnovnog suda u Raški izabere Olivera Babić, advokat, Advokatska komora Čačak, čiji je predlog osporila narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno – 179, nije glasalo – 179.
Konstatujem da Narodna skupština jednoglasno nije izabrala Oliveru Babić za sudiju Osnovnog suda u Raški.
12. Stavljam na glasanje predlog da se za sudiju Osnovnog suda u Šapcu izabere Jelena Mirković, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Šapcu, čiji je predlog osporila narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno – 179, protiv – jedan, nije glasalo – 178.
Konstatujem da Narodna skupština jednoglasno nije izabrala Jelenu Mirković za sudiju Osnovnog suda u Šapcu.
13. Sada stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, bez osporenih kandidata, u celini.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno – 179, za – 178, nije glasao – jedan.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke, u celini.
Dozvolite mi da u ime narodnih poslanika i u svoje ime čestitam izabranim nosiocima funkcija na izboru i da im poželim puno uspeha u radu.
Dame i gospodo, pošto smo završili glasanje, želim samo da vas podsetim da sam zakazao za sledeću nedelju 11. sednicu Prvog redovnog zasedanja, za utorak, 11. maj i da ćemo prvog dana, u utorak, raspravljati u zajedničkom načelnom pretresu o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti, Predlogu zakona o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju
usaglašenosti, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o pečatu državnih i drugih organa, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o ugovorima o prevozu u železničkom saobraćaju i Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnivanju Muzeja žrtava genocida.
Kao i do sada, kao što znate, radićemo u utorak, sredu i u četvrtak popodne će biti dan za glasanje.
Molim vas da sačekate i da sednite. Sednica nije završena dok je ne zaključim.
Pošto je danas bila sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, želim da vas obavestim da nakon dogovora sa predstavnicima izvršne vlasti, odnosno premijerkom Anom Brnabić i ministarkom pravde Majom Popović, Odbor za ustavna pitanja je utvrdio da je podneti predlog za promenu Ustava u skladu sa Ustavom i zakonom, što znači da ćemo mi zakazati u roku ne kraćem od 30 dana posebnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije, koja će najverovatnije biti održana 7. juna, na kojoj ćemo odlučivati o predlogu za promenu Ustava Republike Srbije.
Odbor za ustavna pitanja će nastaviti sa javnim raspravama o ovome širom cele Srbije i sa određenim strukovnim i profesionalnim udruženjima.
Dame i gospodo narodni poslanici, pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika, zaključujem Desetu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2021. godini. Zahvaljujem.