Deseta sednica Prvog redovnog zasedanja , 06.05.2021.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Deseta sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/146-21

3. dan rada

06.05.2021

Beograd

Sednicu je otvorio: Ivica Dačić

Sednica je trajala od 10:15 do 18:25

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu" | Predsedava
Zahvaljujem i gospodinu Jugoviću.
Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona, u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i pojedinostima, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona.
Prelazimo na naredni pretres.
Četvrta tačka dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPREČAVANjU DOPINGA U SPORTU
Primili ste amandman koji je na Predlog zakona podneo narodni poslanik Goran Spasojević.
Primili ste izveštaje Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo, kao i mišljenje Vlade o podnetom amandmanu.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 11. amandman je podneo narodni poslanik Goran Spasojević.
Vlada i Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li predlagač Goran Spasojević želi reč? Da.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Goran Spasojević

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"
Zahvaljujem se, predsedavajući, gospodine Orliću.

Uvaženi ministre sa saradnicima, umalo pomislih da nećemo imati vremena da razgovaramo o sportu, iako je samo amandman koji je podnet formalni i tehnička greška je u pitanju, zato što umesto člana treba da stoji stav 11, bitno je da možemo da kažemo nekoliko stvari vezanih za sport.

Pre nego što kažem bilo šta, iskoristio bih priliku da poslanicima kažem da je formiran Pododbor za sport koji se intenzivno bavio, zajedno sa Ministarstvom i sa saradnicima iz Ministarstva na izradi i svih ovih zakona i na javnim slušanjima i na raspravi i da pozovem poslanike, znam da je veliki broj poslanika zainteresovan da učestvuje u radu vezano za sport u ovom parlamentu, pre svega, želja nam je da temu sporta vratimo. Ostalo je malo vremena, nemamo puno prilike, verovatno neće stići svi da govore koji su želeli i koji su učestvovali u radu Pododbora.

Znači, pododbor je ograničen brojem članova, Poslovnikom o radu Narodne skupštine, ali to ne sprečava sve poslanike koji su zainteresovani da dođu, da se jave da se dogovorimo o načinu komunikacije kako ćemo da dostavljamo materijale, da pozivamo na razna okupljanja, javna slušanja, javne rasprave i sve ono što je potrebno kako bismo temu sporta zaista na pravi i kvalitetan način vratili ovde u parlament.

Ono što se tiče samog ovog zakona i izmena i dopuna Zakona o dopingu, treba reći posebno da nije važno što je to bilo uslov da se uskladi sa međunarodnim antidoping kodeksom i što je bilo uslov da ga harmonizujemo sa našim propisima, najvažnija stvar u ovom zakonu je što Ministarstvo i ovaj parlament, mogu slobodno da kažem, ima nultu toleranciju prema dopingu u sportu. To je nešto što je pošast svakog sportiste i to je nešto što treba da bude Sveto pismo, da sportisti prave prave rezultate bez bilo kakvih dodatnih supstanci i nedozvoljenih sredstava.

Ono što moramo da kažemo i vezano je za ovaj Zakon o antidopingu je posebno bitno da sportisti mogu da koriste priliku da u slučaju neodazivanja na pozive Antidoping agencije naše imamo priliku da budemo kažnjeni na velikim međunarodnim takmičenjima, a svi znamo šta bi to značilo za nas, za našu zemlju, za situaciju u kojoj se nalazimo, gde možemo da kažemo da smo u prethodnih sedam godina ostvarili mnogo više medalja na međunarodnim takmičenjima nego prethodnih 15 godina. To je razlog zašto treba ovaj zakon usvojiti, zato što je dobro i kvalitetno urađen.

Moram iskreno da kažem da smo zajedno pratili sve ovo što se dešavalo i Ministarstvo je fantastično radilo i kompletan tim i Antidoping agencija naša je uradila dobre stvari za naše sportiste i mogu da kažem da smo na tom nivou da mnoge zemlje koriste usluge naše Antidoping agencije. To je velika čast za sve nas, to je velika stvar za sport u Srbiji, jer znamo da je sport izuzetno važna grana.

Jako je bitno da svi zajedno učestvujemo u ovome jer nas čeka mnogo posla i nadam se da ćemo u nekim narednim sednicama imati mnogo više vremena da čujemo. U pripremi je izrada izmene i dopune Zakona o sportu, to je već počelo u februaru ove godine. Priprema se strategija razvoja sporta koja se donosi na deset godina prvi put. To je izuzetno važno za sportiste, važno je da se koristi jedan veliki vremenski period u kome želimo da predvidimo sve stvari koje smo imali i u ovoj pandemiji. Kažem, sport je preživeo mnogo toga, mnoge su izmene uočene u toku pandemije i sve to treba implementirati i predvideti.

Posebno treba da vidimo u tom Zakonu o sportu, najveće izmene i dopune Zakona o sportu se odnose na finansiranje klubova i organizacija, transparentnije. Da tu temu vratimo, kažem, ovde u parlament, a građani Srbije imaju prilike da slušaju i da prate sve ono što se dešava i siguran sam da tema sporta ne bi bila samo tabloidna ili kriminogena kao što je to u poslednje vreme kod nas. Nema mesta ne samo neželjenim pojavama u sportu, što se tiče dopinga, nema, nulta je tolerancija i što se tiče svih drugih stvari koje narušavaju ugled sporta. Znamo šta znači sport za našu zemlju. To je jedna od najvažnijih privrednih grana.

Danas sport nije siva zona, mnogo imamo prihoda i poreza i od odlazaka igrača i od organizovanja velikih svetskih takmičenja i svega onoga što dolazi kod nas u zemlju. Evo, videli ste da nije samo da smo pobedili što se tiče pandemije. Siguran sam da ćemo i u sportu brže izaći iz ovih problema nego druge zemlje u okruženju, posebno u okruženju, a mnoge i u Evropi, da budemo potpuno iskreni. Želja nam je da na velikim svetskim takmičenjima koja će se evidentno posle svih ovih mera koje smo preduzeli vratiti ponovo. Imamo mnogo velikih svetskih takmičenja, imali smo i organizaciju svetskog takmičenja, o tome sam govorio i prošlog puta, u rvanju, gde smo položili sa najvećom ocenom. Naši ljudi koji su se bavili organizacijom tog svetskog takmičenja su pozvani da organizuju i u Evropi i u svetu širom. To su velike stvari za Srbiju, ja sam siguran da će sve to doprineti da ponovo sport bude jedna od najvažnijih stvari.

Ono što bih ja, ministre, vezano za izmene i dopune Zakona, posebno u razgovoru sa ljudima, jer teren je ono odakle dobijamo najveći broj informacija, vezano je za infrastrukturu. Sećate se da smo prošlu strategiju bazirali na četiri stuba, to je školski sport, amaterski ili rekreativni sport, profesionalni i infrastruktura. Vi ste zaista mnogo stvari promenili u tim oblastima i nikada više nije urađeno. Ali ono što je sputavalo, to su imovinski odnosi.

Mnogi klubovi na teritoriji naše zemlje, da kažem, i iz moje opštine Mladenovac, imaju problem sa imovinskopravnim odnosima. Mnogi su zatekli nasleđeno stanje da su se klubovi, ta imovina se vodila i na mesne zajednice i na privatna lica i na donatore kojih sada nema i najčešće i na zadruge je bilo, pa sad te ne postoje uopšte, ne možemo da pronađemo. Tu moramo da pronađemo nekakav metod kako bismo infrastrukturu uredili posebno jer je to osnov da se deca bave sportom i to je osnov da omladinu sačuvamo.

Sad ono malopre što smo govorili, pomenuo je i kolega Miletić, da pododbor treba da bude i odbor jednog dana, što se slažemo potpuno, zbog lakšeg funkcionisanja i ovih stvari na terenu. Ali ono što je bitno za sve nas je da rešavanjem te infrastrukture, posebno u tim ruralnim delovima, ne zaboravite da u tim mnogim mestima, posebno seoskim, osim okupljanja oko sportskih klubova ne postoji okupljanje mladih, nemamo nešto što bi ih organizovalo ili sačuvalo gde jesu i gde žive.

Mislim da bi tu trebalo da povedemo računa oko toga i da svi zajedno poradimo na tome da te probleme rešimo na neki drugačiji način, jer evo, kako bih rekao, ima mnogo problema, čak i sportskih objekata koji se nalaze u restituciji i ne možete da uredite taj prostor, nemate drugo mesto i mogućnost na kojem bi mogao da bude sportski teren i to dovodi do toga da se i gase mnogi klubovi, da mladi odlaze, napuštaju i da se to sve koncentriše prema Beogradu. Znači, da taj zakon, nije isti sport u Beogradu, nije isti sport na jugu Srbije, nisu iste okolnosti i nisu iste stvari.

Voleo bih danas da čujemo, da imamo malo više vremena, evo, vidimo, ograničeni smo i zbog današnjeg glasanja i zbog svega, voleo bih da čujem veći broj svojih kolega poslanika i zbog toga ću još jednom pozovem da ne samo da se podrži ovaj amandman i da se podrže ove izmene i dopune Zakona o dopingu, jer one su zaista jako bitne.

Nekoliko stvari ću samo da izdvojim, vrlo kratko, a to je da je u ovim izmenama i dopunama predviđeno da se taj mehanizam, jedanaesti mehanizam koji prepoznaje da možete da prijavite zastrašivanje, da ne smete da prijavite nekoga, jako važan u ovom zakonu, da se formira upravni odbor od krovnih institucija, to je od Olimpijskog saveza, Paraolimpijskog saveza i Sportskog saveza Srbije i da to telo bude apsolutno nezavisno.

Ta neizvesnost u otkrivanju antidopinga, ona je jako važna, jer do sada su se samo merila takmičenja polufinalna i finalna. Sada možete da ne znate uopšte od kog nivoa takmičenje počinje i da na taj način ne da bude represivan zakon, nego da budu motivisani sportisti da se ne bave dopingom, a ne da ih kažnjavamo, ili ako već neko dođe u situaciju da prekrši zakon, da bude rigorozno kažnjen.

Zbog toga, ne samo ovaj amandman, već i ovaj zakon, pozivam sve narodne poslanike da u danu za glasanje podržimo i da svi zajedno uzmemo učešće da bismo sport uredili. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu" | Predsedava
Zahvaljujem.

Reč ima ministar Udovičić.

Vanja Udovičić

| Ministar omladine i sporta
Hvala, predsedavajući.

Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, poštovani gospodine Spasojeviću, želim lično da vam se zahvalim na vašem zalaganju i trudu, prvo, da se oformi, uz puno razumevanje svih članova Odbora za obrazovanje, da se oformi pododbor za sport. Želim da napomenem i sa ovog mesta da nam je mnogo značila vaša podrška u prethodnom periodu i imate ogromnu zahvalnost od celokupnog mog tima i mene što ste učestvovali u svim aktivnostima i u svim delovanjima Ministarstva omladine i sporta u prethodnom periodu.

Na tome vam hvala, jer smatramo da samo timski možemo da napravimo velike rezultate. Koliko god da je snažan pojedinac, a složićemo se da to nije samo situacija u sistemu sporta, već u celokupnom društvu, koliko god da je on snažan, mislimo da bez jake potpore tima i bez jake potpore ljudi oko njega ne mogu da se naprave velika dela. Zato sam vrlo ponosan što imamo punu vašu podršku. Iskreno, hvala vam na tome.

Mi ćemo se kao Ministarstvo i dalje truditi da ispunimo sva očekivanja kako Narodne skupštine, tako i svih građana Republike Srbije. Ovo što ste napomenuli, trudićemo se da u narednom periodu imamo još veća ulaganja u sportsku infrastrukturu. Moram da napomenem da su ulaganja u sport u prethodnom periodu nikada veća.

U sportu su jasna pravila. Na kraju utakmice imate rezultat i naš rezultat na semaforu govori da apsolutno obaramo sve rekorde kada je reč o svim segmentima sistema sporta, ne samo u odnosu na četiri stuba koja ste vi spomenuli, već u svakom segmentu. Mislim da zajednički možemo da napravimo još veće rezultate koji su istorijski, ali i da motivišemo još veći broj dece da uđu u sistem sporta, da svi građani Republike Srbije se više bave sportom, da shvatimo da je rekreacija, pogotovo u ovim izazovnim vremenima, preduslov zdravlja i da svi zajedno oplemenimo naše društvo i naš sistem, da sport, rekreacija bude način življenja i kultura svakog od nas pojedinaca.

U narednom periodu očekuju nas, kao što ste i sami rekli, uvaženi narodni poslaniče, izmene i dopune Zakona o sportu i izrada nove strategije.

Moram da kažem, izmene i dopune Zakona o mladima koje se direktno tiču i segmenta, koji ste rekli, da mladi možda i u manjim sredinama kvalitetnije provode slobodno vreme, da ih motivišemo, ujedinjujemo i da napravimo ogledni primer celokupnog društva.

Hvala vam na vašoj spremnosti da pomognete u procesu izrade svih tih strateških i normativnih akata. Mislim da nas u narednom periodu čeka vrlo izazovan posao, upravo da nastavimo istorijske rezultate, da pomognemo sistem sporta i da zajednički učinimo bolju budućnost za celokupan sistem sporta.

Što se tiče imovinsko-pravnih odnosa, da, saglasan sam. Uradili smo dosta stvari. Nikada po prirodi, pa i svog posla, ali i po svom ličnom nahođenju, nisam zadovoljan učinjenim. Smatram da uvek postoji prostor i za jačim i za boljim i za kvalitetnijim. U tom segmentu ćemo se potruditi da zajednički učinimo još bolje rezultate i da učinimo veću i dostupniju mogućnost za kvalitetnijom i boljom infrastrukturom na terenu, iako je sada ona, moram reći, daleko bolja nego što je bila, iako se možemo pohvaliti sa nacionalnim trening centrima, iako se možemo pohvaliti sa velikim brojem infrastrukturnih projekata koje u ovom trenutku radimo.

Sa ponosom možemo da kažemo da na isti način gledamo sever i jug, istok i zapad naše zemlje, da ne pravimo razliku i da vrlo ravnopravno i ravnomerno posmatramo celokupno našu zemlju. Hvala vam još jednom na podršci.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu" | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima Đorđe Milićević.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Zahvaljujem.

Poštovani ministre, poštovani predstavnici Ministarstva, dame i gospodo narodni poslanici, pa relativno kratko vremena da bi razgovarali o jednoj izuzetno važnoj i značajnoj temi.

Na samom početku bih napravio jednu digresiju, obzirom da razgovaramo o Svetskom antidoping kodeksu. Ja mislim da jedan takav antidoping kodeks treba smisliti kada je reč i o ovim kvazi političarima u Srbiji. Vi, gospodine ministre, znate, vrhunski sportista ste bili, kada ste fizički nespremni, a još dobijete, odnosno koristite nedozvoljena sredstva, pa izgubite utakmicu, onda imate nekako specifično ponašanje. Tako vam je isto u politici. Kada imate manjak političke moći, manjak političkog uticaja, a imate mogućnost da koristite i koristite nekakva antidoping sredstva, e onda se javlja nervoza, onda se javljaju pretnje, onda se javljaju tužbe, onda se javlja nekakva teatralnost. Za sve to verovatno postoji jedan ozbiljan razlog.

Zato smatram da i u politici isto treba razmišljati u pravcu da napravimo jedan antidoping kodeks.

Šalu na stranu, drago mi je, maločas je kolega govorio, verujte da mi u Skupštini, bar mi iz poslaničke grupe SPS nismo znali da je formiran pododbor za omladinu i sport, iako sam neko ko se, vi jako dobro znate, zapravo, nadam se da se sećate, neko ko je od 2011. godine, kada je izmenjen Poslovnik o radu Narodne skupštine Republike Srbije neprestano predlagao izmene i dopune samo sa jednom tačkom, a to je da, između ostalog, od svih resornih odbora koji su nabrojani, imamo i odbor za omladinu i sport, jer do 2011. godine imali smo odbor za omladinu i sport. Tada smo usvojili krovni zakon i kada je reč o mladima, tada smo usvojili i krovni zakon kada je reč o sportu. Pregazilo ih je vreme, naravno, dosta vremena je prošlo. Treba ponovo razgovarati o svemu, pokrenuti mnoga pitanja, mnoge značajne teme. Samo neke teme je kolega pomenuo koje su od velikog značaja, ali je kratak vremenski period, ali je apsolutno nelogično. Nadam se da ćemo to uspeti u narednom mandatu da učinimo.

Nelogično je, ministre, morate priznati, da imamo Ministarstvo za omladinu i sport, a nemamo resorni odbor u Narodnoj skupštini koji se konkretno bavi pitanjem omladine i sporta, jer kome vi podnosite tromesečni izveštaj o radu, uz dužno poštovanje, kolegama iz obrazovanja, nauke, tehnologije i tehnološkog razvoja? Opet kažem, uz dužno poštovanje, ali prosto ne ide.

Znate da smo se zalagali kao poslanički klub i ja lično kao poslanik. Nismo uspeli u prethodnom vremenskom periodu. Nadam se da ćemo u mandatu, možda ne vi, možda neki drugi saziv, ali uspeti da konačno uvrsti u te izmene i dopune Poslovnika ili neki novi Poslovnik o radu Narodne skupštine i odbor za omladinu i sport.

Pomenuli ste mlade. Mladi su ključ sporta u Srbiji. Treba ulagati u mlade, jer ulagati u mlade kroz sport je zapravo ulaganje u budućnost. Pomenuta je ključna tema kada je reč o mladima, a govorim, pre svega, o bazičnom sportu, pošto, kolega, vidim da dosta dobro razumete. Govorim, pre svega, o bazičnom sportu.

Mladi da bi se bavili sportom moraju da imaju infrastrukturu i moraju da imaju podjednake uslove u svakom delu Srbije, kako ste vi rekli, u svakoj opštini, u svakom gradu, jer, dozvolite, mnogo talenata, vi ste bili u jednoj vrsti sporta, ja sam bio u drugoj vrsti sporta, ali mnogo talenata nije došlo iz Beograda, nego je došlo upravo iz unutrašnjosti i iz moje zapadne Srbije, iz istočne Srbije, iz južne Srbije i zato smatram da je veoma važno poseban akcenat staviti… Znam da je teško i da smo pred velikim zdravstvenim izazovom i da je ušteda prioritet i da su opredeljeni neki stubovi razvoja koje svi moramo da pratimo, ali verujem da ćemo nakon ovog perioda pandemije zauzeti dobru startnu poziciju i da ćemo imati mogućnosti da ulažemo u sportsku infrastrukturu, da decu sklonimo sa ulice i da im omogućimo uslove da mogu da se bave sportom.

Maločas je pomenut Zakon o sportu. On jeste anohron, mnogo je vremena proteklo, mnogo toga treba promeniti, ali znate kako uvek je kamen saplitanja, vi to jako dobro znate, privatizacija. Govorim o imovinsko-pravnim odnosima, sve je u redu, ali privatizacija je nekako ključno pitanje i još uvek nismo dobili odgovor na pitanje šta sa klubovima gde je konkretno državno vlasništvo 51%, recimo. Dobro je da smo do 2011. godine, kada smo usvajali Zakon o sportu, uspeli bar da usvojimo amandmane, da stadioni poput Marakane i stadion JNA budu stadioni nacionalnog značaja, da ne dozvolimo da se taj prostor proda i da se pretvori u stambeni prostor. Zamislite na šta bi to ličilo? To bi bilo strašno i za mlade i za sport u celini.

Da se vratim na današnju temu. Dakle, mi smo ovaj postojeći zakon, ministre koliko se ja sećam, prvo 2005. godine, je li tako, usvajali, pa je onda došlo do brojnih promena, pa 2014. godine i jedan od razloga za upravo pristupanje izmena i dopuna ovog zakona jeste njegovo usaglašavanje sa osnovnim principima novog Svetskog antidoping kodeksa, što je i obaveza Srbije kao jedne od zemalja koja je potpisnica Međunarodne konvencije o sprečavanju dopinga u sportu. Shodno toj Konvenciji Srbija, kao potpisnik jeste i preuzela jednu vrstu obaveze, a to je da ojača, osnaži borbu protiv sprečavanja dopinga u sportu.

Usvajanjem izmena o kojima danas govorimo zapravo ispunjavamo našu međunarodnu obavezu, ali usaglašavamo našu pravnu regulativu sa Svetskim antidoping kodeksom i sa međunarodnim standardima.

Antidoping predstavlja set koordinisanih aktivnosti. Nije to samo jedna aktivnost. To je set kordinisanih aktivnosti usmerenih ka zaštiti i očuvanju sportskog duha i kao očuvanju i unapređenju zdravlja sportista, bez obzira da li su u pitanju profesionalci ili su u pitanju amateri. Zakon o sportu jasno kaže - sportisti su i oni koji se sastanu nedeljom, pa odigraju jednu partiju fudbala, svi su oni sportisti.

Poslanička grupa Socijalističke partije Srbije će naravno podržati ovaj zakonski predlog. To se ne dovodi u pitanje, to apsolutno nije sporno. Podržavajući ovaj predlog, mi zapravo želimo da podržimo dva suštinska cilja koja se žele postići usvajanjem ovog zakonskog predloga.

Prvi je da se unapredi, kao što sam rekao, ojača, osnaži borba u sprečavanju dopinga u sportu i drugi veoma važan da se ova oblast uskladi sa svim ovim promenama koje su se u međuvremenu desile kada je reč o međunarodnim dokumentima.

Tačno je da je važno usvojiti ovaj zakonski predlog kako bi našu pravnu regulativu uskladili sa Svetskim antidoping kodeksom koji sam maločas spomenuo i sa međunarodnim standardima. Tačno je i to, važno je da dobijemo tu potvrdu usaglašenosti naših pravila sa pravilima Svetskog antidoping kodeksa, ali neke stvari, a naročito kada je reč o sportu, mi treba da činimo i radimo pre svega zbog nas samih, zbog mladih generacija, zbog onih mladih koji se u ovom trenutku na teritoriji Republike bave sportom, a na našu veliku sreću njih je zaista puno. Oni, želimo da verujemo, će biti predstavnici vrhunskog sporta, učestvovati na međunarodnim takmičenjima, ubeđeni smo i kao i vi što ste to činili, ostvarivati dobre rezultate za svoju državu i za svoj narod.

Doping je, pored ostalih, problem koji danas postoji u sportu, jedan od najvećih problema u sportu i što se tiče poslaničkog kluba Socijalističke partije Srbije borba za sprečavanje dopinga u sportu je zapravo, rekao bih, naš strateški cilj i naš strateški interes. Da bi taj strateški cilj u celosti bio realizovan na teritoriji Republike Srbije, svako ko je učesnik u sportu mora da preuzme i jedan deo odgovornosti, mora da preuzme i jedan deo obaveze. Kada kažem svako, mislim i na nacionalne sportske saveze i na sportske radnike i na sportske organizacije i mislim, ponavljam, na sve sportiste.

Podsetiću vas ponovo, Zakon o sportu je vrlo jasan i kaže da sportisti jesu svi oni koji se bave organizovanom fizičkom aktivnošću bez obzira da li se takmiče ili ne. Dakle, sportisti jesu i oni rekreativci koji se na organizovan način bave sportom u prostoru koji je za to predviđen.

Mislim da je takođe važno pitanje i vrlo važna definicija kada govorimo o sprečavanju dopinga u sportu. Propisi koji zabranjuju korišćenje dopinga vrhunskim sportistima neće zaštiti zdravlje svih sportista i neće u celosti rešiti problem i pitanje o kojem danas govorimo. Izuzetno važno i značajno pitanje o kojem danas govorimo, jer čini mi se da postoje indicije da su i oni neprofesionalni sportisti, nažalost, kažem, i oni koji se rekreativno bave sportom podložni, da možda koriste nedozvoljene supstance koje se mogu definisati kao doping.

Gospodine ministre, da se ne lažemo, da budemo potpuno otvoreni, danas doping sredstva možete pronaći u svakoj teretani. Nažalost, mladi, posrnuli, želeći da izgledaju fizički što bolje, pokušavajući i misleći da je bodibilding sport koji je adekvatan i prihvatljiv za realizaciju tog cilja, uglavnom idu ka korišćenju tih doping sredstava.

Šta je važno? Važna je preventiva i važna je kontrola. Važna je naročito kontrola svih onih institucija, svih onih, kako bih rekao, prostora i teretana i fitnes centara koje mladi ljudi koriste za sport, za sportsku rekreaciju.

Čini mi se da i želja za pobedom i želja za dominacijom jesu jedan od razloga zašto sportisti koriste nedozvoljena sredstva, ali i jedan od ključnih razloga jeste upravo i neinformisanost i ne znanje sportista, ali nažalost i brojnih sportskih radnika.

Ono što želim da kažem na samom kraju, obzirom da vreme ističe i da je već glasanje zakazano, poznat nam je slučaj, a i vi ste govorili o tome u danu kada smo imali raspravu u načelu, jedne velike države koja nije uskladila svoje propise i koja je imala jedan ozbiljan problem i nije mogla da učestvuje na važnim međunarodnim takmičenjima. Dakle, mi ovo činimo zbog sportista, zbog naših sportista da bi mogli da učestvuju na veoma značajnim međunarodnim takmičenjima, a naši sportisti su najbolji ambasadori i upravo sve ovo što činimo, činimo zbog njih, kao što sam ubeđen da ćemo činiti i onog trenutka kada budemo razgovarali o izmenama i dopunama Zakona o sportu. Zahvaljujem, gospodine ministre.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu" | Predsedava
Zahvaljujem, gospodine Milićeviću.

Listu prijavljenih za diskusiju smo ovim iscrpeli.

Reč ima ministar Udovičić.

Vanja Udovičić

| Ministar omladine i sporta
Hvala, predsedavajući.

Prvenstveno da odgovorim na par sugestija i primera koje ste izneli, ali i na konkretna pitanja.

Mi smo, moram reći, vrlo ponosni na činjenicu da je 2016. godine Zakon o sportu, koji je jednoglasno usvojen ovde, dao svoj pun doprinos i u ovom trenutku možemo da se pohvalimo sa vrhunskim rezultatima.

Malopre sam u kratkim crtama pokušao da objasnim sve segmente našeg sporta, od postizanja vrhunskih rezultata, a možemo da navodimo konkretne primere, jer rezultat na semaforu je vrlo transparentan i jasan. Olimpijske igre u Londonu, gde sam i sam bio učesnik, osvojili smo četiri medalje. Olimpijske igre u Rio de Ženeiru osam medalja, duplo veći skor.

Kada pričamo o paraolimpizmu, pošto vrlo snažnu pažnju posvećujemo celokupnom sistemu sporta i ne pravimo razliku, naši paraolimpijci osvojili su u Londonu pet medalja, a u Rio de Ženeiru devet medalja.

Danas vrlo odgovorno i vrlo snažno želimo da podstaknemo celokupan sistem sporta i da u ovoj olimpijskoj i paraolimpijskoj godini ostvarimo još bolje rezultate i da pređemo famoznu liniju koja se sanja već 30 godina o dvocifrenom broju medalja na olimpijskim igrama.

Zašto to možemo da kažemo, preuzimam odgovornost? Zato što smo omogućili našim sportistima, sportskim organizacijama nikad bolje uslove, dali nikad veća sredstva, dali pomoć sistemu sporta u otežanim okolnostima prouzrokovanim pandemijom korona virusa, pratimo celokupan sistem sporta, stipendišemo naše sportiste od 15 godine, od onog najranijeg doba, pokušavamo da kroz edukaciju u radu sa njima učinimo da budu kvalitetniji ljudi, ali i da budu pravi primer svima nama jer znamo da sportisti jesu istinski idoli celokupnoj naciji.

Gradimo, organizujemo međunarodna takmičenja i ove godine možemo da se pohvalimo velikim, vrlo značajnim međunarodnim takmičenjima. Očekuje nas vrlo brzo kvalifikacioni košarkaški turnir za Olimpijske igre, očekuje nas Svetsko prvenstvo u boksu, Evropsko prvenstvo za žene u obojci odmah nakon Olimpijskih igara itd. Veliko takmičenje za osnovce, Olimpijada u 14 sportova gde očekujemo preko 4.000 sportista. Znači, vrlo snažno podržavamo i rekreativni sport i školski sport na koji ste ukazali.

Godine 2016. Zakonom o sportu pokušali smo da unapredimo sistem sporta. Danas mislimo da smo to uradili, ali kao što ste sami izneli činjenicu, posle jednog određenog vremenskog perioda smatramo da, prateći unapređenje, inovacije na međunarodnom nivou kada je reč o sportu, se javila potreba za preispitivanjem određenih zakonskih normi i određenih zakonskih rešenja sa željom da i dalje pratimo svetske trendove i da budemo u korak sa svetom.

Ponoviću, usvajanjem ovog zakona bićemo među prvim zemljama u svetu koja je uskladila nacionalno zakonodavstvo sa međunarodnim pravilima, u ovom konkretnom slučaju sa svetskim anti-doping kodeksom. To je snažna poruka želje Srbije da se dokazuje na međunarodnom planu, želje Srbije da pokaže da je rame uz rame sa najvećim svetskim silama u svim segmentima i želja Srbije da se takmiči i želja Srbije da pobeđuje. Mislim da i ovim zakonom vrlo možemo da se pohvalimo da smo na dobrom putu i u tom pravcu.

Kada pričamo o rekreativnom sportu, ovaj zakon vrlo propisuje da se bavimo celokupnim sistem sporta. U prethodnom periodu Anti-doping agencija Srbije je testirala sve naše sportiste, kako profesionalce, tako i rekreativce o kojima ste pričali, ali celokupno naše delovanje bilo je okrenuto na preventivu, ne na represiju. Možemo se pohvaliti sa preko 40.000 edukovanih, sertifikovanih, informisanih mladih ljudi, kako sportista, tako srednjoškolaca i osnovaca. Mislim da je to dobar jedan način edukacije celokupnog sistema sporta, ali i slanja snažne poruke koliko je doping nedozvoljen.

Ako mi dozvolite, na kraju, ja bih pozvao sve narodne poslanik da u danu za glasanje podrže Predlog izmene i dopune Zakona o sprečavanju dopinga, jer smatram da svi mi zajedno treba da pošaljemo snažnu poruku jednakosti, pravičnosti, fer pleja, ali i snažnu poruku koliko nam je zdravlje svih građana, ali i zdravlje sportista na najvišem mogućem nivou.

Uzimanje dopinga je prevara, i to je jedan loš način na koji sportista želi da se dokaže u odnosu na druge sportiste, način da prevarite sebe, svoj tim, da prevarite svoj Savez, ali i da prevarite svoju državu da biste na lakši način došli do određenog rezultata.

Kao bivši sportista i danas kao ministar omladine i sporta zgoržen sam na sve pojedince koji prevarom pokušavaju da dođu do određenog uspeha, da se kite tuđim perjem i da dođu do određenih svetskih i evropskih rezultata na način na koji im to apsolutno ne pripada.

Usvajanjem ovog zakona šaljemo jasnu poruku sistemu sporta, šaljemo poruku jednakosti, timskog duha i želje da na pravičan, jednak način naši sportisti ostvaruju najbolje svetske rezultate i da im kroz usvajanje ovog zakona pošaljemo i tu poruku da smo sa njima, ali da je prevara apsolutno ne dozvoljena i da ne postoji prag tolerancije u odnosu na ovo sistemsko rešenje.

Hvala vam na konstruktivnoj raspravi. Još jednom pozivam narodne poslanike da u Danu za glasanje podrže izmene i dopune ovog zakona. Hvala vam.
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Reč ima Đorđe Milićević, replika.
Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Hteo sam samo da zahvalim ministru najpre i da se u potpunosti složim sa vama da Srbija ima želju i da je i u izuzetno teškim okolnostima omogućila najbolje uslove i da sam potpuno ubeđen da će na velikim takmičenjima ostvariti dobre rezultate, ali mi se čini da, gospodine ministre, sve vreme kada govorite o sportu govorite o sportu kojim ste se vi bavili. To ja ne sporim. Vrhunski rezultati.

Opet kažem, ja sam bio u jednoj drugoj vrsti sporta i taj sport je uništen iz dva razloga. Prvi razlog su kvazi menadžeri i drugi razlog je ono što nikada nije smela da bude glavna vest iz Srbije kada govorimo o sportu, a tiče se UEFE, to je nameštanje fudbalskih utakmica. To ne sme da bude vest iz Srbije kada govorimo o sportu.

Inače, u potpunosti se slažem sa vama, edukacija je jako važna. Veoma je važan, izneli ste cifru i broj koliko je ljudi edukovano, ali je takođe važan i jedan vid kontrole, jedan vid inspekcijskog nadzora svih sportskih institucija.

Zahvaljujem, još jednom.