Četrnaesto vanredno zasedanje , 23.09.2021.

3. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Dame i gospodo, saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika, određujem četvrtak, 23. septembar 2021. godine, sa početkom u 15.05 časova, kao Dan za glasanje o tačkama dnevnog reda sednice Četrnaestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu.
Pre nego što pređemo na odlučivanje o tačkama dnevnog reda, potrebno je da utvrdimo kvorum.
Po članu 88. stav 5. Poslovnika, kvorum za rad Narodne skupštine u danu za glasanje postoji ako je na sednici Narodne skupštine prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.
Molim poslanike da ubace kartice u poslaničke jedinice.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 176 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da, prema tome, postoje uslovi za odlučivanje.
Prelazimo na odlučivanje.
Tačka 1. dnevnog reda – PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O USVAJANjU KODEKSA PONAŠANjA NARODNIH POSLANIKA.
Pošto je Narodna skupština obavila jedinstveni pretres o Predlogu Odluke, a s obzirom na to da su na Predlog odluke podneti amandmani, shodno članu 160. Poslovnika, Narodna skupština će odlučivati najpre o Predlogu odluke u načelu, o podnetom amandmanu, o ranije stupanju na snagu odluke i o predlogu odluke u celini.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o usvajanju Kodeksa ponašanja narodnih poslanika, u načelu.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaključujem glasanje: ukupno – 181, za – 177, nisu glasala – četiri narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog odluke, u načelu.
Pre prelaska na odlučivanje o podnetom amandmanu, podsećam vas da su sastavni deo Predloga odluke postali amandmani narodnog poslanika Dejana Kesara na članove 1. i 5.
Takođe vas podsećam da je narodni poslanik Đorđe Komlenski povukao amandmane na članove 1, 2, 3, 4, 5, 6. i 7. Predloga odluke.
Prelazimo na odlučivanje o amandmanu.
Na naslov Predloga odluke amandman je podneo narodni poslanik prof. dr Ljubiša Stojmirović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaključujem glasanje: ukupno -180, za – četiri, protiv – jedan, nije glasalo – 175 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština većinom glasova nije prihvatila ovaj amandman.
Podsećam vas da je tačkom 2. Predloga odluke predviđeno da ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.
Prema članu 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, zakoni i drugi akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi utvrđeni prilikom njihovog donošenja.
Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da odluka stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaključujem glasanje: ukupno – 180, za – 178, nisu glasala – dva narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje odluke na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njenog objavljivanja.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanu i o ranijem stupanju na snagu odluke, pristupamo glasanju o Predlogu odluke u celini.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o usvajanju Kodeksa ponašanja narodnih poslanika, u celini.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaključujem glasanje: ukupno – 180, za – 178, nisu glasala – dva narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o usvajanju Kodeksa ponašanja narodnih poslanika.
Prelazimo na 2. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPREČAVANjU KORUPCIJE.
Podsećam vas da je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu, a s obzirom na to da je narodni poslanik Vladan Glišić povukao amandman na član 50. i naslov iznad člana 50. i narodni poslanik Đorđe Komlenski na član 1. Predloga zakona, Narodna skupština će, saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika, odlučivati samo o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije, u celini.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaključujem glasanje: ukupno – 180, za – 179, nije glasao – jedan narodni poslanik.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije.
Prelazimo na 3. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O OČUVANjU KULTURNOG I ISTORIJSKOG NASLEĐA SVETOG MANASTIRA HILANDAR.
Podsećam vas da je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu, a s obzirom na to da na Predlog zakona nisu podneti amandmani, Narodna skupština će, saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika, odlučivati samo o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o očuvanju kulturnog i istorijskog nasleđa Svetog manastira Hilandar, u celini.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaključujem glasanje: ukupno – 180, za – 180 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona o očuvanju kulturnog i istorijskog nasleđa Svetog manastira Hilandar.
Dame i gospodo narodni poslanici, pošto smo završili sa glasanjem, želim samo da vas obavestim da sledeće nedelje nećemo imati zasedanje Skupštine ne zato što ne želimo, nego zato što nemamo šta da stavimo na dnevni red i, shodno tome, zakazaću sledeću sednicu, odnosno početak redovnog zasedanja, nažalost, na datum koji mi nije naročito simpatičan, 5. oktobar.
Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje i odlučivanje o tačkama dnevnog reda ove sednice, saglasno članu 102. Poslovnika, zaključujem sednicu Četrnaestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine u Dvanaestom sazivu.
Hvala vam.