Treće vanredno zasedanje , 30.05.2023.

1. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Treće vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/126-23

1. dan rada

30.05.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 15:10 do 18:00

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Nastavljamo sa radom.
Obaveštavam vas da je sprečen da sednici prisustvuje narodni poslanik Dani Zoltan.
Nema ukazivanja na povrede Poslovnika u ovom delu sednice. Pročitajte taj Poslovnik.
Saglasno članu 86. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine obaveštavam vas da je ova sednica sazvana u roku kraćem od roka utvrđenog u članu 86. stav 1. zbog potrebe da Narodna skupština što pre razmotri predloga akata iz utvrđenog dnevnog reda.
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, uz saziv sednice Trećeg vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu, koja je sazvana na zahtev 106 narodnih poslanika, saglasno članu 106. stav 3. Ustava, članu 48. stav 3. Zakona o Narodnoj skupštini i članu 249. Poslovnika Narodne skupštine, dostavljen vam je zahtev za održavanje vanrednog zasedanja Narodne skupštine sa određenim dnevnim redom sadržanim u tom zahtevu.
Za sednicu Trećeg vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu određen je sledeći
D n e v n i r e d
1. Izveštaj o nadzoru programa komercijalnih pružalaca medijskih usluga za periodu od oktobra 2022. godine do kraja marta 2023. godine sa posebnim osvrtom na izveštavanje u slučajevima nasilja u televizijskim programima, koje je podnelo Regulatorno telo za elektronske medije sa Predlogom zaključka Odbora za kulturu i informisanje od 17. maja,
2. Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti koje su dovele do masovnih ubistava u Osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar“ i na teritoriji Smedereva i Mladenovca u Malom Orašju i Duboni, utvrđivanje propusta u vršenju nadležnosti i preduzimanju odgovarajućih radnji, utvrđivanja odgovornosti nadležnih lica i predlaganja mera, koje je podneo narodni poslanik Radomir Lazović,
3. Predlog za glasanje o nepoverenju članu Vlade, ministru unutrašnjih poslova Republike Srbije, koji je podneo 61 narodni poslanik.
Prelazimo na rad po ovom dnevnom redu.
Primili ste izveštaj o nadzoru programa komercijalnih pružalaca medijskih usluga za period od oktobra 2022. godine do kraja marta 2023. godine sa posebnim osvrtom na izveštavanje u slučajevima nasilja u televizijskim programima, kao i Predlog zaključka Odbora za kulturu i informisanje od 17. maja 2023. godine.
Poznato vam je vreme za raspravu.
Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.
Saglasno članovima 192, 238. stav 3. i 4. Poslovnika, otvaram jedinstveni pretres o izveštaju.
Reč ima predstavnik predlagača Nebojša Bakarec.