Sednice radnih tela

Sednica je oblik rada Narodne skupštine, odnosno njenog radnog tela na kojoj narodni poslanici, odnosno članovi radnog tela razmatraju pitanja koja se nalaze na dnevnom redu i o njima odlučuju.

88. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

05.11.2018.
Na sednici održanoj 5. novembra 2018. godine, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmatrali su više predloga zakona, u pojedinostima, koji su na dnevnom redu Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini. Na Predlog zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama, podneto je ukupno 524 amandmana, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenili su da tri amandmana nisu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, dok su ostali u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama, podneto je ukupno 96 amandmana narodnih poslanika, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenili su da 20 amandmana nisu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o policiji, podneto je ukupno 24 amandmana, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenili su da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, podneto je ukupno 11 amandmana, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenili su da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o detektivskoj delatnosti, podneto je ukupno 13 amandmana, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenili su da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatnom obezbeđenju, podneto je ukupno 16 amandmana, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenili su da dva amandmana nisu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o dopuni Zakona o zaštiti od požara, podneto je ukupno 40 amandmana, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenili su da 20 amandmana nisu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o kritičnoj infrastrukturi, podneto je ukupno deset amandmana, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenili su da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o ispitivanju, žigosanju i obeležavanju oružja, naprava i municije, podneto je ukupno pet amandmana, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenili su da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o dobrovoljnom vatrogastvu, podneto je ukupno osam amandmana, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenili su da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmeni Zakona o uređenju sudova, podneto je ukupno četiri amandmana, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenili su da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama Zakona o parničnom postupku, podneto je ukupno tri amandmana, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenili su da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o zaštiti podataka o ličnosti, podneto je ukupno 124 amandmana, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenili su da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju vanzavodskih sankcija i mera, podneto je ukupno 88 amandmana, od kojih 20 nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, podneto je ukupno 63 amandmana, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenili su da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o lobiranju, podneto je ukupno 100 amandmana, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenili su da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o dopuni Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa, podneto je ukupno dva amandmana, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenili su da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Aleksandra Majkić, Vesna Marković, Neđo Jovanović, Vesna Nikolić Vukajlović, Srbislav Filipović, Bojan Torbica, dr Balint Pastor i Jelena Žarić Kovačević.

89. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

05.11.2018.
89. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Na sednici održanoj 5. novembra 2018. godine, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmatrali su amandman na Predlog zakona o dobrovoljnom vatrogastvu. Na Predlog zakona o dobrovoljnom vatrogarstvu, amandman je podneo Odbor za odbranu i unutrašnje poslove, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo su ocenili da je podneti amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavo predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Aleksandra Majkić, Vesna Marković, Neđo Jovanović, Vesna Nikolić Vukajlović, Srbislav Filipović, Bojan Torbica, dr Balint Pastor i Jelena Žarić Kovačević.

87. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

29.10.2018.
Na sednici, održanoj 29. oktobra 2018. godine, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmotrili su više predloga zakona koji su uvršteni na dnevni red Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine. Članovi Odbora su ocenili da su Predlog zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o policiji, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o detektivskoj delatnosti, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatnom obezbeđenju, Predlog zakona o dopuni Zakona o zaštiti od požara, Predlog zakona o kritičnoj infrastrukturi, Predlog zakona o ispitivanju, žigosanju i obeležavanju oružja, naprava i municije i Predlog zakona o dobrovoljnom vatrogastvu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Takođe, Odbor je ocenio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, Predlog zakona o izmeni Zakona o uređenju sudova, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, Predlog zakona o zaštiti podataka o ličnosti, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju vanzavodskih sankcija i mera, Predlog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, Predlog zakona o lobiranju i Predlog zakona o dopuni Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa, Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Aleksandra Majkić, Neđo Jovanović, Vesna Nikolić Vukajlović, Srbislav Filipović, Krsto Janjušević, Bojan Torbica, Bajro Gegić, dr Balint Pastor, Jelena Žarić Kovačević i Milena Ćorilić.

85. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

22.10.2018.
Na sednici Odbora, održanoj 22. oktobra, razmotreni su amandmani na predloge zakona dnevnog reda Druge sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine. Na Predlog zakona o građevinskim proizvodima podneto je 567 amandmana, a Odbor je ocenio da su svi predloženi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji podneto je 72 amandmana narodnih poslanika, a Odbor je ocenio da su svi predloženi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ozakonjenju objekata, podneto je 107 amandmana, od kojih je Odbor odbacio amandmane na članove 5, 15, 17, 21. koje su podneli narodni poslanici Branislav Mihajlović, Ratko Jankov, Ana Stevanović, Branka Stamenković i Saša Radulović, a kao nepotpune odbacio je amandmane na članove 14, 15, 16,17. koje su podneli Branislav Mihajlović, Ratko Jankov, Ana Stevanović, Branka Stamenković i Saša Radulović. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju podneto je 130 amandmana, a Odbor je konstatovao da su svi u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o transportu opasne robe podneto je 64 amandmana. Odbor je odbacio kao nepotpun amandman na član 33. koji je podnela narodna poslanica Ružica Nikolić, a za ostale amandmane konstatovao da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o istraživanju nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju podneto je 39 amandmana za koje je Odbor konstatovao da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju podneto je 69 amandmana, a Odbor je konstatovao da su svi u svi u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnoj pripadnosti i upisu plovila podneto je 65 amandmana, za koje je Odbor konstatovao da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o pomorskoj plovidbi, podneto je 64 amandmana. Odbor je ocenio da su svi u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednicom je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Aleksandra Majkić, Milena Ćorilić, Jelena Žarić Kovačević, Vesna Marković, Srbislav Filipović, Krsto Janjušević, dr Balint Pastor i Bojan Torbica.

86. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

22.10.2018.
Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo su, na sednici od 22. oktobra, razmotrili amandmane koje je na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji i na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ozakonjenju objekata podneo Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije. Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije podneo je tri amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji. Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenili su da su podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ozakonjenju objekata, Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije podneo je takođe tri amandmana. Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenili su da su podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Milena Ćorilić, Jelena Žarić Kovačević, Vesna Marković, Srbislav Filipović, Krsto Janjušević, Petar Petrović, Aleksandra Majkić, Neđo Jovanović, dr Balint Pastor i Bojan Torbica.

84. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

16.10.2018.
Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo su, na sednici, održanoj 16. oktobra, razmotrili predloge zakona koji su predloženi za dnevni red Druge sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2018. godini. Članovi Odbora su ocenili da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije Predlog zakona o građevinskim proizvodima, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ozakonjenju objekata, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o transportu opasne robe, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o istraživanju nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnoj pripadnosti i upisu plovila, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o pomorskoj plovidbi i Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske u oblasti infrastrukturnih projekata, koje je podnela Vlada. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Aleksandra Majkić, Neđo Jovanović, Vesna Nikolić Vukajlović, Krsto Janjušević, Srbislav Filipović, Bojan Torbica, dr Balint Pastor, Jelena Žarić Kovačević, Petar Petrović i Milena Ćorilić.

83. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

09.10.2018.
Na sednici održanoj 9. oktobra 2018. godine, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmotrili su amandmane na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine podneto je ukupno 402 amandmana narodnih poslanika, a članovi Odbora su ocenili da 27 amandmana nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, 4 amandmana su odbačena kao nepotpuna, dok su preostali amandmani ocenjeni da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Aleksandra Majkić, Dejan Šulkić, Srbislav Filipović, Krsto Janjušević, Bojan Torbica, Jelena Kovačević Žarić, Jasmina Obradović i Milena Ćorilić.

82. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

02.10.2018.
Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo su, na sednici, održanoj 2. oktobra, razmotrili Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2018. godinu, koji je podnela Vlada. Članovi Odbora su ocenili da je navedeni predlog odluke u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Aleksandra Majkić, Vesna Marković, Neđo Jovanović, Krsto Janjušević, Srbislav Filipović, Elvira Kovač, Jelena Žarić Kovačević, Petar Petrović i Milena Ćorilić.

81. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

28.09.2018.
Na sednici održanoj 28. septembra, Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo je razmotrio više predloga zakona koje je podnela Vlada, a koji su predloženi za dnevni red Prve sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2018. godini. Članovi Odbora su ocenili da su Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Hrvatske o saradnji u oblasti zaštite životne sredine i očuvanja prirode, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o očuvanju afričko-evroazijskih migratornih ptica vodenih staništa, Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o održivom transportu uz Okvirnu konvenciju o zaštiti i održivom razvoju Karpata i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o očuvanju populacija slepih miševa u Evropi, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Aleksandra Majkić, Vesna Marković, Srbislav Filipović, Bojan Torbica, Elvira Kovač, Vojislav Vujić, Jelena Žarić Kovačević i Milena Ćorilić.

80. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

26.09.2018.
Na sednici, od 26. septembra, članovi Odbora razmotrili su amandmane na više predloga zakona, koje je podnela Vlada, a koji se nalaze na dnevnom redu Desetog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju podneto je 615 amandmana, a Odbor je ocenio da 21 amandman nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, a dva amandmana je odbacio kao nepotpune. Za preostale amandmane Odbor je ocenio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, podneto je 38 amandmana, a Odbor je ocenio da jedan amandman, podnet na član 9. nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, dok je za preostale amandmane Odbor ocenio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Od 20 amandmana koje su narodni poslanici podneli na Predlog zakona o profesijama od posebnog interesa za Republiku Srbiju i uslovima za njihovo obavljanje, Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenio je da su svi podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Aleksandra Majkić, Dejan Šulkić, Vesna Marković, Krsto Janjušević, Srbislav Filipović, Jelena Žarić Kovačević, Petar Petrović i Milena Ćorilić.

79. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

21.09.2018.
Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo su, na sednici od 21. septembra, razmotrili 32 predloga akata koje će narodni poslanici razmatrati na sednici Desetog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu. Odbor je razmotrio Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2018. godinu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, Predlog zakona o profesijama od posebnog interesa za Republiku Srbiju i uslovima za njihovo obavljanje, Predlog zakona o potvrđivanju Hongkonške međunarodne konvencije o bezbednom i ekološki prihvatljivom recikliranju brodova, 2009, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o razmeni i uzajamnoj zaštiti tajnih podataka, Predlog zakona o potvrđivanju Odluke Mešovitog komiteta između država EFTA i Republike Srbije broj 1/2018 o izmeni Protokola B uz Sporazum o slobodnoj trgovini između država EFTA i Republike Srbije o definiciji pojma „proizvodi sa poreklom“ i metodama administrativne saradnje i Odluke Mešovitog komiteta između država EFTA i Republike Srbije broj 2/2018 o izmeni Aneksa IV Sporazuma o slobodnoj trgovini između država EFTA i Republike Srbije o olakšavanju trgovine, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kirgiske Republike o međusobnom ukidanju viza za nosioce običnih pasoša, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti turizma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Republike Albanije, Predlog zakona o potvrđivanju Dodatnog protokola 5 uz Sporazum o izmeni i pristupanju Sporazumu o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi i Odluke Zajedničkog komiteta Sporazuma o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi broj 3/2015 usvojene 26. novembra 2015. o izmeni Odluke Zajedničkog komiteta Sporazuma o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi broj 3/2013, u vezi sa Aneksom 4 Sporazuma o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi (CEFTA 2006), Protokol o definiciji pojma „proizvodi sa poreklom“ i metode administrativne saradnje iz člana 14. st. 1. i 3, usvojene 20. novembra 2013. godine, Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike San Marino o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije u odnosu na poreze na dohodak, Predlog zakona o potvrđivanju Protokola I Sporazuma o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Turske i Protokola III o trgovini uslugama Sporazuma o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Turske, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o saradnji u oblasti odbrane, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Republike Italije o olakšanju primene Evropske konvencije o međusobnom pružanju pravne pomoći u krivičnim stvarima od 20. aprila 1959. godine, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Republike Italije o olakšanju primene Evropske konvencije o ekstradiciji od 13. decembra 1957. godine, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja, Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Kazahstan o transferu osuđenih lica, Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Kazahstan o pružanju pravne pomoći u krivičnim stvarima, Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Kazahstan o izručenju, Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o izmeni Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o isporukama prirodnog gasa iz Ruske Federacije u Republiku Srbiju od 13. oktobra 2012. godine, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o ekonomskoj, trgovinskoj i tehničkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Katara, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Republike Argentine o trgovini i ekonomskoj saradnji, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kipra o razmeni i uzajamnoj zaštiti tajnih podataka, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o uzajamnoj zaštiti razmenjenih tajnih podataka, Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije Saveta Evrope o kinematografskoj koprodukciji (revidirana), Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Gruzije o trgovinsko-ekonomskoj saradnji, Predlog zakona o potvrđivanju akata Svetskog poštanskog saveza, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Grčke o saradnji u oblasti turizma, Predlog zakona o potvrđivanju Protokola iz Nagoje o pristupu genetičkim resursima i pravednoj i jednakoj raspodeli koristi koje proističu iz njihovog korišćenja uz Konvenciju o biološkoj raznovrsnosti, Predlog zakona o potvrđivanju Multilateralnog sporazuma zemalja Jugoistočne Evrope o sprovođenju Konvencije o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžana o međunarodnom drumskom prevozu i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o socijalnoj sigurnosti između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine. Predložena akta obrazložili su predstavnici predlagača, predstavnici Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Ministarstva kulture i informisanja, Ministarstva zaštite životne sredine, Ministarstva pravde, Ministarstva finansija, Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstva spoljnih poslova, Ministarstva odbrane, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i PIO fonda. Odbor je ocenio da su svi predlozi akata u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Milena Ćorilić, Jelena Žarić Kovačević, Vesna Marković, Srbislav Filipović, Krsto Janjušević, Petar Petrović, Aleksandra Majkić, Neđo Jovanović, Balint Pastor, Bojan Torbica i Gordana Čomić.

78. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

19.07.2018.
Na sednici Odbora, održane 19. jula, Odbor je razmotrio amandmane na Predlog zakona o ljudskim ćelijama i tkivima, koji je podnela Vlada. Odbor je ocenio da je od 526 amandmana, koji su podneti na Predlog zakona o ljudskim ćelijama i tkivima, 524 u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o presađivanju ljudskih organa, koji je podnela Vlada, podneto je 165 amandmana, a Odbor je ocenio da su 162 amandmana u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Od 103 amandmana koje su narodni poslanici podneli na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama, koji je podnela Vlada, Odbor je ocenio da je 83 amandmana u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a sednici su prisustvovali i članovi i zamenici članova Odbora Aleksandra Majkić, Vesna Marković, Vesna Vukajlović Nikolić, Srbislav Filipović, Krsto Janjušević, Bojan Torbica, Balint Pastor, Jelena Žarić Kovačević i Petar Petrović.

77. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

17.07.2018.
Na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, održane 17. jula, članovi Odbora razmotrili su Predlog zakona o ljudskim ćelijama i tkivima, koji je podnela Vlada i konstatovali da je u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Repubike Srbije. U nastavku sednice, Odbor je razmotrio Predlog zakona o presađivanju ljudskih organa, koji je podnela Vlada i ocenio da je u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Članovi Odbora razmotrili su i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama, koji je podnela Vlada i ocenili da je i ovaj Predlog zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Pod četvrtom tačkom dnevnog reda sednice, članovi Odbora razmotrili su Predlog zakona o potvrđivanju Dodatnog protokola između Republike Srbije i Međunarodne agencije za atomsku energiju uz Sporazum između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Međunarodne agencije za atomsku energiju o primeni garantija u vezi sa Ugovorom o neširenju nuklearnog oružja, koji je podnela Vlada i ocenili da je Predlog zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su i članovi i zamenici članova Odbora Aleksandra Majkić, Vesna Marković, Neđo Jovanović, Srbislav Filipović, Krsto Janjušević, Bojan Torbica, Balint Pastor, Jelena Žarić Kovačević, Petar Petrović i predstavnici resornih ministarstava.

76. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

25.06.2018.
Na sednici Odbora, od 25. juna, članovi Odbora razmotrili su amandmane na više predloga zakona koji su na dnevnom redu Osmog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu, a koje je podnela Vlada. Odbor je ocenio da je 583 amandmana koji su podneti na Predlog zakona o ratnim memorijalima, 582 u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima, podneto je 164 amandmana, a Odbor je ocenio da su podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o zapošljavanju stranaca, podneto je četiri amandmana, a Odbor je ocenio da su svi podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti, narodni poslanici podneli su 29 amandmana, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenio je da su podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, podneto je 130 amandmana, od kojih je Odbor odbacio 20. Od 21 amandmana koji su podneli narodni poslanici na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovnim pravima boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca, Odbor je ocenio da je 18 u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i članova njihovih porodica, podneto je devet amandmana, a Odbor je ocenio da su svi podneti amandmani na ovaj predlog u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Odbor je od 73 amandmana podnetih na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova, odbacio 20 amandmana. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Aleksandra Majkić, Neđo Jovanović, Krsto Janjušević, Srbislav Filipović, Bojan Torbica, Ivan Manojlović, Balint Pastor, Petar Petrović, Milena Ćorilić i Jasmina Obradović.

75. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

21.06.2018.
Na sednici održanoj 21. juna 2018. godine, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmatrali su više predloga zakona koji su na dnevnom redu Osmog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu. Članovi Odbora ocenili su da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije Predlog zakona o ratnim memorijalima, Predlog zakona o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima, Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o zapošljavanju stranaca, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovnim pravima boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i članova njihovih porodica i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova. Odbor je, takođe, ocenio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Ruske Federacije o socijalnoj sigurnosti, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o zapošljavanju državljana Republike Srbije u Republici Sloveniji, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Republike Grčke o socijalnom osiguranju i Predlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Australije o zapošljavanju članova porodice diplomatskog i konzularnog osoblja. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Vesna Marković, doc. dr Mihailo Jokić, Vesna Vukajlović Nikolić, Srbislav Filipović, Bojan Torbica, Balint Pastor, Jelena Žarić Kovačević, Petar Petrović i Milena Ćorilić.

73. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

15.06.2018.
Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo su, na sednici održanoj 15. juna, razmotrili amandmane podnete na devet predloga zakona, koji su na dnevnom redu Sedmog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 11. sazivu. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi podneto je 603 amandmana. Odbor je ocenio da 12 amandmana podnetih na naziv Predloga zakona nisu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, dok je ocenio da su preostali amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Odbor je ocenio da je svih sedam amandmana podnetih na Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o državnoj upravi u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama narodni poslanici podneli su 106 amandmana. Odbor je ocenio da 20 amandmana podnetih na naslov Predloga zakona i četiri amandmana podneta na članove 2. i 4. Predloga zakona nisu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Takođe, Odbor je kao nepotpun odbacio amandman narodnog poslanika Petra Jojića na član 4. Predloga zakona, a za preostale amandmane ocenio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim agencijama podneto je 109 amandmana. Odbor je ocenio da 20 amandmana podnetih na naslov Predloga zakona nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, odbacio amandman narodnog poslanika Momčila Mandića na član 4. Predloga zakona i ocenio da su preostali amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Odbor je ocenio da je svih 130 amandmana podnetih na Predlog zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Odbor je ocenio da, od ukupno 163 amandmana podnetih na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, 20 amandmana nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije i odbacio kao nepotpune osam amandmana na članove 2, 4, 11, 26. sa ispravkom, 48, 60. i 68. Predloga zakona. Za preostale amandmane Odbor je ocenio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Odbor je ocenio da, od 126 amandmana podnetih na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina, 20 amandmana nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sedam amandmana, koje su narodni poslanici podneli na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisama Odbor je ocenio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Odbor je ocenio da su tri, od ukupno četiri amandmana podneta na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, dok je amandman na član 20. Predloga zakona koji je podnela narodna poslanica Ljibuška Lakatoš odbačen kao neosnovan. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Milena Ćorilić, Vesna Marković, Aleksandra Majkić, Jelena Žarić Kovačević, Srbislav Filipović, Krsto Janjušević, Neđo Jovanović, Balint Pastor i Petar Petrović.