Analize i Statistike

Narodna skupština u brojkama. Predstavljamo analize i statističku vizualizaciju aktivnosti narodnih poslanika i rada Parlamenta u celini.

Odnos zakona usvojenih po redovnom i hitnom postupku


Preuzmi tabelu
Naziv zakona Vrsta zakona Predlagač zakona Razlozi za donošenje po hitnom postupku Datum ulaska u proceduru Datum dolaska na dnevni red Datum usvajanja
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o žičarama za transport lica izmene i dopune Vlada 15-04-2019 18-04-2019 25-04-2019
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju izmene i dopune Vlada 15-04-2019 18-04-2019 25-04-2019
Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Societe Generale Banka a.d. Beograd, Komercijalne banke a.d. Beograd i Vojvođanske banke a.d. Novi Sad po zaduženju javnog preduzeća "Srbijagas" Novi Sad, po osnovu ugovora o kreditu za izgradnj medjunarodni ugovori i sporazumi Vlada 15-04-2019 18-04-2019 25-04-2019
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o strancima izmene i dopune Vlada 15-04-2019 18-04-2019 25-04-2019
Zakon o izmeni i dopuni Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova izmene i dopune Vlada 15-04-2019 18-04-2019 25-04-2019
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o aktivnostima Francuske agencije za razvoj i institucije Proparco u Srbiji medjunarodni ugovori i sporazumi Vlada 15-04-2019 18-04-2019 25-04-2019
Zakon o dopuni Zakona o budžetskom sistemu dopune Vlada 16-04-2019 18-04-2019 25-04-2019
Zakon o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima zakon Vlada 16-04-2019 18-04-2019 25-04-2019
Zakon o potvrđivanju akta o osnivanju Azijske infrastrukturne investicione banke zakon Vlada Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 – prečišćen tekst), proizlaze iz činjenice da je stupanje na snagu ovog zakona, uslov da Akt o osnivanju Banke postane pravosnažan, a njegove odredbe pravno obavezujuće i primenjive na teritoriji Republike Srbije. Takođe, to je i preduslov da Republika Srbija u određenom roku i prema utvrđenoj proceduri Banke sprovede sve predviđene aktivnosti u procesu pristupanja, obezbedi potrebnu dokumentaciju i ispuni svoju obavezu plaćanja prve rate po osnovu upisa uplatnih akcija. 06-03-2019 27-03-2019 03-04-2019
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima izmene i dopune Poslanik 25-03-2019 27-03-2019 29-03-2019
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Srpskoj književnoj zadruzi izmene i dopune Vlada 24-01-2019 11-02-2019 14-02-2019
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti zakon Poslanik 05-02-2019 11-02-2019 14-02-2019
Zakon o izmenama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju izmene Vlada Predlaže se da se ovaj zakon donose po hitnom postupku, u skladu sa odredbama člana 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst), budući da bi njegovo nedonošenje po hitnom postupku moglo da prouzrokuje štetne posledice po rad državnih organa i organizacija i ostvarivanje prava građana. 22-11-2018 27-11-2018 07-12-2018
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o duvanu izmene i dopune Vlada Razmatranje i donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst). Razlozi za donošenje zakona po hitnom postupku sadržani su u neophodnosti da se što pre otpočne sa primenom rešenja predloženih ovim zakonom, u cilju stvaranja uslova za očuvanje i povećanje budžetskih prihoda. Posebno napominjemo da je razlog za donošenje ovog zakona po hitnom postupku suzbijanje nelegalne proizvodnje i prometa duvana i duvanskih proizvoda. Hitnost postupka je neophodna kako bi se uspostavila efikasnija kontrola na tržištu duvana i duvanskih proizvoda, imajući u vidu predviđene rokove i obaveze privrednih subjekata, kao i početak proizvodne godine duvana. 22-11-2018 27-11-2018 07-12-2018
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje izmene i dopune Vlada Razmatranje i donošenje zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12- prečišćen tekst) u smislu stvaranja uslova za blagovremeno utvrđivanje osnovica za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje kao i obaveze po osnovu doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti po manjoj stopi, sa primenom od 1. januara 2019. godine, kao i stvaranja uslova za softversku podršku. 22-11-2018 27-11-2018 07-12-2018