Analize i Statistike

Narodna skupština u brojkama. Predstavljamo analize i statističku vizualizaciju aktivnosti narodnih poslanika i rada Parlamenta u celini.

Odnos zakona usvojenih po redovnom i hitnom postupku


Preuzmi tabelu
Naziv zakona Vrsta zakona Predlagač zakona Razlozi za donošenje po hitnom postupku Datum ulaska u proceduru Datum dolaska na dnevni red Datum usvajanja
ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD, BANCA INTESA A.D. BEOGRAD, NBG BANK MALTA LTD, „AIK BANKA” A.D. NIŠ I UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD PO ZADUŽENJU JAVNOG PREDUZEĆA „SRBIJAGAS” NOVI S izmene Vlada Razmatranje i donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 - prečišćen tekst). Razlozi za donošenje zakona po hitnom postupku sadržani su u potrebi stvaranja uslova da se obezbedi nesmetano obavljanje proizvodnih aktivnosti od strane pojedinih privrednih subjekata u sektoru prerađivačke industrije. 05-01-2018 11-04-2018 19-04-2018
Zakon o prosvetnoj inspekciji zakon Vlada Predlaže se da se Zakon o prosvetnoj inspekciji donese po hitnom postupku. Donošenjem ovog zakona po hitnom postupku obezbediće se potpunost ostvarivanja poslova inspekcijskog nadzora i potpuna pravna sigurnost po osnovu primene njegovih odredaba, a u suprotnom – nedonošenje ovog zakona po hitnom postupku i bez odlaganja moglo bi da prouzrokuje štetne posledice po rad organa nadležnih za vršenje inspekcijskog nadzora u oblasti prosvete. 19-03-2018 26-03-2018 05-04-2018
Zakon o udžbenicima zakon Vlada Predlažemo da se navedeni zakon uputi Narodnoj skupštini radi donošenja po hitnom postupku, jer bi nedonošenje ovog zakona po hitnom postupku moglo da prouzrokuje štetne posledice za rad organa i organizacija. Imajući u vidu da je donet novi Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, broj 88/17), koji je predvideo nova rešenja kada je u pitanju nastavni plan i program, odnosno plan i program nastave i učenja, da su doneti planovi i programi nastave i učenja za prvi i peti razred osnovne škole i da su planirani digitalni udžbenici u skladu sa zahtevima savremene prakse, potrebno je da se preduzme niz prethodnih radnji i mera kada je u pitanju obezbeđivanje blagovremene primene rešenja utvrđenih navedenim zakonom i njegovu implementaciju u narednoj školskoj godini. Predlažemo da se Zakon o udžbenicima usvoji po hitnom postupku kako bi se sprečile štetne posledice za izdavače udžbenika (javni izdavač, preduzetnik ili drugo pravno lice koje je registrovano za izdavačku delatnost) i ustanove (Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i ustanove obrazovanja i vaspitanja), kao i za učenike, koje će nastupiti ukoliko se Zakon o udžbenicima ne usvoji po hitnom postupku. U situaciji kada su u pripremi novi planovi i programi nastave i učenja i za naredne razrede osnovne i srednje škole u skladu sa navedenim zakonom, da na tržištu nema odgovarajućih udžbenika i da se uvode digitalni udžbenici, neophodno je da se u što kraćem roku donese novi Zakon o udžbenicima i odgovarajući podzakonski akti, kako bi se pokrenule efikasnije procedure za odobravanje novih udžbenika koji su podrška donetim planovima i programima nastave i učenja, posebno ogledima, kao i svi niskotiražni udžbenici i da bi se svi zainteresovani organi i organizacije: izdavači udžbenika (javni izdavač, preduzetnik ili drugo pravno lice koje je registrovano za izdavačku delatnost) i ustanove (Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i ustanove obrazovaanja i vaspitanja) u što kraćem roku, bez štetnih posledica koje bi mogle da nastupe produžavanjem rokova, prilagodili zahtevima za obezbeđivanje udžbenika (priprema rukopisa, ocena kvaliteta, odobravanje i izbor udžbenika) u uslovima ekonomičnijeg postupka i optimalnim rokovima za postupanje. Osim štetnih posledica za rad organa i organizacija, posledice bi mogle da nastupe i kada je u pitanju kvalitet sticanje obrazovanja učenika, ukoliko blagovremeno ne dobiju nove udžbenike, odobrene kao osnovno nastavno sredstvo koje se koristi u obrazovno-vaspitnom radu u školi, čiji su sadržaji usklađeni sa novim planom i programom nastave i učenja. 19-03-2018 26-03-2018 05-04-2018
Zakon o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije zakon Vlada Donošenje Zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije po hitnom postupku predloženo je zbog obaveza Republike Srbije prema Finansijskom sporazumu između Vlade Republike Srbije i Evropske komisije sa posebnim uslovima koji se primenjuju na finansiranje Sektorskog reformskog ugovora u oblasti reforme sistema obrazovanja u okviru Akcionog IPA Programa za 2016. godinu, kojim je planirana uplata sredstava u budžet Republike Srbije od strane Evropske Komisije u skladu sa mehnaizmom sektorske budžetske podrške. Indikatori za realizaciju Finansijskog sporazuma su usvajanje Zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije i osnivanje Agencije u toku 2018. godine, zbog čega je neophodno da se ovaj zakon uputi Narodnoj skupštini radi donošenja po hitnom postupku, u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 – prečišćeni tekst) 19-03-2018 26-03-2018 05-04-2018
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Grčke o međusobnom priznavanju vozačkih dozvola medjunarodni ugovori i sporazumi Vlada Nema obrazloženje u predlogu zakona. 04-12-2017 06-03-2018 22-03-2018
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika izmene i dopune Vlada Ne postoji obrazloženje. 21-11-2017 06-12-2017 14-12-2017
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Program unapređenja efikasnosti i održivosti infrastrukture) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj medjunarodni ugovori i sporazumi Vlada Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst) proizlaze iz činjenice da su povlačenje sredstava po Sporazumu o zajmu i realizacija Programa, uslovljeni stupanjem na snagu zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu. 27-11-2017 06-12-2017 14-12-2017
Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom zakon Vlada Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst) sadržani su u činjenici da je predloženim zakonskim rešenjem proširen krug lica koja mogu da ostvare prava i stvaraju se uslovi za izradu aplikativnog softvera koji će omogućiti korisnicima direktnu isplatu prava. Pored toga njegovim usvajanjem ispunjavaju se obaveze Vlade u pogledu ciljeva sadržanih u ugovoru sa MMF i usklađuju se pojedine odredbe sa propisima EU koja su vezana za poglavlje 2. i 19. 30-11-2017 06-12-2017 14-12-2017
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu izmene i dopune Vlada Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst), kako bi se stekli uslovi za primenu predloženih zakonskih rešenja u zakonu o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu, kao i u odlukama o budžetu lokalne vlasti za 2018. godinu. 30-11-2017 06-12-2017 14-12-2017
Zakon o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu zakon Vlada Razmatranje i donošenje ovog zakona po hitnom postupku, predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 - prečišćeni tekst). U slučaju da se ovaj zakon ne donese, prouzrokovale bi se štetne posledice na rad državnih organa i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja. Objektivne okolnosti i događanja koja su se desila u toku zakonske procedure za pripremu Zakona, prouzrokovale su prolongiranje rokova iz budžetskog kalendara u pogledu usvajanja predloga budžeta, posebno imajući u vidu dogovore između Vlade i misije Međunarodnog monetarnog fonda povodom Stand-by aranžmana iz predostrožnosti. Stoga, donošenje ovog zakona i predloga odluka po hitnom postupku potrebno je radi neophodnih materijalnih i drugih uslova za finansiranje rada državnih organa i organizacija na celoj teritoriji Republike Srbije. 30-11-2017 06-12-2017 14-12-2017
Zakon o izmeni Zakona o uređenju sudova izmene Vlada Predlaže se da se Zakon o izmeni Zakona o uređenju sudova donese po hitnom postupku, iz razloga što bi nedonošenje zakona po hitnom postupku moglo da prouzrokuje štetne posledice po rad državnih organa. 01-12-2017 06-12-2017 14-12-2017
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru izmene i dopune Vlada Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se zbog toga što bi nedonošenje ovog zakona po hitnom postupku moglo da prouzrokuje štetne posledice po rad organa i organizacija. Donošenje po hitnom postupku neophodno je zbog potrebe blagovremenog planiranja budžetskih sredstava neophodnih za primenu ovog zakona, kako bi se naredni budžetski proces pripremio u skladu sa efektima koji nastaju izvršenjem odredbi ovog zakona, kao i za blagovremeno planiranje i pripremu svih akata poslodavaca koji su neophodni za implementaciju ovog zakona. 01-12-2017 06-12-2017 14-12-2017
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost izmene i dopune Vlada Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst), imajući u vidu da je neophodno obezbediti dalje usklađivanje ovog zakona sa propisima Evropske unije. Naime, kako je 5. i 6. marta 2015. godine u Briselu održan Bilateralni skrining za poglavlje 16 – Porezi, potrebno je u što kraćem roku pristupiti otklanjanju pojedinih rešenja koja su u suprotnosti sa propisima Evropske unije. 01-12-2017 06-12-2017 14-12-2017
Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica izmene i dopune Vlada Razmatranje i donošenje zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12- prečišćen tekst) i neophodno je zbog stvaranja uslova za nesmetan rad kako poreskih obveznika, tako i organa i organizacija čije se funkcionisanje finansira iz budžeta Republike Srbije, a posebno radi obezbeđenja uslova za blagovremeno utvrđivanje, plaćanje i podnošenje prijave za porez na dobit pravnih lica po odbitku i po rešenju u elektronskom obliku, a što predstavlja naročito opravdane razloge za stupanje na snagu ovog zakona ranije od osmog dana od dana objavljivanja. 01-12-2017 06-12-2017 14-12-2017
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu izmene i dopune Vlada U skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine predlaže se donošenje Zakona po hitnom postupku iz razloga što je, između ostalog, neophodno da se omogući primena Zakona o radu u delu koji uređuje nadzor inspekcije rada. Ove izmene zakona će doprineti hitnom otklanjanju spornih situacija i problema sakojima se inspektori rada susreću u vršenju inspekcijskog nadzora, a posebno u delu koji se odnosi na izricanje novčanih kazni i usklađivanje sa odgovarajućim odredbama Zakona o inspekcijskom nadzoru. Predložene izmene odnose se na materiju koja se mora regulisati zakonom, tako da nije moguće na drugi način rešiti probleme sa kojima se inspekcija rada susreće. 01-12-2017 06-12-2017 14-12-2017