Analize i Statistike

Narodna skupština u brojkama. Predstavljamo analize i statističku vizualizaciju aktivnosti narodnih poslanika i rada Parlamenta u celini.

Odnos zakona usvojenih po redovnom i hitnom postupku


Preuzmi tabelu
Naziv zakona Vrsta zakona Predlagač zakona Razlozi za donošenje po hitnom postupku Datum ulaska u proceduru Datum dolaska na dnevni red Datum usvajanja
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o platnim uslugama izmene i dopune Guverner Narodne banke Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu s članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS“, br. 20/2012 – prečišćen tekst). Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se s obzirom na to da se time ispunjavaju međunarodne obaveze i usklađuju propisi Republike Srbije s propisima Evropske unije. 22-05-2018 01-06-2018 08-06-2018
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju izmene i dopune Vlada Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 – prečišćeni tekst). Razlog za donošenje zakona po hitnom postupku jeste implementiranje novih rešenja u što kraćem roku. Imajući u vidu da je veliki broj zakonskih rešenja koncipiran i predložen s obzirom na zahteve koji su se pojavili u praktičnoj primeni dosadašnjeg zakona, opravdano je uvođenje nove regulative u najkraćem roku kako bi se otklonile sve pravne praznine i neujednačena primena zakona u praksi. 28-05-2018 01-06-2018 08-06-2018
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima izmene i dopune Vlada 28-05-2018 01-06-2018 08-06-2018
Zakon o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika zakon Vlada Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 - prečišćen tekst), imajući u vidu da je neophodno da se u najkraćem roku izvrše sve pripreme za značajan napredak u sistemu za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, što je i razlog donošenja novog Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, koji se primenjuje od 1. aprila 2018. godine. Naime, Republika Srbija je u periodu decembar 2014 – april 2016. godine bila predmet petog kruga evaluacije u pogledu radnji i mera koje preduzima u cilju borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma, a koju vrši Komitet Manival Saveta Evrope. Evaluacija je usmerena na sagledavanje tehničke usklađenosti sa međunarodnim standardima za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma (FATF standardi revidirani 2012. godine), ali i procenu delotvornosti celokupnog sistema. Na plenarnom zasedanju Komiteta Manival, održanom u aprilu 2016. godine u Strazburu, usvojen je Izveštaj o evaluaciji Republike Srbije. Na osnovu objavljenih ocena u Izveštaju komiteta Manival Republika Srbija ulazi u pojačani nadzor od strane ovog komiteta. Zbog navedenog je neophodno u najkraćem roku doneti zakon o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika. 25-04-2018 14-05-2018 25-05-2018
Zakon o dopunama Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma dopune Vlada 10-05-2018 14-05-2018 25-05-2018
Zakon o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti zakon Vlada 10-05-2018 14-05-2018 25-05-2018
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima izmene i dopune Vlada 10-05-2018 14-05-2018 25-05-2018
Zakon o vojnom obrazovanju zakon Vlada Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćeni tekst), jer bi nedonošenje Zakona u ovom postupku moglo da prouzrokuje štetne posledice po bezbednost zemlje i rad organa i organizacija, s obzirom da postoji neodložna potreba da se sa primenom ovog propisa otpočne u novoj školskoj godini, od 1. septembra 2018. godine, do kada je neophodno blagovremeno izvršiti sve pripreme. 18-04-2018 24-04-2018 09-05-2018
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi izmene i dopune Vlada Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12- prečišćen tekst), iz razloga što bi nedonošenje zakona u ovom postupku moglo da prouzrokuje štetne posledice po bezbednost zemlje i rad organa i organizacija u izvršavanju poslova vojne, radne i materijalne obaveze. Takođe, donošenjem ovog zakona po hitnom postupku izvršiće se usaglašavanje sa odredbama Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o odbrani, koji je u skupštinskoj proceduri, a kojima se reguliše obučavanje građana za odbranu zemlje. 18-04-2018 24-04-2018 09-05-2018
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o faktoringu izmene i dopune Vlada Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se, u skladu sa odredbom člana 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst), radi usklađivanja propisa Republike Srbije sa preporukama FATF-a. Nedonošenje ovog zakona po hitnom postupku moglo bi ostaviti nesagledive posledice i stavljanje Republike Srbije na listu država koje ne primenjuju međunarodne standarde u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Imajući u vidu navedeno stekli su se uslovi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku. 27-03-2018 11-04-2018 19-04-2018
Zakon o dopuni Zakona o reviziji dopune Vlada Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se, u skladu sa odredbom člana 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 - prečišćen tekst), radi usklađivanja propisa Republike Srbije sa preporukama Organizacije za kontrolu i sprečavanje pranja novca (FATF). Nedonošenje ovog zakona po hitnom postupku moglo bi ostaviti nesagledive posledice i stavljanje Republike Srbije na listu država koje ne primenjuju međunarodne standarde u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Imajući u vidu navedeno stekli su se uslovi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku. 27-03-2018 11-04-2018 19-04-2018
Zakon o dopunama Zakona o računovodstvu dopune Vlada Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se, u skladu sa odredbom člana 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12- prečišćen tekst), radi usklađivanja propisa Republike Srbije sa preporukama Organizacije za kontrolu i sprečavanje pranja novca (FATF). Nedonošenje ovog zakona po hitnom postupku moglo bi ostaviti nesagledive posledice i stavljanje Republike Srbije na listu država koje ne primenjuju međunarodne standarde u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Imajući u vidu navedeno stekli su se uslovi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku. 27-03-2018 11-04-2018 19-04-2018
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju izmene i dopune Vlada Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst), radi ispunjenja međunarodnih obaveza i usklađivanja propisa Republike sa propisima Evropske unije. Naime, Predlogom zakona se vrši usklađivanje sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane, kojim je uređeno da će Republika, nakon četiri godine od stupanja na snagu ovog sporazuma, koji je stupio na snagu 1. septembra 2013. godine, osigurati slobodno kretanje kapitala koje se odnosi na portfolio investicije i finansijske zajmove i kredite s rokom dospeća kraćim od godinu dana (član 63. stav 3). Pored toga, Predlogom zakona su predložene izmene radi ispunjenja obaveze Republike da uskladi svoje zakonodavstvo sa međunarodnim standardima u oblasti sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorizma, te kako bismo dokazali konkretne napretke u svakoj od ključnih oblasti iz preporuka FATF-a iz 2012. godine, kao i spremnost Republike da kroz izmenu propisa zaštiti finansijski sistem od potencijalnih zloupotreba. Imajući u vidu navedeno stekli su se uslovi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku 30-03-2018 11-04-2018 19-04-2018
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost izmene i dopune Vlada Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst), imajući u vidu da je neophodno obezbediti dalje usklađivanje ovog zakona sa propisima Evropske unije. Naime, kako je 5. i 6. marta 2015. godine u Briselu održan Bilateralni skrining za poglavlje 16 – Porezi, potrebno je u što kraćem roku pristupiti otklanjanju pojedinih rešenja koja su u suprotnosti sa propisima Evropske unije. 05-04-2018 11-04-2018 19-04-2018
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama izmene i dopune Vlada Razmatranje i donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 - prečišćen tekst). Razlozi za donošenje zakona po hitnom postupku sadržani su u potrebi stvaranja uslova da se obezbedi nesmetano obavljanje proizvodnih aktivnosti od strane pojedinih privrednih subjekata u sektoru prerađivačke industrije. 05-04-2018 11-04-2018 19-04-2018