Analize i Statistike

Narodna skupština u brojkama. Predstavljamo analize i statističku vizualizaciju aktivnosti narodnih poslanika i rada Parlamenta u celini.

Odnos zakona usvojenih po redovnom i hitnom postupku


Preuzmi tabelu
Naziv zakona Vrsta zakona Predlagač zakona Razlozi za donošenje po hitnom postupku Datum ulaska u proceduru Datum dolaska na dnevni red Datum usvajanja
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom izmene i dopune Vlada Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 - prečišćen tekst) sadržani su u činjenici da se predloženim zakonskim rešenjem vrše izmene i dopune Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom čija primena treba da počne 01. jula 2018. godine. 15-06-2018 21-06-2018 28-06-2018
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisama izmene i dopune Vlada 29-05-2018 12-06-2018 20-06-2018
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina izmene i dopune Vlada 29-06-2018 12-06-2018 20-06-2018
Zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina izmene i dopune Vlada Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku, budući da bi njegovo nedonošenje po hitnom postupku moglo da prouzrokuje štetne posledice na rad upravnih organa u Republici Srbiji. Naime, s obzirom na to da je postojećim zakonom, utvrđena obaveza sprovođenja redovnih izbora za članove nacionalnih saveta, koji treba da se održe u 2018. godini, neophodno je da se ovaj zakon sprovede po hitnom postupku, kako bi se omogućilo nesmetano sprovođenje ovih izbora i konstituisanje nacionalnih saveta. 01-06-2018 12-06-2018 20-06-2018
Zakon o potvrđivanju Dodatnog protokola Evropskoj povelji o lokalnoj samoupravi o pravu da se učestvuje u poslovima lokalnih vlasti medjunarodni ugovori i sporazumi Vlada 05-06-2018 12-06-2018 15-06-2018
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Narodnoj banci Srbije izmene i dopune Guverner Narodne banke Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS“, br. 20/2012 – prečišćen tekst). Donošenje izmena i dopuna ovog zakona po hitnom postupku predlaže se radi blagovremenog obezbeđivanja unapređene organizacije Narodne banke Srbije i preuzimanja novih funkcija i kontinuiteta u radu organa Narodne banke Srbije i obavljanju njenih funkcija 22-05-2018 01-06-2018 08-06-2018
Zakon o finansijskom obezbeđenju zakon Guverner Narodne banke Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu s članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS“, br. 20/2012 – prečišćen tekst). Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se s obzirom na to da se time ispunjavaju međunarodne obaveze i usklađuju propisi Republike Srbije s propisima Evropske unije. 22-05-2018 01-06-2018 08-06-2018
Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu zakon Guverner Narodne banke 22-05-2018 01-06-2018 08-06-2018
Zakon o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica zakon Guverner Narodne banke Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS“, broj 20/12 – prečišćen tekst). Donošenje dopuna ovog zakona po hitnom postupku predlaže se s obzirom na to da se njegovim donošenjem ispunjavaju međunarodne obaveze i usklađuju propisi sa propisima Evropske unije. 22-05-2018 01-06-2018 08-06-2018
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o platnim uslugama izmene i dopune Guverner Narodne banke Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu s članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS“, br. 20/2012 – prečišćen tekst). Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se s obzirom na to da se time ispunjavaju međunarodne obaveze i usklađuju propisi Republike Srbije s propisima Evropske unije. 22-05-2018 01-06-2018 08-06-2018
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju izmene i dopune Vlada Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 – prečišćeni tekst). Razlog za donošenje zakona po hitnom postupku jeste implementiranje novih rešenja u što kraćem roku. Imajući u vidu da je veliki broj zakonskih rešenja koncipiran i predložen s obzirom na zahteve koji su se pojavili u praktičnoj primeni dosadašnjeg zakona, opravdano je uvođenje nove regulative u najkraćem roku kako bi se otklonile sve pravne praznine i neujednačena primena zakona u praksi. 28-05-2018 01-06-2018 08-06-2018
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima izmene i dopune Vlada 28-05-2018 01-06-2018 08-06-2018
Zakon o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika zakon Vlada Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 - prečišćen tekst), imajući u vidu da je neophodno da se u najkraćem roku izvrše sve pripreme za značajan napredak u sistemu za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, što je i razlog donošenja novog Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, koji se primenjuje od 1. aprila 2018. godine. Naime, Republika Srbija je u periodu decembar 2014 – april 2016. godine bila predmet petog kruga evaluacije u pogledu radnji i mera koje preduzima u cilju borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma, a koju vrši Komitet Manival Saveta Evrope. Evaluacija je usmerena na sagledavanje tehničke usklađenosti sa međunarodnim standardima za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma (FATF standardi revidirani 2012. godine), ali i procenu delotvornosti celokupnog sistema. Na plenarnom zasedanju Komiteta Manival, održanom u aprilu 2016. godine u Strazburu, usvojen je Izveštaj o evaluaciji Republike Srbije. Na osnovu objavljenih ocena u Izveštaju komiteta Manival Republika Srbija ulazi u pojačani nadzor od strane ovog komiteta. Zbog navedenog je neophodno u najkraćem roku doneti zakon o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika. 25-04-2018 14-05-2018 25-05-2018
Zakon o dopunama Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma dopune Vlada 10-05-2018 14-05-2018 25-05-2018
Zakon o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti zakon Vlada 10-05-2018 14-05-2018 25-05-2018