Analize i Statistike

Narodna skupština u brojkama. Predstavljamo analize i statističku vizualizaciju aktivnosti narodnih poslanika i rada Parlamenta u celini.

Odnos zakona usvojenih po redovnom i hitnom postupku


Preuzmi tabelu
Naziv zakona Vrsta zakona Predlagač zakona Razlozi za donošenje po hitnom postupku Datum ulaska u proceduru Datum dolaska na dnevni red Datum usvajanja
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o patentima izmene i dopune Vlada Strategijom razvoja intelektualne svojine za period od 2018. do 2022. godine („Službeni glasnik RS, broj 78/18) utvrđeni su glavni ciljevi ove sratategije. Kao jedan od glavnih ciljeva jeste i harmonizacija nacionalnog sa evropskim zakonodavstvom u oblasti intelektualne svojine. Donošenje Predloga zakona o patentima jedna od mera za ostvarivanje glavnog cilja. S tim u vezi, Akcionim planom za sprovođenje Strategije razvoja intelektualne svojine za period od 2018. do 2022. godine, predviđeno je utvrđivanje Predloga ovog zakona za decembar 2018. godine. Polazeći od navedenog, predlaže se da se Zakon o izmenama i dopunama Zakona o patentima donese po hitnom postupku. Nedonošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o patentima po hitnom postupku moglo bi da se odrazi na pozitivnu ocenu za Poglavlje 7 – Intelektualna svojina u godišnjem izveštaju Evropske komisije o napretku Republike Srbije u pogledu sprovođenja prava intelektualne svojine. 19-11-2018 27-11-2018 07-12-2018
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji izmene i dopune Vlada Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 – prečišćen tekst), imajući u vidu da je neophodno obezbediti nesmetan rad organa i organizacija čije se funkcionisanje finansira iz budžeta Republike Srbije, kao i da bi se obezbedili uslovi za blagovremenu primenu predloženih zakonskih rešenja, što može imati pozitivan uticaj na ostvarivanje pravne sigurnosti i obezbeđivanje transparentnosti u vođenju poreske politike. 20-11-2018 27-11-2018 07-12-2018
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica izmene i dopune Vlada Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12- prečišćen tekst) zbog potrebe stvaranja uslova za blagovremeno prilagođavanje obveznika novom načinu obračuna poreske amortizacije, kao i stvaranja uslova za zaključivanje i realizaciju ugovora o koncesiji u skladu sa zakonom koji uređuje javno-privatno partnerstvo. 20-11-2018 27-11-2018 07-12-2018
Zakon o izmeni Zakona o republičkim administrativnim taksama izmene Vlada Razmatranje i donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst). Donošenjem ovog zakona po hitnom postupku omogućilo bi se usaglašavanje predmeta taksene obaveze sa spisima i radnjama koji su u nadležnosti organa za čiji se rad republička administrativna taksa plaća, i izbeglo naplaćivanje takse dva puta po istom osnovu, odnosno naplata takse od strane nenadležnog organa. Imajući u vidu da se taksa plaća u cilju podmirenja troškova rada organa prouzrokovanih zahtevima zainteresovanih lica, kao i da su izvršene izmene propisa kojima je promenjena nadležnost za obavljanje menjačkih poslova, tako da je za poslove i radnje koji su do sada bili u nadležnosti Poreske uprave, nadležna NBS, nedonošenje zakona po hitnom postupku moglo bi da prouzrokuje štetne posledice po obveznike koji bi za predmetne poslove plaćali republičku administrativnu taksu i naknadu NBS za izvršene usluge NBS, kao stvarno nadležnog organa za donošenje spisa i preduzimanja radnji iz oblasti menjačkog poslovanja. 20-11-2018 27-11-2018 07-12-2018
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću izmene i dopune Vlada Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 – prečišćen tekst), imajući u vidu da je neophodno obezbediti nesmetan rad organa i organizacija čije se funkcionisanje finansira iz budžeta Republike Srbije, kao i da bi se obezbedili uslovi za blagovremenu primenu predloženih zakonskih rešenja, što može imati pozitivan uticaj na ostvarivanje pravne sigurnosti i obezbeđivanje transparentnosti u oblasti igara na sreću. 20-11-2018 27-11-2018 07-12-2018
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu izmene i dopune Vlada Razmatranje i donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 - prečišćen tekst). Donošenje ovog zakona po hitnom postupku neophodno je da bi se omogućilo da se porez na imovinu primenom ovog zakona utvrđuje počev za 2019. godinu i da, s tim u vezi, jedinice lokalne samouprave u skladu sa ovim zakonom blagovremeno donesu i objave odgovarajuće odluke od značaja za utvrđivanje poreza za tu godinu. Nedonošenje ovog zakona po hitnom postupku moglo bi da ima štetne posledice u pogledu visine izvornih javnih prihoda jedinica lokalne samouprave, što bi moglo negativno da se odrazi na obezbeđivanje neophodnih sredstava za finansiranje njihovih nadležnosti. 21-11-2018 27-11-2018 07-12-2018
Zakon o sticanju prava svojine na zemljištu, objektima i vodovima Rudarsko-topioničarskog basena RTB Bor d.o.o, Bor zakon Vlada Ovim zakonom predviđa se posebna procedura za uređenje statusa nepokretnosti RTB Bora te je neophodno doneti ga po hitnom postupku, u skladu sa odredbama člana 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst), kako bi se omogućila brža primena i postigli preko potrebni rezultati. 21-11-2018 27-11-2018 07-12-2018
Zakon o potvrđivanju Aneksa broj 1 Finansijskog ugovora Železnička pruga Niš - Dimitrovgrad od 31. januara 2018. godine, između Republike Srbije i Evropske investicione banke medjunarodni ugovori i sporazumi Vlada Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 − prečišćen tekst) proizilaze iz činjenice da je stupanjem na snagu Aneksa broj 1Finansijskog ugovora, uslovljeno objavljivanje tendera za izbor izvođača radova i početak radova na Projektu. 21-11-2018 27-11-2018 07-12-2018
Zakon o carinskoj službi zakon Vlada Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst) iz sledećih razloga: U Republici Srbiji od 3. maja 2010. godine primenjuju se dva zakona sa istim nazivom: Carinski zakon („Službeni glasnik RS”, br. 18/10, 111/12, 29/15, 108/16 i 113/17 - dr. zakon) koji uređuje opšta pravila i postupke koji se primenjuju na robu koja se unosi ili iznosi iz carinskog područja Republike Srbije i Carinski zakon iz 2003. godine, („Službeni glasnik RS” br.73/03, 61/05, 85/05 - dr. zakon, 62/06 - dr. zakon, 9/10 - US i 18/10 - dr. zakon) čl. 252-329. tog zakona, koji uređuje nadležnost Uprave carina, organizaciju, obavljanje poslova i upravljanje Upravom carina, ovlašćenja lica zaposlenih u Upravi carina, ovlašćenja i odgovornosti u prikupljanju, evidentiranju, obradi i zaštiti podataka u vezi sa poslovima Uprave carina, kao i postupak prijema u radni odnos u Upravu carina, raspoređivanje, napredovanja u službi, prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih u Upravi carina. Kako je novi Carinski zakon, koji se donosi radi usklađivanja carinskih propisa sa propisima Evropske unije već u skupštinskoj proceduri, neophodno je da se novim zakonom, Predlogom zakonom o carinskoj službi, reguliše materija koja je i dalje regulisana delom Carinskog zakona iz 2003. godine, na način usklađen sa sistemskim zakonom i potrebama carinske službe. Takođe, primena dva zakona sa istim nazivom može da dovede do pravne nesigurnost, posebno iz razloga što se članovi ova dva zakona poklapaju, te je stoga potrebno posebnim zakonom regulisati delokrug rada Uprave carina, unutrašnje uređenje i rukovođenje, ovlašćenja direktora i carinskih službenika, prikupljanje, evidentiranje, obradu i zaštitu podataka koji su u vezi sa poslovima carinske službe i prava, dužnosti i odgovornosti carinskih službenika. 21-11-2018 27-11-2018 07-12-2018
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o detektivskoj delatnosti izmene i dopune Vlada 16-10-2018 30-10-2018 09-11-2018
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o policiji izmene i dopune Vlada 16-10-2018 30-10-2018 09-11-2018
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima izmene i dopune Vlada 16-10-2018 30-10-2018 09-11-2018
Zakon o dopuni Zakona o zaštiti od požara dopune Vlada 22-10-2018 30-10-2018 09-11-2018
Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama zakon Vlada 22-10-2018 30-10-2018 09-11-2018
Zakon o izmeni Zakona o uređenju sudova izmene Vlada 26-10-2018 30-10-2018 09-11-2018