Analize i Statistike

Narodna skupština u brojkama. Predstavljamo analize i statističku vizualizaciju aktivnosti narodnih poslanika i rada Parlamenta u celini.

Odnos zakona usvojenih po redovnom i hitnom postupku


Preuzmi tabelu
Naziv zakona Vrsta zakona Predlagač zakona Razlozi za donošenje po hitnom postupku Datum ulaska u proceduru Datum dolaska na dnevni red Datum usvajanja
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu izmene i dopune Vlada Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst), imajući u vidu da je u cilju realizacije aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom neophodno izvršiti izmene i dopune Zakona. 21-11-2018 27-11-2018 07-12-2018
Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Projekat tehničko-putničke stanice (TPS) Zemun - faza 2) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj medjunarodni ugovori i sporazumi Vlada Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 - prečišćen tekst), proizlaze iz činjenice da je uslov za povlačenje sredstava zajma stupanje na snagu garancije Republike Srbije, kako bi Akcionarsko društvo za železnički prevoz putnika „Srbija Voz”, Beograd u što kraćem roku otpočelo realizaciju Projekta i korišćenje odobrenih sredstava. 05-11-2018 27-11-2018 07-12-2018
Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o obezbeđenju Republici Srbiji koncesionalnog zajma Narodne Republike Kine medjunarodni ugovori i sporazumi Vlada Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 - prečišćen tekst) proizlaze iz činjenice da je povlačenje sredstava za finansiranje Projekta izgradnje obilaznice oko Beograda na autoputu E70/E75 (deonica: most preko reke Save kod Ostružnice - Bubanj Potok) (Sektori 4, 5 i 6) uslovljeno stupanjem na snagu Zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o obezbeđenju Republici Srbiji koncesionalnog zajma Narodne Republike Kine. 05-11-2018 27-11-2018 07-12-2018
Zakon o potvrđivanju Ugovora o državnom koncesionalnom zajmu za Projekat izgradnje obilaznice oko Beograda na autoputu E70/E75, deonica: most preko reke Save kod Ostružnice - Bubanj Potok (Sektori 4, 5 i 6) između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja medjunarodni ugovori i sporazumi Vlada Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst) proizlaze iz činjenice da je povlačenje sredstava za finansiranje Projekta uslovljeno stupanjem na snagu ovog zakon 05-11-2018 27-11-2018 07-12-2018
Zakon o izmenama i dopuni Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava izmene i dopune Vlada Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 - prečišćen tekst), kako bi se stekli uslovi za primenu predloženih zakonskih rešenja u zakonu o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu. 09-11-2018 27-11-2018 07-12-2018
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju izmene i dopune Vlada Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 - prečišćen tekst), imajući u vidu da je Vlada Zaključkom 05 Broj: 48-5826/2018 od 21. juna 2018. godine, usvojila Program za unapređenje pozicije Republike Srbije na rang listi Svetske banke o uslovima poslovanja-Doing Business za period 2018-2019. godine sa Akcionim planom. Poboljšanje pravnog okvira za zaštitu prava poverilaca, omogućavanje veće transparentnosti podataka i razmena informacija između stečajnog upravnika i poverilaca, kao i obezbeđivanje veće izvesnosti u pogledu troškova stečajnog postupka kroz propisivanje kriterijuma za određivanje predujma je jedna od oblasti koja je obuhvaćena Programom za unapređenje pozicije Republike Srbije na rang listi Svetske banke o uslovima poslovanja-Doing Business za period 2018-2019. godine, te se u cilju dobijanja maksimalnog broja poena i poboljšanja ranga po tom osnovu u ovoj oblasti, predlažu navedene izmene i dopune Zakona o stečaju. 09-11-2018 27-11-2018 07-12-2018
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama izmene i dopune Vlada Predlaže se da ovaj zakon bude donet po hitnom postupku, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst) budući da bi nedonošenje ovog zakona po hitnom postupku moglo da prouzrokuje štetne posledice po rad pravosudnih organa. 09-11-2018 27-11-2018 07-12-2018
Zakon o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti zakon Poslanik Imajući u vidu da donošenje ovog zakona ima veliki značaj za Republiku Srbiju, da je sistemskog karaktera i da je važan za obezbeđivanje sistema zaštite pojedinaca i stanovništva od štetnog dejstva jonizujućeg zračenja, zaštite i unapređenja životne sredine, radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednosti, proizvodnju, promet i prevoz radioaktivnih materija njegovo donošenje ima strateški cilj u smislu ispunjavanja jednog od uslova za sticanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, te se saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, predlaže donošenje ovog zakona po hitnom postupku. 09-11-2018 27-11-2018 07-12-2018
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima izmene i dopune Vlada 15-11-2018 27-11-2018 07-12-2018
Zakon o Fondu za nauku Republike Srbije zakon Vlada Razlog za donošenje Zakona o Fondu za nauku Republike Srbije po hitnom postupku je neophodnost da bude razmatran zajedno za Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu, kao bi se predvidelo njegovo budžetiranje za 2019. godinu. Istovremeno, izvršava se cilj i mere predviđene Akcionim planom za sprovođenje Strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period od 2016. do 2020. godine – Istraživanje za inovacije – uspostavljanje Fonda za nauku. Takođe donošenjem ovog zakona po hitnom postupku obezbediće se pravne pretpostavke blagovremene primene njegovih odredaba. 19-11-2018 27-11-2018 07-12-2018
Zakon o davanju garancije R. Srbije u korist Banca Intesa a.d. Beograd, za izmirenje obaveza Javnog preduzeća "Srbijagas" Novi Sad po osnovu Ugovora o kreditu za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac - Brus - Kopaonik - Raška - Novi Pazar - Tutin (II zakon Vlada Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst), proizlaze iz činjenice da je stupanje na snagu garancije i primena Ugovora o kreditu, odnosno povlačenje sredstava za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac – Brus – Kopaonik – Raška – Novi Pazar – Tutin (II faza), uslovljeno stupanjem na snagu ovog zakona. 19-11-2018 27-11-2018 07-12-2018
Zakon o davanju garancije R. Srbije u korist Societe General Banke Srbije a.d. Beograd, Komercijalne banke a.d. Beograd, Banke Poštanska štedionica a.d. Beograd, OTP banke Srbija a.d. Novi Sad i Vojvođanske banke a.d. Novi Sad po zaduženju JP "Srbijagas" zakon Vlada Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst), proizlaze iz činjenice da je stupanje na snagu garancije i primena ugovora o kreditu, odnosno povlačenje sredstava za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom, uslovljeno stupanjem na snagu ovog zakona. 19-11-2018 27-11-2018 07-12-2018
Zakon o izmeni i dopunama Zakona o privrednim društvima izmene i dopune Vlada Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 - prečišćen tekst), imajući u vidu da je Vlada Zaključkom 05 Broj: 48-5826/2018 od 21. juna 2018. godine, usvojila Program za unapređenje pozicije Republike Srbije na rang listi Svetske banke o uslovima poslovanja-Doing Business za period 2018-2019. godine sa Akcionim planom. Zaštita manjinskih akcionara je jedna od oblasti koja je obuhvaćena Programom za unapređenje pozicije Republike Srbije na rang listi Svetske banke o uslovima poslovanja-Doing Business za period 2018-2019. godine, te se u cilju dobijanja maksimalnog broja poena i poboljšanja ranga po tom osnovu u ovoj oblasti, predlažu navedene izmene i dopune Zakona. 19-11-2018 27-11-2018 07-12-2018
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova izmene i dopune Vlada Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst), zbog obezbeđivanja uslova za efikasnu implementaciju ključnih zakonskih rešenja, a što će imati pozitivan efekat na poboljšanje pozicije Republike Srbije na rang listi Svetske banke o uslovima poslovanja – Doing Buisiness i na ostalim listama konkurentnosti. 19-11-2018 27-11-2018 07-12-2018
Zakon o dopuni Zakona o komunalnim delatnostima dopune Vlada Zbog sve veće potrebe za izgradnjom javne infrastrukture, ulaganjima u dobra od opšteg interesa i efikasnim pružanjem usluga od javnog značaja, kao neophodnom se ukazala potreba za stvaranjem odgovarajućeg pravnog okvira. Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („ Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst), jer se ovim zakonom omogućava pružanje komunalnih usluga – snabdevanje vodom za piće i komunalnu delatnost gradski i prigradski prevoz putnika u delu koji obuhvata obavljanje javnog linijskog prevoza putnika trolejbusima i tramvajima. Ovim zakonom se takođe omogućava pravnim licima iz javnog sektora, odnosno jedinicama lokalne samouprave da kroz javno-privatno partnerstvo prevaziđu postojeće probleme u smislu unapređenja postojećih, odnosno izgradnju novih infrastrukturnih objekata. 19-11-2018 27-11-2018 07-12-2018