Analize i Statistike

Narodna skupština u brojkama. Predstavljamo analize i statističku vizualizaciju aktivnosti narodnih poslanika i rada Parlamenta u celini.

Odnos zakona usvojenih po redovnom i hitnom postupku


Preuzmi tabelu
Naziv zakona Vrsta zakona Predlagač zakona Razlozi za donošenje po hitnom postupku Datum ulaska u proceduru Datum dolaska na dnevni red Datum usvajanja
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o strancima izmene i dopune Vlada 15-04-2019 18-04-2019 25-04-2019
Zakon o izmeni i dopuni Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova izmene i dopune Vlada 15-04-2019 18-04-2019 25-04-2019
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o aktivnostima Francuske agencije za razvoj i institucije Proparco u Srbiji medjunarodni ugovori i sporazumi Vlada 15-04-2019 18-04-2019 25-04-2019
Zakon o dopuni Zakona o budžetskom sistemu dopune Vlada 16-04-2019 18-04-2019 25-04-2019
Zakon o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima zakon Vlada 16-04-2019 18-04-2019 25-04-2019
Zakon o potvrđivanju akta o osnivanju Azijske infrastrukturne investicione banke zakon Vlada Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 – prečišćen tekst), proizlaze iz činjenice da je stupanje na snagu ovog zakona, uslov da Akt o osnivanju Banke postane pravosnažan, a njegove odredbe pravno obavezujuće i primenjive na teritoriji Republike Srbije. Takođe, to je i preduslov da Republika Srbija u određenom roku i prema utvrđenoj proceduri Banke sprovede sve predviđene aktivnosti u procesu pristupanja, obezbedi potrebnu dokumentaciju i ispuni svoju obavezu plaćanja prve rate po osnovu upisa uplatnih akcija. 06-03-2019 27-03-2019 03-04-2019
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima izmene i dopune Poslanik 25-03-2019 27-03-2019 29-03-2019
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Srpskoj književnoj zadruzi izmene i dopune Vlada 24-01-2019 11-02-2019 14-02-2019
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti zakon Poslanik 05-02-2019 11-02-2019 14-02-2019
Zakon o izmenama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju izmene Vlada Predlaže se da se ovaj zakon donose po hitnom postupku, u skladu sa odredbama člana 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst), budući da bi njegovo nedonošenje po hitnom postupku moglo da prouzrokuje štetne posledice po rad državnih organa i organizacija i ostvarivanje prava građana. 22-11-2018 27-11-2018 07-12-2018
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o duvanu izmene i dopune Vlada Razmatranje i donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst). Razlozi za donošenje zakona po hitnom postupku sadržani su u neophodnosti da se što pre otpočne sa primenom rešenja predloženih ovim zakonom, u cilju stvaranja uslova za očuvanje i povećanje budžetskih prihoda. Posebno napominjemo da je razlog za donošenje ovog zakona po hitnom postupku suzbijanje nelegalne proizvodnje i prometa duvana i duvanskih proizvoda. Hitnost postupka je neophodna kako bi se uspostavila efikasnija kontrola na tržištu duvana i duvanskih proizvoda, imajući u vidu predviđene rokove i obaveze privrednih subjekata, kao i početak proizvodne godine duvana. 22-11-2018 27-11-2018 07-12-2018
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje izmene i dopune Vlada Razmatranje i donošenje zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12- prečišćen tekst) u smislu stvaranja uslova za blagovremeno utvrđivanje osnovica za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje kao i obaveze po osnovu doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti po manjoj stopi, sa primenom od 1. januara 2019. godine, kao i stvaranja uslova za softversku podršku. 22-11-2018 27-11-2018 07-12-2018
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana izmene i dopune Vlada Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst) u smislu stvaranja uslova za primenu propisa i adekvatne softverske podrške s tim u vezi. 22-11-2018 27-11-2018 07-12-2018
Zakon o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru izmene Vlada Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RSˮ, broj 20/12 – prečišćen tekst), budući da bi nedonošenje ovog zakona po hitnom postupku moglo da prouzrokuje štetne posledice po rad organa i organizacija. Donošenje po hitnom postupku neophodno je zbog efikasnog sprovođenja reforme javne uprave, odnosno efikasnijeg uspostavljanja sistema plata, stvaranjem primerenog vremenskog okvira za prelazak na nov sistem plata. Donošenje po hitnom postupku neophodno je i zbog potrebe blagovremenog planiranja budžetskih sredstava neophodnih za primenu ovog zakona, kako bi se naredni budžetski proces pripremio u skladu sa efektima koji nastaju izvršenjem odredbi ovog zakona, kao i za blagovremeno planiranje i pripremu svih akata poslodavaca koji su potrebni za implementaciju ovog zakona. 22-11-2018 27-11-2018 07-12-2018
Zakon o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama izmene Vlada Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RSˮ, broj 20/12 – prečišćen tekst), budući da bi nedonošenje ovog zakona po hitnom postupku moglo da prouzrokuje štetne posledice po rad organa i organizacija. Donošenje po hitnom postupku neophodno je zbog efikasnog sprovođenja reforme javne uprave, odnosno efikasnijeg uspostavljanja sistema plata, stvaranjem primerenog vremenskog okvira za prelazak na nov sistem plata. Donošenje po hitnom postupku neophodno je zbog potrebe blagovremenog planiranja budžetskih sredstava neophodnih za primenu ovog zakona, kako bi se naredni budžetski proces pripremio u skladu sa efektima koji nastaju izvršenjem odredbi ovog zakona, kao i za blagovremeno planiranje i pripremu svih akata poslodavaca koji su neophodni za implementaciju ovog zakona. 22-11-2018 27-11-2018 07-12-2018