Otvoreni Parlament | Zakon o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku

Zakon o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku

Sažetak

Zakonik o krivičnom postupku donet je 2011. godine, od tada je pretrpeo mnogobrojne promene a poslednja je bila 2014. godine. Promene koje su usledile 2019. godine iz oblasti Krivičnog zakonika kojima se uvodi krivična sankcija kojom se predviđa mogućnost doživotnog zatvora za najteža krivična dela dovele su do potrebe da se izvrše izmene i dopune ovog zakonika. Pored toga vrši se usklađivanje i sa ranijim promenama odredaba Krivičnog zakonika iz 2016. godine u pogledu glave XXII koja reguliše privredna krivična dela.

SASTAV SUDSKIH VEĆA

Prva novina koju zakonodavac predviđa odnosi se na sastav suda, odnosno sastav sudskih veća. Kako su do sada sudili za krivična dela do 40 godina kazne zatvora, uvođenjem doživotne kazne zatvora sada spada u nadležnost istog sastava sudskih veća. Naime, u prvom stepenu sude dvoje sudija i troje sudija porotnika za krivična dela za koje je predviđena krivična sankcija zatvora do 40 godina ili kazna doživotnog zatvora. Isti princip je i za drugostepeni postupak i apelacioni postupak gde veće od petoro sudija sudi za gorenavedena krivična dela.

KRIVIČNA DELA PROTIV PRIVREDE

Kako je 2016. godine Krivični zakonik menjan u pogledu glave XXII kojom je regulisana oblast privrednih krivičnih dela neophodno je izvršiti izmene u skladu sa tim. Kada je reč o izmenama koje se odnose na proveru računa i sumnjivih transakcija dodaju se nova krivična dela i to u pogledu primanja i davanja mita u obavljanju privredne delatnosti.

POSEBNE DOKAZNE RADNJE

U pogledu glave koja se odnosi na posebne dokazne radnje, zakonodavac vrši usklađivanja sa krivičnim zakonikom u pogledu krivičnih dela protiv privrede. Stoga vrši preciziranje ove odredbe i dodaje krivična dela na koje je moguće primeniti posebne dokazne radnje.

SPORAZUM O SVEDOČENJU OSUĐENOG

Ovom odredbom predviđeno je kojim licima je moguće dati mogućnost zaključenje sporazuma o svedočenju sa tužiocem. Međutim za osuđenog saradnika ne mogu biti predložena lica koja su bila organizatori organizovane kriminalne grupe, osuđena na kaznu zatvora od četrdeset godina ili kaznu doživotnog zatvora.

IZJAVLJIVANJE, ODRICANJE I ODUSTANAK OD ŽALBE

U skladu sa novouvedenim promenama, odredbe koje se odnose na žalbe se usklađuju sa tim koja grupa lica ih može izjaviti. Time je predviđeno da branilac i ostala zakonom predviđena lica mogu izjaviti žalbu i bez saglasnosti lica koja su osuđena na kaznu zatvora od 30 do 40 godina ili doživotne kazne zatvora. Takođe, optuženi na kaznu zatvora od 30 do 40 godina zatvora ili na doživotnu kaznu zatvora se ne može odreći prava na žalbu niti odustati od nje.

STUPANJE NA SNAGU

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 173
Protiv: 166
173%
166%
0%
Poslednji put ažurirano: 12.05.2024, 09:37