Peta sednica Prvog redovnog zasedanja , 17.05.2019.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peta sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/114-19

4. dan rada

17.05.2019

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:05 do 17:35

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Pete sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 83 narodna poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 88 narodnih poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.
Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici: Vesna Ivković i Snežana Bogosavljević Bošković.
Nastavljamo rad i prelazimo na pretres u pojedinostima o 1. tački dnevnog reda – Predlogu zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika.
Saglasno članu 90. stavu 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam da je sednici pozvano da prisustvuje Nela Kuburović, ministar pravde sa saradnicima.
Primili ste amandmane koji su na predlog zakona podneli narodni poslanici.
Primili ste izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stavu 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 6. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 6. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Da li neko želi reč? (Da)
Izvolite, koleginice Radeta.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, u načelnoj raspravi poslanici skupštinske većine su nekako zamaglili suštinu ovog predloga i malo kom je maltene ostalo u sećanju da mi zapravo govorimo o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika.

Ovaj predlog i inače Krivični zakonik ne može se raspravljati ni demagoški, ni populistički, ni sa nekakvim izlivima emocija itd, a ovde se pokušalo upravo na taj način ceo ovaj zakon i sve ove izmene svesti samo na Fondaciju „Jurić“, na 158.000 prikupljenih glasova da ovaj zakon dođe na dnevni red, a to nije suština.

Suština je da ovo nije Tijanin zakon, kao što pre nije bio ni Aleksin, ni Zojin, ni Marijin zakon. Jesu ti zakoni svi, odnosno te izmene inicirane tragedijama koje su se dešavale porodicama i zaista strašnim stvarima koje svako normalan mora da osudi i ne verujem da postoji neko ko se ne zgražava na takvim stvarima, ali ovo danas nije samo to. Ovo su danas izmene i dopune Krivičnog zakonika.

Mi iz SRS smo vam u načelnoj raspravi izneli neka naša suštinska pitanja i suštinske primedbe, između ostalog i na ovaj član 6. koji govori o uslovnom otpustu, koji ste vi predvideli za neka najteža krivična dela, mogućnost uslovnog otpusta posle 27 godina izdržane robije, a za neka krivična dela ste to apsolutno onemogućili.

Vi dobro znate da to nije dobro, da to tako ne može da bude, da svakom licu koje je osuđeno, kakav god monstrum da je bio u pitanju i koliko god mi kao ljudi kažemo strašno, monstruozno itd, kao pravnici pre svega, moramo da znamo da se osuđenom licu ne uskraćuju osnovna ljudska prava osim prava na slobodu kretanja, i to je nešto što moramo vrlo precizno i jasno da kažemo.

Da bismo skrenuli pažnju uopšte na ovo mi smo predložili ovaj amandman i rekli da uslovni otpust umesto 27 godina može da ide na 20 godina, može i na 30, o tome možemo da razgovaramo, ali je činjenica da ga mora biti.

Znate, vi ako osudite nekoga na doživotnu robiju potpuno s pravom i taj neko ako zna da nikada u životu više neće biti u prilici da zatraži da izađe na slobodu, ne znači izaći će ako zatraži, verovatno i neće, ali mora postojati prosto u čoveku taj tračak nade da će jednog dana, pa i za 30 godina, 20, 27, biti u prilici da nekoga zamoli da ga pusti na taj uslovni otpust. Ako toga nemamo, onda možemo od takvog zatvorenika očekivati niz krivičnih dela. On će ubiti i stražara i drugog zatvorenika, i ljude u poseti itd, zato što je on tu, pa je tu, i nikada više nema šanse da ne bude tu.

To je jedna od anomalija ovog zakona. Mi ćemo i dalje govoriti po našim amandmanima o svim našim primedbama.

Naravno, generalno ovaj zakon, zbog onoga što je predstavljeno kao suštinsko i stvarno zbog ovog člana, predviđa tu najstrožu doživotnu kaznu za monstruozna krivična dela nad maloletnom decom, nad trudnicama, nad starim i nemoćnim licima, bolesnim licima, moglo je ovo još da se proširi, gospođo Kuburović, i nadam se u sledećim izmenama i dopunama, koje brzo očekujemo, da ćete i to proširiti.

Dakle, ovo što je suština što vi predstavljate kao suštinu izmena i dopuna ovog zakona jeste dobro i jeste u redu, ali bi bilo dobro da ste se malo ozbiljnije pozabavili i našim amandmanima. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Vladimir Orlić.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Biće kratko.

Dame i gospodo narodni poslanici, prvo pozivam da se amandman ne prihvati. Sam amandman nije baš bio potpuno u vezi sa ovim što smo čuli kroz obrazloženje. Sam amandman se odnosio na određeni broj godina i postoji obrazloženje zašto se smatra da je ono što je predloženo bolje od ovoga što se amandmanom sugeriše. Ja mislim da je to obrazloženje potpuno na mestu. Mislim da je potpuno kvalitetno napisano i da je razumljivo svakom.

Mi se, dakle, kao poslanička grupa slažemo da taj broj godina predviđen treba da bude veći, odnosno treba da bude onakav kakav je predložilo Ministarstvo. To je prva stvar.

Druga stvar, onaj deo koji se tiče mogućnosti da bude bilo kakvih promena tokom izdržavanja kazne. Ta mogućnost postoji i dalje. Dakle, mi institut pomilovanja imamo i to se nalazi kao odgovor u dopisu Ministarstvu u pisanom obliku koji su dostavili na neke naredne amandmane.

Međutim, treće, što sam ja smatrao za posebno bitno u prethodnom izlaganju. Posebno bitno je pitanje šta će se dešavati sa tim ljudima koji se nalaze na kazni doživotnog zatvora, kako će se oni ponašati ako se pomire sa sudbinom i zaključe tu su gde su i spasa im nema, da li će to samo po sebi dovesti do nasilnog ponašanja, da li će ugroziti druge ljude koji su na izdržavanju kazne. Na tu dilemu ja mislim da sam na jednom mestu čuo najbolji mogući odgovor, a dao ga je gospodin Jurić, inicijator ovih predloga, kompletne inicijative koja je krunisana ovim predlogom za izmene i dopune Krivičnog zakonika. NJegov odgovor je kratak i njegov odgovor je glasio – šta je alternativa? Da li zbog toga što se brinemo šta će se dogoditi na mestu gde se izdržava sankcija mi treba da se pitamo – a šta će se dogoditi kad to lice izađe na slobodu? Da li je alternativa da strepimo za dete? Ja mislim da je tim odgovorom rekao apsolutno sve i ja se slažem sa odgovorom Ministarstva. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar gospođa Kuburović.

Nela Kuburović

Zahvaljujem.
Uvaženi predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, iz prethodne diskusije ja sam mogla da zaključim da ste vi protiv nemogućnosti uslovnog otpusta.
Amandman se odnosi na skraćenje predloženog roka za proveru kada uslovni otpust može da se dozvoli i zarad javnosti moram da ukažemo zašto je Ministarstvo pravde predložilo da u Krivičnom zakoniku Republike Srbije taj rok za proveru, odnosno za mogućnost preispitivanja da li su ispunjeni uslovi za uslovni otpust bude 27 godina.
Sada najveća propisana kazna, odnosno najstroža kazna je kazna zatvora od 30 do 40 godina, što znači ukoliko je neko osuđen na kaznu zatvora od 40 godina, tek nakon dve trećine izdržane kazne, kako je i pravilo kada je reč o uslovnom otpustu, može da podnese zahtev za uslovni otpust, što znači da je to 26 godina i osam meseci.
Ukoliko uvodimo doživotni zatvor kao najstrožu kaznu, koja jeste i stroža kazna od već propisane kazne, smatrali smo da taj uslovni otpust apsolutno ne može da bude ispod praga koji je već sada propisan i da ubuduće lica koja budu osuđena na doživotni otpust ne budu u različitoj situaciji u odnosu na lica koja sada izdržavaju kaznu zatvora od 40 godina. Upravo iz tog razloga je predviđeno da kazna, odnosno vreme potrebno za proveru bude 27 godina.
Ali ću vas takođe podsetiti da ovo nije prvi put da se ograničava mogućnost uslovnog otpusta. Godine 2013. je donet zakon koji se odnosio na uvođenje registra pedofila i upravo položaj lica koja su osuđena za krivična dela protiv polne slobode prema maloletnim licima, gde je takođe onemogućena mogućnost i ublažavanja kazne i uslovnog otpusta. Za preko 10 krivičnih dela je to predviđeno, tako da ovo nije svakako novina u našem Zakoniku.
Ono što smo isticali tokom načelne rasprave, upravo smatramo da za najteža krivična dela, za ubistvo dece, za silovatelje gde imamo smrtnu posledicu svakako uslovni otpust ne treba da bude uveden.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Pravo na repliku ima narodni poslanik Vjerica Radeta.
Izvolite, koleginice.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Hvala.

Gospođa Kuburović je apsolutno razumela i šta smo mi tražili u amandmanu i ovo što ste vi rekli je otprilike nešto što smo mi govorili i u načelnoj raspravi, i tih 40 godina, dve trećine itd.

Ovde je suština da svi nemaju pravo na uslovni otpust. Vi kažete – to nije prvi put, to se već dešavalo. To što se nekada nešto već dešavalo, ne znači da je dobro. Da je tako, onda nikada ne bismo menjali zakon. Mi vas i pozivamo i već smo vas pozvali da se sačini Krivični zakonik sa svim mogućim krivičnim delima da to bude kodifikovan Krivični zakonik i da zaista traje, da ne moramo svaki čas o njemu da vodimo računa.

Ali nije dobro ako malopre kolega koji je govorio pokušava da kaže da mi nešto ovde ne znamo, da mi nešto nismo razumeli itd. Mi samo imamo u nekim delovima drugačije mišljenje od predstavnika vlasti. Nemojte se ponašati populistički, ja vas molim, i dozvolite da komuniciramo sa gospođom Kuburović, nemamo ništa protiv ni sa vama, sa bilo kim, a gledajte onda konsultujte pravnike u vašoj poslaničkoj grupi. Nismo mi srpski radikali kao što su ove razne kreature nevladine koje su sad digle kuku i motiku protiv ovog zakona, nismo mi apsolutno protiv bilo čega što je u interesu zaštite i života i zdravlja i države i državnih interesa i nacionalnih interesa i mi na to pokušavamo da skrenemo pažnju i kroz ovaj amandman i kroz sve amandmane koji slede.

Mi znamo da vi nećete prihvatiti ove amandmane, mi smo zato i napisali ovih 20 godina samo da bismo imali temu za razgovor. Rekoh vam, moglo je biti 30 godina, ali to nije tema, tema je ovaj drugi deo, da li svi moraju imati tu mogućnost. O tome može da se razgovara i nadam se zaista, gospođo Kuburović, završavam, kolega Arsiću, da ćete vi, kao neko ko je posvećen svom poslu, stvarno angažovati jednu dobru ekipu na čijem čelu ćete biti i da ostanete zapamćeni po tome da ste vi, Nela Kuburović, predložili kodifikovan Krivični zakon. Ne treba vam ništa lepše u karijeri. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Pravo na repliku ima narodni poslanik Vladimir Orlić.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Samo kratka napomena, pošto vidim da se nažalost nismo razumeli.

Nisam ja sugerisao da predlagač amandmana nešto ne razume, nije uopšte to bio cilj. Cilj je bio da pružim neku vrstu odgovora na jednu dilemu koju sam primetio, a to je pitanje kako će se ponašati lice koje smatra da je osuđeno na izdržavanje doživotnog zatvora, da li će biti agresivnije, da li će praviti veću štetu dok se nalazi na izdržavanju kazne i ponudio odgovor, smatrajte to nekim ličnim odnosom, ali smatram za duboko ispravan. Odgovor je – da li je dilema da mi treba da strepimo za to šta će to lice da počini kada se nađe na slobodi? To je bilo sve što sam rekao.

Nisam uopšte imao na umu da postoji bilo kakva vrsta ekvivalencije, sličnosti između predlagača amandmana i onih, kako je predlagač to rekao, kreatura. Mislim čak i da nije upotrebio preoštar izraz, dobar izraz je upotrebio. Što se njih tiče, oni imaju još nekoliko minuta da se pojave u ovoj sali, pre nego što na red dođu njihovi amandmani. Ako se ne pojave, neće ih to poštedeti prilike da o tim amandmanima mi ipak ovde raspravljamo, a i o njima takođe. Mislim da smo se sada razumeli. Hvala.