Analize i Statistike

Narodna skupština u brojkama. Predstavljamo analize i statističku vizualizaciju aktivnosti narodnih poslanika i rada Parlamenta u celini.

Odnos zakona usvojenih po redovnom i hitnom postupku


Preuzmi tabelu
Naziv zakona Vrsta zakona Predlagač zakona Razlozi za donošenje po hitnom postupku Datum ulaska u proceduru Datum dolaska na dnevni red Datum usvajanja
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ulaganjima izmene i dopune Vlada Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12- prečišćen tekst) radi nesmetanog nastavka pružanja podrške ulagačima i rada Saveta za ekonomski razvoj, budući da se predmetnim Zakonom predlažu izmene kojima se jasnije definiše rad Saveta za ekonomski razvoj, postupak donošenja odluke o podsticajima i zaključivanje ugovora o dodeli sredstava podsticaja, rad Razvojne agencije Srbije, i vrši se usklađivanje sa odredbama zakona kojim se reguliše opšti upravni postupak. 23-11-2018 27-11-2018 07-12-2018
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima izmene i dopune Vlada Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku, u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 – prečišćen tekst, imajući u vidu da je članom 43. stav 3. Zakona propisano da nadzor u prostorijama prevoznika vrše ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja i Ministarstvo unutrašnjih poslova.Takođe, članom 76. Zakona propisano je da će nadzor u prostorijama prevoznika isključivo vršiti ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja, od dana isteka tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. Uzimajući u obzir da istekom člana 76. Zakona nadzorni organ Ministarstva unutrašnjih poslova neće moći da obavlja nadzor u prostorijama prevoznika, a polazeći od činjenica da Ministarstvo unutrašnjih poslova ima značajan broj obučenih i opremljenih lica koja vrše sprovođenje Zakona, neophodno je hitno usvajanje ovog zakona, odnosno brisanje prelazne mere predviđene članom 76. Zakona radi omogućavanja daljeg efikasnog i kontinuiranog nadzora. Isključivanje značajnog broja obučenih lica za sprovođenje Zakona bi za posledicu imalo veliki negativan uticaj na bezbednost saobraćaja. 23-11-2018 27-11-2018 07-12-2018
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru izmene i dopune Vlada Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RSˮ, broj 20/12 – prečišćen tekst), budući da bi nedonošenje ovog zakona po hitnom postupku moglo da prouzrokuje štetne posledice po rad organa i organizacija. Donošenje po hitnom postupku neophodno je zbog efikasnog sprovođenja reforme javne uprave, odnosno efikasnijeg uspostavljanja sistema inspekcijskog nadzora. Donošenje po hitnom postupku neophodno je i zbog potrebe blagovremenog planiranja budžetskih sredstava neophodnih za primenu ovog zakona, u skladu sa efektima koji nastaju izvršenjem odredbi ovog zakona, kao i za blagovremeno planiranje i pripremu svih akata poslodavaca koji su potrebni za implementaciju ovog zakona. 23-11-2018 27-11-2018 07-12-2018
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i pribavljanja dokumentacije radi realizacije izgradnje sistema za transport prirodnog gasa „Južni tok" izmene i dopune Vlada Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst), s obzirom na to da je neophodna što hitnija primena ovog zakona i postupaka koji su predviđeni ovim zakonom, radi što skorijeg otpočinjanja izgradnje novog gasovoda. 23-11-2018 27-11-2018 07-12-2018
Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara zakon Vlada Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 - prečišćen tekst). Donošenje ovog zakona po hitnom postupku neophodno je da bi se omogućilo organima, jedinicama lokalne samouprave, kao i drugim licima koja su ovlašćena za utvrđivanje naknada da, u skladu sa ovim zakonom, blagovremeno pripreme, donesu i objave odgovarajuća podzakonska akta, za utvrđivanje naknada počev za 2019.godinu. Nedonošenje ovog zakona po hitnom postupku moglo bi da ima štetne posledice u pogledu tretmana obveznika na teritoriji Republike Srbije koji bi bio neujednačen, transparentnosti, odnosno mogućnosti predviđanja troškova poslovanja po osnovu naknada, kao i racionalnosti korišćenja javnih dobara. 23-11-2018 27-11-2018 07-12-2018
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave izmene i dopune Vlada Razlozi za donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave po hitnom postupku su pre svega zbog donošenja Zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima kojim se uvodi sistem kompetencija i menjaju odredbe vezane za ocenjivanje i s tim u vezi podzakonski akti, a koji su se do sada shodno primenjivali na ocenjivanje službenika u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave. S obzirom da je predviđeno da Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima počne sa primenom 1. januara 2019. godine, od tog datuma neće biti moguća primena odredbi vezanih za ocenjivanje u AP i JLS, neophodno je da ovaj zakon bude donet po hitnom postupku kako bi njegova primena počela 1. januara 2019. godine, kako bi se obezbedio kontinuitet u ostvarivanju prava i dužnosti iz radnog odnosa zaposlenih u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave 22-11-2018 27-11-2018 07-12-2018
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu izmene i dopune Vlada Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst), imajući u vidu da je u cilju realizacije aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom neophodno izvršiti izmene i dopune Zakona. 21-11-2018 27-11-2018 07-12-2018
Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Projekat tehničko-putničke stanice (TPS) Zemun - faza 2) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj medjunarodni ugovori i sporazumi Vlada Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 - prečišćen tekst), proizlaze iz činjenice da je uslov za povlačenje sredstava zajma stupanje na snagu garancije Republike Srbije, kako bi Akcionarsko društvo za železnički prevoz putnika „Srbija Voz”, Beograd u što kraćem roku otpočelo realizaciju Projekta i korišćenje odobrenih sredstava. 05-11-2018 27-11-2018 07-12-2018
Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o obezbeđenju Republici Srbiji koncesionalnog zajma Narodne Republike Kine medjunarodni ugovori i sporazumi Vlada Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 - prečišćen tekst) proizlaze iz činjenice da je povlačenje sredstava za finansiranje Projekta izgradnje obilaznice oko Beograda na autoputu E70/E75 (deonica: most preko reke Save kod Ostružnice - Bubanj Potok) (Sektori 4, 5 i 6) uslovljeno stupanjem na snagu Zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o obezbeđenju Republici Srbiji koncesionalnog zajma Narodne Republike Kine. 05-11-2018 27-11-2018 07-12-2018
Zakon o potvrđivanju Ugovora o državnom koncesionalnom zajmu za Projekat izgradnje obilaznice oko Beograda na autoputu E70/E75, deonica: most preko reke Save kod Ostružnice - Bubanj Potok (Sektori 4, 5 i 6) između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja medjunarodni ugovori i sporazumi Vlada Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst) proizlaze iz činjenice da je povlačenje sredstava za finansiranje Projekta uslovljeno stupanjem na snagu ovog zakon 05-11-2018 27-11-2018 07-12-2018
Zakon o izmenama i dopuni Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava izmene i dopune Vlada Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 - prečišćen tekst), kako bi se stekli uslovi za primenu predloženih zakonskih rešenja u zakonu o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu. 09-11-2018 27-11-2018 07-12-2018
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju izmene i dopune Vlada Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 - prečišćen tekst), imajući u vidu da je Vlada Zaključkom 05 Broj: 48-5826/2018 od 21. juna 2018. godine, usvojila Program za unapređenje pozicije Republike Srbije na rang listi Svetske banke o uslovima poslovanja-Doing Business za period 2018-2019. godine sa Akcionim planom. Poboljšanje pravnog okvira za zaštitu prava poverilaca, omogućavanje veće transparentnosti podataka i razmena informacija između stečajnog upravnika i poverilaca, kao i obezbeđivanje veće izvesnosti u pogledu troškova stečajnog postupka kroz propisivanje kriterijuma za određivanje predujma je jedna od oblasti koja je obuhvaćena Programom za unapređenje pozicije Republike Srbije na rang listi Svetske banke o uslovima poslovanja-Doing Business za period 2018-2019. godine, te se u cilju dobijanja maksimalnog broja poena i poboljšanja ranga po tom osnovu u ovoj oblasti, predlažu navedene izmene i dopune Zakona o stečaju. 09-11-2018 27-11-2018 07-12-2018
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama izmene i dopune Vlada Predlaže se da ovaj zakon bude donet po hitnom postupku, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst) budući da bi nedonošenje ovog zakona po hitnom postupku moglo da prouzrokuje štetne posledice po rad pravosudnih organa. 09-11-2018 27-11-2018 07-12-2018
Zakon o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti zakon Poslanik Imajući u vidu da donošenje ovog zakona ima veliki značaj za Republiku Srbiju, da je sistemskog karaktera i da je važan za obezbeđivanje sistema zaštite pojedinaca i stanovništva od štetnog dejstva jonizujućeg zračenja, zaštite i unapređenja životne sredine, radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednosti, proizvodnju, promet i prevoz radioaktivnih materija njegovo donošenje ima strateški cilj u smislu ispunjavanja jednog od uslova za sticanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, te se saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, predlaže donošenje ovog zakona po hitnom postupku. 09-11-2018 27-11-2018 07-12-2018
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima izmene i dopune Vlada 15-11-2018 27-11-2018 07-12-2018