Analize i Statistike

Narodna skupština u brojkama. Predstavljamo analize i statističku vizualizaciju aktivnosti narodnih poslanika i rada Parlamenta u celini.

Odnos zakona usvojenih po redovnom i hitnom postupku


Preuzmi tabelu
Naziv zakona Vrsta zakona Predlagač zakona Razlozi za donošenje po hitnom postupku Datum ulaska u proceduru Datum dolaska na dnevni red Datum usvajanja
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima izmene i dopune Vlada 15-11-2018 27-11-2018 07-12-2018
Zakon o Fondu za nauku Republike Srbije zakon Vlada Razlog za donošenje Zakona o Fondu za nauku Republike Srbije po hitnom postupku je neophodnost da bude razmatran zajedno za Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu, kao bi se predvidelo njegovo budžetiranje za 2019. godinu. Istovremeno, izvršava se cilj i mere predviđene Akcionim planom za sprovođenje Strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period od 2016. do 2020. godine – Istraživanje za inovacije – uspostavljanje Fonda za nauku. Takođe donošenjem ovog zakona po hitnom postupku obezbediće se pravne pretpostavke blagovremene primene njegovih odredaba. 19-11-2018 27-11-2018 07-12-2018
Zakon o davanju garancije R. Srbije u korist Banca Intesa a.d. Beograd, za izmirenje obaveza Javnog preduzeća "Srbijagas" Novi Sad po osnovu Ugovora o kreditu za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac - Brus - Kopaonik - Raška - Novi Pazar - Tutin (II zakon Vlada Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst), proizlaze iz činjenice da je stupanje na snagu garancije i primena Ugovora o kreditu, odnosno povlačenje sredstava za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac – Brus – Kopaonik – Raška – Novi Pazar – Tutin (II faza), uslovljeno stupanjem na snagu ovog zakona. 19-11-2018 27-11-2018 07-12-2018
Zakon o davanju garancije R. Srbije u korist Societe General Banke Srbije a.d. Beograd, Komercijalne banke a.d. Beograd, Banke Poštanska štedionica a.d. Beograd, OTP banke Srbija a.d. Novi Sad i Vojvođanske banke a.d. Novi Sad po zaduženju JP "Srbijagas" zakon Vlada Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst), proizlaze iz činjenice da je stupanje na snagu garancije i primena ugovora o kreditu, odnosno povlačenje sredstava za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom, uslovljeno stupanjem na snagu ovog zakona. 19-11-2018 27-11-2018 07-12-2018
Zakon o izmeni i dopunama Zakona o privrednim društvima izmene i dopune Vlada Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 - prečišćen tekst), imajući u vidu da je Vlada Zaključkom 05 Broj: 48-5826/2018 od 21. juna 2018. godine, usvojila Program za unapređenje pozicije Republike Srbije na rang listi Svetske banke o uslovima poslovanja-Doing Business za period 2018-2019. godine sa Akcionim planom. Zaštita manjinskih akcionara je jedna od oblasti koja je obuhvaćena Programom za unapređenje pozicije Republike Srbije na rang listi Svetske banke o uslovima poslovanja-Doing Business za period 2018-2019. godine, te se u cilju dobijanja maksimalnog broja poena i poboljšanja ranga po tom osnovu u ovoj oblasti, predlažu navedene izmene i dopune Zakona. 19-11-2018 27-11-2018 07-12-2018
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova izmene i dopune Vlada Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst), zbog obezbeđivanja uslova za efikasnu implementaciju ključnih zakonskih rešenja, a što će imati pozitivan efekat na poboljšanje pozicije Republike Srbije na rang listi Svetske banke o uslovima poslovanja – Doing Buisiness i na ostalim listama konkurentnosti. 19-11-2018 27-11-2018 07-12-2018
Zakon o dopuni Zakona o komunalnim delatnostima dopune Vlada Zbog sve veće potrebe za izgradnjom javne infrastrukture, ulaganjima u dobra od opšteg interesa i efikasnim pružanjem usluga od javnog značaja, kao neophodnom se ukazala potreba za stvaranjem odgovarajućeg pravnog okvira. Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („ Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst), jer se ovim zakonom omogućava pružanje komunalnih usluga – snabdevanje vodom za piće i komunalnu delatnost gradski i prigradski prevoz putnika u delu koji obuhvata obavljanje javnog linijskog prevoza putnika trolejbusima i tramvajima. Ovim zakonom se takođe omogućava pravnim licima iz javnog sektora, odnosno jedinicama lokalne samouprave da kroz javno-privatno partnerstvo prevaziđu postojeće probleme u smislu unapređenja postojećih, odnosno izgradnju novih infrastrukturnih objekata. 19-11-2018 27-11-2018 07-12-2018
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o patentima izmene i dopune Vlada Strategijom razvoja intelektualne svojine za period od 2018. do 2022. godine („Službeni glasnik RS, broj 78/18) utvrđeni su glavni ciljevi ove sratategije. Kao jedan od glavnih ciljeva jeste i harmonizacija nacionalnog sa evropskim zakonodavstvom u oblasti intelektualne svojine. Donošenje Predloga zakona o patentima jedna od mera za ostvarivanje glavnog cilja. S tim u vezi, Akcionim planom za sprovođenje Strategije razvoja intelektualne svojine za period od 2018. do 2022. godine, predviđeno je utvrđivanje Predloga ovog zakona za decembar 2018. godine. Polazeći od navedenog, predlaže se da se Zakon o izmenama i dopunama Zakona o patentima donese po hitnom postupku. Nedonošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o patentima po hitnom postupku moglo bi da se odrazi na pozitivnu ocenu za Poglavlje 7 – Intelektualna svojina u godišnjem izveštaju Evropske komisije o napretku Republike Srbije u pogledu sprovođenja prava intelektualne svojine. 19-11-2018 27-11-2018 07-12-2018
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji izmene i dopune Vlada Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 – prečišćen tekst), imajući u vidu da je neophodno obezbediti nesmetan rad organa i organizacija čije se funkcionisanje finansira iz budžeta Republike Srbije, kao i da bi se obezbedili uslovi za blagovremenu primenu predloženih zakonskih rešenja, što može imati pozitivan uticaj na ostvarivanje pravne sigurnosti i obezbeđivanje transparentnosti u vođenju poreske politike. 20-11-2018 27-11-2018 07-12-2018
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica izmene i dopune Vlada Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12- prečišćen tekst) zbog potrebe stvaranja uslova za blagovremeno prilagođavanje obveznika novom načinu obračuna poreske amortizacije, kao i stvaranja uslova za zaključivanje i realizaciju ugovora o koncesiji u skladu sa zakonom koji uređuje javno-privatno partnerstvo. 20-11-2018 27-11-2018 07-12-2018
Zakon o izmeni Zakona o republičkim administrativnim taksama izmene Vlada Razmatranje i donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst). Donošenjem ovog zakona po hitnom postupku omogućilo bi se usaglašavanje predmeta taksene obaveze sa spisima i radnjama koji su u nadležnosti organa za čiji se rad republička administrativna taksa plaća, i izbeglo naplaćivanje takse dva puta po istom osnovu, odnosno naplata takse od strane nenadležnog organa. Imajući u vidu da se taksa plaća u cilju podmirenja troškova rada organa prouzrokovanih zahtevima zainteresovanih lica, kao i da su izvršene izmene propisa kojima je promenjena nadležnost za obavljanje menjačkih poslova, tako da je za poslove i radnje koji su do sada bili u nadležnosti Poreske uprave, nadležna NBS, nedonošenje zakona po hitnom postupku moglo bi da prouzrokuje štetne posledice po obveznike koji bi za predmetne poslove plaćali republičku administrativnu taksu i naknadu NBS za izvršene usluge NBS, kao stvarno nadležnog organa za donošenje spisa i preduzimanja radnji iz oblasti menjačkog poslovanja. 20-11-2018 27-11-2018 07-12-2018
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću izmene i dopune Vlada Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 – prečišćen tekst), imajući u vidu da je neophodno obezbediti nesmetan rad organa i organizacija čije se funkcionisanje finansira iz budžeta Republike Srbije, kao i da bi se obezbedili uslovi za blagovremenu primenu predloženih zakonskih rešenja, što može imati pozitivan uticaj na ostvarivanje pravne sigurnosti i obezbeđivanje transparentnosti u oblasti igara na sreću. 20-11-2018 27-11-2018 07-12-2018
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu izmene i dopune Vlada Razmatranje i donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 - prečišćen tekst). Donošenje ovog zakona po hitnom postupku neophodno je da bi se omogućilo da se porez na imovinu primenom ovog zakona utvrđuje počev za 2019. godinu i da, s tim u vezi, jedinice lokalne samouprave u skladu sa ovim zakonom blagovremeno donesu i objave odgovarajuće odluke od značaja za utvrđivanje poreza za tu godinu. Nedonošenje ovog zakona po hitnom postupku moglo bi da ima štetne posledice u pogledu visine izvornih javnih prihoda jedinica lokalne samouprave, što bi moglo negativno da se odrazi na obezbeđivanje neophodnih sredstava za finansiranje njihovih nadležnosti. 21-11-2018 27-11-2018 07-12-2018
Zakon o sticanju prava svojine na zemljištu, objektima i vodovima Rudarsko-topioničarskog basena RTB Bor d.o.o, Bor zakon Vlada Ovim zakonom predviđa se posebna procedura za uređenje statusa nepokretnosti RTB Bora te je neophodno doneti ga po hitnom postupku, u skladu sa odredbama člana 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst), kako bi se omogućila brža primena i postigli preko potrebni rezultati. 21-11-2018 27-11-2018 07-12-2018
Zakon o potvrđivanju Aneksa broj 1 Finansijskog ugovora Železnička pruga Niš - Dimitrovgrad od 31. januara 2018. godine, između Republike Srbije i Evropske investicione banke medjunarodni ugovori i sporazumi Vlada Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 − prečišćen tekst) proizilaze iz činjenice da je stupanjem na snagu Aneksa broj 1Finansijskog ugovora, uslovljeno objavljivanje tendera za izbor izvođača radova i početak radova na Projektu. 21-11-2018 27-11-2018 07-12-2018