Analize i Statistike

Narodna skupština u brojkama. Predstavljamo analize i statističku vizualizaciju aktivnosti narodnih poslanika i rada Parlamenta u celini.

Odnos zakona usvojenih po redovnom i hitnom postupku


Preuzmi tabelu
Naziv zakona Vrsta zakona Predlagač zakona Razlozi za donošenje po hitnom postupku Datum ulaska u proceduru Datum dolaska na dnevni red Datum usvajanja
Zakon o carinskoj službi zakon Vlada Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst) iz sledećih razloga: U Republici Srbiji od 3. maja 2010. godine primenjuju se dva zakona sa istim nazivom: Carinski zakon („Službeni glasnik RS”, br. 18/10, 111/12, 29/15, 108/16 i 113/17 - dr. zakon) koji uređuje opšta pravila i postupke koji se primenjuju na robu koja se unosi ili iznosi iz carinskog područja Republike Srbije i Carinski zakon iz 2003. godine, („Službeni glasnik RS” br.73/03, 61/05, 85/05 - dr. zakon, 62/06 - dr. zakon, 9/10 - US i 18/10 - dr. zakon) čl. 252-329. tog zakona, koji uređuje nadležnost Uprave carina, organizaciju, obavljanje poslova i upravljanje Upravom carina, ovlašćenja lica zaposlenih u Upravi carina, ovlašćenja i odgovornosti u prikupljanju, evidentiranju, obradi i zaštiti podataka u vezi sa poslovima Uprave carina, kao i postupak prijema u radni odnos u Upravu carina, raspoređivanje, napredovanja u službi, prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih u Upravi carina. Kako je novi Carinski zakon, koji se donosi radi usklađivanja carinskih propisa sa propisima Evropske unije već u skupštinskoj proceduri, neophodno je da se novim zakonom, Predlogom zakonom o carinskoj službi, reguliše materija koja je i dalje regulisana delom Carinskog zakona iz 2003. godine, na način usklađen sa sistemskim zakonom i potrebama carinske službe. Takođe, primena dva zakona sa istim nazivom može da dovede do pravne nesigurnost, posebno iz razloga što se članovi ova dva zakona poklapaju, te je stoga potrebno posebnim zakonom regulisati delokrug rada Uprave carina, unutrašnje uređenje i rukovođenje, ovlašćenja direktora i carinskih službenika, prikupljanje, evidentiranje, obradu i zaštitu podataka koji su u vezi sa poslovima carinske službe i prava, dužnosti i odgovornosti carinskih službenika. 21-11-2018 27-11-2018 07-12-2018
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o detektivskoj delatnosti izmene i dopune Vlada 16-10-2018 30-10-2018 09-11-2018
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o policiji izmene i dopune Vlada 16-10-2018 30-10-2018 09-11-2018
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima izmene i dopune Vlada 16-10-2018 30-10-2018 09-11-2018
Zakon o dopuni Zakona o zaštiti od požara dopune Vlada 22-10-2018 30-10-2018 09-11-2018
Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama zakon Vlada 22-10-2018 30-10-2018 09-11-2018
Zakon o izmeni Zakona o uređenju sudova izmene Vlada 26-10-2018 30-10-2018 09-11-2018
Zakon o dobrovoljnom vatrogastvu zakon Vlada 26-10-2018 30-10-2018 09-11-2018
Zakon o kritičnoj infrastrukturi zakon Vlada 26-10-2018 30-10-2018 09-11-2018
Zakon o ispitivanju, žigosanju i obeležavanju oružja, naprava i municije zakon Vlada 26-10-2018 30-10-2018 09-11-2018
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privatnom obezbeđenju izmene i dopune Vlada Usled razloga navedenih u delu II. Obrazloženja, a u cilju usklađivanja važećeg zakona sa domaćim i evropskim standardima i drugim propisima uključujući i propise Evropske unije u ovoj oblasti, te predviđanja i unapređenja pojedinih rešenja bez kojih bi mogle biti prouzrokovane štetne posledice po rad organa i organizacija, predlaže se donošenje zakona po hitnom postupku. 26-10-2018 30-10-2018 09-11-2018
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju izmene i dopune Vlada Imajući u vidu navedene razloge za donošenje Predloga zakona: pojavu nezakonitog obavljanja taksi prevoza od strane lica koja nemaju odobrenje za taksi prevoz na teritoriji jedinice lokalne samouprave, pojavu nezakonitog obavljanja taksi prevoza od strane lica koja su registrovana za pružanje usluge limo servisa, a koja koristeći razne elektronske aplikacije nezakonito vrše taksi prevoz, te da je pristup korisnicima elektronskim putem veoma brz i masovan, nedonošenje zakona po hitnom postupku bi moglo da prouzrokuje izuzetno štetne posledice po poslovanje prevoznika koji obavljaju taksi prevoz, kao i po stanovništvo, odnosno putnike koji redovno koriste usluge neregistrovanih subjekata, s obzirom na to da isti poslujući na ovaj način nisu dužni da ispunjavaju obaveze propisane zakonom kojim se uređuje bezbednost saobraćaja na putevima. Takođe, usluga limo servisa biće uređena ovim zakonom, a ne propisima kojima se uređuje pružanje turističkih usluga. Ovim zakonom limo servis se smatra javnim prevozom i shodno tome vozači i vozila podležu obavezama iz propisa kojima se uređuje oblast bezbednosti saobraćaja na putevima. Na taj način obezbeđuje se bezbednost putnika koji se prevoze vozilima koja su iznajmljena sa vozačem. Takođe, radi suzbijanja sive ekonomije koja je u delatnosti prevoza koji se obavlja na teritorijama lokalne samouprave u izuzetnom porastu, zbog velikog broja neregistrovanih subjekata i subjekata koji ne ispunjavaju uslov za obavljanje taksi prevoza, zbog neophodnosti preciziranja ovlašćenja jedinice lokalne samouprave koja organizuje i obezbeđuje obavljanje taksi prevoza i propisivanja mera protiv subjekata koji nezakonito obavljaju taksi prevoz, kao i potrebe da se u gradovima, posebno u gradu Beogradu, u inspekcijski nadzor uključi i komunalna policija zbog efikasnijeg nadzora, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 – prečišćen tekst), predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku. 04-10-2018 16-11-2018 26-10-2018
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o transportu opasne robe izmene i dopune Vlada Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku, u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćeni tekst), s obzirom da bi nedonošenje ovog zakona po hitnom postupku moglo da prouzrokuje štetne posledice po poslovanje privrednih subjekata koji obavljaju transport opasne robe, a posebno što bi nedonošenje ovog zakona po hitnom postupku moglo da prouzrokuje štetne posledice u pogledu ostvarivanja strateškog opredeljenja Republike Srbije za suzbijanje sive ekonomije, imajući u vidu da su 2017. i 2018. godina proglašene godinama borbe protiv sive ekonomije u skladu sa Odlukom o proglašenju 2017. i 2018. za godine borbe protiv sive ekonomije („Službeni glasnik RS”, broj 84/16). 09-10-2018 16-10-2018 26-10-2018
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o istraživanju nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju izmene i dopune Vlada Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12–prečišćen tekst), jer se ovim zakonom dosledno preuzimaju pravne tekovine EU kao i obavezujući međunarodni standardi u oblasti vazdušnog saobraćaja, sadržani u Aneksu 13 Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu, a koji se odnose na istraživanje udesa i ozbiljnih nezgoda u vazdušnom saobraćaju. 09-10-2018 16-10-2018 26-10-2018
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji izmene i dopune Vlada Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 - prečišćen tekst), s obzirom na to da je neophodna što hitnija primena ovog zakona, i postupaka koji su predviđeni ovim zakonom. Takođe, izmene i dopune zakona će bitno doprineti olakšavanju postojećih procedura, što doprinosi boljem položaju stranaka i pozitivnom efektima na privredu. 09-10-2018 16-10-2018 26-10-2018