Analize i Statistike

Narodna skupština u brojkama. Predstavljamo analize i statističku vizualizaciju aktivnosti narodnih poslanika i rada Parlamenta u celini.

Odnos zakona usvojenih po redovnom i hitnom postupku


Preuzmi tabelu
Naziv zakona Vrsta zakona Predlagač zakona Razlozi za donošenje po hitnom postupku Datum ulaska u proceduru Datum dolaska na dnevni red Datum usvajanja
Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica izmene i dopune Vlada Razmatranje i donošenje zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12- prečišćen tekst) i neophodno je zbog stvaranja uslova za nesmetan rad kako poreskih obveznika, tako i organa i organizacija čije se funkcionisanje finansira iz budžeta Republike Srbije, a posebno radi obezbeđenja uslova za blagovremeno utvrđivanje, plaćanje i podnošenje prijave za porez na dobit pravnih lica po odbitku i po rešenju u elektronskom obliku, a što predstavlja naročito opravdane razloge za stupanje na snagu ovog zakona ranije od osmog dana od dana objavljivanja. 01-12-2017 06-12-2017 14-12-2017
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu izmene i dopune Vlada U skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine predlaže se donošenje Zakona po hitnom postupku iz razloga što je, između ostalog, neophodno da se omogući primena Zakona o radu u delu koji uređuje nadzor inspekcije rada. Ove izmene zakona će doprineti hitnom otklanjanju spornih situacija i problema sakojima se inspektori rada susreću u vršenju inspekcijskog nadzora, a posebno u delu koji se odnosi na izricanje novčanih kazni i usklađivanje sa odgovarajućim odredbama Zakona o inspekcijskom nadzoru. Predložene izmene odnose se na materiju koja se mora regulisati zakonom, tako da nije moguće na drugi način rešiti probleme sa kojima se inspekcija rada susreće. 01-12-2017 06-12-2017 14-12-2017
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama izmene i dopune Vlada Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku, u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RSˮ, broj 20/12 – prečišćen tekst), kako bi se stekli uslovi da se primenom predloženih zakonskih rešenja omogući uspešnije planiranje i upravljanje likvidnim sredstvima pre svega korisnika javnih sredstava (pa i korisnika budžetskih sredstava), kao i upravljanje likvidnim sredstvima od strane privrednih subjekata. 01-12-2017 06-12-2017 14-12-2017
Zakon o dopuni Zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu dopune Vlada Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku, u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 - prečišćen tekst), kako bi se stvorili uslovi da se realizaciju predloženog rešenja u 2017. godini, u skladu sa bilansnim mogućnostima budžeta Republike Srbije. 01-12-2017 06-12-2017 14-12-2017
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti izmene i dopune Vlada Postojeće zakonske odredbe koje uređuju uslove u pogledu osnivača agencije, propisuju da agenciju ne može osnovati, niti poslove zapošljavanja obavljati lice koje je osuđivano za krivično delo, kao ni osnivač agencije kojoj je oduzeta dozvola za obavljanje poslova zapošljavanja. Predloženim izmenama i dopunama zakona precizira se da agenciju ne može osnovati ni lice koje je obavljalo poslove zapošljavanja bez dozvole za rad. Naime, u poslednje vreme učestalo se podnose zahtevi za izdavanje dozvole agenciji kojoj je aktom nadležnog inspekcijskog organa utvrđeno da kao neregistrovani privredni subjekat obavlja poslove zapošljavanja. Preciziranjem navedenih odredbi zakona, sprečava da privredni subjekat, odnosno fizičko lice, nastavi da obavlja te poslove iako ih je prethodno vršio suprotno odredbama zakona. Na taj način, obezbeđuje se i veća zaštita građana Republike Srbije koje koriste agencijske usluge za posredovanje za rad u inostranstvu. Dalje, u skladu sa važećim propisima dosadašnje mere aktivne politike zapošljavanja, pa i obuke i dodatno obrazovanje, primenjivale su se na lica koja su nezaposlena. U cilju prevencije rasta nezaposlenosti i prilagođavanja potrebama tržišta rada, kao i smanjenja dugoročne nezaposlenosti, pojavila se potreba da se u ranoj fazi prepoznaju odgovarajuće kompetencije zaposlenih lica kako bi zadržala svoj status zaposlenja, bilo kod istog poslodavca, ili da lakše i u kraćem periodu, nađu novo zaposlenje. Iz navedenih razloga se ovim izmenama i dopunama daje značaj aktivnim merama politike zapošljavanja (u smislu dokvalifikacija i prekvalifikacija) u koje mogu biti uključena i zaposlena lica. Zatim, predloženim izmenama usklađuju se rokovi za donošenje Nacionalnog akcionog plana sa budžetskim kalendarom. Iz svih napred navedenih razloga, potrebno je hitno precizirati i urediti odredbe Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti. U vezi sa napred navedenim, predlaže se donošenje zaključka da nije potrebno sprovoditi javnu raspravu po Nacrtu zakona. 01-12-2017 06-12-2017 14-12-2017
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca izmene i dopune Vlada Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se radi sprečavanja štetnih posledica po rad organa i organizacija, budžet Republike Srbije, odnosno radi ispunjenja međunarodnih obaveza u vezi sa realizacijom postojećih i planiranih infrastrukturnih projekata, kao poslova od opšteg interesa za Republiku Srbiju, kao i radi realizacije stranih audiovizuelnih projekata. Zbog specifičnosti audiovizuelne industrije, a u cilju podsticanja audiovizuelne proizvodnje u Republici Srbiji, budući da su samostalni umetnici angažovani i plaćeni od strane stranih produkcija za učestvovanje u stvaranju konkretnog dela, članove autorske i glumačke ekipe nije moguće uputiti kod domaćeg poslodavca (budući da nisu u radnom odnosu kod stranog poslodavca, najmanje godinu dana pre upućivanja), niti zaposliti kod domaćeg poslodavca, te je neophodno i ovu kategoriju stranaca zbog specifičnog položaja izuzeti od primene zakona. Zatim, neophodno je izuzeti od primene zakona i članove porodica diplomatsko-konzularnog predstavništva imajući u vidu njihov specifičan položaj i odredbe Bečke konvencije o diplomatskim odnosima iz 1961. godine. Naime, Uredbom o podsticajima investitoru da u Republici Srbiji proizvodi audiovizuelno delo („Službeni glasnik RS”, broj 72/15, dalje: Uredba), donetom nakon stupanja na snagu Zakona o zapošljavanju stranaca, uređeni su uslovi i način dodele podsticajnih sredstava investitoru koji u Republici Srbiji proizvodi audiovizuelno delo, a u cilju podsticanja audiovizuelne proizvodnje u Republici Srbiji, kroz povećanje zaposlenosti, kao i promociju potencijala Republike Srbije u ovoj delatnosti, odnosno njenih infrastrukturnih, proizvodnih i uslužnih delatnosti. Ovakvi finansijski podsticaji za investitore u audiovizuelnoj industriji omogućavaju da se u Republici Srbiji u dužem vremenskom intervalu realizuju strani visokobudžetni filmski projekti. Dalje, razvoj infrastrukture direktno utiče na poboljšanje investicionog potencijala Republike Srbije, posebno njenih nerazvijenijih delova. Poslovi od interesa za Republiku Srbiju (npr. u oblastima saobraćaja, energetike, građevinarstva i dr.), odnosno njihova realizacija prema predviđenom planu iziskuje preciziranje pojedinih odredaba zakona kako bi isti mogli da se realizuju. Iz svih napred navedenih razloga, potrebno je hitno precizirati i urediti odredbe Zakona o zapošljavanju stranaca koje se odnose na članove porodice članova diplomatsko-konzularnih predstavništva, članove autorskih i glumačkih ekipa za dolazak i stvaranje audiovizuelnih dela u Republici Srbiji, radnu dozvolu za osposobljavanje i usavršavanje, radnu dozvolu za upućena lica, radnu dozvolu za kretanje u okviru privrednog društva. 01-12-2017 06-12-2017 14-12-2017
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana izmene i dopune Vlada Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst) u smislu stvaranja uslova za produženje postojećih poreskih olakšica za zapošljavanje novih lica čija primena ističe jer je oročena sa 31. decembrom 2017. godine, kao i stvaranje pretpostavki za fiskalno rasterećenje zarade zaposlenih kroz povećanje mesečnog neoporezivog iznosa zarade. 02-12-2017 06-12-2017 14-12-2017
Zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini izmene i dopune Vlada Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst), s obzirom na to da rok za podnošenje zahteva za upis prava na nepokretnostima u javnu evidenciju ističe 31. decembra 2017. godine. 02-12-2017 06-12-2017 14-12-2017
Zakon o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave zakon Vlada Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se zbog toga što bi nedonošenje ovog zakona po hitnom postupku moglo da prouzrokuje štetne posledice po rad organa i organizacija. Donošenje ovog zakona po hitnom postupku neophodno je zbog potrebe blagovremenog planiranja budžetskih sredstava neophodnih za njegovu primenu, kako bi se naredni budžetski proces pripremio u skladu sa efektima koji nastaju izvršenjem odredbi ovog zakona, kao i za blagovremeno planiranje i pripremu svih akata poslodavaca koji su neophodni za sprovođenje ovog zakona. 02-12-2017 06-12-2017 14-12-2017
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje izmene i dopune Vlada Razmatranje i donošenje zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12- prečišćen tekst) u smislu stvaranja uslova za produženje postojećih olakšica za zapošljavanje novih lica čija primena ističe jer je oročena sa 31. decembrom 2017. godine. 02-12-2017 06-12-2017 14-12-2017
Zakon o zaposlenima u javnim službama zakon Vlada Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 – prečišćen tekst), budući da bi nedonošenje ovog zakona po hitnom postupku moglo da prouzrokuje štetne posledice po rad organa i organizacija. Donošenje po hitnom postupku neophodno je zbog potrebe blagovremenog planiranja budžetskih sredstava neophodnih za primenu ovog zakona, kako bi se naredni budžetski proces pripremio u skladu sa efektima koji nastaju izvršenjem odredbi ovog zakona, kao i za blagovremeno planiranje i pripremu svih akata poslodavaca koji su neophodni za implementaciju ovog zakona. 02-12-2017 06-12-2017 14-12-2017
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama izmene i dopune Vlada Razmatranje i donošenje Zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst). Donošenjem Zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama po hitnom postupku omogućilo bi se usaglašavanje predmeta taksene obaveze sa spisima i radnjama koji su u nadležnosti organa za čiji se rad republička administrativna taksa plaća, bilo da je reč o novim poslovima u okviru nadležnosti organa, odnosno izmeni spisa i radnji, a koje su inicirane od strane nadležnih organa, kao i usaglašavanje sa odredbama člana 43. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, broj 99/16). Imajući u vidu da se taksa plaća u cilju podmirenja troškova rada organa prouzrokovanih zahtevima zainteresovanih lica, kao i da se predlaže izmena i dopuna, odnosno uvođenje određenih taksi, nedonošenje zakona po hitnom postupku moglo bi da prouzrokuje štetne posledice po rad organa. 02-12-2017 06-12-2017 14-12-2017
Zakon o potvrđivanju Ugovora o izmenama i dopunama finansijskih ugovora 23.761, 24.745, 25.002, 25.198, 25.497, 25.610, 25.872, 81.657 i 82.640 između Republike Srbije i Evropske investicione banke medjunarodni ugovori i sporazumi Vlada Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst) proizlaze iz činjenice da je članom 5. Ugovora o izmenama i dopunama finansijskih ugovora 23.761, 24.745, 25.002, 25.198, 25.497, 25.610, 25.872, 81.657 i 82.640 između Republike Srbije i Evropske investicione banke predviđeno da je donošenje zakona o potvrđivanju predmetnog ugovora o izmenama i dopunama od strane Narodne skupštine uslov za njegovo stupanje na snagu, a samim tim i uslov za uspostavljanje funkcionalnog mehanizma pravnih lekova, odnosno pravnog osnova da Komisija preuzme nadležnost za procedure kontrole tenderskih postupaka u projektima koje finansira EIB, a sve u cilju prevazilaženja problema koji su doveli do zastoja u realizaciji pojedinih projekata finansiranih iz zajmova EIB-a. 20-11-2017 23-11-2017 24-11-2017
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju izmene i dopune Vlada Ne postoji obrazloženje. 10-10-2017 24-10-2017 08-11-2017
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju izmene i dopune Vlada Ne postoji obrazloženje. 10-10-2017 24-10-2017 08-11-2017