Analize i Statistike

Narodna skupština u brojkama. Predstavljamo analize i statističku vizualizaciju aktivnosti narodnih poslanika i rada Parlamenta u celini.

Odnos zakona usvojenih po redovnom i hitnom postupku


Preuzmi tabelu
Naziv zakona Vrsta zakona Predlagač zakona Razlozi za donošenje po hitnom postupku Datum ulaska u proceduru Datum dolaska na dnevni red Datum usvajanja
Zakon o dopuni Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija dopune Vlada U cilju obezbeđivanja da se jedinstvene mere usmerene na ostvarivanje neophodnih ušteda istovremeno sprovedu u svim sektorima i tako spreče štetne posledice po rad organa i organizacija, predlaže se da se ovaj zakon donese po hitnom postupku u skladu sa odredbom člana 167. Poslovnika Narodne skupštine. 02-12-2016 09-12-2016 10-12-2016
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu izmene i dopune Vlada Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 prečišćen tekst), kako bi se stekli uslovi za primenu predloženih zakonskih rešenja u zakonu o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu, kao i u odlukama o budžetu lokalne vlasti za 2017. godinu. 02-12-2016 04-12-2016 10-12-2016
Zakon o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu zakon Vlada Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku, u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst), kako bi se sprečile štetne posledice na rad državnih organa i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja. Objektivne okolnosti i događanja koja su se desila u toku zakonske procedure za pripremu Zakona, prouzrokovale su prolongiranje rokova iz budžetskog kalendara u pogledu usvajanja predloga budžeta, posebno imajući u vidu dogovore između Vlade i misije Međunarodnog monetarnog fonda povodom Stand-by aranžmana iz predostrožnosti. Stoga, donošenje ovog zakona i predloga odluka po hitnom postupku potrebno je radi neophodnih materijalnih i drugih uslova za finansiranje rada državnih organa i organizacija na celoj teritoriji Republike Srbije. 02-12-2016 12-12-2016 10-12-2016
Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije zakon Vlada Predlaže se da se zakon donese po hitnom postupku zbog ispunjenja međunarodnih obaveza Republike Srbije preuzetih u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. 09-11-2016 23-11-2016
Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika izmene i dopune Vlada Predlaže se da se zakon donese po hitnom postupku zbog ispunjenja međunarodnih obaveza Republike Srbije preuzetih u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. 09-11-2016 15-11-2016 23-11-2016
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela izmene i dopune Vlada Predlaže se da se zakon donese po hitnom postupku zbog ispunjenja međunarodnih obaveza Republike Srbije preuzetih u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, kao i zbog usklađivanja propisa sa propisima Evropske unije. 09-11-2016 15-11-2016 23-11-2016
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Program modernizacije i optimizacije javne uprave) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj medjunarodni ugovori i sporazumi Vlada Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst) proizlaze iz činjenice da je povlačenje sredstava po Sporazumu o zajmu, uslovljeno stupanjem na snagu zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu. 04-10-2016 26-10-2016 10-11-2016
Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora "Apeks zajam za mala i srednja preduzeća i druge prioritete III/B" između Republike Srbije i Evropske investicione banke i Narodne banke Srbije medjunarodni ugovori i sporazumi Vlada 04-10-2016 26-10-2016 10-11-2016
Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 1830 (2014) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije medjunarodni ugovori i sporazumi Vlada Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst) proizilaze iz činjenice da su početak realizacije i povlačenje sredstava za finansiranje Projekta uslovljeni stupanjem na snagu zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma. 04-10-2016 26-10-2016 10-11-2016
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o osnivanju Fonda za zapadni Balkan, sa Statutom Fonda za zapadni Balkan medjunarodni ugovori i sporazumi Vlada Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12), u cilju nesmetanog izvršavanja preuzetih međunarodnih obaveza. Naime, Fond za zapadni Balkan kao organizacija regionalnog karaktera trebalo bi da radi na promovisanju međugranične i međuregionalne saradnje, a naročito u oblastima: promovisanja i razvoja kulturne saradnje; promovisanja i razvoja razmene u oblasti nauke, istraživanja i saradnje u oblasti obrazovanja između ugovornih strana; promovisanja i razvoja razmene mladih; promovisanja održivog razvoja ugovornih strana. S tim u vezi Albanija, kao depozitar Sporazuma, završila je proces formalne registracije Fonda u Albaniji, uz završene tehničko-logističke radnje (obezbeđene su i opremljene prostorije Sekretarijata Fonda u Tirani, otvoren račun Fonda u banci). Albanija i Crna Gora obavestile su nas diplomatskim putem da su već okončale proces ratifikacije ovog sporazuma. Predviđeno je da Fond za zapadni Balkan počne sa radom početkom 2017. godine. 13-10-2016 26-10-2016 10-11-2016
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama izmene i dopune Vlada Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku, u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 – prečišćen tekst), imajući u vidu potrebu da se u najkraćem mogućem roku svi učesnici na tržištu dovedu u ravnopravan položaj omogućavanjem nesmetanog dobijanja dozvola potrebnih za poslovanje, kao i potrebu da se omogući efikasno vršenje nadzora nad sprovođenjem odredaba ovog zakona. 13-10-2016 25-10-2016 10-11-2016
Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Vlade Republike Srbije i Fonda za razvoj Abu Dabija za budžetsku podršku medjunarodni ugovori i sporazumi Vlada Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst) proizlaze iz činjenice da je povlačenje sredstava po Ugovoru o zajmu, uslovljeno stupanjem na snagu zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu. 13-10-2016 26-10-2016 10-11-2016
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju izmene i dopune Vlada Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku jesu u činjenici da se njime uvode izmene čiju je primenu potrebno obezbediti prilikom upisa studenata u narednu godinu studija u školskoj 2016/2017. godini, pa se donošenjem ovog zakona po hitnom postupku obezbeđuju pravne pretpostavke za blagovremenu primenu utvrđenih rešenja i sprečavaju štetne posledice po studente, koje će nastupiti ukoliko se odgovarajuće izmene ne usvoje do početka navedene školske godine. Predložena rešenja neće negativno uticati na kvalitet visokog obrazovanja. Donošenje ovog zakona po hitnom postupku potrebno je i iz razloga što su samostalne visokoškolske ustanove u obavezi da usaglase svoja opšta akta sa ovim zakonom u roku od tri meseca od dana njegovog donošenja, tako da bi nedonošenje zakona po hitnom postupku moglo bi da prouzrokuje štetne posledice po rad organa i organizacija. 04-10-2016 11-10-2016 21-10-2016
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o izmenama i dopunama Sporazuma o zajmu između Vlade Republike Srbije kao zajmoprimca i Vlade Republike Azerbejdžan kao zajmodavca za finansiranje izgradnje deonica Ljig - Boljkovci, Boljkovci - Takovo i Takovo - Preljina au medjunarodni ugovori i sporazumi Vlada Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst), proizlaze iz činjenice da je dalje povlačenje kreditnih sredstava, odobrenih po Sporazumu o zajmu od 2. februara 2012. godine, za plaćanja završenih radova izvođaču radova uslovljeno stupanjem na snagu zakona o potvrđivanju Sporazuma o izmenama i dopunama Sporazuma o zajmu. 04-10-2016 14-10-2016
Zakon o izmeni Zakona o javnim medijskim servisima Vlada Predlaže se donošenje Zakona o izmeni Zakona javnim medijskim servisima po hitnom postupku zbog potrebe otklanjanja okolnosti koje bi mogle da dovedu u pitanje rad javnih medijskih servisa i obavljanja njihove osnovne delatnosti, koja je u funkciji ostvarivanja javnog interesa. Imajući u vidu da se predloženim izmenama Zakona, bitno ne menjaju rešenja iz postojećeg Zakona, već se samo produžava primena važećih odredaba, nije održana javna rasprava. Imajući u vidu napred navedeno, smatramo da su se stekli uslovi da se Zakon o izmeni Zakona o javnim medijskim servisima donese po hitnom postupku. 09-12-2015 12-12-2015