Analize i Statistike

Narodna skupština u brojkama. Predstavljamo analize i statističku vizualizaciju aktivnosti narodnih poslanika i rada Parlamenta u celini.

Odnos zakona usvojenih po redovnom i hitnom postupku


Preuzmi tabelu
Naziv zakona Vrsta zakona Predlagač zakona Razlozi za donošenje po hitnom postupku Datum ulaska u proceduru Datum dolaska na dnevni red Datum usvajanja
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudijama izmene i dopune Poslanik Nedonošenje ovog zakona po hitnom postupku moglo bi da prouzrokuje štetne posledice po rad sudova u Republici Srbiji. 26-04-2017 11-05-2017 15-05-2017
Zakon o izmeni i dopuni Zakona o javnoj svojini izmene i dopune Vlada Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 prečišćen tekst), jer bi nedonošenje ovog zakona po hitnom postupku moglo da prouzrokuje štetne posledice po rad organa i organizacija. 15-11-2016 28-12-2016
Zakon o izmeni zakona o uređenju sudova izmene Poslanik 06-12-2016 22-12-2016 28-12-2016
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala izmene i dopune Vlada 06-12-2016 28-12-2016
Zakon o izmenama i dopunama Carinskog zakona izmene i dopune Vlada Ovim zakonom vrši se usklađivanje Carinskog zakona sa drugim propisima koji su od uticaja na postupanje carinskih organa, kao što su Zakon o prekršajima, Zakon o inspekcijskom nadzoru, Zakon o zaštiti podataka o ličnosti i drugi. Kako ne bi došlo do kolizije propisa koji su od značaja za postupanje carinskih organa, to je potrebno usvojiti izmene Carinskog zakona u najkraćem mogućem roku. Takođe, u kontekstu evrointegracija i obaveza koje je Republika Srbija preuzela u vezi sa tim, a imajući u vidu činjenicu da se predloženim izmenama Carinskog zakona vrši dalje usklađivanje sa carinskim propisima Evropske Unije, to je neophodno predložene izmene usvojiti u što kraćem roku. 06-12-2016 28-12-2016
Zakon o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ zakon Vlada Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 - prečišćen tekst), imajući u vidu da je rok koji je odredio Sud istekao 16. jula 2015. godine, što znači da je neophodno što pre preduzeti mere kako bi se izvršile obaveze Republike Srbije u skladu sa presudom Suda. 13-12-2016 28-12-2016
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o regulisanju javnog duga Savezne Republike Jugoslavije po osnovu devizne štednje građana izmene i dopune Vlada Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 - prečišćen tekst), s obzirom na to da je neophodno u što kraćem roku preduzeti mere kako bi se izvršile obaveze Republike Srbije nakon odluke Suda. 13-12-2016 28-12-2016
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama izmene i dopune Vlada Razmatranje i donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst). Razlozi za donošenje zakona po hitnom postupku sadržani su u potrebi stvaranja uslova da se obezbede dodatni prihodi u budžetu Republike Srbije od 2017. godine, i to od povećanja akcize na cigarete, kao i stvaranja uslova koji će omogućiti izjednačavanje položaja uvoznika kafe sa domaćim proizvođačima kafe, čime se stvaraju jednaki uslovi za sve učesnike na tržištu. 13-12-2016 28-12-2016
Zakon o preuzimanju obaveza akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija “HIP-Petrohemija” Pančevo prema privrednom društvu “Naftna industrija Srbije” a.d. Novi Sad i pretvaranju tih obaveza u javni dug Repu zakon Vlada 19-12-2016 28-12-2016
Zakon o izmeni Zakona o javnim medijskim servisima izmene Vlada Predlaže se donošenje Zakona o izmeni Zakona javnim medijskim servisima po hitnom postupku zbog potrebe otklanjanja okolnosti koje bi mogle da dovedu u pitanje rad javnih medijskih servisa i obavljanja njihove osnovne delatnosti, koja je u funkciji ostvarivanja javnog interesa. 19-12-2016 28-12-2016
Zakon o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis izmene Vlada Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku zbog potrebe otklanjanja okolnosti koje bi mogle da dovedu u pitanje rad javnih medijskih servisa i obavljanja njihove osnovne delatnosti, koja je u funkciji ostvarivanja javnog interesa. 19-12-2016 28-12-2016
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji izmene i dopune Vlada Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku, u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 – prečišćen tekst), imajući u vidu da je neophodno obezbediti nesmetan rad organa i organizacija čije se funkcionisanje finansira iz budžeta Republike Srbije, kao i da bi se obezbedili uslovi za blagovremenu primenu predloženih zakonskih rešenja, što može imati pozitivan uticaj na ostvarivanje pravne sigurnosti i obezbeđivanje transparentnosti u vođenju poreske politike. 19-12-2016 28-12-2016
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru izmene i dopune Vlada Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 – prečišćen tekst), budući da bi nedonošenje ovog zakona po hitnom postupku moglo da prouzrokuje štetne posledice po rad organa i organizacija. Donošenje po hitnom postupku neophodno je zbog efikasnog sprovođenja osnovnih elemenata strukturnih reformi javnog sektora i uspostavljanja dugoročne održivosti javnih finansija i stvaranja preduslova za održiv rast, utvrđivanjem primerenog vremenskog okvira u kome će se doneti posebni sektorski zakoni o platama koji će biti usklađeni sa ovim sistemskim zakonom. 19-12-2016 28-12-2016
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost izmene i dopune Vlada Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku, u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 prečišćen tekst), imajući u vidu da je neophodno obezbediti dalje usklađivanje ovog zakona sa propisima Evropske unije. Naime, kako je 5. i 6. marta 2015. godine u Briselu održan Bilateralni skrining za poglavlje 16 – Porezi, potrebno je u što kraćem roku pristupiti otklanjanju pojedinih rešenja koja su u suprotnosti sa propisima Evropske unije. 19-12-2016 28-12-2016
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Drugi programski zajam za razvoj i restrukturiranje državnih preduzeća) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj medjunarodni ugovori i sporazumi Vlada Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst) proizlaze iz činjenice da je povlačenje sredstava po Sporazumu o zajmu, uslovljeno stupanjem na snagu zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu. 13-12-2016 27-12-2016