Otvoreni Parlament | Zakon o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju

Tip akta: Zakon

Status: Usvojen

Amandmani: [pdf] 

Tekst akta: [pdf]  [doc] 

Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se, saglasno članu 167.
Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst),
radi ispunjenja međunarodnih obaveza i usklađivanja propisa Republike sa propisima
Evropske unije.
Naime, Predlogom zakona se vrši usklađivanje sa Sporazumom o stabilizaciji i
pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i
Republike Srbije, sa druge strane, kojim je uređeno da će Republika, nakon četiri
godine od stupanja na snagu ovog sporazuma, koji je stupio na snagu 1. septembra
2013. godine, osigurati slobodno kretanje kapitala koje se odnosi na portfolio
investicije i finansijske zajmove i kredite s rokom dospeća kraćim od godinu dana
(član 63. stav 3).
Pored toga, Predlogom zakona su predložene izmene radi ispunjenja obaveze
Republike da uskladi svoje zakonodavstvo sa međunarodnim standardima u oblasti
sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorizma, te kako bismo dokazali
konkretne napretke u svakoj od ključnih oblasti iz preporuka FATF-a iz 2012. godine,
kao i spremnost Republike da kroz izmenu propisa zaštiti finansijski sistem od
potencijalnih zloupotreba.
Imajući u vidu navedeno stekli su se uslovi za donošenje ovog zakona po hitnom
postupku

Predlagač: Vlada

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 133
Protiv: 153
133%
153%
0%
Poslednji put ažurirano: 02.02.2023, 00:54