Otvoreni Parlament | Zakon o izmenama i dopunama Zakona o faktoringu

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o faktoringu

Tip akta: Zakon

Status: Usvojen

Amandmani: [pdf] 

Tekst akta: [pdf]  [doc] 

Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se, u skladu sa
odredbom člana 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj
20/12-prečišćen tekst), radi usklađivanja propisa Republike Srbije sa preporukama
FATF-a. Nedonošenje ovog zakona po hitnom postupku moglo bi ostaviti
nesagledive posledice i stavljanje Republike Srbije na listu država koje ne primenjuju
međunarodne standarde u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma.
Imajući u vidu navedeno stekli su se uslovi za donošenje ovog zakona po
hitnom postupku.

Predlagač: Vlada

Sažetak

Predložene dopune Zakona o faktoringu imaju za cilj usaglašavanje zakonske regulative Srbije sa novim međunarodnim standardima u oblasti sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorizma (Međunarodni standardi u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje – FATF Preporuke) koje su donete 2012. godine od strane Organizacije za kontrolu i sprečavanje pranja novca (FATF).
U skladu za predloženim izmenama i dopunama, Ministarstvo finansija na zahtev vlasnika privrednog društva izdaje odobrenje za obavljanje poslova faktoringa . Takođe, ustanovljava i obaveza pravnog lica da Ministarstvu dostavi uverenje nadležnog organa (ne starije od 6 meseci) da pravno lice nije osuđeno pravosnažnom presudom za krivično delo, kao i da se protiv njega ne vodi krivični postupak, u smislu zakona kojim se uređuje odgovornost pravnih lica za krivična dela. Dodatno, predviđa se obaveza vlasnika faktoring društva ili lica koje on ovlasti da svaku promenu podataka dostavi Ministarstvu odmah, a najkasnije u roku od deset dana od dana nastale promene.
Predlogom zakona određen je obveznicima Zakona period od 6 meseci od dana stupanja na snagu Zakona da usklade svoje poslovanje sa izmenama i dopunama zakona podnošenjem uverenja Ministarstvu finansija.


Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 156
Protiv: 129
156%
129%
0%
Poslednji put ažurirano: 25.01.2023, 06:03