PRVO VANREDNO ZASEDANjE, 04.02.1999.

OBRAĆANJA

Dragan Tomić

Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.

Zaključujem pretres.

Pošto su se stekli uslovi, predlažem da konstatujemo potvrđivanje mandata narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije na upražnjeno poslaničko mesto, koje pripada izbornoj listi Socijalističke partije Srbije, Jugoslovenske levice, Nove demokratije - Slobodan Milošević.

Uručen vam je izveštaj Republičke izborne komisije o izboru narodnog poslanika u Izbornoj jedinici 24 - Prokuplje, radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini Republike Srbije i izveštaj Administrativnog odbora, koji je utvrdio da su se stekli uslovi za potvrđivanje mandata narodnog poslanika, sa predlogom da Narodna skupština konstatuje potvrđivanje mandata narodnom poslaniku Radanu Lakićeviću, izabranom sa izborne liste Socijalističke partije Srbije, Jugoslovenske levice, Nove demokratije - Slobodan Milošević, u Izbornoj jedinici 24 - Prokuplje.

Na osnovu izveštaja Republičke izborne komisije i izveštaja i predloga Administrativnog odbora, a shodno članu 30. stav 5. Zakona o izboru narodnih poslanika, konstatujem potvrđivanje mandata narodnom poslaniku Radanu Lakićeviću.

Čestitam narodnom poslaniku Radanu Lakićeviću.

Dajem pauzu do 16,00 časova.

(Posle pauze - 16,30 časova.)

Dragan Tomić

Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Poštovani narodni poslanici, molim da zauzmete mesta i da nastavimo sa radom.

Nastavljamo sa radom povodom prve tačke dnevnog reda.

U prepodnevnom delu sednice čuli smo uvodno izlaganje, koje je podneo prof. dr Ratko Marković, potpredsednik Vlade Republike Srbije.

U raspravi o aktuelnim pitanjima rešavanja problema na Kosovu i Metohiji i stavovima međunarodne zajednice, koja je potom usledila, učestvovala su 24 narodna poslanika.

U ime Vlade Republike Srbije, predsednik Mirko Marjanović upoznaće vas sa tekstom predloga zaključaka koje je utvrdila Vlada.

Ima reč Mirko Marjanović, predsednik Vlade Republike Srbije.

Mirko Marjanović

Socijalistička partija Srbije
Poštovani narodni poslanici, Vlada Republike Srbije na današnjoj sednici na osnovu ocena, stavova i predloga iz rasprave obavljene na sednici Narodne skupštine Republike Srbije, povodom aktuelnih pitanja na rešavanju problema  na Kosovu i Metohiji i stavova međunarodne zajednice, predlaže da Narodna skupština usvoji sledeće zaključke:

Prvo (I) -

1. Narodna skupština najoštrije osuđuje pretnje NATO pakta našoj zemlji i narodu. Te pretnje su u potpunoj suprotnosti sa proklamacijama međunarodne zajednice da je za mirno rešenje na Kosovu i Metohiji i predstavljaju otvorenu podršku separatistima i teroristima.

2. Ponašanje NATO pakta je otvorena pretnja agresijom protiv suvereniteta i teritorijalnog integretiteta Savezne Republike Jugoslavije kao nezavisne zemlje, osnivača i članice organizacije UN-a, to je kršenje principa UN-a i posebno člana 2. stav 4. Povelje UN-a.

3. NATO pakt je regionalna vojna organizacija, članom 53. stav 1. Povelje UN-u izričito je naglašeno da regionalni aranžmani ili regionalne organizacije ne mogu da preduzmu ni jednu prinudnu akciju bez ovlašćenja Saveta bezbednosti. Savet bezbednosti UN-a nije ovlastio NATO da preduzme mere prinude protiv Savezne Republike Jugoslavije i zato pretnja NATO-a predstavlja direktno kršenje Povelje UN-a i ugrožavanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta naše zemlje.

4. Narodna Skupština ocenjuje da takvim ponašanjem NATO pakt gazi osnovne principe međunarodnih odnosa, same osnove međunarodnog poretka i predstavlja pretnju po međunarodni mir i bezbednost.

5. Savezna Republika Jugoslavija vodi otvorenu politiku mira, dobrosusedstva i ravnopravne saradnje sa svim zemljama i organizacijama, koje takvu organizaciju prihvataju, nikoga ne ugrožava, niti sa njene teritorije preti opasnost bilo kome. Sledeći dosledno politiku mirnog rešavanja svih otvorenih pitanja, Savezna Republika Jugoslavija je faktor mira i stabilnosti u regionu. Odlučni smo u zaštiti svojih legitimnih, državnih, nacionalnih interesa, a pre svega, suvereniteta i teritorijalnog integriteta zemlje u skladu sa principima Povelje UN-a, završenog dokumenta iz Helsinkija i Pariske povelje.

6. Narodna skupština Republike Srbije ističe da u slučaju agresije na našu zemlju, suverenitet i teritorijalni integritet, slobodu, nezavisnost, živote i imovinu naših građana, branićemo se svim sredstvima. U odbrani otadžbine odlučni smo i jedinstveni.

Drugo (II) -

1. Republika Srbija ostaje privržena mirnom političkom rešenju problema na Kosovu i Metohiji. Odlučni smo u traženju načina da se problemi reše dijalogom, uz poštovanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta naše zemlje, obezbeđivanjem pune ravnopravnosti svih građana i svih nacionalnih zajednica koje žive na Kosovu.

2. Pozivima na pregovore Kontakt grupa kuca na otvorena vrata. Srbija i Savezna Republika Jugoslavija su dokazale da su za političko rešenje i da sve čine da se ono postigne dijalogom svih nacionalnih zajednica sa Kosova i Metohije.

3. Uz isticanje opredeljenja za mirno i političko rešenje aktuelnih problema na Kosovu i Metohiji, Narodna skupština ukazuje i na krupne, nedopustive i krajnje jednostrane stavove u predlozima Kontakt grupe, koji su neprimereni prema jednoj suverenoj državi.

4. Uz deklarativno zalaganje za suverenitet i teritorijalni integritet Srbije i Savezne Republike Jugoslavije, istovremeno se nude i rešenja koja ugrožavaju i dovode u pitanje naš suverenitet i integritet, predlažući čak i konfederalne elemente, kao što je obavezna saglasnost Kosmeta kada je u pitanju promena granica Kosmeta i proglašenje vanrednog stanja.

5. Iz zemalja koje se formalno zalažu za suverenitet i teritorijalni integritet Srbije i SR Jugoslavije, istovremeno nam se preti i šalju milioni dolara finansijske pomoći, oružje i oprema teroristima.

6. Posebno zaslužuje osudu da deo međunarodne zajednice na jednom unutrašnjem pitanju, pravu države na borbu protiv separatizma i terorizma, daje podršku subjektivitetu separatista i terorista i u istu ravan stavlja suverenu državu i one koji tu državu hoće da ruše.

7. Pogotovu je neprihvatljivo izjednačavanje odgovornosti državnih organa i kriminalnih grupa za stanje na Kosovu. Legalne akcije državnih organa protiv terorizma ne mogu se nazivati represijom nad civilima, a terorizam u svim oblicima - napadi, ubistva, kidnapovanja -provokacijama.

8. Međunarodna zajednica nije ocenila suštinu delatnosti takozvane OVK kao terorističke organizacije i ne preduzima prema njoj mere kao prema drugim terorističkim organizacijama u svetu.

9. Nije prihvatljivo obezvređivanje dosadašnjih napora u traženju rešenja političkim sredstvima i nastojanje da se poništi sporazum predsednika SR Jugoslavije sa međunarodnom zajednicom, izražen u stavovima Vlade od 13. oktobra i sporazuma sa OEBS-om od 18. oktobra 1998. godine i u njima utvrđeni principi: da se radi o unutrašnjem pitanju suverene države, da terorizam i separatizam moraju prestati, da svako rešenje mora biti saglasno sa ustavima SR Jugoslavije i Republike Srbije i ne može dovesti u pitanje suverenitet i teritorijalni integritet naše zemlje.

10. Narodna skupština ističe demokratsku suštinu zajedničkog predloga sporazuma o političkim okvirima samouprave na Kosovu i Metohiji od 20. novembra 1998. godine, koji su prihvatile sve parlamentarne stranke u Srbiji, kao i Deklaraciju iz Prištine od 25. novembra 1998. godine, koju su potpisale: dve političke partije Albanaca, predstavnici nacionalnih zajednica Muslimana, Turaka, Roma, Goranaca i Egipćana, kao i predstavnici parlamentarnih partija sa Kosova i Metohije. Nedopustivo je ignorisanje i omalovažavanje postojanja nacionalnih zajednica i etničkih grupa, kao i nužnost pune ravnopravnosti svih nacionalnih zajednica koje žive na Kosovu i Metohiji.

11. U vezi sa zahtevom da strane prihvate nivo i karakter međunarodnog prisustva koje međunarodna zajednica smatra odgovarajućim, Narodna skupština konstatuje da je obim i karakter međunarodnog prisustva na Kosmetu konačno definisan sporazumom predsednika SR Jugoslavije Slobodana Miloševića i ambasadora Ričarda Holbruka i u skladu sa tim sporazumom savezne Vlade i OEBS-a o uspostavljanju verifikacione misije OEBS-a na Kosmetu.

12. Narodna skupština izražava krajnje čuđenje zahtevu da se savezni i republički pravni okvir usaglase sa kosmetskim prelaznim sporazumom, jer se to kosi sa svakom logikom i principima ustavnog prava i značilo bi pravni i ustavni presedan, da se šira zajednica prilagođava delu uže zajednice.

13. Svođenjem prava drugih nacionalnih zajednica u rešenjima za Kosmet na neku vrstu kulturnih prava, čini se diskriminacija i otvara mogućnost da se konkretnim rešenjima omogući majorizacija od strane albanske nacionalne zajednice i time direktno ruši princip ravnopravnosti i uvelo bi postojanje građana prvog i drugog reda.

14. Narodna skupština ukazuje da svaki zahtev za značajnom autonomijom ili visokim stepenom samouprave za Kosmet ne samo da ne može u daljim pregovorima dovesti do nezavisnog Kosova i Metohije, niti do statusa treće federalne jedinice, već da ta autonomija ne može da znači kidanje pravnih, političkih i ekonomskih veza unutar Republike Srbije.

15. Narodna skupština ukazuje da takozvani prelazni status Kosmeta ne može da bude ni skriveni, ni izričiti put u separatizam, već samo mogućnost da posle određenog broja godina potpisnici sporazum mogu preispitati sa ciljem da se unapredi njegovo sprovođenje i razmotre predlozi bilo kog potpisnika za dodatne mere čije će usvajanje zahtevati saglasnost svih potpisnika.

Treće (III) -

1. Narodna skupština Republike Srbije ističe da su državni organi Republike Srbije i SR Jugoslavije sve učinili i čine da se dođe do političkog rešenja. U potpunosti poštujemo potpisane sporazume. Konstituisana je verifikaciona misija OEBS-a na Kosmetu da nadgleda i objektivno informiše međunarodnu zajednicu o stanju na terenu. Srbija nema šta da krije u odbrani svojih građana i svoje teritorije od separatista i terorista. Verifikatorima i međunarodnoj zajednici omogućen je potpun i nesmetan pristup svim delovima Kosova i Metohije i nadgledanje celokupne situacije.

2. SR Jugoslavija, kao nezavisna i suverena zemlja, vodi politiku mira i miroljubive saradnje. Nikoga ne ugrožava, niti sa njene teritorije preti opasnost bilo kome. U skladu sa navedenim principima SR Jugoslavija je spremna da sva otvorena pitanja rešava mirnim i političkim sredstvima i da odlučno štiti svoje legitimne državne i nacionalne interese i posebno suverenitet i teritorijalni integritet u skladu sa Poveljom Ujedinjenih nacija.

Četvrto (IV) -

1. Narodna skupština ponovo ističe da je uzrok krize na Kosovu i Metohiji dugogodišnji albanski separatizam, čiji je krajnji cilj otcepljenje Kosova i Metohije od Srbije i Jugoslavije. Terorizam je postao najviši stadijum albanskog separatizma.

2. To je glavna prepreka postizanju političkog rešenja. Na sve napore, ponude i dobru volju države da se pridruže političkom dijalogu i zajedno sa drugima traže rešenja, albanske separatističke partije i njihovi lideri odgovarali su odbijanjem i opstrukcijom. Takav njihov stav podsticao je i ohrabrivao nastavak zločina terorističkih bandi. Oni su zloupotrebili poštovanje sporazuma od strane naše države i prisustvo verifikacione misije OEBS-a i nastavili sa zločinima.

3. Republika Albanija otvoreno je i direktno u funkciji albanskog separatizma i terorizma. Albanija je pretvorena u terorističku državu, bazu terorista i fundamentalista, centar je obuke naoružavanja, finansiranja i svake druge podrške njihovim zločinačkim ciljevima prema SR Jugoslaviji i drugim državama u regionu.

4. Deo međunarodne zajednice ni jednim svojim činom nije bezrezervno osudio separatizam i terorizam. Ni jednim aktom nisu sprečili Republiku Albaniju da bude logistička baza terorista i separatista na Kosovu i Metohiji. Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju ni za tri meseca nije kompletirala dve hiljade verifikatora na Kosmetu i nije u potpunosti osposobljena za nepristrasno i tačno izveštavanje međunarodne javnosti i međunarodnih organizacija o istini na terenu. A istina je da je od potpisivanja sporazuma i dolaska verifikatora došlo do eskalacije terorizma.

5. Deo međunarodne zajednice sve vreme vodi politiku dvojnih standarda, sprečavajući bilo kakav i najblaži pokušaj osude terorističkih bandi od strane Saveta bezbednosti u organizaciji Ujedinjenih nacija. Tako ponašanje dela međunarodne zajednice faktički predstavlja podršku, pomoć i ohrabrenje separatista i terorista.

6. Iskonstruisanim i netačnim ocenama da vojska i policija prekomerno upotrebljavaju silu pokušavaju se sprečiti legitimne snage odbrane naroda i države da reaguju protiv terorista na adekvatan način, kao što to čine vojske i policije u svim državama u svetu, koje se suočavaju sa ovim zlom. Time se želi da se poništi stav usaglašen sa međunarodnom zajednicom, u kome izričito stoji da državni organi zadržavaju pravo da adekvatno odgovore na bilo koju formu terorističke aktivnosti i kršenja zakona koji mogu da ugroze živote i bezbednost građana i predstavnika vlasti.

Peto (V) -

1. Kosovo i Metohija je unutrašnje pitanje Srbije i jedino može da se reši putem dijaloga onih subjekata čijeg se položaja tiče. Kosovo i Metohija ne mogu da se izmeste iz Srbije. Ono se u njoj nalazi vekovima i tu jedino može da ostane. Kosovo i Metohija nisu poligon za isprobavanje vojnih i političkih doktrina, pod iskonstruisanim optužbama o navodnom kršenju manjinskih i etničkih prava. Kosmet nije pod protektoratom, niti predstavlja rezervu za neke nove geopolitičke konfiguracije, kao što ni Srbija ne daje materijala za nove ultimatume, makar se ti ultimatumi danas činili u ime ljudskih prava i demokratije i drugih lepih ciljeva koji služe samo kao maska za hegemonizam.

2. Narodna skupština Republike Srbije potvrđuje principe na kojima se kriza na Kosovu i Metohiji može rešiti uspešno, trajno i u interesu svih. To su:

- politička sredstva i dijalog, kao jedini put mirnog i demokratskog rešavanja krize na Kosovu i Metohiji;

- puno poštovanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije i SR Jugoslavije;

- puna ravnopravnost svih građana, svih nacionalnih zajednica i etničkih grupa na Kosovu i Metohiji, bez mogućnosti za bilo čiju majorizaciju;

- rešenja usklađena sa ustavima Srbije i Savezne Republike Jugoslavije i međunarodnim standardima u oblasti ljudskih i građanskih prava i prava pripadnika nacionalnih manjina;

- Kosovo i Metohija ne mogu dobiti status Republike nego autonomiju po najvišim međunarodnim standardima u okviru Srbije i Savezne Republike Jugoslavije;

- ne prihvatamo ni jednu meru, kojom bi se menjao teritorijalni integritet i suverenitet i pokušalo izvesti otcepljenje Kosmeta od Srbije;

- ne prihvatamo prisustvo stranih vojnika na našoj teritoriji pod bilo kakvim izgovorom sprovođenja postignutog sporazuma.

Šesto (VI) -

Povodom poziva Kontakt grupe za razgovore o problemima na Kosovu i Metohiji u Francusku 6. februara 1999. godine upućenog Vladi Republike Srbije:

1. Narodna skupština Republike Srbije odlučila je da prihvati poziv na razgovore zato što je čvrsto opredelenje naroda i svih političkih partija da se borimo za mir i što treba da branimo Kosovo i Metohiju na svakom mestu, na kome se o Kosmetu raspravlja, bilo gde u svetu. Prihvatanjem razgovora činimo još jedan korak da doprinesemo da se problemi reše mirnim putem.

2. Narodna skupština ovlašćuje Vladu da odredi delegaciju koja će učestvovati u razgovorima. Hvala lepo.

Dragan Tomić

Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem predsedniku Vlade.
Molim narodne poslanike da radi utvrđivanja kvoruma ubace svoje poslaničke kartice u poslaničke jedinice.
Imamo kvorum.
Stavljam na glasanje predlog zaključaka, koje je podnela Vlada Republike Srbije.
Za 227 narodnih poslanika, protiv tri, uzdržanih tri, nisu glasala tri, ukupno je prisutno 236 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila predlog zaključaka koje je podnela Vlada Republike Srbije (aplauz).
Molim vas, na kraju ovog zasedanja da kažem još nekoliko reči.
Narodna skupština Republike Srbije danas je svojim stavovima, odlukama i donetim zaključcima potvrdila snažno jedinstvo i odlučnost u odbrani zemlje i odbacivanju svih agresivnih pretnji našoj slobodi, nezavisnosti, suverenitetu i teritorijalnom integritetu.
Kosovo i metohija je najvažnije nacionalno i državno pitanje Srbije. Danas smo potvrdili naše jedinstvo i spremnost da se problemi Kosmeta reše dijalogom na dva temeljna principa: mirnim putem, političkim sredstvima, uz puno poštovanje ravnopravnosti građana i nacionalnih zajednica i samo u okviru suveneriteta i teritorijalnog integriteta Srbije i Savezne Republike Jugoslavije.
Današnji zaključci afirmišu našu principijalnu politiku i pokazuju da Srbija ne bira ni vreme, ni mesto da brani svoje vitalne, nacionalne i državne interese.
Zahvaljujem.
Ovim je naša sednica završena.