TREĆA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA, 03.11.2005.

8. dan rada

OBRAĆANJA

Bojan Kekić

Socijalistička partija Srbije
Poštovani predsedavajući, kolege poslanici, suština amandmana koji je podnela grupa poslanika SPS, pre svega, odnosno se na kategorizaciju puteva koji postoje u Srbiji. Do sada smo imali magistralne, regionalne i lokalne puteve.
Novim zakonom, članom 5. definišemo državne puteve prvog reda, državne puteve drugog reda, opštinske puteve i ulice. Nesporna je kalsifikacija po važnosti puteva.
Međutim, moj amandman se pre svega odnosi na činjenicu ko je taj koji donosi akt o kategorizaciji državnih puteva. U zakonu je predviđeno da to bude Vlada Republike Srbije, znači, donosi i pravila o kategorizaciji i akt o izvršenoj kategorizaciji, a ja smatram da Narodna skupština, kao najviši zakonodavni organ, na predlog Vlade, baš zbog toga što smo mi poslanici iz različitih teritorija, treba da donese akt o kategorizaciji puteva, s obzirom na to da je u poslednje vreme došlo do dosta izmena, odnosno pojedini putevi su postajali sa lokalnog nivoa i regionalni, a sve to zarad održavanja puteva, s obzirom na to da se iz budžeta Republike Srbije ili kako je to zakonom predviđeno, da će JP Republička direkcija za puteve održavati, odnosno učestvovati u izgradnji samo ranije magistralnih i regionalnih puteva, a sada puteva prvog i drugog državnog reda.

Predrag Marković

G17 Plus | Predsedava
Još neko o istom amandmanu? (Ne.)
Na član 5. amandman je podnela Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine.
Vlada nije prihvatila amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je ovaj amandman pravno moguć.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 8. amandman je podnela Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine.
Vlada nije prihvatila amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je ovaj amandman pravno moguć.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 8. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović.
Vlada nije prihvatila amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je ovaj amandman pravno moguć.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik Nataša Jovanović.
...
Srpska radikalna stranka

Nataša (Spasoja) Jovanović

Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, od prvog amandmana koji je podnela SRS, pa sve do poslednjeg, na Zakon o javnim putevima, pre svega, mi želimo da vas uputimo na važeći Ustav i na važeće zakonske propise.
Smatramo da je nedopustivo da stav 2. u članu 8. ostane, pa da se izvrši povreda našeg ustavnog uređenja, jer bi to bio motiv za zloupotrebu, kao što je bio u ovom vakuum periodu otkad nemamo ovaj zakon, ali su, kao što se predlagač u obrazloženju da odbije moj amandman koji sam podnela u ime poslaničke grupe SRS, pozvao na neke druge, takođe za nas neprihvatljive zakonske propise, koji nisu osporeni od strane Ustavnog suda, a trebalo je da budu, jer smo ih mi oštro kritikovali, a naročito u pojedinim delovima Zakon o privrednim društvima i Zakon o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa, na šta se poziva predlagač.
Moram da vam kažem, gospodine predstavniče predlagača, jer ministar Velimir Ilić nije ovde, da je stav 1. u članu 8. sasvim u redu i on drugačije ne bi mogao da bude definisan.
Dakle: "Delatnost upravljanja državnim putevima obavlja javno preduzeće koje osniva Vlada (u daljem tekstu: Javno preduzeće)". To je potpuno usklađeno sa Ustavom Republike Srbije i to tako može da stoji.
Stav 2. koji je neophodno da se briše, glasi: "Delatnost upravljanja državnim putevima može da obavlja i privredno društvo, odnosno drugo pravno lice ili preduzetnik, pod uslovima i na način utvrđen zakonom kojim se uređuje obavljanje delatnosti od opšteg interesa".
Veoma široko tumačite u obrazloženju, odnosno u odgovoru da ne prihvatite amandman, pozvali ste se i kažete, da je, ''Zakonom o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa'', koji je pre vas donela dosmanlijska vlada, na čelu sa DS, ''propisano da delatnost od opšteg interesa mogu obavljati i drugi oblici preduzeća, deo preduzeća i preduzetnik'', poput "Difens rouda", Čumeta, drugih Čumeta, svih onih koji i te kako pretenduju da dobiju ove unosne poslove, sa kojima su voljni pojedinci iz ove Koštuničine vlade da sarađuju, sa njima su povezani i zbog toga će država da trpi ogromnu štetu.
Ako je već kod vas nastupila eventualna nedoumica, pa treba da obavite konsultacije sa Velimirom Ilićem, koji treba da bude ovde, a ne da zvrnda ko zna gde u ovo vreme kad se raspravlja o Zakonu o javnim putevima, ako ste već razmišljali o tome da nakon onako ubedljive argumentacije kolege Milajića prihvatite da se posle člana 2. doda novi član 2a, onda on treba da glasi: ''Javni putevi i nekategorisani putevi su opšte dobro u državnoj svojini Republike Srbije i na njima se ne može sticati pravo vlasništva, a druga stvarna prava mogu se ostvarivati po posebnim zakonima''.
Vi eventualno možete da govorite, da definišete član 8. samo u Zakonu o koncesijama, a i to je široko pitanje, o tome ćemo još mnogo da raspravljamo pod kojim uslovima i kako će koncesije dobiti određena lica, odnosno po već sada utvrđenim kategorijama na način kako je to uređeno prethodnim Zakonom.
Ovo je zaista način da se izvrši potpuna zloupotreba i da se razgrađuje državna imovina, ono što je u vlasništvu Republike Srbije, a mi to želimo da sprečimo, zato što znamo da ste i Zakonom o NIS, odnosno stavljanjem van snage postojeći Zakon i namerom da na takav način izvršite restrukturiranje NIS, EPS, sada i sa ovakvim Zakonom o javnim putevima, spremni da sve prodate, budzašto raznoraznim tajkunima i onima koji će enormno da se obogate uzimajući monopol nad državnim vlasništvom.
Zar vam nije dovoljan jedan Bogoljub Karić?
Znam da je Velimir Ilić sa njim u nekoj koaliciji, da imaju koalicioni sporazum, ali ako neko na takav način opljačka građane i monopolom izvrši pljačku veka za 600 ili 700 miliona evra, opere, što bi rekli svi ljudi, na berzi kapitala i hartija od vrednosti, tako što fiktivnim računima, na račune članova svoje porodice rasporedi po 10, 20, 50 ili 200 miliona evra, želite da stvorite mogućnost da bilo ko ko ima nameru da se bavi takvim mahinacijama iskoristi ovaj zakon i da kaže, to je moje zakonsko pravo, odnosno naše i mi možemo da uđemo u takve aranžmane.
Ne želeći da prejudiciram ko je novi Čume, jedan vam je valjda bio dovoljan i sve ono što je radila DS koja je do najvišeg stepena dovela kriminal i korupciju u Srbiju, da se uzmete u pamet i da to sprečite i da zakonom kažete, ne može, to je vlasništvo države i vlada svaka buduća mora na takav način da raspolaže državnom imovinom.
To je ono na šta vas mi upozoravamo. Mi ćemo, ako vi ne prihvatite ovo, daće bog uskoro, morati ove ključne stvari u svim ovim zakonima koji su veoma štetni, naročito po imovinu Srbije da menjamo, jer je nemoguće da ovakav zakon ostane, a da imate važeći Ustav.
Svaka eventualna buduća promena Ustava definisaće šta je to državna imovina, odnosno svojina, vlasništvo Republike Srbije i na koji način sa njom može da se raspolaže, a nijedan drugi zakon ne može da vam da osnov, a da ne kršite Ustav, pa i ovaj ovakav stav 2. u članu 8. da to uradite, a da je to na regularan način, da ne dođe do flagrantnog kršenja slova Ustava, dakle, ono što je najvažnije u svakoj državi. Hvala.

Predrag Marković

G17 Plus | Predsedava
Trenutno Vlada Republike Srbije zaseda, ministri su tamo, to je jedna informacija.
Da li još neko želi reč? (Da.)
Polako, idemo redom, prvo narodni poslanik Aleksandar Đorđević, ako ostane vremena gospodin Vojislav Milajić, pa potom gospodin Markićević, nadam se ne replika, nego o amandmanu, nema razloga.

Aleksandar Đorđević

Srpska radikalna stranka
Amandman SRS, odnosno koleginice Nataše Jovanović upravo je imao za cilj da zaštiti, pre svega, interese Republike Srbije.        
Kada donosimo ovde predloge zakona, znači, u danu za glasanje treba da vodimo računa, ako neki zakonski predlog nije dobar, kao što je ovaj zakonski projekat, koji je Vlada podnela Narodnoj skupštini.
Kada se radi o javnim putevima Republike Srbije, mi moramo da podnesemo amandmane koji će zaštiti interese, pre svega, države Srbije, a onda i građana Srbije. To je suština amandmana SRS.
Dakle, sviđalo se to vama iz vladajuće koalicije ili ne, ovaj zakonski projekat koji ste podneli Narodnoj skupštini je jedan od najlošijih zakonskih rešenja koji je Vlada Republike Srbije podnela Narodnoj skupštini u proteklih godinu dana.
Od činjenice da ste u obrazloženju jasno rekli da je cilj da se formira javno preduzeće i da je to razlog za donošenje zakona, mi smo u skladu sa programom SRS, u skladu sa Ustavom Republike Srbije podneli amandmane da popravimo ovaj zakonski predlog, da sprečimo mogućnost da javnim putevima u Srbiji mogu da upravljaju privatni preduzetnici i da se dešava ono što se dešavalo u vreme vladavine vlasti DS-a, kada je predsednik Vlade bio pokojni Zoran Đinđić, a posle njega Zoran Živković itd.
DS je vratila Srbiju 100 godina unazad svojim ponašanjem, vladavinom i sa svim onim što je učinila na štetu građana Republike Srbije.
Takođe, vladajuća koalicija je, u ovom slučaju, pre svega, DSS morala da vodi računa ako donosimo neke važne sistemske zakone u ovoj skupštini da donosimo te zakone, da budu precizni, da budu u skladu sa Ustavom Republike Srbije kao najvišim zakonodavnim aktom i da ne pogledaju samo ovlaš ove predloge koje je podnela najjača partija u Srbiji, a to je SRS; a to ćemo videti posle sledećih izbora i mi ćemo morati sami da formiramo vladu, da ispravljamo sve ove vaše nepravilnosti i zakonska rešenja koja ćete izglasati u danu za glasanje.
Smatram da ovaj amandman koji je podnela Nataša Jovanović u ime poslaničke grupe SRS, ono što je osnovno ima za cilj da zaštiti interese Republike Srbije, da se ne bi desilo da putevima upravljaju razni kriminalci iz redova nekih interesnih grupa.
Videli ste, imali ste prilike, bili ste svedoci kako se ponašala DS koja je upravo bila okružena sa raznim kriminalcima koji su asfaltirali i dobijali poslove na raznim tenderima.
Oni su radili kako im je palo na pamet, pa smo onda imali Kolesara i Janjuševića i mnogo toga što je opterećivalo Republiku Srbiju, a danas građani Srbije teško žive.
Činjenica je da, ako vi kao Vlada Republike Srbije nemate sluha da, ili ne želite jednostavno da čujete ono što vam opozicija govori, u ovom slučaju SRS, imali smo jedan jasan pristup kojim se ovo loše zakonsko rešenje, koje je podneto Narodnoj skupštini, želi da se popravi, da bude preciznije i da na kraju krajeva bude u skladu sa Ustavom i da zaštitimo Republiku Srbiju i da zaštitimo građane Srbije od mogućih budućih dešavanja, kao što je to bilo za vreme vladavine DS.
Ukoliko vi ne prihvatite amandmane SRS, pokazaćete da ste potpuno isti kao vlast DS koja je radila onako kako je htela, imala je tada skupštinsku većini, ali posle toga su izgubili vlast i više ih naravno nećete videti na vlasti dugo, jer SRS na sledećim izborima, koji će biti raspisani sledeće godine, će imati apsolutnu većinu.
Ukoliko vi ne prihvatite ove naše amandmane, moraćemo sve ovakve loše zakonske projekte da menjamo, da budu u skladu sa interesima građana Republike Srbije i države Republike Srbije. Hvala.

Predrag Marković

G17 Plus | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Miroslav Markićević, o amandmanu. Izvolite.
...
Nova Srbija

Miroslav Markićević

Nova Srbija i samostalni poslanici 9+9
Gospodine predsedniče, kolege poslanici, poslanička grupa Nova Srbija samostalni poslanici ni u kom slučaju neće prihvatiti amandman koji je podnela SRS, pogotovo kada čujemo obrazloženje i rečnik koji je ovde upotrebljen.
Znači, odlučno demantujem da je Nova Srbija u koaliciji sa bilo kim; ne, samo sa građanima i svojim biračima. Poruka sa ove govornice je upućena građanima Srbije, a ja želim da saopštim onu istinu kako je vidi Nova Srbija.
Problem je što je u prethodnih šest meseci, 63 odbornika SRS prešlo u Novu Srbiju i predsednik opštine Novi Kneževac.
Ko je sa kim u koaliciji, ja bih SRS morao da zapitam – da li vi niste slučajno u koaliciji sa Bogoljubom Karićem, kada mu dajete poslanike, a čujem da i sam vođa vaše stranke, Toma Nikolić, najavljuje još četiri ili pet poslanika da će preći u SRS, tako da vas molim da se usredsredite na zakon, na amandmane?!
U toku je sednica Vlade Republike Srbije na kojoj učestvuje najuspešniji ministar u Vladi Republike Srbije, proglašen po svim anketama u poslednjih šest meseci. Hvala.

Predrag Marković

G17 Plus | Predsedava
Razumeo sam ovo o amandmanima. Reč ima narodni poslanik Nataša Jovanović, zbog pogrešnog tumačenja, po Poslovniku.
(Nataša Jovanović, sa mesta: Ne, imam pravo na repliku.)
Replika je kada se lično pomene poslanik ili stranka, onda govori ovlašćeni predstavnik. Ovde je u pitanju pogrešno tumačenje onoga što ste vi rekli.
(Nataša Jovanović, sa mesta: To je replika, vidite da ne znate, gospodine Markoviću.)
Gospođice Jovanović, tačno po onome što znam, dajem vam po Poslovniku pravo na repliku, a ne po onome što ste se pozvali.
...
Srpska radikalna stranka

Nataša (Spasoja) Jovanović

Srpska radikalna stranka
Nije šija nego vrat, samo da biste glumili da ste najpametniji, malo se skoncentrišite, pa ćete da vidite da je kolega Markićević upravo rekao – amandman koji je podnet u ime poslaničke grupe SRS, ispred sebe imate sinopsis, piše ko ga je podneo, Nataša Jovanović.
Svejedno, hvala vam, na kraju, što ste tako ljubazni, cinično, naravno, u vašem maniru i dali mi mogućnost da repliciram kolegi Markićeviću.
Kolega Markićeviću, sa vama da razgovaram o stavu 2. člana 8. ne mogu, niste ni pročitali zakon. Veze nemate o čemu se ovde radi. Sada da vas pitam šta sam pričala, a gospodin koji je predstavnik Vlade, Ministarstva, koji nije, uzgred budi rečeno, najuspešniji, i nije to imovina, ni prćija privatna, ni dedovina Velimira Ilića, niti to razmišlja neko od ovih ljudi ovde koji ga zamenjuju, nego je to vlasništvo Republike Srbije.
To što je on trenutno na mestu ministra za tzv. kapitalne investicije, to je problem sa kojim će Koštunica da se suočava pre ili kasnije. Nije to problem SRS.
Ako nas opet pitate za zdravlje da li smo dobro, hvala bogu, iz priloženog vidite dobro smo i zdravo svi ovde i bićemo još bolje. Trenutno imamo podršku od preko 40 posto birača u Srbiji.
Kako stvari kreću, vi sve manje. Borite se da menjate cenzus i tri posto je nedostižno da doskočite toliko. Da sam na vašem mestu, osim toga što trošite uzalud vreme, bar da imate amandmane i zakon ispred sebe, pozabavila bih se svojim dvorištem.
A Vi ste u Čačku od strane Velimira Ilića smenjeni sa mesta šefa odborničke grupe zato što vam je rekao da ne radite dobro ni u svojoj stranci.
Što se onda mešate u posao najbolje i najveće stranke? Ne bi Vas smenio Velja sa mesta šefa odborničke grupe. Znate zašto Vas je smenio?
Zato što ceo Čačak zna da ste i Vi i Nova Srbija i Vaši kadrovi iz Komunalnog preduzeća do guše upleteni u kriminal i korupciju u komunalnom preduzeću.
Za Vašu informaciju, upravo mi se javio kolega Miroslav Talović, poznato vam je ime? Predsednik SRS u Čačku, je l' tako?
Poslanik u državnoj zajednici Srbija i Crna Gora, upravo sada je nastavio da predsedava anketnim odborom i rekao da će najmanje 20 krivičnih prijava morati da podnese, jer ste pljačkali i pokrali iz tog preduzeća sve što vam je palo pod ruku, od transformatora do toalet papira, preko svega ostalog. O čemu Vi pričate? Pokrijte se po ušima i ćutite, slušajte pametne ljude i naučite nešto.

Predrag Marković

G17 Plus | Predsedava
Svakako, replika gospodin Markićević. Molim vas, nema pravo na repliku. Komunalno preduzeće u kojem se kradu transformatori i toalet papir istovremeno, to nema pravo na repliku. Lično pomenut.