PETA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA, 27.04.2009.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

PETA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA

2. dan rada

27.04.2009

Sednicu je otvorila: Gordana Čomić

Sednica je trajala od 12:05 do 20:00

OBRAĆANJA

Nikola Novaković

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Na član 5. razdeo 23 amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. razdeo 24 amandman je podneo Božidar Delić.
Reč ima gospodin Delić.
...
Srpska napredna stranka

Božidar Delić

Srpska radikalna stranka
Uvaženi predsedavajući, gospođo  ministre, dame i gospodo narodni poslanici, u ime poslaničke grupe Napred Srbijo-SNS, podneo sam amandman na član 5. razdeo 24, funkciju 410, EK 481.
Radi se o dotaciji nevladinim organizacijama u okviru Ministarstva za dijasporu.
Ovo je možda već treći budžet do sada gde mi pokušavamo da ukažemo Vladi da jednu takvu instituciju ili nevladinu organizaciju, kakva je Matica iseljenika Srbije, ne treba potcenjivati na ovaj način kako to radi Ministarstvo za dijasporu.
Dovoljno je samo da kažem da do pre mesec dana, kada se raspravljalo o tome da će možda doći do smanjenja broja ministarstava, verovatno jedno od prvih ministarstava koje bi nestalo bilo bi Ministarstvo za dijasporu.
Ko bi onda vodio brigu o našim iseljenicima koji se nalaze širom sveta? Odgovor bi mogao da bude da bi to radilo Ministarstvo spoljnih poslova itd.
Međutim, mi imamo tu nevladinu organizaciju ili instituciju koja postoji 60 godina – Maticu iseljenika Srbije. Ona se već godinama pokušava urušiti.
Ima čak i nekih priča da se na taj način želi taj njihov prostor, koji je na atraktivnom mestu u Beogradu, uzeti, jer u Matici iseljenika Srbije radi samo par ljudi.
Mi smo želeli da ta Matica iseljenika Srbije ne zavisi od volje Ministarstva za dijasporu, da se dodele od ovoga iznosa koji je predviđen za dotaciju nevladinim organizacijama neka sredstva, jer ako neka institucija želi da radi u toku godine, pogotovo da se bavi planskim aktivnostima, onda mora da zna kojim sredstvima raspolaže.
Matica iseljenika Srbije to ne zna ni dan-danas.

Nikola Novaković

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Na član 5. razdeo 24 amandman je podnela narodni poslanik Dušanka Plećević.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. razdeo 26 amandman je podneo Dobrislav Prelić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. razdeo 26 amandman je podnela Gordana Pop-Lazić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. razdeo 26 amandman je podneo Vitomir Plužarević.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. razdeo 27 amandman je podnela Vjerica Radeta.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. razdeo 27 amandman je podnela Marina Raguš.
Reč ima gospođica Marina Raguš.
...
Srpska napredna stranka

Marina Raguš

Srpska radikalna stranka
Dakle, želim dobro jutro svima onima koji su strpljivo dočekali raspravu o amandmanima po članu 5. razdeo 27. i pretpostavljam da gospođa Dragutinović hoće da govori na kraju ove rasprave i, gospodine Novakoviću, opet vas upozoravam, ako ste produžili raspravu do 20.00 časova i ne date gospođi Dragutinović dragocenih sedam minuta da govori, ona danas neće govoriti, to bi bio žalostan gubitak, zato što smo mi postavili zaista solidan broj pitanja i očekujemo odgovore koji su smisleni u odnosu na raspravu koju smo vodili danas.
Ali, da se vratim amandmanu.
U članu 5. razdeo 27. funkcija 410, EK 423, usluge po ugovoru, mislili smo u smislu štednje koja je jedna od mera u smislu prevazilaženja efekata svetske finansijske krize da se iznos od 38 miliona 590 hiljada zameni iznosom od deset miliona.
Dobili smo obrazloženje zašto se ovaj amandman ne prihvata. Imajući u vidu da, polazeći od globalne politike smanjenja javnih rashoda, Ministarstvu za NIP smanjeni su rashod u skladu sa predviđenom racionalizacijom i uštedama na diskrecionim rashodima, a to je ono čuveno smanjenje za 26%, te bi dalje smanjivanje ovih rashoda ugrozilo aktivnosti ovog ministarstva.
Dakle, mislili smo da se ovim amandmanima tamo gde god je moguće, a pogotovo po tim diskrecionim uslugama uštedi, ne bi li se ta sredstva uputila onima kojima će biti najneophodnija i koji će zaista najviše osetiti efekte krize tokom ove godine do sledećeg rebalansa budžeta.
Takođe, ono što je neizostavno reći, ovde je skoro kamerna atmosfera, opozicija kao da priča sama sa sobom, predstavlja građanima Srbije pokušaj da se prevaziđu efekti finansijske krize na najzdraviji mogući način, premda je to nemoguće u ovakvom sistemu ekonomske politike.
Ovde nema predstavnika Vlade koji su neophodni da bismo vodili kvalifikovanu raspravu.
Govorimo u periodu prenosa koji će biti odložen. Zaista se postavlja pitanje da li je ova rasprava uopšte smislena.
o verovatno neki budući naraštaji dati smisla ovom besmislu u kojem smo se pomalo svi zatekli i u kojem smo pomalo svi odgovorni.

Nikola Novaković

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Na član 5. razdeo 28. amandman je podneo narodni poslanik Milovan Radovanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. razdeo 34. amandman je podneo Nikola Savić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. razdeo 35. amandman je podneo Dragan Čolić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. razdeo 35. amandman je podneo Sulejman Spaho.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. razdeo 36. amandman je podneo Milan Knežević.
Reč ima gospodin Milan Knežević.
...
Srpska napredna stranka

Milan Knežević

Napred Srbijo
Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, ispred poslaničkog kluba Napred Srbijo podneo sam amandman na član 5. razdeo 36, gde se predlaže da se funkcija 410 briše, a razdeo 36, funkcija 410 odnosi se na Agenciju za strana ulaganja i promociju izvoza.
Više meseci mnogi poslanici opozicije, kao i danas, komentarišu te agencije i broj osnovanih agencija kreće se oko 104-105, i osnovna primedba pri usvajanju budžeta bila je da ima previše agencija, da one označavaju preveliki trošak i da praktično umnožavaju administraciju.
Odgovor Vlade standardan je, da su agencije osnovane Zakonom o ministarstvima, a u suštini ovaj amandman je direktno vezan sa amandmanom kolege Otoa, koji se odnosi na Upravu za veterinu, odnosno sredstva ove Agencije za strana ulaganja da se prenesu na ulaganje koje se odnosi na prevenciju zaraznih bolesti i zaštite životinja od bolesti.
Ovih dana smo svesni i vidimo brojne informacije koje se odnose na aktuelnu epidemiju svinjskog gripa koja se događa u Meksiku, kao i u mnogi razvijenijim zemljama kao što su Francuska i Rusija.
U suštini, dugovanja i ulaganja u prevencije zaraznih bolesti koje se odnose na prevenciju zaštite stočnog fonda, umnogome se odnosi na zdravlje ljudi u sprečavanju zoonoza i zato se nadamo da u ovo vreme krize restrikcija u broju administracije i u finansijama trebalo bi da pomogne na nekoj drugoj strani.
Zato se nadamo da će već jedanput Vlada da počne da razmatra ne samo problem ove agencije, nego generalno svih agencija, i da ih svede na razuman broj koji je ekonomičan. Hvala.

Nikola Novaković

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Zahvaljujem profesore Kneževiću.
Zahvaljujem svima na, mislim, uspešnom danu.
Ovim bismo završili današnji radni dan.
Nastavljamo sutra u utorak, 28. aprila u 10.00 sati.