PRVA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA, 22.03.2011.

9. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

PRVA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA

9. dan rada

22.03.2011

Sednicu je otvorila: Slavica Đukić-Dejanović

Sednica je trajala od 10:05 do 15:55

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Slavica Đukić-Dejanović

Socijalistička partija Srbije - Jedinstvena Srbija | Predsedava
Ministar Oliver Dulić ima reč. Izvolite.

Oliver Dulić

Osnovna ideja ovog amandmana bila je da se postigne da građevinske firme što je pre moguće izađu na gradilište i krenu sa radovima, koji nisu samo pripremni radovi, nego su i početak ozbiljnih građevinskih radova, dok traju druge procedure vezane za izdavanje adekvatnih dozvola. Ali, u pravu ste, s obzirom na to da je vaš argument vrlo snažan, tačno je da u okviru same građevinske struke poslovi koji stoje ovde, a to su izrada zaštite temeljne jame, izrada šipova ili polja šipova ispod objekta, predstavljaju čiste građevinske radove, mi prihvatamo ovaj amandman.  
...
Socijalistička partija Srbije

Slavica Đukić-Dejanović

Socijalistička partija Srbije - Jedinstvena Srbija | Predsedava
Na član 6. amandman je podneo narodni poslanik Radojko Obradović. Da li neko želi reč? (Da.) Gospodin Miroslav Petković, koji je inače i ovlašćeni predstavnik. Izvolite.

Miroslav Petković

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
U članu 6. predlaže se da se u starom zakonu, odnosno u osnovnom zakonu u članu 15. briše stav 2. Čitav član reguliše prostorni plan Republike Srbije i šta on treba naročito da sadrži, a briše se strateška procena uticaja na životnu sredinu kao sastavni deo svakog plana.
Mi smo govorili, ministre, da ovaj zakon sadrži različite stvari koje su morale biti regulisane pojedinačnim, posebnim zakonima. Znači, on obuhvata i prostorno i urbanističko planiranje, projektovanje, građenje, građevinsko zemljište, odredbe vezane za inženjersku komoru, za legalizaciju.
Mogu da se složim sa vama da je ova oblast, znači, procena zaštite životne sredine, regulisana i nekim drugim propisima, ali zaista mi nije jasno, kada ste već ove stvari koje ne bi trebalo da se nalaze u ovom zakonu stavili u izmene i dopune ovog zakona, zašto je iz njega izbačena ova strateška procena uticaja na životnu sredinu. Mislim da je izuzetno važno da se to nađe i u ovom zakonu, da bi se procedure pojednostavile i da bi bilo jasno, pre svega, ljudima u lokalnim samoupravama. Doći ćemo kasnije i na taj član, zbog čega je to neophodno uraditi. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Slavica Đukić-Dejanović

Socijalistička partija Srbije - Jedinstvena Srbija | Predsedava
Da li još neko želi reč po ovom amandmanu? (Ne.)
Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Radojko Obradović. Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Radojko Obradović. Da li neko želi reč? (Da.) Gospodin Petković. Izvolite.

Miroslav Petković

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Praktično, četiri amandmana su vezana za ove članove koje ste pročitali, 8, 9. i 10, i odnose se na jednu vrlo važnu materiju, vezano za prostorne planove. Tu postoje zaista neshvatljive razlike između ovih planova, koje ne bi smele da egzistiraju u jednom zakonu ovako. Prostorni plan Republike Srbije sadrži u sebi polazne osnove za izradu, a briše se ocena postojećeg stanja. Nešto sasvim drugačije stoji u regionalnim prostornim planovima. Prostorni plan jedinica lokalnih samouprava ne sadrži ni polazne osnove za izradu, niti sadrži ocenu postojećeg stanja. Prostorni plan područja posebne namene sadrži polazne osnove, ali ne sadrži ocenu postojećeg stanja.
Mislim da će to dovesti do zabune prilikom primene ovog zakona i zbog toga smo predložili da se ove odredbe brišu, a da se primene odredbe koje stoje u sadašnjem zakonu, jer mislimo da su one preciznije nego ovo što je ponuđeno u izmenama i dopunama.
...
Socijalistička partija Srbije

Slavica Đukić-Dejanović

Socijalistička partija Srbije - Jedinstvena Srbija | Predsedava
Da li još neko želi reč po amandmanu? (Ne.)
Ovo je bilo na član 9. Sada, na član 10. amandman je podneo narodni poslanik Radojko Obradović. Da li neko želi reč? (Da.) Reč ima gospodin Petković. Izvolite.

Miroslav Petković

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Već sam rekao da smo amandmanima vezanim za ove članove pokušali da na jedinstven način obuhvatimo ovu materiju. Argumentacija je ista kao i prilikom prethodnog javljanja, samo sam zaboravio da se zahvalim ministru Duliću zato što je prihvatio našu argumentaciju i prihvatio amandman na član 2.
...
Socijalistička partija Srbije

Slavica Đukić-Dejanović

Socijalistička partija Srbije - Jedinstvena Srbija | Predsedava
Da li povodom amandmana na član 9. ili član 10. još neko želi reč? (Ne.)
Na član 9. amandman je podnela grupa od 21 narodnog poslanika Poslaničke grupe Napred Srbijo. Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 16. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta, kojoj dajem reč.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, treba da se podsetimo sa kojom pompom je najavljivan ovaj zakon, ne znam koji po redu, Zakon o planiranju i izgradnji. Svaki put, već jedanaest godina, nadležni ministri obećavaju kako će svi problemi biti rešeni donošenjem, svaki put, novog zakona: problemi u uređenju građevinskog zemljišta, u izgradnji uz građevinske dozvole, u legalizaciji objekata koji su izgrađeni bez građevinskih dozvola. Nažalost, nijedan dosadašnji zakon nije odgovorio na prava pitanja i nije ni blizu rešenja koja zaista postoje u oblasti planiranja i izgradnje.
Zakon koji smo doneli, koji ste vi doneli pre 17 meseci... Kada smo govorili o tom zakonu tvrdili smo da je zakon nejasan, neprimenljiv, da ima mnogo štetnih odredaba. Kada ste najavljivali izmene ovog zakona očekivali smo da ćete zaista i da ga izmenite, u smislu da rešite sve one probleme koji su postojali u primeni ili, bolje reći, u nemogućnosti primene postojećeg zakona.
Tvrdili smo da donosite potpuno neprimenljiv zakon. Niste nam verovali. Danas tvrdimo isto. Donosite neprimenljiv i potpuno nejasan zakon i ništa nećete rešiti u oblasti u kojoj zaista ima mnogo problema.
Kada smo govorili u načelnoj raspravi, gospodine ministre, mi iz SRS izneli smo niz konkretnih stvari i očekujemo da ćete danas da odgovorite na sva ta pitanja. Možemo da prihvatimo da ih niste znali onog dana, ali u međuvremenu ste valjda razgovarali sa svojim saradnicima, slali ljude na teren i videli šta je zapravo proizveo ovaj vaš Zakon o planiranju i izgradnji.
Kada ste hteli da menjate zakon trebalo je da se osvrnete na one primedbe koje smo vam davali pre 17 meseci i da primetite da upravo zbog tih primedaba zakon ništa ne valja. Menjanjem zakona sa ovoliko članova vi ste sami više od pola članova zakona, skoro dve trećine, promenili, i tako priznali da vam onaj prvi zakon ništa ne valja. Ne razumemo zašto ni sada ne prihvatate sugestije poslanika Srpske radikalne stranke. Prilično je neverovatno da vam samo naši amandmani nisu bili po volji, jer jedino nijedan naš amandman nije usvojen. Nije dobro što na taj način gledate na amandmane, na narodne poslanike i poslaničke grupe. Trebalo bi da prihvatite činjenicu, gospodine ministre, da se ipak malo razumemo u ovu oblast. Tvrdim da se razumemo mnogo više nego vaši saradnici koji su vam sugerisali ovakav zakon.
Kada smo podnosili ovaj amandman na član 16. hteli smo samo da ovaj član bude jasniji, da bude moguć za primenu. Govorila sam vam, kada smo pričali u načelnoj raspravi i o onim prethodnim ispravkama ovog zakona, da su nam se javljali ljudi koji rade u lokalnim samoupravama u ovoj oblasti i tražili da im pomognemo u objašnjenju nekih zakonskih normi, koje su neverovatno konfuzne, nejasne. Jednostavno, ljudi pročitaju devet puta i ne znaju kako da primene tu normu, jer je norma tako napisana da nijedan pravnik nije u stanju da je primeni.
Takva vam je i ova norma. Šta ste vi uopšte predvideli i zbog čega ste menjali član 31, jer član 16. se odnosi na član 31. osnovnog zakona? Mi smo predvideli i tražili da se briše stav 2, pre svega radi razjašnjavanja ovog člana. Vi ste pravila uređenja i pravila građenja toliko ovde isprepleli da nije jasno na šta se zapravo odnosi stav 2. člana 31. koji ste vi predvideli. Ovim izmenama Zakona o planiranju i izgradnji niste u dovoljnoj meri definisali i razgraničili šta su to zapravo pravila uređenja, a šta su pravila građenja. Morate da prihvatite da su to dva potpuno različita termina.
Vi kažete da se amandman ne prihvata, jer pravila građenja se odnose na izgradnju objekta, ali se primenjuju u korelaciji sa karakteristikama svake pojedinačne građevinske parcele. Šta ste hteli da kažete zaista ne bismo da pogađamo, jer je potpuno nejasno i konfuzno ovo što ste napisali. Sada pitamo i pokušavamo da vam objasnimo šta su pravila uređenja, a šta su pravila građenja. Vi imate mnogo konkretnih slučajeva... i upravo iz tog razloga se dešavaju problemi sa tzv. nelegalnom gradnjom.
Inače, mi ne volimo da koristimo izraz „nelegalna gradnja“, to je samo gradnja bez građevinske dozvole. Podsećamo da je za gradnju bez građevinske dozvole u više od 90% slučajeva kriva država i krive su lokalne samouprave. Ne može čovek da čeka da se lokalna samouprava smiluje da mu izda građevinsku dozvolu, da pre toga uredi uređenje te građevinske dozvole, uređenje građevinske parcele, da uradi određene planove.
Nažalost, nije to samo u vreme od kada ste vi ministar, nego mnogo godina unazad država nije imala sluha za ljude koji su imali potrebu da grade zbog proširenja porodice, zbog mogućnosti postojanja građevinskih parcela koje nadležni organi nikada nisu hteli da urede kao građevinske parcele. I, ljudi su onda gradili bez građevinske dozvole. Vi sada ne pokušavate da tim ljudima pomognete. Kad pričate, kad vas čovek sluša rekao bi – ovaj ministar stvarno hoće da pomogne ljudima koji su gradili bez građevinske dozvole i hoće da pomogne da što manje ljudi danas gradi bez građevinske dozvole. Ovakvim zakonom, ministre, nikome ne pomažete, pravite konfuziju kod ljudi koji primenjuju ovaj zakon. Ne umeju ljudi da ga protumače.
Tvrdim da ni ta gospođa pored vas, koja je svojevremeno javno rekla da se vi u ovo ne razumete, ali se ona razume, tvrdim da ni ona nije u stanju da ispravno protumači član 16, odnosno član 31. stav 2. koji, verujte, ne znači apsolutno ništa.
Sugerišemo, ne samo da prihvatite naše amandmane, da se ne bismo ponovo viđali povodom ovog zakona, zaista bi bilo najbolje da ovaj zakon povučete iz procedure, jer, verujte, ministre, ništa nije dobro urađeno. Ovi vaši saradnici, koji se smeškaju, isto su se smeškali i kada smo pre 17 meseci govorili o zakonu…
(Predsednik: Nemojte, zbog javnosti, govoriti neistinu. Niko se ne smeška. Vrlo su ozbiljni.)
Gospođo Đukić Dejanović, vi ih ne vidite, ja vidim onog mladog gospodina kako se smeška. Vama su okrenuti leđima, a narodne poslanike gledaju u lice. Dakle, uopšte nisam rekla neistinu, nego ono što sam videli sopstvenim očima, ali nije bitno. To što je njima smešno narodu nije smešno, jer građani Srbije i dalje imaju ogromne probleme, s jedne strane, sa mogućnošću da legalizuju objekte koje su gradili bez građevinske dozvole. I dalje je to samo mrtvo slovo na papiru, i dalje je to samo gomila predmeta i zahteva u lokalnim samoupravama i nema pomaka u rešavanju tih problema.
Još veći problem je to što su ljudi i dalje u situaciji, primorani su da grade bez građevinskih dozvola, zato što vi, gospodo draga, ništa niste uradili. Ništa nisu uradile lokalne samouprave, ništa nema od zacrtanih planova, ništa nema od primene postojećih planova. I dalje radi šta god ko hoće, i to, nažalost, radi onaj ko ima pare; ne za gradnju, i treba da gradi onaj ko ima pare za gradnju, nego gradi onaj ko ima pare da potkupljuje službenike i načelnike po lokalnim samoupravama.
Evo, i danas nam se javljao čovek koji kaže da je tužio nekog Božu Milosavljevića u opštini Zemun i još neke koji su na čelu ovog resora gde se izdaju građevinske dozvole, zato što građevinsku dozvolu dobijaju ljudi na volšeban način i gradnjom... Ovde se radi konkretno o bivšoj Ulici Marka Oreškovića (ne znam kako se sada zove, pošto se svaki čas menjaju nazivi ulica), gde je čovek dobio građevinsku dozvolu da na parceli gde je dozvoljena samo porodična gradnja gradi objekat koji u osnovi ima 400 kvadrata, gde su stanovi za prodaju, i apsolutno ugrožava fizički objekte koji su legalno izgrađeni na parcelama okolo.
Govorili smo i prošli put o takvim primerima, ali, nažalost, to se i dalje dešava. Sasvim sigurno, nije to samo u ovoj opštini, nego gde god krenete. Gde god krenete. Evo, dobacuju mi kolege – na Voždovcu. Naravno, i tamo. Pišu novine o tome, i vi ništa ne preduzimate, a zašto? Vi ni ne možete ništa da preduzmete, zato što nemate dobar zakon. Vi nemate zakonske odredbe na osnovu kojih bi vaši inspektori mogli da reaguju.
Pričali smo i prošli put o objektu u Ivićevoj ulici u Zemunu, gde su vaši inspektori proverili da je zaista dobijena građevinska dozvola. A niko nije ustanovio kako je Zavod za zaštitu spomenika dozvolio da se na tom mestu dobije građevinska dozvola i da li je uopšte taj zavod dao svoju saglasnost.
Toliko je, nažalost, mutljavina; uvek ih je bilo u ovoj oblasti. Jednostavno, to je oblast gde je po prirodi stvari najčešće pogodno tle za korupciju, za kriminal, za potplaćivanje, za podmićivanje, od najnižeg službenika do načelnika.
Sada vam se dešava, ministre, da neko u dogovoru sa inspektorom započne gradnju u petak popodne, kada inspektori odu kući; neko ga prijavi, inspektor se pojavi u ponedeljak i vidi izgrađen objekat sa prvom pločom. Onda treba da se dokazuje kada je taj objekat izgrađen.
Dakle, dokle god ne uredite zakonski ovu oblast i dokle god ne budete stroži prema inspektorima, neće biti reda u ovoj oblasti.
Podsećali smo vas, videćete i dalje kroz amandmane, kada je donošen osnovni zakon niste smeli da dozvolite onolike raspone u kažnjavanju, niste smeli da dozvolite da kazne za gradnju bez dozvole budu takve da se svakom ko gradi bez dozvole isplati da duplo više od kazne da inspektoru i da mirno gradi.
Dakle, nije dobar ceo zakon, a konkretno sada govorim o ovom članu 31. i stavu 2. čije smo brisanje tražili. Radi javnosti, pročitaću ga, pa da vidim da li će neko biti u stanju da protumači šta ovde piše: „Pravila građenja iz stava 1. ovog člana izrađuju se za pretežne namene, odnosno zone u obuhvatu plana, a odnose se na pojedinačne građevinske parcele u meri dovoljnoj da budu osnov za izdavanje lokacijske dozvole na ukupnom zemljištu obuhvaćenom planom, osim za građevinsko zemljište obuhvaćeno planom za koje je određena obaveza dalje planske razrade“.
Kada sam ovo pročitala prva asocijacija mi je bila „Ušće“ i parcela od pet hektara koja je data za džab-džabe vlasniku „Ušća“, zato što je imao sličnu odredbu kakva je ova u ovom zakonu.
Dakle, i dalje stvarate uslove za korupciju, za kriminal, za potkupljivanje i potplaćivanje, a to podrazumeva i za bespravnu gradnju, za opasnu gradnju, opasnu po okolinu. Malo malo pa pročitamo da je neki investitor koji ima pare dobio dozvolu da gradi pored sebe srušio kuću koja je stara 50-60 godina zato što on ima pare, pa mu ovaj član omogućava da u okviru uređenja te parcele dođe do granice parcele na kojoj je legalna kuća i ta kuća bude srušena, ljudi nemaju gde da žive.
Skoro su pisale novine o starijoj gospođi koja je živela u hotelu „Slavija“, pa više opština neće ni to da joj plaća, zato što joj je investitor srušio kuću. Pominjala sam vam, u Zemunu, u Tvorničkoj ulici investitor srušio kuću koja je na granici njegove parcele.
Dakle, ako hoćete da zaista uvedete red u ovu oblast onako kako pričate, onda, gospodine ministre, povucite ovaj zakon iz procedure.
Hoću samo da vam još napomenem nešto vezano za vaše ministarstvo. Pre nekoliko dana smo postavili pitanje vezano za kopanje kanala u naselju Altina. Pošto se vi zalažete, i to jeste u nadležnosti vašeg ministarstva, za očuvanje čovekove okoline, bilo bi dobro da pošaljete vaše inspektore na Altinu pa da vidite zašto opština Zemun i grad Beograd ne izdvoje određena sredstva da Javno preduzeće „Galovica“ na Altini pročisti postojeće kanale i da iskopa nove, da se oni ljudi tamo ne guše u fekalijama. Hvala lepo.