TREĆA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA, 13.04.2011.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

TREĆA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA

6. dan rada

13.04.2011

Sednicu je otvorila: Slavica Đukić-Dejanović

Sednica je trajala od 11:00 do 20:45

OBRAĆANJA

...
Srpski pokret obnove

Mirko Čikiriz

Za evropsku Srbiju
Hvala, gospodine Jojiću, na lepi rečima. U pogledu zastupanja pred sudovima o vama mogu da kažem samo reči hvale, međutim nije ovo interes osiguravajućih kompanija niti sam govorio kroz tu prizmu, govorio sam kroz prizmu interesa građana. Ako neko direktno, namerno, svesno pričini štetu, onda se odgovara po opštim propisima o naknadi štete i to je svima jasno. Svako ko je drugome prouzrokovao štetu dužan je da štetu nadoknadi.
Međutim, šta radimo u slučajevima kada je došlo do štete usled nehatnog postupanja? Ko će tu štetu da plati? Nema objektivne krivice advokata, ali je šteta ipak prouzrokovana. Tu su onda ovi fondovi iz osiguravajućih organizacija i ukoliko bude više nesavesnog postupanja advokata, možda će osiguravajuće kompanije poslovati sa gubitkom u ovom delu osiguranja i to je svojevrsna vrsta rizika, tako da ne bih ovo svodio na neki lični interes.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Iskorišćen je jedan minut.
Na član 37. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miroslav Petković, Milica Radović, Miloš Aligrudić i Jovan Palalić.
Reč ima narodni poslanik Jovan Palalić.
...
Srpska narodna partija

Jovan Palalić

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Amandman DSS jeste doprinos raspravi o ovom problemu koji je vrlo značajan i koji je izazvao dosta polemike među advokatima, ali ovo pitanje koje se tiče osiguranja treba vezati sa nizom drugih stvari koje se odnose na generalnu viziju Vlade prema razvoju advokature u Srbiji.
Pogledajte sada atmosferu koja se pravi ovim zakonom. S jedne strane se zabranjuje da neko ko se upiše u imenik advokata može da zasnuje radni odnos u advokatskom ortačkom društvu. S druge strane, uvodimo javno beležništvo koje će niz poslova, o tome ćemo tek da pričamo, u manjim mestima faktički, što bi narod rekao, izbiti iz ruku advokatima, recimo, zaključivanje ugovora o prometu nepokretnosti. U uslovima smanjenog obima posla mi sada namećemo advokatima obavezu da obavezno zaključe ovu vrstu ugovora o osiguranju od odgovornosti.
Naš amandman ide upravo u pravcu uvažavanja realnosti, a to je da se advokatima da mogućnost da mogu to da urade. Znate, u velikim advokatskim kancelarijama ovde u Beogradu, u Novom Sadu, gde je velik obim posla i gde su rizici po prouzrokovanju štete mnogo veći, i sami advokati će imati interes da ograniče ovu vrstu ugovora.
Ali, u malim mestima, gde su advokati opterećeni plaćanjem zakupnine, plaćanjem telefona, sekretarica, borbom na tržištu sa javnim beležnicima, putovanjem u sudove koje ste izmestili vašom reformom, još ova vrsta dodatnog problema može da im optereti poslovanje kancelarije.
Molim vas da uzmete u obzir tu činjenicu da ćemo doći u situaciju zbog ovakve vrste pritiska na advokaturu, da se advokatura izmesti u velike gradove i da će mala mesta ostati bez advokata. Gde je tu onda dostupnost pravdi? Ko će da otvori advokatsku kancelariju?
Pa, zamislite jedno mesto koje sada dobije javnog beležnika, čovek ima sve moguće poslove koji se rade u jednom malom mestu na raspolaganju. Zaključuju ugovore o prometu nepokretnosti, overava ugovore, pravi punomoćja. Advokat, koji nema sud, to mu je bio jedini izvor prihoda. Sad to neće moći da radi. Mi ćemo tek sad imati nova devastirana područja i nemogućnost da građani dođu do advokata da bi ostvarili svoja prava.
Ovo je jedna vrlo važna stvar. Odbijanjem našeg amandmana, sa obrazloženjem na standard koji postoji u većini evropskih zemalja, mi vrlo različito tumačimo tu vrstu standarda. Evo, sad smo polemisali oko prava zapošljavanja. Standard je EU, kad pričamo o EU i njihovim standardima, da advokat ima pravo da se zaposli u advokatskoj kancelariji. Kada pričamo o tom standardu, taj standard prećutimo. Kad pričamo o ovom standardu, taj standard ističemo. Molim vas, postoji dosta kontradiktornosti i nedoslednosti u ovoj situaciji.
Amandman koji je podnela poslanička grupa manjina je dobar. Ne znam zašto ga niste prihvatili? Kad već kažete, kad već izuzimate ortačko društvo iz opštih pravila Zakona o privrednim društvima, pa kažete - ovo je neka vrsta "leks specijalisa", evo ovaj zakon će tako urediti stvar da ne da advokatima da se zapošljavaju u jednom pravnom licu, što je neverovatno, jer svako može da se zaposli u jednom pravnom licu. Onda ste mogli tretirati i amandman koji je podnet od strane poslaničke grupe manjina kao neku vrstu "leks specijalisa".
Dajte da ne padnu advokati sad u kandže osiguravajućih kuća. Kolike će biti osigurane sume, premije? To je sada nešto što je velika magla. Kada osiguravajuće kuće to vide, kakvi će to tek ugovori biti? Jer znaju, ako to ne zaključite, gospodo, iz advokature možete da odete. To će biti jedna vrsta pritiska advokata od strane osiguravajućih društava i molim vas da vodite računa o toj realnosti.
Lako je napisati nešto - to je standard EU i propisati obavezu, bez sagledavanja posledica u stvarnom životu. One mogu da dovedu do toga da advokatura ostane otprilike u onom broju gradova gde postoje osnovni sudovi. To će, nažalost, biti posledica ovog što sada imamo sa ovakvim zakonom i kompletnom reformom pravosuđa.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Dva minuta i 15 sekundi iskorišćeno vremena poslaničke grupe. Reč ima narodni poslanik Miroslav Petković.

Miroslav Petković

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Gospođo Malović, mislim da je kolega Palalić pogodio suštinu i upravo ukazao kakve probleme ovaj član zakona, ukoliko ovako ostane i  ne bude prihvaćen amandman DSS, može da proizvede.
Poverovao sam vam da je ovaj zakon pisala Radna grupa sastavljena od advokata. Da li su vam advokati napravili možda projekciju koliko će to da košta pojedince? Šta će uraditi osiguravajuće društvo? Da li je to 200 evra mesečno, da li je to 200 evra godišnje? Zaista nije isto da li to plaća advokat u Lebanu ili u Opovu, o kojima smo malopre pričali, ili advokat koji ima kancelariju od 200 kvadrata na Terazijama?
Mnogo je velika razlika. Dajte da omogućimo tim nekim malim ljudima u malim sredinama, koji su izgubili sudove u tim sredinama, da i oni rade i da čestito i pošteno zarade svoju koru hleba, ili da ne patetišem sada ovde.
Da li imate nekakvu projekciju kako će to izgledati? Osiguravajuća društva, ne verujem i ne poznajem da je ijedno propalo, zato što nije napravilo dobru procenu. To je kao i kod kladionica, ne verujem da će i oni baš izgubiti na tome, oni će se dobro osigurati i propisati tačne i određene premije za osigurani slučaj, kako ne bi izgubili na tome.
Jedan advokat u maloj sredini, koga opteretimo sa, recimo, 500 evra godišnje da plaća ovo osiguranje, to za njega predstavlja ogroman problem. Ovim amandmanom smo predvideli da može svaki advokat da se osigura i da Advokatska komora zaključi kolektivni ugovor o osiguranju, da se na taj način štite s jedne strane i advokati i štite se i stranke.
Znam da nikom od advokata, koji ozbiljno rade svoj posao i to su velike advokatske kancelarije, nije prijatno i da često razmišljaju, odnosno, verovatno svake noći ležu sa tom mišlju u glavi, da li je neko od njihovih saradnika nešto pogrešio i da li će zbog toga morati da isplate određene naknade stranci ukoliko joj pričini štetu.
Oni koji mogu to da urade neka osiguraju na ovaj način. Postoji kolektivno osiguranje, stranke su na neki način zaštićene. Sada od svakog od njih zavisi, zavisi od njihove sposobnosti i stručnosti, kao i znanja kako će postupati pred sudom i da li će svojim strankama prouzrokovati štetu.
Mislim da ništa nećemo izgubiti ukoliko ovaj amandman bude prihvaćen. Zaista je malo neprirodno i nelogično da se u ovom obrazloženju za odbijanje amandmana pozivate da je to standard u većini evropskih zemalja. Nemojte za jedan član da postavljamo jedne standarde, a za druge članove zakone neke druge.
U ovom trenutku smatramo da je ovo najbolje rešenje, da postoji mogućnost da opciono damo advokatima, ukoliko imaju mogućnost da se osiguraju i na taj način obezbede i sebe i svoje stranke, a u nekim budućim vremenima, daće bog da će mnogo bolje da se živi u ovoj zemlji. Ali, ne verujem da će to tako brzo biti, svakako ne za vreme trajanja ove vlade.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Iskorišćeno je dva minuta i 40 sekundi vremena poslaničke grupe. Reč ima ministarka Snežana Malović.
...
Socijaldemokratska stranka

Snežana Malović

Mislim da je dobro što ćemo najzad u našem sistemu, ako govorimo o oblasti advokature, imati obavezno osiguranje procesne odgovornosti. Na današnjoj raspravi smo čuli neke drastične primere, koji ukazuju na to da je potrebno da ovakav institut postoji.
Prema onome što su me obavestili iz Radne grupe i prema projekciji koju su oni napravili, negde bi premija osiguranja na godišnjem nivou po advokatu trebalo da iznosi oko 80 evra. Znači, na godišnjem nivou.
Ne sumnjam u tačnost njihove procene. Mislim da je to nešto što je prihvatljivo za svakog advokata, nevezano kojom oblašću se bavi i koliki obim posla ima tokom godine. Zahvaljujem.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Da li se još neko želi reč? (Ne.)
Na član 37. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Laslo Varga, Balint Pastor, Elvira Kovač i Arpad Fremond. Da li neko želi reč? (Ne.)
Na naslov iznad člana 38. i član 38. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miroslav Petković, Milica Radović, Miloš Aligrudić i Jovan Palalić. Reč ima poslanik Miroslav Petković.

Miroslav Petković

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Vrlo ću kratko. Mislim da je ovaj član još jedan dokaz prenormiranosti zakona. Smatramo da poreske obaveze advokata svakako treba da budu utvrđene. Postoje finansijski i poreski propisi u ovoj zemlji koji to treba da regulišu.
Verujte mi, posle obrazloženje koji sam dobio, baš ću se pozabaviti i pročitati ostale zakone, da vidim da li se u svakom od njih nalazi odredba kako je posebno za određenu profesiju predviđena ovim članom, ili je to regulisano poreskim zakonima ove zemlje.
Smatramo da ovom članu nije mesto u ovom zakonu, ali ste verovatno išli s tim da od viška glava ne boli, pa da se nađe u jednoj rečenici i ovakav član.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Da li se još neko želi reč? (Ne.)
Na član 38. amandman je podnela narodna poslanica Vjerica Radeta. Da li neko želi reč? (Ne.)
Na osnovu člana 157. stav 6. Poslovnika Narodne skupštine, Odbor za pravosuđe i upravu je podneo amandman na član 38. Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 40. amandman je podneo narodni poslanik Srđan Miković. Vlada i Odbor za pravosuđe i upravu su prihvatili amandman, Zakonodavni odbor smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo predloga zakona.
Na član 40. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Srđan Spasojević, Miroslav Markićević i Zlata Đerić. Vlada i Odbor za pravosuđe i upravu su prihvatili amandman, Zakonodavni odbor smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Na član 42. amandman je podnela grupa od 21 narodnog poslanika poslaničke grupe Napred Srbijo. Da li neko želi reč? (Da.) Reč ima narodna poslanica Jorgovanka Tabaković.