Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja, 28.05.2013.

4. dan rada

OBRAĆANJA

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Gospodine Mikoviću, podsetiću vas na to da predsedavajući može da povredi Poslovnik samo na sednici Skupštine.
Nemojte da zloupotrebljavate povredu Poslovnika. Izreći ću vam opomenu u skladu sa Poslovnikom.

Srđan Miković

Demokratska stranka
To i pričam. Ne zameram time šta je činjeno kao predsednik Odbora, već u smislu onoga što je obaveza predsedavajućeg Skupštine, a predsedavajući Skupštine treba da zna i vodi računa o tome da li je u pripremi sednice sve urađeno po Poslovniku. Nadam se da je predsednik Skupštine i predsedavajuća Skupštine pitala predsednika Odbora za finansije – da li je predsednik Odbora za finansije pozvala sve narodne poslanike koji su predložili amandmane na ovaj predlog zakona.
(Predsedavajuća: Vreme.)
Prekinuli ste me. Bar 20 sekundi ste mi oduzeli.
U tom slučaju bi predsednica Odbora za finansije, gospođa Kovač, obavestila potpredsednicu gospođu Kovač da nije pozvala narodnog poslanika Srđana Mikovića da obrazlaže svoj amandman.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Sada će vam gospođa Kovač kao predsednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava i predsedavajuća ove sednice odgovoriti na vaše pitanje. Zaista mi i dalje nije jasno čime sam povredila odredbu Poslovnika, ne vidim vezu u tome o čemu ste pričali sa povredom Poslovnika. Možda ja ne razumem dobro, ali ne vidim.
Sednica je pripremljena u skladu sa Poslovnikom. I sednica Odbora i sednica Skupštine.
Ukoliko smatrate da nije, imate pravo da tražite da se u danu za glasanje o tome izjasnimo.
Da li želite da se u danu za glasanje o tome izjasnimo?
Ne tražite, ali nije pripremljena.
Da li još neko želi po ovom amandmanu?
Narodni poslanik Ljuban Panić.
Gospodine Paniću, vaša poslanička grupa nema vremena. Ne mogu vam dati reč.
Izvinjavam se. Vi ste podnosilac amandmana.

Ljuban Panić

Demokratska stranka
Prihvatam izvinjenje. Član 2. je u pitanju?
Poštovani ministre, poštovane koleginice i kolege, građani i građanke Srbije, namera i ovog amandmana DS je da se njegovim eventualnim usvajanjem nešto što je bilo tretirano kao prihod, a u vezi sa porezom na prihod od nepokretnosti, koji je pripadao lokalnoj samoupravi, izmeštanjem u kapitalne prihode, odnosno poreze od kapitalnih prihoda pripada Republici. Naša namera je da dve milijarde dinara ostavimo u kasi lokalnim samoupravama. Čudi i ovo zakonsko rešenje, s obzirom na činjenicu da ako su informacije kojima sam raspolagao kao narodni poslanik, pripremajući se za sednicu, da su lokalne samouprave bez obzira ko je u njima na vlasti ukupno napravile suficit od 11 milijardi dinara, a da je deficit republičkog budžeta 87 milijardi dinara. Čudi da Vlada RS za krizu budžeta ekonomsku od jedinih uspešnih u ovoj zemlji pokušava da uzme novac zavlačeći ruku u džep građana i uzimajući i ovaj prihod koji možda i nije tako veliki kao što je prihod po osnovu smanjenja poreza na zarade koji će za 20% smanjiti taj priliv sredstava lokalnim samoupravama.
Ali, nameće jedno pitanje nama svima, uzevši u obzir kakve su izjave premijera danas, a malo su kontradiktorne u odnosu na ono što je ministar juče ovde izjavio, da neće biti zamrzavanja plata, penzija, itd. Veliko je pitanje na svima nama ovde i prihvatanjem ovog amandmana bi možda poslali dobar signal kako ćemo i na koji način izaći iz ovoga, nakon optimistične prognoze da će budžet biti potpuno ostvaren, da ćemo imati 10 milijardi evra investicija samo za ovu godinu. Činjenice su da uzimate od jedinih koji imaju suficit i na taj način nećete pokrpiti 87 milijardi deficita. Hvala na strpljenju.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Da li još neko želi reč? (Ne)
Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Borislav Stefanović i Gordana Čomić.
Vlada i resorni odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Borislav Stefanović i Gordana Čomić.
Vlada i resorni odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik mr Vladimir Ilić.
Vlada i resorni odbor prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Zoran M. Bojanić.
Vlada i resorni odbor prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Borislav Stefanović i Gordana Čomić.
Vlada i resorni odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Borislav Stefanović i Gordana Čomić.
Vlada i resorni odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Borislav Stefanović i Gordana Čomić.
Vlada i resorni odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Borislav Stefanović i Gordana Čomić.
Vlada i resorni odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 11. amandmane, u istovetnom tekstu, zajedno su podneli narodni poslanici Borislav Stefanović i Gordana Čomić i zajedno narodni poslanici Judita Popović, Kenan Hajdarević, Radmila Gerov, Nataša Mićić, Ivan Andrić, Bojan Đurić i Zoran Ostojić.
Vlada i resorni odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Reč ima narodna poslanica Judita Popović. Izvolite.
...
Liberalno demokratska partija

Judita Popović

Liberalno demokratska partija
Hvala vam, gospođo potpredsednice.
Poštovani gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, treći dan raspravljamo o ovih šest poreskih zakona i jedna stvar se iskristalisala. Ovi poreski zakoni ne predstavljaju ni stotinu onog dela što bi trebalo da se uradi da se nešto bitnije promeni u srpskoj ekonomiji.
Dakle, ovo su poreski zakoni koji podržavaju i MMF i podržava i Fiskalni savet. Vi, gospodine ministre, govorite o tome da će biti određenih benefita za privredu ukoliko se presipa iz šupljeg u prazno, ukoliko vi sa jedne strane smanjujete porez na zaradu, odnosno povećavate porez na zaradu a smanjujete doprinos za penzijsko-invalidsko osiguranje. Kažete da to predstavlja jednu ravnotežu i da će to doneti nekih milijardu i 700 miliona benefita srpskoj privredi.
Međutim, gospodine ministre, vi ste bukvalno vruć kesten prevalili na teret lokalne samouprave jer, ukoliko se ovim zakonima dodaju i izmene i dopune Zakona o imovini, veoma je jasno ko će u stvari da nosi najveći teret ove vrste uravnoteženja, uzimala-davala ekonomske politike. Međutim, kako ste vi u stvari preneli najveći teret na lokalne samouprave i na građane, na isti način su vaše kolege iz Vlade i cela Vlada preneli vama u teret i vruć krompir u ruke da vi u stvari u ovom parlamentu predstavljate sve ono što je navodno dobro i sve ono što u stvari predstavlja nešto, a u stvari je ništa, u smislu reformisanja ekonomske politike i uopšte svega što se tiče ekonomije i privrede u Srbiji.
Dakle, vi ste onaj koji treba da nosi teret, da objasnite građanima Srbije šta to znači kada premijer izlazi i danas je upravo rekao o tome da nije u planu Vlade da ograničava visinu penzija i plate, da nije u planu Vlade da zamrzava penzije i plate u javnom sektoru, a to se kosi, u stvari, sa jednom dobrom ekonomskom politikom koja bi trebala da se vodi danas, u ovakvim uslovima u Srbiji.
Zato, kada raspravljamo i o ovom amandmanu koji je veoma sličan i na onaj sledeći član 12, jer smo mi u stvari predlagali da se brišu ti članovi koje ste vi zakonom predložili, hajde da ne lažemo građane, hajde da se jasno izađe i da se kaže – bez ozbiljnih reformi, strukturalnih reformi, nema poboljšanja života u Srbiji. I to jeste jasno. Vi vrlo dobro znate da ukoliko raspravljamo o poreskim zakonima, mi te poreske zakone ne možemo da isključimo iz realnog života, a realan život je takav da više nije dovoljno da samo menjamo politiku što se tiče poreza.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Da li još neko želi reč? (Ne)
Na član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Bojan Kostreš, Đorđe Stojšić, Olena Papuga, Karolj Čizik i Dragan Andrić.
Vlada i resorni odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Bojana Božanić i Gorica Gajić.
Vlada i resorni odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodna poslanica Bojana Božanić.

Bojana Božanić

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Kada smo septembra prošle godine raspravljali o setu poreskih zakona, sećam se da je ministar odgovorio da sada imamo taj porez na zarade u iznosu od 80% koji se sliva u lokalne budžete i da se faktički sve te nadležnosti i sva nova prava i nove obaveze koje dolaze lokalnim samoupravama mogu kompenzovati iz tog poreza na zarade. Ja sam rekla da je to neki baš magičan porez koji verovatno mora da se multiplikuje više puta da bi mi mogli u lokalnim samoupravama nešto da realizujemo od nekih novih obaveza koje se nameću.
Kao što znate, čini mi se krajem prošle godine, takođe smo usvojili zakon koji govori da lokalne samouprave ukoliko smatraju da im je potrebno da zaposle neke nove lekare ili drugo medicinsko osoblje, oni mogu to učiniti, ali, naravno, da ga plaćaju iz svog budžeta. Ukoliko žele da se dodatno razvijaju, oni moraju da plaćaju iz svog budžeta, a pri tom smo, na primer kadrovski plan za te zdravstvene ustanove, sveli na neki minimum. Ako želite da imate kvalitetnu policijsku zaštitu, da nemate dva, tri policajca samo u jednoj lokalnoj samoupravi, kako vam sleduje prema broju stanovnika, bez obzira što u toku godine u nekoj lokalnoj samoupravi bude mnogo više ljudi, takođe morate sami da se snađete, da obezbedite dodatna sredstva za izgradnju, rekonstrukciju tih objekata, kao što se u mnogim opštinama i radi.
Kako će, na primer, da se radi, odnosno koliki će porez na zarade da bude u Novoj Varoši, u Bajinoj Bašti, u Priboju, Sjenici ili Prijepolju ako tamo gotovo ništa ne radi i ako je loša privatizacija dovela do sunovrata privrede? Dakle, moramo pomoći lokalnim samoupravama i pomoći im da se sami potrude i da dođu do tih investitora, da im oni dođu i da mogu da ulažu tu, ali, opet kažem, to ne može ako lokalne samouprave nemaju svojih sredstava. Hvala.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Da li još neko želi reč? (Ne)
Na član 11. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Kasalović.
Vlada i resorni odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 12. amandmane u istovetnom tekstu su zajedno podneli narodni poslanici Borislav Stefanović, prof. dr Janko Veselinović, Gordana Čomić, Nataša Vučković, Gorica Mojović, Aleksandar Senić, Ljuban Panić, Ivan Jovanović, Biljana Hasanović Korać i Srđan Milivojević i zajedno Judita Popović, Kenan Hajdarević, Radmila Gerov, Nataša Mićić, Ivan Andrić, Bojan Đurić i Zoran Ostojić.
Vlada i resorni odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Imam dvoje prijavljenih za reč iz DS. Dakle, jedno može da koristi pravo na reč. Vi se dogovorite ko će. Ne može svako po minut, Poslovnik ne dozvoljava tu mogućnost. Vi se dogovorite ko će.
Za to vreme, reč ima Judita Popović. Izvolite.
...
Liberalno demokratska partija

Judita Popović

Liberalno demokratska partija
Hvala gospođo potpredsednice.
Poštovani gospodine ministre nespremnost Vlade da se suoči sa krizom ekonomskog modela ideja i kompetentnosti je veoma jasna. Ne možete vi sa time što smanjujete poreze na zarade da privolite investitore da direktno ulažu u lokalne samouprave, da ulažu uopšte u ekonomiju Srbije. To nije dovoljno. Investitori traže daleko više od toga, daleko više od poreskih olakšica. Investitori traže jednu sigurnost, traže jednu predvidivost njihovih investicija, traže sigurnost jednog pravnog uređenog društva i države. Tu sigurnost oni ovde ne nalaze.
Marta meseca Fiskalni savet je izašao sa podatkom da je deficit otprilike 4,5%. Dakle, već je bio više od onoga što ste vi projektovali za celu godinu, a tek je bio mart. Maja meseca Fiskalni savet je mišljenja da je taj deficit otprilike 5,5%. Dakle, radi se o jednom konstantnom rastu deficita. Očekuje se do kraja godine da bude manjak što se prihodovne strane budžet tiče nekih 85 milijarde dinara.
Dakle, to su jako dobri pokazatelji u kakvom stanju se nalazi privreda i da li ima razloga za neki optimizam, pa makar i za lažni optimizam. Očigledno da ga nema. Rashodi se povećavaju i sigurno će biti mnogo veći od onoga što ste vi u stvari očekivali. Rashodi se predviđaju za "Železaru Smederevo" iako to niste ukalkulisali u budžet. Rashodi se predviđaju za RTS pretplatu, ni to niste predvideli. Evo, vam i ove energetske socijalne karte, i to će da uveća te velike troškove koje budžet ima.
Dakle, kako vi mislite gospodine ministre da nešto bitnije promenite u našim životima u našim standardima. Da li zaista verujete da će ovi poreski zakoni da pomere stvari sa ove nulte tačke na kojoj se trenutno nalazi sve što se tiče privrednih aktivnosti.
Vi ste govorili da neće biti rebalansa budžeta, pa evo sad već čujemo biće uskoro, možda juna ili jula meseca. Vi ste izašli sa jednim načinom rešavanja poreza na imovinu, pa smo odjednom se zatekli sa sasvim drugim konceptom kada govorimo o porezu na imovinu građana i pravnih lica.
Dakle, mnogo što šta ste gospodine ministre govorili i nešto se tu promenilo. Zaista je dobro što ste postali mnogo fleksibilniji nego što ste ranije bili, ali ta fleksibilnost nekako ne ide u korist tog posla sa kojim se bavite, a to je pre svega kreiranje ekonomske politike i fiskalne politike u državi. Međutim, gospodine ministre mi i dalje mislimo da vi jeste neposredni izvršilac svega onoga što se u stvari osmisli u Vladi i na nivou Vlade. Na žalost vi ste došli ovde da branite i da predstavljate ove zakone. Bilo bi dobro da su došli i svi ovi ostali u Vladi koji i te kako su svesni toga koliko je to veliki teret kada se govori o privrednom preporodu Srbije.