Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja, 21.11.2013.

14. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

14. dan rada

21.11.2013

Sednicu je otvorio: Konstantin Arsenović

Sednica je trajala od 11:15 do 18:20

OBRAĆANJA

Nada Kolundžija

Demokratska stranka
Ovaj amandman se takođe odnosi na ovu nedovoljno jasno definisanu obavezu organa uprave i drugih institucija da detektivu daju podatke o ličnosti.
Ovim amandmanom zapravo se pokušava ovo jasnije definisati i postaviti nekakav uslov. Neću da tvrdim da je način na koji je ovaj amandman to regulisao najsrećniji, ali mislim da je dobar putokaz za Ministarstvo da pronađe način da ovaj član uredi preciznije, zato što se ovim amandmanom definiše da izuzetno za uvid u podatke iz tačaka 3, 5, 6. i 7. i stava 1. ovog člana detektivu mora da pribavi posebne dozvole suda ili rukovodećih organa. Dakle, on ukazuje da na to da ne mogu svi podaci biti dostupni detektivu ili za slučaj da se traže podaci koji su po Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti jasno definisani da postoje nekakve institucije koje daju dozvolu da se takvi podaci u nekim slučajevima prikupljaju.
Dakle, opet molim ministra da razmotri ovo. Potpuno je jasno da svi ovi amandmani imaju jedan jedni cilj, a to je da se otkloni svaka nejasnoća iz ovog zakona i svaki prostor za moguću zloupotrebu. Ovo je zemlja koja je preživela užasno mnogo tragedija upravo zbog toga što podaci o ličnosti nisu bili zaštićeni i zato što su razne službe davale podatke o pojedinim ljudima i ti podaci su bili na najdrastičniji način vrlo često zloupotrebljavani.
Još jednom molim da ministar razmotri amandmane i ukoliko je potrebno da se neki amandman izmeni, ali da se u svakom slučaju jasnije precizira ovaj član 20, da se otkloni svaka mogućnost da on bude u suprotnosti sa Zakonom o zašiti podataka o ličnosti, s jedne strane, i da se otkloni svaka mogućnost zloupotrebe podataka o ličnosti.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Da li još neko želi reč? Ne.
Na član 23. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Gordana Čomić i Srđan Milojević.
Da li neko želi reč? Da.
Reč ima narodni poslanik Srđan Milivojević. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Srđan Milivojević

Demokratska stranka
Poštovani gospodine ministre i predsedniče Vlade, zaista bih vas molio da ovaj amandman na ovaj član prihvatite. U članu 23. Predloga zakona vi ste kazali da ovlašćeni policijski službenici Ministarstva, u vršenju nadzora nad sprovođenjem ovog zakona, pored ovlašćenja na preduzimanje radnji utvrđenih zakonom kojim se uređuje inspekcija, imaju pravo i dužnost da proveravaju način čuvanja i nošenje vatrenog oružja. To je u redu, ali je sporan ovaj deo: „…kao i psihofizičku sposobnost i osposobljenost detektiva za rukovanje oružjem“. Znate, nedopustivo je da MUP procenjuje psihofizičku sposobnost. To rade nadležne zdravstvene ustanove i mi smo tu i intervenisali kada je reč o ovom amandmanu, u kome se reči: „kao i psihofizičku sposobnost i osposobljenost detektiva za rukovanje oružjem“ zamenjuju rečima: „a za psihofizičku sposobnost i osposobljenost detektiva za rukovanje oružjem podnose zahtev za proveru nadležnim i stručnim medicinskim službama“.
Mislim da je to jedan dobar amandman, jer sutradan će neko iz sveta čitati ovaj zakon i kazati – kako može policija da procenjuje psihofizičku sposobnost, to nije primereno, izlazi izvan okvira policijskih ovlašćenja. S druge strane, šta se podrazumeva pod nadležnom službom za osposobljenost rukovanjem oružjem? Znači, mora da ima potvrdu od streljane ili društva koje se bavi obukom za rukovanjem vatrenim oružjem. To može čak da izda i MUP, ali psihofizičku sposobnost za rukovanje oružjem ne može da ocenjuje MUP. To bi ipak trebale da rade nadležne medicinske ustanove i mislim da postoje apsolutno valjani razlozi da prihvatite ovaj amandman, jer on ne remeti, već naprotiv, bitno popravlja odredbu ovog člana. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Reč ima premijer, gospodin Ivica Dačić. Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

| Ministar spoljnih poslova
Samo da budemo precizni. Sigurno da neće policajci da utvrđuju psihofizičku sposobnost. Ovde je reč o tzv. inspekcijskom nadzoru, odnosno podnošenju na uvid dokumenata - da li postoje uverenja o izvršenom pregledu, o obuci itd. Tako da, o tome je reč, a nije reč o tome da će Ministarstvo da pregleda. Mislim da ipak nismo toliko osposobljeni za tako nešto.
Ako biste čitali bukvalno onako kao što ste vi malopre objašnjavali, možda bi neko mogao tako da zaključi, ali sigurno da se to odnosi na to kada ovlašćeni policijski službenik dođe u inspekcijski nadzor, on traži uverenje o psihofizičkoj sposobnosti i sva druga koja se podnose, koja su važna da bi neko uopšte ispunio uslove. O tome je reč.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Za repliku se javio narodni poslanik Srđan Milivojević. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Srđan Milivojević

Demokratska stranka
Mogu da prihvatim vaše obrazloženje, jer verujem da će sutradan policija kada dođe tražiti taj papir, ali u zakonu piše – proverava psihofizičku sposobnost. Znate li šta sve može da padne na pamet ljudima u Srbiji? Mašta je kod nas vrlo kreativna kategorija. No, dobro, hajde da prihvatim da će zaista tražiti uverenje, a neće proveravati psihofizičku sposobnost.
Mislim da je to moglo malo preciznije da se napiše, da se napiše u zakonu da je policajac obavezan da traži uverenje o psihofizičkoj sposobnosti. Ovako se kaže da proverava psihofizičku sposobnost. Može to neko da shvati ovako kako sam ja. Da se razumemo, ovo govorim bez zle namere.
Hajde da budemo dobronamerni. Mislim da je bilo bolje da ste prihvatili ovaj amandman. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Reč ima ministar Dačić.
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

| Ministar spoljnih poslova
Vi sada, mislim da u izradi nekog novog poslovnika bi trebalo malo više da se obrati pažnja na proceduru kada se raspravlja o zakonu u pojedinostima, jer mi sada imamo situaciju u kojoj se ja, na primer, nalazim.
Ne mogu kao ministar sada bez odluke Vlade da prihvatim amandman.
Sa druge strane, Vlada mora to da verifikuje. Sa druge strane, postoje neki rokovi kada se daje u pauzi između, sećate se, bar je tako bilo kada sam ja bio poslanik, kada odbori daju amandmane da se amandmani ne mogu podnositi u međuvremenu, i mislim da generalno, ima stvari koje promaknu u tom nekom prvom čitanju ili drugom ili trećem u parlamentu i koje bi se mogle promeniti, ali više ne postoje ni pravne mogućnosti za tako nešto.
Ako biste me vi sada pitali da li nešto možemo da promenimo, ja bih sigurno sada promenio u smislu definisanja da se traži uverenje, ali niste vi to ovde tako napisali, jel tako? Da li me razumete, niste tako napisali i da bismo to sada uradili, treba nam procedura, i ne znam da li uopšte možete to da uradite?
Generalno, to je moja sugestija, ako je moguće, kada se bude pisao neki drugi, da se olakša ovakav način rada.
Inače, ja sam ovde došao i ja mogu da odsedim celu ovu sednicu, vi pričate, mi nijedan amandman koji nismo prihvatili, nemam uopšte potrebe da ga objašnjavam niti da o bilo čemu raspravljam, ali da odradim taj svoj deo posla, pošto ja ipak ne mogu da učestvujem baš tako na tim sednicama, pa ja onda diskutujem tu sa vama i delim, ponekad ima političkih stvari o kojima svako ima svoje mišljenje, ali postoje neke logične stvari koje bi mogle da budu u poboljšanju teksta.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Po amandmanu, Nada Kolundžija. Izvolite.