Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja, 21.11.2013.

14. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

14. dan rada

21.11.2013

Sednicu je otvorio: Konstantin Arsenović

Sednica je trajala od 11:15 do 18:20

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Prelazimo na pojedinosti o Predlogu zakona o privatnom obezbeđenju.
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici: Momir Stojanović, Srđan Milivojević, Janko Veselinović, Nenad Konstantinović, Zlata Đerić, Dubravka Filipovski, Slobodan Veličković, Slobodan Jeremić, Ljubica Milošević, Bojan Kostreš, Đorđe Stojišić, Olena Papuga, Karolj Čizik, Dragan Andrić, Miroslav Petković, Dejan Mihajlov, Jovan Palalić, Aleksandar Pejčić, Sanda Rašković Ivić, Stefana Miladinović, Đorđe Milićević, Miroljub Stojčić, Branka Karavidić, Biljana Hasanović Korać, Zoran Anđelković, Dejan Radenković, Suzana Spasojević, Vesna Jovicki, Bojana Đorđević, Milisav Petronijević, Saša Dujović, Ivana Dinić, Zoran Kasalović, Mirjana Dragaš, Snežana Bogosavljević Bošković, Slavoljub Vlajković, Miletić Mihajlović, Vesna Stepić, Velimir Stanojević, Zoran Radovanović, Snežana Paunović i Zvonimir Stević, kao i amandmane koje je podneo Odbor za odbranu i unutrašnje poslove.
Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za odbranu i unutrašnje poslove, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zlata Đerić i Dubravka Filipovski.
Vlada i resorni odbor su prihvatili ovaj amandman.
Konstatujem da je on postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? Ne.
Na osnovu člana 157. stav 6. Poslovnika, Odbor za odbranu i unutrašnje poslove podneo je amandman na član 2.
Da li neko želi reč? Da.
Reč ima ministar.
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

| Ministar unutrašnjih poslova
U ime predlagača prihvatam ovaj amandman kako bi postao sastavni deo teksta Predloga zakona.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zlata Đerić i Dubravka Filipovski.
Vlada i resorni odbor su prihvatili ovaj amandman.
Konstatujem da je on postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? Ne.
Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Slobodan Jeremić, Slobodan Veličković i Ljubica Milošević.
Da li neko želi reč? Ne.
Na član 8. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Srđan Milivojević i zajedno narodni poslanici Bojan Kostreš, Đorđe Stojšić, Olena Papuga, Karolj Čizik i Dragan Andrić.
Da li neko želi reč? Da.
Reč ima narodni poslanik Srđan Milivojević.
...
Demokratska stranka

Srđan Milivojević

Demokratska stranka
Ovde već ima mnogo više argumenata za kritiku, jer reč je o zakonu o privatnom obezbeđenju i reč je o tome da mi imamo prilično bolno istorijsko sećanje šta su sve razna obezbeđenja u ovoj zemlji radila.
Mi još uvek nismo zaboravili da su ljudi koji su bili obezbeđivani mahali heklerima prema studentima, pištoljima prema taksistima i kad se tako ponašaju ljudi koji se obezbeđuju, pa naravno da oni koji ih obezbeđuju za sebe traže veća prava.
U ovom amandmanu smo intervenisali na sledeći način. Poslove privatnog privatnog obezbeđenja ne mogu vršiti vlasnici pravnih lica i preduzetnici koji su pravosnažno osuđivani na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od tri meseca za krivično delo izvršeno sa umišljajem, koje se goni po službenoj dužnosti.
Smatramo da ne može baš svako da vrši poslove obezbeđenja. Još uvek su sveža sećanja na ubistvo na jednom beogradskom splavu od strane pripadnika obezbeđenja, koje je izazvalo lavinu protesta, opravdanih, od strane građana. Još uvek su sveža sećanja na prekoračenje ovlašćenja partijskih obezbeđenja i kidnapovanja članova DS u Vrbasu. Stoga smatramo da je veoma važno da se razmotre razlozi i argumenti koje sada navodimo u ovom amandmanu, kako bi se ovaj zakon unapredio, oplemenio i eventualno predupredio bilo kakvu zloupotrebu privatnog obezbeđenja.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miroslav Petković, Dejan Mihajlov, Jovan Palalić, Aleksandar Pejčić i Sanda Rašković Ivić.
Da li neko želi reč? Da.
Reč ima narodni poslanik Aleksandar Pejčić.

Aleksandar Pejčić

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Zahvaljujem.
Dame i gospodo narodni poslanici, predsedniče Vlade, predstavnici ministarstva, moram da kažem zarad javnosti da mi nismo podnosili amandmane na zakon o privatnim detektivima. Mislimo da je zakon loš i da je trebalo da se doradi, pa tek onda da uđe u skupštinsku proceduru.
Kada je reč o ovom zakonu o privatnom obezbeđenju, DSS je i te kako reagovala ovde amandmanski. Kada je reč o ovoj materija, svima je jasno da ova materija nije jasna, niti je razjašnjena u našem zakonodavstvu, pa čak ni sama država ne zna određene podatke, niti koliko ima agencija, niti koliko ima radnika uposlenih u tim agencijama koje obezbeđuju. Čak ne znam ni koliko poseduju oružja.
Moramo istaći, takođe, da je stopa nepoverenja građana Srbije u privatno obezbeđenje velika 25%. Zbog toga smo skloni da kažemo da je Srbiji potreban jedan dobar zakon, kako bi regulisao ovu materiju, ali sagledavajući njene specifičnosti i kompletnu situaciju momentalno u Srbiji.
Vidim da ste ovde, gospodine ministre, koristili određena iskustva zemalja u okruženju, zemalja Evrope, zemalja sveta i to je dobro. Međutim, opet kažem, trebali smo da napravimo jedan zakon karakterističan za naše podneblje. Mnoga udruženja koja vode agencije i privatna obezbeđenja su desetak godina čekala na ovaj zakon, čekala da se daju neke osnove, neke smernice vezano za ovu materiju.
Konkretno, mi smo predložili na član 9. određen amandman. Član 9. govori o vrsti licinci i uslovima izdavanja licenci za pravna lica i preduzetnike, gde smo zatražili od zakonopisca da posle tačke 4. obriše tačke 5. i 6, a vezano je za licencu za vršenje poslova planiranja i sistema tehničke zaštite. Smatramo da su suvišne tačke 5. i 6. ovog člana, jer je to sve sublimirano i ujedinjeno u tačku 4. To je bila naša sugestija, amandmanska reakcija povodom ovog člana. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 10. amandman sa ispravkom podneo je narodni poslanik Srđan Milivojević.
Vlada i resorni odbor su prihvatili amandman sa ispravkom.
Konstatujem da je amandman sa ispravkom postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? Ne.
Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zlata Đerić i Dubravka Filipovski.
Vlada i resorni odbor su prihvatili ovaj amandman.
Konstatujem da je on postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? Ne.
Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Stefana Miladinović, Đorđe Milićević i Miroljub Stojčić.
Vlada i resorni odbor su prihvatili ovaj amandman.
Konstatujem da je on postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miroslav Petković, Dejan Mihajlov, Jovan Palalić, Aleksandar Pejčić i Sanda Rašković Ivić.
Da li neko želi reč? Ne.
Na član 10. amandman sa ispravkom zajedno su podneli narodni poslanici dr Janko Veselinović i Nenad Konstantinović.
Da li neko želi reč? Da.
Reč ima narodni poslanik Nada Kolundžija.

Nada Kolundžija

Demokratska stranka
Gospodine ministre, ovaj amandman je isti u odnosu na postavljanje uslova pod kojima neko može da dobije licencu za bavljenje poslovima privatnog obezbeđenja. Ovde se, takođe, definiše, precizira ko ne može da dobije tu licencu. To su lica koja su osuđivana, pod istragom, policajci koji su otpušteni ili kažnjavani zbog zloupotrebe službenog položaja itd, dakle, kao i prethodni zakon. Mislim da sam pokušala da vas ubedim da je važno da prihvatite ove amandmane.
Vi ste pokazali da više volite da samo vi znate po kojim kriterijumima će se te licence određivati i mislim da nema mnogo smisla dalje ubeđivati vas u ovo.
Mislim da ćete i vi, a i mi zbog toga moguće imati probleme, ali odgovornost je ubuduće na vama za sve ono što se bude ispostavilo kao nedostatak ovog zakona koji može imati posledice koje, verujem, ne želite ni vi, a sasvim sigurno ni mi. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 10. amandman, sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici Branka Karavidić i Biljana Hasanović Korać.
Da li neko želi reč? Da.
Reč ima narodni poslanik Biljana Hasanović Korać. Izvolite.
...
Socijaldemokratska stranka

Biljana Hasanović-Korać

Demokratska stranka
Koleginica Karavidić i ja smo se pridružile kolegama iz naše poslaničke grupe i ovim amandmanom smo hteli da dopunimo uslove.
Naime, predlažemo da se kao uslov predvidi da lice nije kažnjavano za vršenje porodičnog nasilja. Na ovakav predlog nas je motivisalo to što su podaci tokom ove godine, a i prethodnih godina takvi da pokazuju konstantan porast porodičnog nasilja. Da li je razlog tome i što se sada jasnije i otvorenije govori o porodičnom nasilju, što i mediji poklanjaju više pažnje tome, ali i statistika jasno govori da je veliki porast ove vrste nasilja u našem društvu.
Ovo bi bila jedna od mera da se spreči, jer ko može u svojoj porodici nasilno da se ponaša ne bi smeo da obezbeđuje živote drugih i da odgovara za živote drugih. Hvala.

Whoops, looks like something went wrong.