Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja, 21.11.2013.

14. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

14. dan rada

21.11.2013

Sednicu je otvorio: Konstantin Arsenović

Sednica je trajala od 11:15 do 18:20

OBRAĆANJA

...
Demokratska stranka

Srđan Milivojević

Demokratska stranka
Kada je reč o ovom roku od 30 dana u kome MUP, po Zakonu o upravnom postupku, odgovara na zahteve, da vas podsetim samo koliko ljudi čeka duže od 30 dana. Toga ste svesni i vi.
Pazite, imam puno poverenja u ljude koji rade u MUP. Tamo imate jednu službu. Mislim da je vodi gospođa Zorica Kasalica, prvi general žena u policiji i odlično žena radi. Svaka pohvala za nju. Vrlo je profesionalna i uvek na usluzi da sve te životne situacije koje zakon nije regulisao, koje život nameće uvek ima puno razumevanja da tu pomogne, da izađe u susret. Ima onu ljudsku osobinu da hoće da pomogne ljudima i to je za pohvalu. Dok god imate takve profesionalce u službi, imam poverenja da ćete vi naći način da svaku situaciju koju život nameće prevaziđemo, ali jednog trenutka ćemo svi mi završiti svoj radni vek i nažalost gospođa Zorica Kasalica i vi i ja, a valjalo bi da ostavimo društvo i državu tako da bude definisano uređena zakonima, da ne počiva mnogo na dobroj volji, nego da pre svega zakon obavezuje da se nešto izda u roku od 30 dana.
Podvlačim, znam koliko tamo ima profesionalaca koji taj rok ispoštuju i pre 30 dana i daju sve potrebne dokumente i kada je reč o saobraćajnim dozvolama i kada je reč o vozačkim dozvolama i pasošima i drugim dokumentima koji ne potpadaju samo pod Zakon o upravnom postupku, ima tu i nekih drugih provera da se obave, ali valjalo bi da ipak to definišemo kroz zakon da je rok za izdavanje licence 30 dana, da to svi znaju, da to ne bude posle interes službe takav da nismo u stanju da vam damo u roku od 30 dana.
Kada je reč o ovoj svečanoj licenci, prihvatam vaše obrazloženje. Znam kakvi smo mi Srbi. Pa, svako voli kada uđete kod njega u kancelariju da ima uramljeno na zidu da mu je potpisao ministar, ali me ovde opterećuje to što se kaže da sadržinu svečane forme licence propisuje ministar. Valjalo bi da makar taj propis donesemo za 45 do 60 dana, da ne bude situacija kao sa auto-školama pa da nema podzakonskih akata.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Bojan Đurić. Izvolite.
...
Liberalno demokratska partija

Bojan Đurić

Liberalno demokratska partija
Podpredsednice parlamenta, predsedniče Vlade, odlučio sam da intervenišem nakon ovoga o čemu je govorio predsednik Vlade, danas u svojstvu ministra unutrašnjih poslova.
Moram da kažem da se slažem sa argumentacijom gospodina Milivojevića oko oba ova pitanja. Očekivao sam da kažete da, pošto nije posebno propisano, vredi opšti rok i Zakon o opštem upravnom postupku, ali je iskustvo svih nas da imamo dosta problema i sa primernom tog postupka, pogotovo u nekim specifičnim postupcima kao što je ovde slučaj. On nije ni pravljen za takve situacije. On je jedan opšti zakon koji treba zapravo samo da pokrije one situacije kada neki posebni postupci ili rokovi za njihovo okončanje nisu posebno navedeni.
Vi ovde uvodite čitavu jednu kategoriju novih postupaka, jednu novu službu i mislim da makar u ovoj fazi početka njenog rada da je bilo mnogo bolje propisati poseban rok. Ne mislim da on nužno treba da bude 30 dana. Može da to bude i neki drugi rok. Zato mislim da je ovo suštinsko pitanje. Dakle, ne mislim da postoji pravna praznina. Naravno da će se primenjivati opšti rok, ali mislim da je ovde bilo dobro da se on posebno propiše. Verujem da ima odličnih profesionalaca i u MUP i u drugim sektorima državne uprave koji poštuju rok, ali i vi stalno ističete kako je problem prekomplikovanih postupaka, procedura, kašnjenja uprave i nekih drugih državnih organa jedan od ključnih problema funkcionisanja naše države. Tako je oduvek bilo zbog toga mislim da je možda bilo bolje propisati jedan kraći rok.
Moram da priznam da me je iznenadila vaša argumentacija kod svečane forme. Svečana forma je posebna vrsta forme i u pravu i ona ne podrazumeva samo nečiju mogućnost da nešto zakači na zid ili ne zakači na zid. Ako ste se opredelili za formulaciju svečana forma, onda to podrazumeva vrlo precizne stvari.
Inače, mislim da je bolje da bude propisana takva forma, da to što će neko zakačiti akt sa potpisom ministra, izdat u javnoj i svečanoj formi, da je to važno i za one koji dolaze u tu kancelariju da bi tako mogli da se pouzdaju u kvalitete onih kod kojih rade.
Mislim da bi bilo vrlo važno da svi imaju taj javno iskazani sertifikat o ispunjenosti svih uslova. Ovo je jedan segment da kažem državnih poslova koje sada poveravamo da ih obavljaju i privatnici. U toj fazi prelaska je vrlo važno da ne dođe do zloupotreba, da se neko polakomi za lepom reklamom, firmom ili jeftinijom cenom, a da onda zbog toga snosi štetne posledice. Zbog toga mislim da to nije trebalo ostavljati na volju.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Da li još neko želi reč? Ne.
Na član 10. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.
Da li neko želi reč? Ne.
Na član 10. amandman je podneo narodni poslanik Srđan Milivojević.
Da li neko želi reč? Da.
Reč ima narodni poslanik Srđan Milivojević. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Srđan Milivojević

Demokratska stranka
Imam ovde samo jednu logičko-stilsku korekciju, koja kaže u članu 10. - da može obrađivati podatke. Ja sam tu stavio da se zamenjuju rečima - sakuplja informacije na zahtev korisnika.
Kad kažemo u Srbiji da obrađuje podatke to može da proizvede razne konsekvence - šta sa tim podacima stvarno može da se desi? Onda on kroz zakonsku formulaciju - može obrađivati podatke, može da shvati da s tim podacima može mnogo toga da uradi. Obrada podataka može da bude danas u 21. veku podložna raznim tumačenjima. Sakupljanje informacija - tačno se zna šta je. Na zahtev korisnika pogotovo se zna šta je sakupljanje informacija.
Mislim da bi se ovim amandmanima izvršile neophodne korekcije koje bi preciznije definisale poslove detektiva.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Da li još neko želi reč?
Reč ima ministar Dačić.
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

| Ministar unutrašnjih poslova
Kao što sam i govorio na početku, mi se krećemo u prostoru koji je definisan s jedne strane potrebom jasnog preciziranja delatnosti ovih agencija, odnosno pravnih lica i pojedinaca, a s druge strane Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, koji tačno definiše ovaj termin ovako kako piše. U Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti obrada je precizno definisana. Da vam ne čitam sad šta sve piše  šta je obrada. Mi, jednostavno ne možemo da stavimo drugi termin osim ovoga. Slažem se sa vama da je to sada pitanje kako to zvuči, ali je jezik ponekad definisan nekim drugim aktom.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Da li još neko želi reč? Da.
Reč ima narodni poslanik Meho Omerović. Izvolite.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Meho Omerović

Socijaldemokratska partija Srbije
Zahvaljujem se, predsedavajuća.
Mislim da je važno ovde upozoriti na ovu terminološku razliku, bez obzira na ovo što ministar poziva i podseća na Zakon o zaštiti podataka o ličnosti. Ovde ima zaista malo nekih nejasnoća. Obrada podataka i prikupljanje informacija zaista jesu različiti termini. Uzmite samo u postojećem članu 10. u tački 3. gde se govori o pravnom licu za detektivsku delatnost, da može obrađivati podatke o kaže – lice može obrađivati podatke o licima koja anonimno postupaju prema korisniku usluga.
Pazite logično pitanje – kako možete obrađivati podatke o licu koje je anonimno? Samo pažljivo čitajte logički – detektiv može obrađivati podatke o licima koja anonimno i protivpravno postupaju protiv korisnika usluge. Razumem da može prikupljati podatke o licima koja protivpravno postupaju. To je nešto što je suprotno pravu i zakonu itd. Ali o licima koja anonimno postupaju, kako može o onome ko anonimno nešto radi prikupljati podatke kada ne znate ko je?

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Da li još neko želi reč?
Ministar Dačić.