Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja, 12.12.2013.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja

6. dan rada

12.12.2013

Sednicu je otvorio: Nebojša Stefanović

Sednica je trajala od 10:20 do 00:00

OBRAĆANJA

...
Savez vojvođanskih Mađara

Laslo Varga

Savez vojvođanskih Mađara
Gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, ovaj amandman se odnosi na jednu potpuno novu temu, pa se nadam da će mi gospodin ministar, posle ove diskusije, odgovoriti, pošto se zaista radi o potpuno novoj temi o kojoj nije bilo reči.
Predložili smo jedan amandman, čiji je cilj da Zakon o budžetu za 2014. godinu ispoštuje jednu zakonsku obavezu ove države, i to iz Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina. Taj zakon propisuje obavezu u budžetu, da se iz budžeta finansiraju izbori za nacionalne savete. Sa druge strane, taj Zakon o nacionalnim savetima sadrži i odredbu prema kojoj se sprovođenje izbora za nacionalne savete obavlja, odnosno prema kojem te izbore sprovodi Ministarstvo za pravdu i državnu upravu.
Naš amandman je odbijen. Moram reći da sam iznenađen zbog te činjenice. Kada smo imali prilike da sa vama, gospodine ministre, prodiskutujemo, odnosno imamo konsultacije, kao predstavnici poslaničkih grupa, imao sam osećaj da ste razumeli o čemu sam na tim konsultacijama govorio, tada sam imao osećaj da sam vas ubedio u neophodnost prihvatanja ovog našeg amandmana.
Radi se o tome, i to je suština, da će se naradne godine, 2014. godine, održati neposredni izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina. Posle četiri godine su redovni izbori. Kao što sam citirao dve zakonske odredbe, država je u obavezi da izbore finansira, i to putem ministarstva koje je zaduženo za oblast ljudskih i manjinskih prava.
Sama činjenica da vi dolazite iz jednog grada u kome je procenat manjinskih zajednica minoran i činjenica da ste studirali u nekoj zemlji, gde ne postoje manjine, gde su svi Amerikanci, trebao bi da bude dovoljan razlog da nemate razumevanja za jedan važan segment društva u Srbiji. Naime, tu ću vam citirati neke cifre, neke činjenice za koje mislim da su važne i koje ste morali imati na umu kada ste odlučivali o ovom amandmanu.
U ovoj zemlji živi 908 hiljada pripadnika nacionalnih manjina, što čini 13% ove zemlje. Oni, odnosno mi, imamo mogućnost da na osnovu Zakona o nacionalnim savetima formiramo svoja tela. Ta tela imaju javna ovlašćenja u oblasti prosvete, kulture, medija. Ta tela se finansiraju iz budžeta, rad tih tela, kao i izbori za ta tela.
Pre četiri godine su uspostavljeni posebni birački spiskovi nacionalnih zajednica. U te biračke spiskove je u ovom trenutku upisano oko 440 hiljada ljudi. Oni će imati pravo, odnosno mi ćemo imati pravo da za nekoliko meseci učestvujemo u neposrednim izborima za nacionalne savete.
Pre četiri godine je izlaznost bila oko 55% procenata, što znači da će i ovoga puta oko 25 hiljada ljudi učestovati na jednim izborima koji će se sigurno desiti tokom naredne godine. Budući na onu zakonsku obavezu koju sam citirao, budžet je bio u obavezi da obezbedi neophodna sredstva za ove izbore.
Ako uporedimo ove brojke koje sam citirao sa nekim parametrima koji važe generalno za parlamentarne izbore i sa iznosom koji je 2008. godine za parlamentarne izbore potrošen, onda bismo mi trebali predložiti oko 90 miliona dinara za neposredne izbore za nacionalne savete.
Mi smo predložili 50 miliona dinara zato što su to neki troškovi koji su i neophodni, a i jesu realni. Vi to, nažalost, niste prihvatili.
Moram reći da obrazloženje odbijanja amandmana nam govori o tome da postoji jedno nepoznavanje, nažalost, pravne situacije što se ovog pitanja tiče.
Naime, vi ste odbili amandman uz obrazloženje da finansiranje izbora nacionalnih saveta nije u nadležnosti Ministarstva pravde i državne uprave i to u skladu sa Zakonom o ministarstvima, nego da je ta oblast u nadležnosti Kancelarije za ljudska i manjinska prava.
Želim pročitati član 10. stav 3. Zakona o ministarstvima koji nedvosmisleno kaže da je Ministarstvo pravde i državne uprave nadležno za izbor nacionalnih saveta nacionalnih manjina.
Pozivam vas da, ako mi ne verujete, pročitate stav 3. člana 10. Zakona o ministarstvima i pozivam i vaše kolege da to pročitaju i u nekom narednom periodu ne pišu obrazloženja koja nisu u skladu sa pravnim sistemom ove države.
Znam da ste vi na Odboru za finansije dali jedno obrazloženje prema kojem su u budžetu Kancelarije za ljudska i manjinska prava predviđena sredstva u iznosu od 10 miliona dinara za ove namene. S jedne strane, to nije mesto gde je to trebalo predvideti, ali je to manji problem. Veći je problem što 10 miliona dinara za ove namene nije jednostavno dovoljno.
Dakle, citirao sam neke podatke. Na tim izborima će najmanje učestvovati 250 hiljada ljudi. Biće najmanje 1000 biračkih mesta sa po tri člana biračkih odbora. Biće najmanje 100 izbornih lista ukupno, pošto ima 19 nacionalnih saveta nacionalnih manjina. Ako sve ove parametre uporedite sa iznosom od 10 miliona dinara, onda mislim da je to, u najmanju ruku, jedan smešan iznos za ove namene.
Drugi deo vašeg obrazloženja na Odboru za finansije se sastoji u tome da je ovaj iznos praktično Kancelarije za ljudska i manjinska prava tražila.
Kancelarija za manjinska i ljudska prava nema iskustva u sprovođenju izbora za nacionalne savete. Pre četiri godine smo mi kao stranka i kao poslanici na tim izborima učestvovali. Kancelarija i ljudi iz kancelarije nisu zato što nisu ni bili tada za to odgovorni.
Želim još jednom skrenuti pažnju na sve te podatke o kojima sam govorio i iskoristio bih ovu mogućnost da apelujem na vas da još jednom razmislite o ovom našem amandmanu.
Ukoliko mislite da je moguće da sa 10 miliona dinara organizujete izbore za 19 nacionalnih saveta za 250 hiljada građana, za kampanju, za putne troškove, za birački materijal i sve ostalo što je inače deo izbornog postupka, onda mislim da niste na realan način procenili te potrebe. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima gospodin Krstić. Izvolite.

Lazar Krstić

Vi ste u pravu što se tiče obrazloženja. Mi smo to adekvatno obrazložili, odnosno obrazložili smo deo koji se odnosi na odbijanje. Mogli smo to i bolje, pa ću vam sada to reći.
Na razdelu Kancelarije stoji 10 miliona pošto su podeljene nadležnosti. Kao što sam rekao na Odboru za finansije, takođe na razdelu Ministarstva pravde stoji 34 miliona dinara na razdelima 423 i 512, što je ukupno 44 miliona dinara za ovu svrhu, tako da i to je u budžetu.
Ne bih se složio sa onim sugestijama koje ste na samom početku izneli o implikacijama vezanim za moje stavove, ali dobro. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Narodni poslanik Laslo Varga, pravo na repliku. Izvolite.
...
Savez vojvođanskih Mađara

Laslo Varga

Savez vojvođanskih Mađara
Meni je drago što ste malo na ovaj način proširili odgovor na ovo pitanje koje ste dali na Odboru za finansije.
Ovako je taj iznos koji je, verujem vam, planiran u budžetu mnogo bliži nekoj realnoj cifri. Jedino što ostaje meni kao pitanje jeste na kojoj je poziciji tu u Kancelariji za ljudska i manjinska prava? Gde su ova sredstva planirana, na kojoj poziciji?
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima gospodin Krstić. Izvolite.

Lazar Krstić

Na funkciji 481.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Srđan Šajn. Izvolite.
...
Romska partija

Srđan Šajn

Srpska napredna stranka
Dame i gospodo, ja bih nekoliko stvari izneo vezano za izvor za nacionalni savet i za ovaj amandman koji je podnet.
Posle obrazloženja gospodina Krstića da zaista mi imamo 44 miliona u odnosu na ono obrazloženje koje je bilo na Odboru, mislim da je to mnogo prihvatljivije.
Druga stvar koja je problem je problem nadležnosti Kancelarije za ljudska i manjinska prava. Kancelarija za ljudska i manjinska prava, slažem se tu sa predstavnicima SVM, nije neko ko ima određene nadležnosti ni po Zakonu o Vladi, a niti po odluci o formiranju Kancelarije.
Mi smo se nekoliko puta saplitali oko te odluke, jer ta odluka o formiranju Kancelarije jasno govori da je Kancelarija zadužena za davanje stručne pomoći Vladi, pa po određenim pitanjima i sva ta pitanja su dalja navedena koja su ta pitanja.
Znači, vlasno jedino jeste za izbore Ministarstvo pravde i jedini koji može da organizuje izbore, i tu se slažem sa gospodinom iz SVM, jeste Ministarstvo pravde i u tom pravcu verujem da će to tako i da bude.
Ono što ne sme da se desi na ovim izborima to je da ne sme da se dese izbori od pre četiri godine, kada se desilo da upravo ti ljudi koji su u Kancelariji za ljudska i manjinska prava su organizovali izbore, međutim ti izbori su bili organizovani na jedan vrlo sumnjiv način, a taj način jeste bio da su vladajuće stranke tada postavile svoje kontrolore i da su ti kontrolori tada bili plaćeni. O tome pričam, jer to ima direktno veze sa budžetom.
Postavio bih pitanje šta mi hoćemo da platimo iz tih sredstava. Znači, mi ne možemo da plaćamo kontrolore koje će neko da postavi na lokalu, pa su oni iz neke stranke i tu će upravo da se razlikuju ovi izbori u odnosu na one izbore koji su bili pre četiri godine. Dakle, neće vladajuća partija da postavlja svoje kontrolore i neće vladajuća partija svojim kontrolorima na taj način da ih pusti do 12 sati do kontrolišu izbore, a posle 12 sati da uđu i ostali.
Navešću primer gde se to dešavalo da ne bi došlo do zabune, pa da ispadne da je moja argumentacija netačna.
Mi smo imali situaciju u Bujanovcu da je brojem izbrojano na jedno izborno mesto 156 izlaznih birača, da li Albanaca ili Roma, a na istom tom izbornom mestu pronađeno je 500 listića za listu koju je predložila jedna od vladajućih stranaka.
Dakle, pitanje finansiranja i korišćenja tih sredstava je mač sa dve oštrice. Ukoliko se ta sredstva iskoriste, da se sa njima finansira neko, kao što se, recimo, na Voždovcu finansira sada jedna nevladina organizacija koja sa tim sredstvima vodi izbore za jednu političku partiju zato što je dobila milion dinara na ovim izborima. Onda je to stvar vrlo opasna i onda se to okreće na jedan vrlo opasan način.
Dakle, ono što mogu da prenesem, razgovor koji jesam imao kao koalicioni partner sa čelnim ljudima, i iz SNS, i u ime poslaničke grupe SNS, jedan od uslova, jedan od razloga kojih smo se dogovorili jesu da ovi izbori za razliku od onih izbora koji su bili pre četiri godine budu pošteni, da zaista se ne mešaju velike političke partije na tim izborima tako što će biračka mesta da formiraju kako njima odgovara. Savez vojvođanskih Mađara je imao sreće da na u lokalnoj vlasti u mnogim opštinama u Vojvodini. Pa vi niste osetili na taj način ono što smo mi kao jedna nacionalna zajednica koja je disperziona, gde nas ima u svakoj opštini.
Onda smo jednostavno doživeli da vladajuća stranka, recimo Zemun je tipičan primer bio za to gde su postavljali, znači, ne ljudi iz lokala, nego koji su postavljali na Republičkom nivou, koji su bili u vlasti svoje izborne komisije, naši birači su pustili posle naše kontrole, posle 12 sati. O tome zna OEBS, o tome znaju svi. Možete da zamislite kako su pošteni izbori kada vam puste kontrolora vašeg posle 12 sati, a do 12 sati su samo kontrolori koji su neki drugi.
Mislim za četiri sata ujutru može da se napravi svašta. Da je to zaista tako kao što ja tvrdim, govore mnogi podaci, govore svi oni koji su kontrolisali izbore, međunarodne organizacije sa kojima smo razgovarali. Dakle, mi ne smemo da dozvolimo da ovi izbori budu isti izbori kao što su bili pre četiri godine.
U tom smislu ono što mogu da kažem iz mojih razgovora, koje sam imao sa predstavnicima SNS, čiji sam član koalicije poslaničke grupe, da će ovi izbori da budu u tom smislu zaista drugačiji. Uz ovo obrazloženje koje smo dobili od ministra i uz ovo vaše obrazloženje, mislim da možemo da stvorimo uslove da bude drugačije. A, i mene interesuje da li će Kancelarija za ljudska i manjinska prava, tih deset miliona da iskoristi da prebaci recimo, čoveku koji je predsednik Romskog nacionalnog saveta, pa pokušava da zloupotrebljava tu Kancelariju za svoje neke lične interese.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Molim vas gospodine Šajn da ne iznosimo podatke o pojedincima, o ličnostima, pogotovo što to nema veze sa ovim amandmanom.