Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja , 13.12.2013.

7. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja

7. dan rada

13.12.2013

Sednicu je otvorio: Nebojša Stefanović

Sednica je trajala od 10:15 do 18:45

OBRAĆANJA

Lazar Krstić

Odredbama zakona o budžetskom sistemu je propisano da Zakon o budžetu Republike sadrži o odredbe bitne za izvršenje budžeta. Kao jedna od tih odredbi, a u kontekstu situacije u kojoj se nalazimo je i ova, bilo je i u budžetu za 2012. godinu takođe, pa i za 2013. godinu i to je onaj deo o kome smo pričali kada smo pričali o porastu plata, takođe, zašto se dešava, da povežemo te dve diskusije.
Nije tu predsednica Odbora. Takođe, po ekonomskim kalsifikacijama za BIA bilo je iskazano i prošle godine.
Poznajem praksu u drugim zemljama i mislim da nije na odmet da se to planira, ali ne iskazujem. Onda bismo to morali da definišemo u Zakonu o budžetskom sistemu, što smo imali prilike i sada da uradimo, ali nismo pošto smo ga menjali, jer nismo dobili takav predlog. To možemo da uradimo za sledeću godinu svakako, a sada za ovu godinu da vidimo šta je u skladu sa zakonom. Mi smo u skladu sa zakonom postupali. Hvala.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Reč ima Milica Vojić Marković, replika.

Milica Vojić-Marković

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Hvala, gospođo predsedavajuća.
Hajde da počnemo od početka. Bilo je to u budžetu i u 2012. i u 2013. godini. Je li to razlog da ga prepišemo i u 2014. godini? Prosto mislim da ste se vi kao Vlada opredelili da ćete rad birokratskog aparata učiniti efikasnijim i zbog toga sam ja ovaj amandman i podnela. To što nešto piše tamo, nema razloga da ga ne promenimo ako se pokazalo kao neadekvatno, a pokazalo se kao neadekvatno. Birokratski aparat očigledno, takav kakav jeste, ništa nije radio ako te vi opredelili još da napravite kancelariju za brze odgovore i još da građani Srbije plaćaju, pored svih administrativnih radnika, i kancelariju. Mislim da je to vrlo važno za vas pre svega kao Vladu da promenite.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Da li još neko želi reč? (Ne.)
Na član 11. amandman su zajedno podnele narodne poslanice Dušica Morčev i Bojana Božanić.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodna poslanica Bojana Božanić.

Bojana Božanić

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Zahvaljuje, poštovana predsedavajuća.
Ministre, mi smo ovde u članu 11. predložili da se on briše. To je samo jedan u nizu članova kojim se opisuje tehnika kojom ne sme da se krši budžet. Mislimo da prosto nema potrebe da vršimo prenormiranje zakona i da je sasvim dovoljno ono što je definisano u drugim zakonima.
Mislim da je u stvari veći problem koji imamo sa budžetom i sa ovim setom ekonomskih zakona. To što predstavnici Vlade u principu nisu radili u privredi, pa oni možda malo više komplikuju stvari. Ali, ono što smatram kada govorimo o budžetu i uopšte o setu ekonomskih mera, jeste da treba da vodimo računa o tome da nam princip bude da šta uzmemo od privrede kroz poreze, to treba da vratimo privredi kroz stvaranje povoljnog poslovnog ambijenta i da ulažemo u one grane privrede gde bez nekih posebnih problema i poteškoća možemo da izvučemo prihod. Kao što sam govorila, to je turizam. Zaista mislim da upravo u toj oblasti možemo da unapredimo privredu bez nekih većih ulaganja, kao što je to bilo u prethodnom periodu.
Smatram da našom poreskom politikom treba da stimulišemo reinvestiranje u privredu, kao što to rade zemlje u okruženju i pre svega da privučemo investitore, ali i domaće, ne samo strane, tako što ćemo obezbediti jednak tretman, npr, što se tiče naplate poreza, bolju kontrolu i svakako smanjenje sive ekonomije. Zaista mislim da treba o tome, pre svega kada radimo budžet, najviše voditi računa.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Da li još neko želi reč? (Ne.)
Na član 12. amandman su zajedno podnele narodne poslanice Bojana Božanić, Dušica Morčev i Gorica Gajić.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodna poslanica Bojana Božanić.

Bojana Božanić

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Zahvaljuje, poštovana predsedavajuća.
Htela bih samo da iskoristim priliku da kažem da se mi kao narodni poslanici amandmanima trudimo da poboljšamo svaki zakon, a naravno i budžet. Svi poslanici se trude, ali možda ne stignu baš na svaki član da daju neki amandman. Mislim da je vrlo važno da kažemo da se DSS pre svega zalaže za unapređenje uslova za obrazovanje i razvoj studenata i da ćemo podržati amandman kolege Mladena Grujića, koji se odnosi na ovu oblast. Ukoliko, kako sam čula, sve poslaničke grupe iz opozicije i pozicije, NS i SPS budu glasali, onda ćemo ovaj amandman usvojiti. Mislim da će Ministarstvo prosvete morati da uvrsti to u svoj prioritet, kao što ste malo pre rekli.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Da li još neko želi reč? (Ne.)
Na član 13. amandman je podnela narodna poslanica Radmila Gerov.
Reč ima narodna poslanica Radmila Gerov.

Radmila Gerov

Liberalno demokratska partija
Zahvaljujem, predsedavajuća.
Gospodine Krstiću, članom 13. data su ovlašćenja vama, ali kao ministru finansija, naravno, da imate pravo da privremeno obustavite transfer iz budžeta Republike Srbije ili pripadajućeg dela poreza na zarade ili poreza na dobit preduzeća, ukoliko korisnici budžetskih sredstava ne postupaju u skladu sa stavom 1, tj. prioritet u izvršenju rashoda nisu stalni troškovi tekućih popravki, održavanje i materijal.
Mi smo smatrali da treba da se briše: „porez na dobit preduzeća“, bez obzira na činjenicu što deo toga pripada AP Vojvodini, iz razloga što su ovim Zakonom o budžetu prekršena ustavna prava Vojvodine da se iz budžeta opredeli 7% prihoda za AP.
Moram nešto da vas pitam. Vi ste tri meseca ministar finansija. Da li ste u skladu sa ovim članom nekoj lokalnoj samoupravi obustavili prenos transfernih sredstava ili pripadajućeg dela poreza na zarade? Da li možda vaša saradnica može da vam kaže da li je to urađeno u ovoj godini za makar jednu lokalnu samoupravu u Srbiji ili ovaj član zakona stoji da papir trpi sve?
Naime, zašto vas to pitam? Činjenica je da neke lokalne samouprave ne izvršavaju rashode na ovaj način. Kao primer navešću grad Zaječar. Njima prioritet nisu stalni troškovi tekuće popravke, održavanje i materijal. Dok škole nemaju novca za te osnovne troškove, iz budžeta grada se troši na koncerte, televizije i ostalo.
Vi, gospodine ministre, znate da je članom 27ž Zakona o budžetskom sistemu predviđeno da jedinice lokalne samouprave ne mogu da projektuju u budžet sa deficitom većim od 10%. Juče je u tom gradu usvojena odluka o budžetu koja predviđa deficit veći od 10%.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Da li još neko želi reč? (Ne.)
Na član 13. amandman su zajedno podnele narodne poslanice Bojana Božanić, Dušica Morčev i Gorica Gajić.
Ministre, vi ste hteli reč na prethodno izlaganje? (Da.)
Izvolite.