Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja , 13.12.2013.

7. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja

7. dan rada

13.12.2013

Sednicu je otvorio: Nebojša Stefanović

Sednica je trajala od 10:15 do 18:45

OBRAĆANJA

Donka Banović

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Hvala gospodine Arsenoviću.
Cilj ovog amandmana je da se drugačije raspodele sredstva, sve u okviru istog razdela 30, a to je Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike i to onaj deo u okviru budžeta koji je namenjen za adaptaciju nevladinih organizacija i da se taj iznos umanji za 100 miliona dinara i da se ta sredstva preusmere na neke druge ekonomske klasifikacije i to na dve.
Prva promena ili 80 miliona dinara da se usmere za nabavku nove savremenije opreme za korisnije u ustanovama za domski smeštaj, invalidnih, starih i lica sa mentalnim teškoćama. To je oprema kao što su električni kreveti, hidroaulični podizači kolica, druga pomagala. To je prva izmena.
Druga je da se deo sredstava usmeri, i to 20 miliona dinara od ove sume, ka stručnom usavršavanju radnika u socijalnim ustanovama, ustanovama koje pružaju socijalne usluge. Zašto? Zato što danas stručni radnici i saradnici i ostali zaposleni u toj oblasti nemaju stručno usavršavanje, nego i ukoliko se organizuje usavršavanje onda oni snose te troškove i možete da zamislite kada je mala plata da ljudi veoma teško izdvajaju za svoje stručno usavršavanje i onda to ima i te kako posledice na usluge i njihov rad.
U obrazloženju ste objasnili, a to i znam za šta su usmerena i koje se organizacije finansiraju na tom razdelu 481 i da ima lokalnih samouprava koje zaista imaju lokalna udruženja osoba sa invaliditetom i druge socijalno humanitarne organizacije. One pružaju usluge. Međutim, imate neke lokalne samouprave u kojima zaista ne postoje udruženja građana koja imaju kapacitet da pružaju kvalitetne usluge i zato smatram da je ovde neopravdano velika suma novca izdvojena, a da imamo ustanove sa domskim smeštajem gde nemate adekvatnu opremu ili gde je oprema stara preko 30 godina. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Na član 7. razdeo 33 amandman je podnela narodni poslanik Jadranka Joksimović.
...
Srpska napredna stranka

Jadranka Joksimović

Srpska napredna stranka
Veoma sam neprijatno iznenađena odgovorom koji sam dobila od Ministarstva, da ovaj amandman nije u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu, a ja ću vam reći da sam ovaj amandman podnela kao predsedik Odbora za kontrolu službi bezbednosti, s obzirom da smo se svi u Odboru, članovi Obora složili da je ovo amandman koji će ići kada bude budžet na dnevnom redu. Nismo se sastali kao odbor. Nismo imali mogućnosti i zbog toga sam kao narodni poslanik podnela ovaj amandman. O čemu se radi?
Dakle, mi smo u izveštaju za 2012. godinu izneli preporuku koju smo uputili prvom potpredsedniku Vlade gospodinu Vučiću i premijeru gospodinu Dačiću, a koji se odnosi na to da sredstva za rad Službe bezbednosti bi trebalo da se planiraju u skladu, naravno, sa Zakonom o budžetskom sistemu i podzakonskim propisima koji su doneti na osnovu ovog zakona, ali da se u samom Zakonu o budžetu Republike Srbije i izveštaju izvršenja budžeta iskazuju samo u ukupnom iznosu, a ne na nivou aproprijacija i standardnih ekonomskih klasifikacija.
Dakle, Odbor za kontrolu službi bezbednosti nije predložio da se zakone ne poštuje. Dakle, nije naš amandman u suprotnosti sa Zakonom o budžetu, već samo smo predložili da se poštuju i neki drugi propisi Republike Srbije, osim Zakona o budžetskom sistemu, a na primer, to je Zakon o tajnosti podataka.
Ja ću vas podsetiti da se Nacrt budžeta dostavlja Evropskoj Uniji. Trebalo bi da imate u vidu, gospodine ministre, mogli ste da primetite da sam obrazloženju navela da je reč o ustaljenoj praksi zemljama Evropske Unije. Nisam spominjala SAD, s obzirom da očekujem da vi znate i da vam je itekako poznato kako se tamo čuvaju tajni podaci i poštuje tajnost podataka koji su nastali u radu službi.
Prema tome, zaista mislim da niste upoznati sa činjenicom da je BIA, o kojoj se ovde radi, dostavila nacrt svog budžeta vašem ministarstvu sa oznakom, odnosno sa stepenom tajnosti - poverljivo. Zakonom o tajnosti podataka jasno su propisana ovlašćenja za opoziv tajnosti podataka.
Mislim da pojedinci u vašem ministarstvu nisu ovlašćeni da skidaju tajnost podataka…
(Predsedavajući: Vreme.)
…koji su upućeni vašem ministarstvu i ja vas molim, iako vidim da neće biti usvojen ovaj amandman, ja ću ga prvom prilikom ponovo podneti, a vi bi trebalo da razmislite o poštovanju Zakona o tajnosti podataka. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Hvala. Narodni poslanik Borisav Kovačević.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Borisav Kovačević

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS
Gospodine predsedavajući, gospodine ministre, koleginice i kolege poslanici, mislim da se ovde pravi stravična greška sa neprihvatanjem ovog amandmana. Da u ovoj zemlji nismo narušili ono što značajno nju čuva, a to je institut tajnosti u opštem smislu, državne tajne itd, ne bi se ovaj predlog u budžetu, oko problema o kome je govorila koleginica Joksimović, ne bi se ni pojavio u ovoj formi.
Postali smo država bez tajne, sve u ime demokratije. Nemojte da me neko optuži sada da sam protiv demokratije. Ali, kad bolje pogledate, zemlje u svetu sa najrazvijenijom demokratijom imaju upravo najstrože čuvane državne tajne, a mi dozvoljavamo da na sednici Skupštine, ako se sećate, kada smo govorili o Rezoluciji za pregovore sa Briselom, podlegli pritiscima u samoj Skupštini od određenih stranaka, da stvar koja treba da bude konkretno tajna, gospodine predsedavajući, uzeću od vremena poslaničke grupe, dozvolili smo tada da skinemo veo tajne sa tog dokumenta i da sebe drastično onemogućimo u nastavku pregovora u Briselu. Čak i to.
Ako ostane u budžetu ovako kako je rečeno i ne prihvati se ovaj amandman, mi ćemo definitivno i ono što je sinonim u svetu, u svakoj državi, sinonim čuvanja tajne, mi ćemo obelodaniti i izneti kao na dlanu pred svet.
Molim vas, kada se radi o službama bezbednosti o kojim je govorila koleginica Joksimović, radi se i o službama kontraobaveštajne provinijencije i obaveštajne. Ako kontraobaveštajno štitimo državu, ne možemo izneti javno kako to radimo, a kroz ovo u dobroj meri to činimo. Ono što je najjači argument, ja sam i ministra Krstića pitao kada se naša grupa sa njim sastala - koliko smo predlogom budžeta pokrili zakone i zaključke, stavove Skupštine koje smo usvajali u toku godine? Jedan od tih je ovaj koji je navela predsednik Odbora za kontrolu službe bezbednosti, a to je da se ne iskazuje budžet za tu namenu na uobičajeni način, kako se svi drugi prikazuju. Najjači argument jest to što je iznela da smo usvojili taj zaključak i vrlo konkretno rekli u zaključku da, kada bude budžet na redu, da se to mora imati u vidu. Mi to sada direktno kršimo.
Gde ćemo stići, kao Skupština, ako sopstvene zaključke i stavove ne budemo poštovali u novim odlukama koje donosimo, kao ovom prilikom. Hvala lepo.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Hvala.
Reč ima ministar Krstić.

Lazar Krstić

Samo želim da kažem da, upravo prolazim kroz Zakon o budžetskom sistemu, gde jasno piše da mora da se donosi po programskoj klasifikaciji i po ekonomskoj klasifikaciji takođe.
Ukoliko mi možemo da uradimo još jednu rundu konsultacija, pošto je to prošlo, trebalo je da bude, mislim na Zakonodavnom odboru kao amandman, da vidimo da li postoji osnov da se to ne prikazuje kao takvo. Naravno, ja protiv toga nemam ništa, samo je bitno da poštujem zakon. U krajnjoj liniji, Skupština je zakonodavni organ, te u tom smislu možete da odlučite kako ćete postupiti. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milica Vojić Marković i Donka Banović.
Reč ima narodni poslanik Milica Vojić Marković.

Milica Vojić-Marković

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Hvala gospodine predsedavajući.
Gospodine ministre, u članu 9. vi kažete da ste se opredelili da će u sledećoj godini najviše 20% od ukupnog broja državnih službenika u državnom organu napredovati i time dobiti veću platu.
Volela bih da me saslušate, pošto mislim da je ovaj parlament mesto gde možemo da razgovaramo o amandmanima, a kasnije možemo da razgovaramo i o drugim stvarima na drugim mestima.
Stvarno ne znam kako ste se vi opredelili da to bude 20% maksimalno. Može da napreduje 1%, može da napreduje 3%, može da napreduje 25%. Kako napreduju? Napreduju valjda prema rezultatima svog rada, napreduju valjda prema svojoj motivaciji. Kad smo već kod motivacije, mislim da je to najveći problem ove odredbe ovde u zakonu. Meni je jasno da ste se vi opredelili prema sredstvima, ali to je potpuno demotivišuće u odnosu na aparaturu, na birokratski aparat koji je očigledno veliki, trom, spor, ne efikasan. Vi mu ne dajete mogućnost uopšte da se trudi. Nema motiva da se trudi. On će napredovati kako ste vi predvideli. Ove godine se zna ko će napredovati, iduće godine se zna ko će napredovati, a onda vi napravite kancelariju za brze odgovore koja treba građanima da radi posao koji radi zapravo birokratski aparat.
Prosto ne vidim da je ovo dobro, ne vidim da je ovo motivišuće za bilo koga i ne vidim da je to način.
Kada ste govorili o zelenom novcu, gospodine ministre, moram da vas podsetim da ste vi zapravo ministar ekologije, jer dok je postojao Fond za zaštitu prirode, mi smo sredstva koja su zagađivači plaćali davali u Ministarstvo ekologije. Sada ona idu u budžet. Vi ste taj koji opredeljuje ta sredstva. Zbog toga je i čudno da ne zanate kako se ona troše. Hvala vam.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Hvala.
Izvolite ministre.