Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja, 04.12.2015.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj: 06-2/476-15

3. dan rada

04.12.2015

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 15:35

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, gospodine ministre.
Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i pojedinostima Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Zahvaljujem se ministru Antiću i njegovom kabinetu na učešću u današnjoj raspravi.
Mi nastavljamo dalje.
Zahvaljujem.
Narodni poslanik Zoran Babić na osnovu člana 168. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine predložio je da se po hitnom postupku stavi na dnevni red ove sednice Predlog odluke o izboru predsednika Nacionalnog prosvetnog saveta, koji je podneo Narodnoj skupštini 4. decembra 2015. godine.
Prema članu 168. stav 3. Poslovnika o predlogu za stavljanje na dnevni red predloga za izbor, imenovanje, razrešenje, prestanak funkcije po hitnom postupku u toku sednice Narodna skupština može odlučivati pod uslovom da sednici prisustvuje većina od ukupnog broja narodnih poslanika.
Prema tome, pre nego što pređemo na odlučivanje o ovom predlogu potrebno je utvrditi kvorum.
Molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice sistema za glasanje.
Molim službu, imam problem sa sistemom, nemam na ekranu nikakav podatak, molim službu da dođe do predsedavajućeg stola.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Molim vas, potpredsednik je rekao da sistem nije u redu, pa moramo da ponovimo, kvorum moramo još jednom, molim vas sad ubacite.
Utvrdili smo da ima 129 narodnih poslanika prisutnih i možemo da pređemo na dalji rad.
Stavljam na glasanje predlog narodnog poslanika Zorana Babića da se stavi na dnevni red ove sednice Predlog odluke o izboru predsednika Nacionalnog prosvetnog saveta.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 130, protiv – niko, uzdržanih nema, nisu glasalo sedam od ukupno prisutnih 137 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj Predlog.
Nastavljamo rad.
Prelazimo na pretres nove tačke – Predlog odluke o izboru predsednika Nacionalnog prosvetnog saveta.
Molim poslanike da podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.
Saglasno članu 192. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine otvaram jedinstven pretres o Predlogu odluke o izboru predsednika Nacionalnog prosvetnog saveta.
Da li predlagač želi reč? (Ne.)
Hvala.
Da li izvestioci nadležnih odbora žele reč? (Ne.)
Hvala.
Da li predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa žele reč? (Ne.)
Nemamo listu prijavljenih govornika.
Zaključujem jedinstveni pretres o Predlogu odluke.
Pošto smo obavili jedinstveni pretres, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu odluke.
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, s obzirom na to da je Narodna skupština završila raspravu o svim tačkama dnevnog reda ove sednice, saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, određujem petak, 4. decembar 2015. godine sa početkom u 14 časova i 52 minuta kao Dan za glasanje o tačkama dnevnog reda Sedme sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini.
Poštovani narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje, potrebno je da utvrdimo kvorum.
Molim vas da ubacite svoje kartice u jedinice elektronskog sistema.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je sada u sali prisutno 140 narodnih poslanika i da imamo uslove za rad.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, u načelu.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo – 144, protiv – tri, uzdržanih – nema, nisu glasala dva poslanika od ukupno prisutnih 149 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
Na naziv Predloga zakona amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik prof. dr Janko Veselinović, zajedno narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević i narodni poslanik Balša Božović.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – jedan, uzdržanih – nema, nije glasalo146 od ukupno prisutnih 148 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Milinko Živković.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – jedan, uzdržanih – nema, nije glasalo147 od ukupno prisutnih 149 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 3. amandman je podnelo šest narodnih poslanika poslaničke grupe Liga socijaldemokrata Vojvodine.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo143 od ukupno prisutnih 148 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Živković.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo148 od ukupno prisutnih 148 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 3. amandman je podnelo devet narodnih poslanika poslaničke grupe Boris Tadić - Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – jedan, uzdržanih – nema, nije glasao141 od ukupno prisutnih 147 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 4. amandman, sa ispravkom, podneo je narodni poslanik Milinko Živković.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo145 od ukupno prisutnih 147 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Predstavnik predlagača prihvatio je ovaj amandman u toku pretresa Predloga zakona u pojedinostima.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 137, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo10 od ukupno prisutnih 147 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj amandman.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Milan Petrić.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo147 od ukupno prisutnih 147 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 4. amandman je podnelo šest narodnih poslanika poslaničke grupe Liga socijaldemokrata Vojvodine.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo142 od ukupno prisutnih 147 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 4. amandman je podnelo devet narodnih poslanika poslaničke grupe Boris Tadić - Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao142 od ukupno prisutnih 147 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Ivan Karić.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – jedan, uzdržanih – nema, nije glasalo143 od ukupno prisutnih 148 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Milinko Živković.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo147 od ukupno prisutnih 148 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 8. amandman je podnelo šest narodnih poslanika poslaničke grupe Liga socijaldemokrata Vojvodine.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo144 od ukupno prisutnih 149 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 9. amandman je podnelo devet narodnih poslanika poslaničke grupe Boris Tadić - Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao144 od ukupno prisutnih 149 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 10. amandman je podnelo devet narodnih poslanika poslaničke grupe Boris Tadić - Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – nema, uzdržanih – nema, nije glasao144 od ukupno prisutnih 149 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 11. amandman je podnelo šest narodnih poslanika poslaničke grupe Liga socijaldemokrata Vojvodine.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo144 od ukupno prisutnih 149 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 13. amandman je podnelo devet narodnih poslanika poslaničke grupe Boris Tadić - Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – jedan, uzdržanih – nema, nije glasao144 od ukupno prisutnih 150 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 13. amandman je podneo narodni poslanik Milinko Živković.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo148 od ukupno prisutnih 150 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 14. amandman je podnelo šest narodnih poslanika poslaničke grupe Liga socijaldemokrata Vojvodine.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo146 od ukupno prisutnog 151 narodnog poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 17. amandman, sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 151 od ukupno prisutnog 151 narodnog poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj amandman.
Na član 20. amandman je podnelo šest narodnih poslanika poslaničke grupe Liga socijaldemokrata Vojvodine.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 146 od ukupno prisutnog 151 narodnog poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 28. amandman, sa ispravkom, podnelo je šest narodnih poslanika poslaničke grupe Liga socijaldemokrata Vojvodine.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – jedan, uzdržanih – nema, nije glasalo 145 od ukupno prisutnog 151 narodnog poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 31. amandman je podnelo devet narodnih poslanika poslaničke grupe Boris Tadić - Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – jedan, uzdržanih – nema, nije glasalo 144 od ukupno prisutnih 150 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 33. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDA Sandžaka-PDD.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 149 od ukupno prisutnih 149 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 34. amandman je podneo narodni poslanik Milinko Živković.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 149 od ukupno prisutnih 149 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 35. amandman, sa ispravkom, podnelo je devet narodnih poslanika poslaničke grupe Boris Tadić - Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 144, od ukupno prisutnih 149 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 36. amandman je podnelo šest narodnih poslanika poslaničke grupe LSV.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 144, od ukupno prisutnih 149 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 38. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 149, od ukupno prisutnih 149 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 40. amandman je podnelo devet narodnih poslanika poslaničke grupe Boris Tadić - Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 145, od ukupno prisutnih 149 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 41. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 149, od ukupno prisutnih 149 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 41. amandman je podnelo šest narodnih poslanika poslaničke grupe LSV.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 145, od ukupno prisutnih 150 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 41. amandman je podneo narodni poslanik Balša Božović.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 150, od ukupno prisutnih 150 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 42. amandman je podnelo šest narodnih poslanika poslaničke grupe LSV.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 145, od ukupno prisutnih 150 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 44. amandman je podnelo devet narodnih poslanika poslaničke grupe Boris Tadić - Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 148, od ukupno prisutnog 151 narodnog poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 46. amandman je podnelo šest narodnih poslanika poslaničke grupe LSV.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 147, od ukupno prisutnog 151 narodnog poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 47. amandman je podnelo šest narodnih poslanika poslaničke grupe LSV.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 147, od ukupno prisutnog 151 narodnog poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 49. amandman je podnelo šest narodnih poslanika poslaničke grupe LSV.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 146, od ukupno prisutnog 151 narodnog poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 50. amandman je podnelo šest narodnih poslanika poslaničke grupe LSV.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 147, od ukupno prisutnog 151 narodnog poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 57. amandman je podnelo šest narodnih poslanika poslaničke grupe LSV.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 147, od ukupno prisutna 152 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 58. amandman je podnelo devet narodnih poslanika poslaničke grupe Boris Tadić – Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 147, od ukupno prisutna 152 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 59. amandman je podnelo devet narodnih poslanika poslaničke grupe Boris Tadić – Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 149, od ukupno prisutna 152 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 61. amandman je podnelo devet narodnih poslanika poslaničke grupe Boris Tadić – Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 147, od ukupno prisutna 152 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 62. amandman sa ispravkom, podnelo je devet narodnih poslanika poslaničke grupe Boris Tadić – Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 147, od ukupno prisutna 152 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 65. amandman je podneo narodni poslanik Milinko Živković.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 150, od ukupno prisutna 152 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 66. amandman je podneo narodni poslanik Milinko Živković.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 150, od ukupno prisutna 152 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 68. amandman je podnelo devet narodnih poslanika poslaničke grupe Boris Tadić – Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 147, od ukupno prisutna 152 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 70. amandman je podneo narodni poslanik Milinko Živković.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 150, od ukupno prisutnog 151 narodnog poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 70. amandman je podnelo šest narodnih poslanika poslaničke grupe LSV.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 146, od ukupno prisutnog 151 narodnog poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 71. amandman je podnelo šest narodnih poslanika poslaničke grupe LSV.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 146, od ukupno prisutnog 151 narodnog poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 71. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 151, od ukupno prisutnog 151 narodnog poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 71. amandman je podnelo devet narodnih poslanika poslaničke grupe Boris Tadić – Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 147, od ukupno prisutnog 151 narodnog poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 72. amandman je podnelo devet narodnih poslanika poslaničke grupe Boris Tadić – Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 147, od ukupno prisutnog 151 narodnog poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 73. amandman je podnela poslanička grupa Boris Tadić – SDS, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv - niko , uzdržanih – nema, nije glasalo 147, od ukupno prisutno 151 narodnog poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 74. amandman je podnela poslanička grupa Boris Tadić – SDS, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv - niko , uzdržanih – nema, nije glasalo 145, od ukupno prisutnih 149 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 79. amandman je podnela poslanička grupa Boris Tadić – SDS, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv - niko , uzdržanih – nema, nije glasalo 144, od ukupno prisutnih 148 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 80. amandman je podnela poslanička grupa Boris Tadić – SDS, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv - niko , uzdržanih – nema, nije glasalo 142, od ukupno prisutnih 147 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 81. amandman je podnela poslanička grupa Boris Tadić – SDS, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv - niko , uzdržanih – nema, nije glasalo 144, od ukupno prisutnih 148 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 82. amandman je podnela poslanička grupa Boris Tadić – SDS, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv - niko , uzdržanih – nema, nije glasalo 144, od ukupno prisutnih 148 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 103. amandman je podnela poslanička grupa Boris Tadić – SDS, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv - niko , uzdržanih – nema, nije glasalo 143, od ukupno prisutnih 148 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 104. amandman je podnela poslanička grupa Boris Tadić – SDS, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv - niko , uzdržanih – nema, nije glasalo 144, od ukupno prisutnih 149 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 105. amandman je podnela poslanička grupa Boris Tadić – SDS, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv - niko , uzdržanih – nema, nije glasalo 148, od ukupno prisutnih 152 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 107. amandman je podnela poslanička grupa Boris Tadić – SDS, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv - niko , uzdržanih – nema, nije glasalo 148, od ukupno prisutnih 152 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 111. amandman je podnela poslanička grupa Boris Tadić – SDS, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv - niko , uzdržanih – nema, nije glasalo 147, od ukupno prisutnih 152 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 112. amandman je podnela poslanička grupa Boris Tadić – SDS, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv - niko , uzdržanih – nema, nije glasalo 148, od ukupno prisutnih 152 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 129. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDA Sandžak – PDD.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv - niko , uzdržanih – nema, nije glasalo 152, od ukupno prisutnih 152 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 149. amandman je podnelo šest narodnih poslanika poslaničke grupe Liga socijaldemokrata Vojvodine.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv - niko , uzdržanih – nema, nije glasalo 147, od ukupno prisutnih 152 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 150. amandman je podnelo šest narodnih poslanika poslaničke grupe Liga socijaldemokrata Vojvodine.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – osam, protiv - niko , uzdržanih – nema, nije glasalo 145, od ukupno prisutnih 153 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na tački 7. u glavi IX i članove 154, 155. i 156. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv - niko , uzdržanih – nema, nije glasalo 153, od ukupno prisutnih 153 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 157. amandman je podnelo šest narodnih poslanika poslaničke grupe Liga socijaldemokrata Vojvodine.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv - niko , uzdržanih – nema, nije glasalo 148, od ukupno prisutnih 153 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 158. amandman je podnelo šest narodnih poslanika poslaničke grupe Liga socijaldemokrata Vojvodine.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv - niko , uzdržanih – nema, nije glasalo 148, od ukupno prisutnih 153 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 159. amandman je podela poslanička grupa Boris Tadić – SDS, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv - niko , uzdržanih – nema, nije glasalo 149, od ukupno prisutnih 153 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 159. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv - niko , uzdržanih – nema, nije glasalo 153, od ukupno prisutnih 153 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 159. amandman je podnelo šest narodnih poslanika poslaničke grupe Liga socijaldemokrata Vojvodine.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv - niko , uzdržanih – nema, nije glasalo 148, od ukupno prisutnih 153 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 159. amandman je podneo narodni poslanik Ivan Karić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv - niko , uzdržanih – nema, nije glasalo 150, od ukupno prisutnih 153 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 160. amandman je podnelo šest narodnih poslanika poslaničke grupe Liga socijaldemokrata Vojvodine.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv - niko , uzdržanih – nema, nije glasalo 148, od ukupno prisutnih 153 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 160. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SVM.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 147 od ukupno prisutna 153 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 168. amandman je podnelo devet narodnih poslanika poslaničke grupe Boris Tadić – Socijaldemokratska stranka, ZZS, ZS.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 148 od ukupno prisutna 153 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 177. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 152 od ukupno prisutna 153 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 186. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 153 od ukupno prisutna 153 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 191. amandman je podnelo devet narodnih poslanika poslaničke grupe Boris Tadić – Socijaldemokratska stranka, ZZS, ZS.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 148 od ukupno prisutna 153 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 195. amandman je podneo narodni poslanik prof. dr Janko Veselinović.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 151 od ukupno prisutna 153 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Molim vas, stavljam na glasanje Predlog zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, u celini.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 144, protiv – pet, uzdržana dva, nisu glasala dva od ukupno prisutna 153 narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima.
Stavljam na glasanje Predlog strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 146, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo sedam od ukupno prisutna 153 narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog strategije u načelu.
Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
Na tačku 2.2. amandman je podnelo šest narodnih poslanika poslaničke grupe Liga socijaldemokrata Vojvodine.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 148 od ukupno prisutna 153 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na tačku 3.1. amandman je podnelo šest narodnih poslanika poslaničke grupe Liga socijaldemokrata Vojvodine.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 149 od ukupno prisutna 153 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na tačku 3.2. amandman je podnelo šest narodnih poslanika poslaničke grupe Liga socijaldemokrata Vojvodine.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 148 od ukupno prisutna 153 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na tačku 3.3. amandman je podnelo šest narodnih poslanika poslaničke grupe Liga socijaldemokrata Vojvodine.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 151 od ukupno prisutna 153 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na tačke 5.5. i 5.6. amandman sa ispravkom, podnelo je šest narodnih poslanika poslaničke grupe Liga socijaldemokrata Vojvodine.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 148 od ukupno prisutna 153 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje Predlog strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine u celini.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 146, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo sedam od ukupno prisutna 153 narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije protiv regrutovanja, korišćenja, finansiranja i obuke plaćenika u celini.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 151, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo dvoje od ukupno prisutna 153 narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o bavljenju plaćenim poslovima članova porodice članova diplomatskih ili konzularnih predstavništava u celini.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 149, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala četiri od ukupno prisutna 153 narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Gruzije o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, u celini.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 148, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo pet od ukupno prisutna 153 narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Finske o sukcesiji i konsolidaciji bilateralnih ugovora, u celini.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 148, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo pet od ukupno prisutna 153 narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan regulatornog tela za elektronske medije za 2015. godinu, u celini.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 145, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo devet od ukupno prisutna 153 narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije za 2015. godinu, u celini.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 144, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo devet od ukupno prisutna 153 narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru predsednika Nacionalnog prosvetnog saveta.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 142, protiv – dva, uzdržanih – nema, nije glasalo devet od ukupno prisutna 153 narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke o izboru predsednika Nacionalnog prosvetnog saveta.
Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika, zaključujem Sedmu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini.
Hvala vam.