Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja, 04.12.2015.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj: 06-2/476-15

3. dan rada

04.12.2015

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 15:35

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 3. amandman su zajedno podneli poslanici Nataša Vučković, Gordana Čomić, Aleksandra Jerkov, Goran Ćirić i Jovana Jovanović.
Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku, prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Na naziv Odeljka 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku, prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Reč ima narodni poslanik Vladimir Pavićević.
...
Nova stranka

Vladimir Pavićević

Samostalni poslanici
Dame i gospodo narodni poslanici, poštovana predsednice Narodne skupštine gospođo Gojković, uvaženi ministre Antiću i poštovane gošće i gosti iz Ministarstva, amandman kojim smo mi sugerisali da se menja naziv Odeljka 3. jedan je, da podsetim ovde svoje kolege narodne poslanike, od 16 prihvaćenih amandman koje smo podneli mi narodni poslanici Nove stranke.
Budući da među poslanicama i poslanicima SNS ima onih koji izgleda nisu pažljivo čitali obrazloženja naših amandmana, a to su ona obrazloženja na koja se poziva i ministar i Vlada za prihvatanje tih amandmana, evo, naročito hoću da ukažem svojoj koleginici gospođi Tomić šta je bilo obrazloženje za prihvatanje ovog našeg amandmana.
Mi smo uočili, na primer, da se u ranijim nacrtima zakona u članu 4. pominjala odredba kojom se definiše opšti interes, a da je sada više nema. Budući da ovaj član i odeljak govore o javnom interesu, za eksproprijaciju određenih nepokretnosti za rudarske i geološke projekte, mi smo smatrali da naziv odeljka treba da bude prilagođen onome što je sadržina celog tog odeljka.
Šta je uradila Vlada i Ministarstvo? Razumno reagovali ljudi, pročitali obrazloženje, koje nije ovde samo leksičko, da kažemo, i saopštili - ovaj amandman se prihvata, gospođo Tomić, iz onih razloga koji su dati u obrazloženju. Pa, ja molim sve narodne poslanike, kada diskutuju i o našim amandmanima i o njihovoj sadržini, da precizno i primereno koriste ono što su obrazloženja naših amandmana, bez i trunke omalovažavanja kada se tiče našeg posvećenog rada u Narodnoj skupštini, poštovana gospodo. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 4. amandman sa ispravkom podneo je narodni poslanik Milenko Živković.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Milenko Živković.
...
Srpska napredna stranka

Milinko Živković

Srpska napredna stranka
Poštovana predsednice Narodne skupštine, uvaženi ministre Antiću sa saradnicima, poštovane kolege, poštovani građani Srbije, na član 4. podneo sam amandmane gde se u tački 3. člana 4. kaže – ruda bakra i zlata, a ja sam podneo amandman da bi trebalo da stoji – ruda bakra i ostalih plemenitih metala (zlato, srebro, paladijum, platina), pod tačkom 4. – rude olova i cinka, i mislim da smo zaboravili i rudu nikla.

Dalje, u tom članu podneo sam i amandman da se izvoz strateških sirovina iz stava 2. ovog člana u obliku robne rude van granica Republike Srbije nije dozvoljena. Izvoz koncentrata strateških sirovina je dozvoljen uz saglasnost Vlade Republike Srbije, osim koncentrata bakra koji će se prerađivati u Srbiji. Moguće je izvoziti koncentrate radi uslužne prerade, kao i koncentrate sa povećanim stepenom štetnih primesa radi uslužne prerade, uz prethodnu saglasnost prerađivača u Srbiji i Vlade Republike Srbije.

Naime, hteo sam da kažem da naši potencijali, naši prerađivački kapaciteti ne budu zaštićeni apriori, nego jednostavno da imamo mehanizme sa kojima možemo da delujemo, da i mi možemo da se ponašamo tržišno, ali i da u određenim trenucima i to tržišno ponašanje može da bude narušeno.

O čemu pričam? Pričam o tome da je normalno da koncentrati koje proizvedemo u Srbiji, za koje imamo prerađivačke kapacitete, treba metale da dobijemo u našim prerađivačkim kapacitetima, i zlato, kao što je bilo do sada, damo u NBS.

Predvideo sam i izvoz koncentrata u dva slučaja – kada naši prerađivački kapaciteti nisu u mogućnosti da apsorbuju taj koncentrat i da treba da sirovina ne stoji zarobljena, da može da se preradi, ali da ide samo na preradu u inostranstvo, odakle bi se ponovo vratili metali u Srbiju, a iz te prerade dobijenih metala zlato opet dalo NBS.

Treća mogućnost, kada postoji mogućnost da u sadržajima koncentrata postoji više štetnih materija, kao što su arsen, kao što je olovo, višak cinka, kao što je s druge strane kadmijum, kao što je živa, da i u tim slučajevima naša tehnologija nije kadra, a na uštrb zaštite životne sredine, da i takve koncentrate damo onim tehnologijama u svetu koje mogu to da prerade, a koncentrate, odnosno prerađene metale ponovo vratimo u Republiku Srbiju.

Objašnjenje za to je da jednostavno, gledajući ceo zakon, ne možemo da kontrolišemo preradu u inostranstvu koje je predviđeno ovim zakonom. Član 159. tačka 2. stav 4. kaže da se naplaćuju sirovine od 5% neto prihoda topioničkog iskorišćenja. Ko će topioničko iskorišćenje da kontroliše u inostranstvu? Topioničko iskorišćenje je razlika između prodajne cene, koju nam niko neće reći, i cene troškova topljenja, rafinacije, pretovara itd. Znači, tih naših 5% su imaginarni, što se inostranstva tiče.

Predlažem da se koncentrati u količini koji mogu da budu prerađeni kod nas prerade, a da ostali koncentrati idu na preradu u inostranstvo. Ako nemamo prerađivačke kapacitete za neke koncentrate, moguće je da neke koncentrate i izvezemo, ali ne sa naplatom neto prihoda iz topioničke prerade. Naime, to treba da se naplaćuje pre izlaska iz zemlje i da se utvrdi sadržaj bakra, sadržaj zlata, sadržaj platine, sadržaj srebra i na to da se naplati pre izlaska, tamo gde nemamo prerađivačke kapacitete.

Mi smo spremni za tržišnu utakmicu, ali se samo bojimo da nam to tržište ne ugroze na način, ako ovo ne formulišemo dovoljno dobro, i jednostavno posluže se slobodom koju su dobili ovde da mogu da izvezu i koncentrate i rudu i skuplje, nego što to mi možemo da radimo da bi naše prerađivačke kapacitete doveli u problem.

Nadam se da, pošto vidim da ovaj amandman nije prihvaćen u celosti, osim ovog dela gore gde je bakar i zlato, odnosno olovo i cink, da bi ako već ovde nije moglo, zakasnilo se, nije se reagovalo, na neki način da se ta oblast mora regulisati nekim podzakonskim aktima, jer jednostavno dovešćemo u problem funkcionisanje, odnosno dovešćemo u problem stratešku sirovinu i ona koja je kod nas strateška sirovina neće tog trenutka, jednog trenutka biti, jer će jednostavno tom strateškom sirovinom rukovoditi neko drugi. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Ministar se javio.
Ministre, hoćete obrazloženje da čujete prvo ili da kažete to što su sugerisali? Može. Recite, da li prihvatate amandman? Ja sam vas razumela da.

Aleksandar Antić

Mi smo neposredno pre sednice parlamenta imali sednicu odbora i dogovor koji smo postigli sa predsednicom odbora je da upravo idemo na ovakav način da ovaj amandman prihvatimo na samoj skupštini, uzimajući u obzir da smo dobili otprilike tri, odnosno suštinski tri ista amandmana koji imaju određene tehničke razlike i da smo se složili da je u tehničkom smislu ovaj amandman najbolje složen.
Želeo bih naravno pre svega da se zahvalim gospođi Tomić na visokom stepenu razumevanja i kreativnosti da nađemo rešenje i izlaz iz ove situacije i, naravno, predlažem da se, odnosno izjašnjavam se da ovaj amandman prihvatamo.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Da ponovim, amandman Vlada prihvata danas na sednici.
Reč ima narodni poslanik Vladimir Pavićević. Izvolite.
...
Nova stranka

Vladimir Pavićević

Samostalni poslanici
Dame i gospodo narodni poslanici, poštovana predsednice Narodne skupštine gospođo Gojković, uvaženi ministre Antiću i poštovane gošće i gosti iz ministarstva, budući da je ministar, kao što smo se i dogovorili i tokom rasprave jutros na odboru kojem je predsedavala gospođa Tomić, rekao da prihvata i ovaj naš amandman na član 4, želim samo da saopštim jednu korekciju i kažem da Nova stranka sada ima 17 umesto 16 prihvaćenih amandmana i za sve one narodne poslanike, koji su neprekidno usmereni ka procentima, da kažem, da smo u tom smislu mi sada prešli 9% ukupno prihvaćenih amandmana, a to po izvesnim analogijama, koje se prave u domu Narodne skupštine, znači da Nova stranka ima jedno čvrsto uporište u biračkom telu danas koje iznosi 9, odnosno preko 9%, poštovana gospodo.
Hoću ovde da kažem da je bilo neophodno da intervenišemo amandmanski i na član 4, budući da smo primetili da su rude olova i cinka bile na neki način zanemarene iz jednog spiska koji je postojao u članu 4. Mi smo naravno obrazložili time što smo rekli da smatramo da je u strateške sirovine potrebno uvrstiti olovo i cink, jer su to pored bakra i zlata jedine sirovine iz grupe metala koje u značajnoj količine postoje u Srbiji. Ponudili smo taj amandman, ministarstvo je reagovalo jednom idejom da se podrži amandman gospođe Tomić, ali na kraju je zaključeno da je, gospođo Tomić, i u leksičkom, i u substantivnom smislu i sa koje god strane pogledate naše amandmane, naš amandman bio najbolji, da kažem, ministre Antiću, perfektan. Ja smatram da je zaista bio red i da se ovaj amandman usvoji kao jedan sada, gospođo Gojković, od 17 prihvaćenih amandmana. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Predsednica Odbora, gospođa Tomić mi je sugerisala da pitam ministra da li prihvata.
(Vladimir Pavićević: Bilo je nužno.)
Bilo bi lepo da kažete hvala.
(Vladimir Pavićević: Greška je.)
Teško je reći hvala.
Reč ima narodna poslanica Aleksandra Tomić.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandra Tomić

Srpska napredna stranka
Uvažena predsedavajuća, gospodine ministre, kolege poslanici, teško je priznati političku korektnost kada je u pitanju SNS. To je jako teško, pogotovo ako dolazi sa strane opozicionih poslanika, ali zbog građana Srbije treba reći o čemu se radi.
Tačno je da su olovo i cink izostavljeni u članu 4, kada je u pitanju nabrajanje ruda. Znači, bakra, zlata. Primetili smo da fali olovo i cink. Ono što smo podneli kao grupa poslanika, koja je takođe bila prisutna na debati, na Forumu za energetsku politiku Srbije, je bilo da dodajemo te dve rude. Naše kolege poslanici iz poslaničke grupe SDP su podneli isto to, ali samo sa tačkom i zarezom, a kolege koje su sada predlagači ovog amandmana su stavili nov član koji se odnosi na olovo i cink.
Mislim da smo to sagledali i pre sednice Odbora zajedno sa ministrom i radi donošenja najboljeg rešenja rekli smo da prihvatamo da ovaj amandman, koji su dali predlagači, gospodin Živković i gospodin Pavićević, kao jedan od najboljih od ova tri prihvatimo i zbog toga ćemo sigurno, u toku samog glasanja, imati prekid i Odbor će morati da donese takvu odluku u skladu sa ovim što je ministar prihvatio, a mislim da je trebalo od kolege Pavićevića da čujemo i barem jedno hvala zato što smo ispali krajnje korektni i sagledali sve ovo.