Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja, 04.12.2015.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj: 06-2/476-15

3. dan rada

04.12.2015

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 15:35

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Reč ima ministar Aleksandar Antić. Izvolite.

Aleksandar Antić

Samo molim da se razumemo do kraja dobro i sa vama i sa gospodinom Živkovićem i Pavićevićem i gospođom Tomić i poslaničkim klubom SNS, koji su u suštini predložili identičan amandman.
Mi nismo preskočili bakar i cink, niti smo bilo šta izbrisali. Ako pažljivo pročitate ovaj član zakona, on definiše nekoliko stavki koje su eksplicitno navedene i odredbu koja kaže – druge mineralne sirovine određene posebnim aktom Vlade na predlog Ministarstva nadležnog za poslove geoloških istraživanja ili za poslove rudarstva.
Dakle, mi smo pre svega u prvobitnoj radnoj verziji, odnosno nacrtu zakona i Predlogu zakona i Predlogu zakona koji smo uputili parlamentu definisali one mineralne sirovine koje sa stanovišta ekonomije i svoje participacije u toj ukupnoj slici imaju najveći značaj i najveći eksploatacioni potencijal.
Upravo uvažavajući činjenicu da bakar i cink jesu tu negde na toj granici i uvažavajući parlament, i potrebu, cink i olovo izvinjavam se, i uvažavajući parlament koji je reagovao amandmanski po ovom članu mi smo prihvatili da se to eksplicitno navede. Niko to nije izbrisao. Samo sam to hteo vrlo precizno da kažem, jer u odnosu na njihovu, ono što će biti rezultat istraživanja i moguće njihovo napredovanje na toj skali eksploatacionog potencijala, oni bi bez ikakve dileme po ovom članu koji smo ostavili kao opciju za Vladu ušao u tu kategoriju. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodna poslanica Branka Karavidić.
...
Socijaldemokratska stranka

Branka Karavidić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Samo jednu rečenicu.
Niko ni ne tvrdi da ste vi zaboravili bakar i zlato. Mi smo samo predložili da se u članu 4. stav 2. tačka 3) menja i glasi. Znači, ostaje bakar i zlato, a dodaje se olovo i cink.
Međutim, ako ste utvrdili da je amandman kolege Pavićevića bolji, ja se potpuno slažem sa tim. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Ivan Karić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Milinko Živković.
Da li neko želi reč?
Izvolite, reč ima Milinko Živković.
...
Srpska napredna stranka

Milinko Živković

Srpska napredna stranka
Poštovana predsednice, na član 5. posle stava 1. dodajem nove stavove 2. i 3. koji glase - pokazatelji o ležištu mineralnih sirovina biće uneti u sve prostore i urbanističke planove postojeće i buduće za područja obuhvaćena ležištem mineralnih sirovina. Zemljište u toj oblasti biće označeno kao potencijalno, građevinsko, rudarsko zemljište, a adekvatna planska rešenja biće usvojena u skladu sa ovim zakonom, zakonom koji uređuje prostorno planiranje, Prostornim planom RS, Strategijom održivog razvoja i Strategijom upravljanja mineralnim sirovinama RS.
Stav 2. – kako su mineralne sirovine od strateškog značaja za privredu i nalaze se u zemljinoj kori, dok se nepokretnosti mogu i drugde graditi, državni organi nadležni za prostorno i urbanističko planiranje prilagodiće planska i urbanistička dokumenta radi ostvarivanja ciljeva Strategija upravljanja mineralnim resursima RS u skladu sa zakonom kojim se uređuje prostorno planiranje i urbanističko planiranje i ovaj zakon.
Suština je da ovaj amandman povezuje Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima sa zakonima koji uređuju prostorno planiranje na adekvatan način da se dugoročno obezbedi planiranje razvoja rudarstva koji neće imati prepreke za realizaciju.
Insistira se na blagovremenom obezbeđivanju prostora za otvaranje novih rudnika i izgradnju neophodnih rudničkih objekata ukazivanjem na postojeću mineralizaciju i rezervaciju budućeg prostora. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Ninoslav Stojadinović, Aleksandar Senić, Biljana Hasanović Korać, Goran Bogdanović, Branka Karavidić, Slobodan Homen, Miroslav Marinković i Blagoje Bradi.
Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom RS, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Reč ima Branka Karavidić.
...
Socijaldemokratska stranka

Branka Karavidić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Hvala  gospođo predsednice.
Dobro je što ste prihvatili ovaj naš amandman. Naime, ovim amandmanom se definiše ko ne može da se bavi istraživanjima i eksploatacijom mineralnih sirovina, pa se u članu 7. kaže da sva privredna društva, pravna lica, preduzetnici koji imaju dugovanja po osnovu javnih davanja u vezi pređašnjih istraživanja i eksploatacija nezakonitog istraživanja i eksploatacije nisu izvršili svoje obaveze u vezi sanacije zaštite životne sredine itd. ne mogu se baviti ovim poslom.
Mi smo svojim amandmanom predložili da se ovim poslom ne mogu baviti i oni koji imaju dospele a neizmirene obaveze po osnovu javnih prihoda. Prosto je nedopustivo da se ovaj aspekt obaveza preduzetnika koji bi da se bave ovim poslom ne uzme u obzir i dobro je što je Vlada prihvatila ovaj amandman jer ćemo na taj način strogo voditi računa o tome ko će se, odnosno kome će se odobravati istraživanja i eksploatacija mineralnih sirovina. Zahvaljujem još jednom.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
  Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Bojan Kostreš, Olena Papuga, Nada Lazić, Đorđe Stojšić, Dejan Čapo.
...
Liga socijaldemokrata Vojvodine

Nada Lazić

Liga socijaldemokrata Vojvodine
Hvala lepo.                   
Naime, ovaj član 8. odnosi se, odnosno tretira slučajeve kada neki preduzetnik kada vrši geološka istraživanja ili eksploataciju ili drugih geoloških resursa bez potrebnih odobrenja, onda je, kaže se u ovom članu koji ste vi predložili, dužan da nadoknadi štetu vlasniku za zauzeto zemljište, a RS, odnosno budžetu autonomne pokrajine.
Mi smo predložili kada se tako nešto dogodi da se, ako se vrši tako nedozvoljena eksploatacija ili istraživanje, da se budžetu jedinice lokalne samouprave uplati 10 puta veća vrednost od vrednosti izvršenih geoloških istraživanja ili proizvedene mineralne sirovine jer smatramo da u ovom predlogu u kome se kaže da se samo nadoknadi šteta tamo gde je i onome kome je napravljena, smatramo da je to praktično na neki način stimulativno za one koji tako nedozvoljenu eksploataciju rade. Imali smo takve slučajeve i po Vojvodini kada su se gradili putevi, kada se koristio pesak i drugi materijali i ostajale su rupe u ataru koje su posle bile pretvorene u deponije.
Naime, mi smatramo da nedozvoljena geološka istraživanja ili eksploatacija sirovina najefikasnije mogu da evidentiraju nadležni organi lokalne samouprave i u ovom predloženom članu 8. stav 1. lokalna samouprava, kako ste to vi predložili, nema nikakvog interesa da se bavi ovim problemom, samo mogu imati velikih problema i organi i pojedinci na čijoj se to i oni koji to rade.
Usvajanjem predloženih izmena koje mi dajemo podigla bi se efikasnost, pa i efikasnost rada lokalnih samouprava koje su nadležne za kontrolu događaja na svojoj teritoriji i na predloženi način se čak stimulišu zaposleni u lokalu da ne evidentiraju, odnosno da budu neinformisani kada se dogodi nekakve eksploatacija nedozvoljena zbog lične koristi i takvih je slučajeva bilo i zato smatramo da je naš predlog amandmana da se to desetostruko kažnjava, da će zaustaviti ovakve nedozvoljene radnje.
Čini mi se da smo mi jednina zemlja u kojoj može da se desi da neko nedozvoljeno radi i da eksploatiše i da to inspekcija ne uoči na vreme, zato što je takva organizacija inspekcija da lokalne samouprave prosto nemaju interesa, čak naprotiv, može da dođe do korupcije. U obrazloženju vi ste rekli da amandman odbijate. Prilično nesuvislo, ali dobro. Hvala vam.