Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja, 04.12.2015.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj: 06-2/476-15

3. dan rada

04.12.2015

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 15:35

OBRAĆANJA

...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Hvala vam.
Na član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenada Čanak, Bojan Kostreš, Olena Papuga, Nada Lazić, Đorđe Stojšić i magistar Dejan Čapo.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 12 amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Sulejman Ugljanin, Riza Halimi, Sabina Dazdarević, Enis Imamović i Šaip Kamberi.
Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, akademik Ninoslav Stojadinović, Aleksandar Senić, Biljana Hasanović Korać, Goran Bogdanović, Branka Karavidić, Slobodan Homen, Miroslav Marinković i mr dr Blagoje Bradić.
Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Branka Karavidić. Izvolite.
...
Socijaldemokratska stranka

Branka Karavidić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Hvala, gospodine predsedavajući. Takođe od vremena ovlašćenog.
Dobro je što je Vlada prihvatila ovaj amandman. On se odnosi na član 12. na stav 3. kojim se kaže da Strategiju donosi Narodna skupština na predlog Vlade za period od 10 godina.
Mi smo ovu reč „od“ brisali i predložili reč „najmanje“, jer mislimo da su inače dugi rokovi predviđeni za postupke istraživanja, eksploatacija mineralnih sirovina, dovoljan razlog da i strategija koja se donosi treba da se donosi i za duži period od 10 godina. Tako da, se ja zahvaljujem predstavnicima Vlade koji su prepoznali dobru volju naše poslaničke grupe. Zahvaljujem.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, akademik Ninoslav Stojadinović, Aleksandar Senić, Biljana Hasanović Korać, Goran Bogdanović, Branka Karavidić, Slobodan Homen, Miroslav Marinković i mr Blagoje Bradić.
Reč ima narodni poslanik dr Miroslav Marinković. Izvolite.

Miroslav Marinković

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Uvaženi predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, mi smo podneli amandman na član 13. stav 1. i na kraju rečenice dodali smo da se briše tačka i dodaju reči „i podnosi jednom godišnje Narodnoj skupštini izveštaj o sprovođenju plana i programa ostvarivanja strategije u prethodnoj godini“.
Smatramo da Narodna skupština kao zakonodavno telo mora biti upoznata sa sprovođenjem plana i programa ostvarivanja strategije, koju Skupština inače i donosi. Međutim, u obrazloženju se praktično, naše obrazloženje za amandman potvrđuje.
Tako da, smatramo da ovaj amandman, znači je dobio svoju karakteristiku oličenu u obrazloženju na jedan rutinski način i da ne postoji razlog zašto se ne bi prihvatilo, obrazlažući kako Vlada već daje.
To nije tako i smatramo da je Skupština koja i usvaja tu strategiju treba i da ima uvid u permanentno stanje kontrole, tj. kroz te godišnje izveštaje da dobija informaciju o tome šta se u stvari dešava sa tom strategijom, na kom je nivou razvoja i da li ima tu zastoja, jer smo svedoci da i u prethodnom periodu, znači te klauzule, da Vlada kontroliše, vrlo često budu izostavljene iz izveštaja pa onda imamo problem da ne možemo da u potpunosti imamo uvid u činjenično stanje.
S obzirom da se radi o nacionalnom dobru, interes je svih građana Srbije da kroz nas, narodne poslanike, dobiju informaciju o tome šta se u stvari dešava.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 13. amandman je podneo narodni poslanik Milinko Živković.
Reč ima narodni poslanik Milinko Živković. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Milinko Živković

Srpska napredna stranka
Hvala gospodine predsedavajući.
Podneo sam amandman i u članu 13. posle stava 2. dodaje se nov stav 3. koji glasi: „Radi unapređenja odgovornosti i transparentnosti u korišćenju javnih sredstava i racionalnijeg sprovođenja strategije upravljanja mineralnim i drugim geološkim resursima od strateškog značaja za državu, Vlada može kao vlasnik ili imalac kontrolnog udela, na predlog ministra, da donese odluku kojom nameće posebna pravila za obezbeđivanje uslova za eksploataciju, o planiranju i kontroli preduzećima koja su u javnoj svojini, kao i pod kontrolom države i bave se istraživanjem i eksploatacijom mineralnih resursa, kao i preduzećima koja su u funkciji eksploatacije mineralnih resursa.
Ovde se detaljnije određuje način sprovođenja strategije upravljanja mineralnim resursima od strateškog značaja. Da bi se obezbedili uslovi za kontinuitet otkopavanja, Vlada može da za definisanu dinamiku razvoja kopova odredi prioritete izgradnje novih rudničkih kapaciteta ili utvrdi prioritete izmeštanja postojećih objekata unutar eksploatacionog polja, ili opredeli kao hitnu obavezu do istraživanja određenog prostora za dobijanje strateške sirovine.
Za izvršenje, posebne naloge dobijaju kompanije koje izvode radove istraživanja i eksploatacije, kao javna preduzeća koja će biti u funkciji sprovođenja strategije upravljanja mineralnim sirovinama, kao što su vodoprivreda, šumarstvo, građevinarstvo. Hvala vam.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Bojan Kostreš, Olena Papuga, Nada Lazić, Đorđe Stojšić i mr Dejan Čapo.
Reč ima narodni poslanik Nada Lazić. Izvolite.
...
Liga socijaldemokrata Vojvodine

Nada Lazić

Liga socijaldemokrata Vojvodine
Hvala lepo.
Ovaj amandman se odnosi na poglavlje 3. gde je definisana obaveza odnosno aktivnosti Geološkog zavoda Srbije.
Mi smo dali amandman na ovaj član u cilju da se u stavu 1. u kome se kaže da Geološki zavod Srbije, obavlja osnovna geološka istraživanja u smislu članova 17. i 18. ovog zakona, i druga geološka istraživanja obuhvaćena godišnjim programom iz člana 20. ovog zakona, kao i poslove primenjenih geoloških istraživanja od važnosti za Republiku Srbiju.
Mi smo ovde dodali posle reči „Srbiju“ i „evidentiranje i čuvanje celokupnih jezgra istražnih i svih eksploatacionih bušotina i zbirki minerala, stena i fosila od značaja za Republiku Srbiju“. Takođe smo i posle člana 4. dodali dva nova stava koji glase da Zavod može da obavlja poslove geološkog stručnog nadzora nad izvođenjem ovih vrsta, nad izvođenjem svih vrsta geoloških istraživanja za potrebe i u interesu Republike Srbije. Takođe novi stav – Zavod osniva specijalističke organizacione jedinice u svom sastavu u zavisnosti od strateškog značaja i zastupljenosti, preovlađujući mineralne sirovine po različitim delovima Republike Srbije.
U obrazloženju smo rekli, naime nigde se ne navodi ko vrši stručni geološki nadzor u ime vlasnika prostora, tj. Republike Srbije, osim geoloških inspektora koji pored drugih poslova to rade povremeno zbog njihovog malog broja, čuli smo i malo pre koliko ih ima. Inspektori vrše nadzornu kontrolu, a predloženi nadzor bi bio tehnički i izvršni.
Članom 4. i 5. stav 5. Predloga zakona, definiše se i imenuje lice koje štiti interes Srbije, samo u kompanijama u kojima Srbija ima deo kapitala. Izgledaće da Srbija nema interes da štiti svoja prirodna dobra i resurse još u fazi istraživanja, ako se ne prihvati ova dopuna koju mi predlažemo.
Naime, geološki nadzor po ovom predlogu zakona koji mora da imenuje investitor, uglavnom će štititi interese investitora, što je normalno i očekivano, jer štiti interese onoga koga plaća.
Mi smatramo da uključivanje Geo zavoda na ovakav način može da omogući upravo da štiti interese Republike Srbije, jer je on kao državna institucija na budžetu Republike i na pravi način štiti interese Republike Srbije.
Ovaj amandman je odbijen jer se kaže da je Zavod angažovan, odnosno radi samo primenjena geološka istraživanja koja vrše privredni subjekti i koji su nosioci istraživanja.
No, da ne komplikujemo stvari, jednostavno ste odbili naš amandman i smatramo da kontrola Republike Srbije u ovom slučaju isto tako nije na pravi način zastupljena. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 17. amandman, sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Reč ima narodni poslanik Vladimir Pavićević. Izvolite.
...
Nova stranka

Vladimir Pavićević

Samostalni poslanici
Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani potpredsedniče Narodne skupštine i predsedavajući današnjoj sednici u ovom delu, gospodine Arsenoviću, uvaženi ministre Antiću i poštovane gošće i gosti iz ministarstva, najpre gospodine Arsenoviću vama da čestitam što ste se izborili da predsedavate malo sednici Narodne skupštine. Nisam odavno bio u prilici da se prijavim za reč i da mi vi date reč, gospodine Arsenoviću. Ja se nadam da će ova sada prilika da se usmeri ka tome da malo ponovo pokrenemo dijalog, raspravu, o različitim pristupima u pogledu istog pitanja, poštovana gospodo.
Amandman na član 17. koji smo podneli narodni poslanik Zoran Živković i ja je jedan od malobrojnih ne prihvaćenih amandmana i želim ovde vrlo jasno da kažem i ministru Antiću i gošćama i gostima iz ministarstva, sa razlogom ne prihvaćeni amandman.
Dakle, mi smo čitajući veoma pažljivo ovaj tekst zakona, posumnjali da u članu 17. postoji mogućnost neusklađenosti sa nekim drugim zakonima koji su na snazi, čim smo tu sumnju evidentirali, podneli naravno amandman, kao što ja mislim je red, kao što i priliči jednom narodnom poslaniku, odnosno u ovom slučaju dvojici narodnih poslanika, napisali jedno obrazloženje i jutros čitali obrazloženje za ne prihvatanje i videli da nema nikakvih neusklađenosti. Ako postoji neusklađenost, poštovana gospodo, onda postoji sumnja u vladavinu prava. Ako postoji sumnja u vladavinu prava, onda je to jedna opasna situacija.
Eliminisali smo sve dileme, nema sumnje u vladavinu prava i nema prepreke, da još jednom kažem – da imamo danas jednu priliku da razgovaramo o jednom veoma dobrom zakonodavnom projektu. Ja ću, naravno, diskutovati i dalje po svim amandmanima koje smo podneli mi narodni poslanici Nove stranke, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani gospodine Arsenoviću. Hvala.