Deseta sednica Drugog redovnog zasedanja, 28.12.2015.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Deseta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/557-15

5. dan rada

28.12.2015

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 09:15 do 20:30

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Đorđe Milićević.
Izvolite gospodine Milićeviću.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Socijalistička partija Srbije
Zahvaljujem gospodine predsedavajući.
Kolega Novaković je rekao šta je bio cilj predloženog amandmana i smatramo da je veoma važno i značajno što je ministarstvo na pravi način sagledalo i prihvatilo predloženi amandman. Cilj je da se zemlja izda, da se ostvaruju prihodi od izdavanja zemlje, jer ukoliko se ne izda onda i nema prihoda.
Sa druge strane, ovaj predloženi amandman i onemogućava i smanjuje prostor za korupciju i zloupotrebu.
Ono što takođe želim da kažem jeste da se slažem u potpunosti sa ministarkom poljoprivrede i o tome smo govorili tokom rasprave u načelu da stanje u poljoprivredi jeste tako da zahteva hitna i brza rešenja i da ovaj zakon podstiče i privlači investicije u poljoprivrednoj proizvodnji i ono što mi očekujemo od investicija jeste na jednoj strani brži i bolji razvoj, a na drugoj strani same investicije pružaju jedan garant i sigurnost za plasman poljoprivrednih proizvoda kada govorimo o malim poljoprivrednim proizvođačima.
Naravno da apsolutno niko nema nameru u Vladi RS da bilo kome bilo šta pokloni, odnosno da pokloni nešto što je državni resurs, niti apsolutno bilo ko ima nameru da favorizuje bilo koga kada govorimo o izdavanju u zakup poljoprivrednog zemljišta. Sve detalje, sva važna pitanja biće naknadno uređena i urađena u uredbama Vlade RS.
Što se tiče konkretno izdavanja poljoprivrednog zemljišta u zakup, mi smo tokom rasprave u načelu rekli, i ja ću to ponoviti danas, za nas je veoma važan i jasan investicioni plan, za nas je veoma jasan biznis plan koji mora biti u skladu sa potrebama lokalne samouprave. Za nas je veoma važno da postoji jasan plan kooperacije sa malim poljoprivrednim proizvođačima iz lokalnih sredina. Za nas je veoma važno da sagledamo koji je to broj novih radnih mesta koji se otvara. Za nas je veoma važno da konačno i sagledamo na koji način se daje doprinos povećanju i unapređenju poljoprivredne proizvodnje u Srbiji.
Kada govorimo o zakupu i kada govorimo o malim poljoprivrednicima, znate kako, niko apsolutno ne omogućava male poljoprivrednike da sami učestvuju u nadmetanju. Mali poljoprivrednici mogu kroz udruživanja učestvovati, mogu se udružiti i učestvovati i biti potencijalni zakupci određenog poljoprivrednog zemljišta. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.
Dame i gospodo narodni poslanici, ja pre svega želim da zahvalim na korektnom ponašanju, s obzirom na situaciju koja je vladala u poslednjih mesec dana u javnosti. Mislim da sada naši gledaoci mogu da uvide da se ne radi ni o kakvoj tajnoj zaveri protiv poljoprivrednika u Republici Srbiji, niti protiv ostalih nivoa vlasti. Ovaj amandman je dokaz za to.
Dakle, on je uvažio intenciju koju je pokazala i pokrajina. Zbog previše skupog zakupa u prethodnim periodima, nismo krenuli sa 100% početne cene, što je bio zahtev i pokrajine, nego u prvom krugu je ona 80%, a u drugom 60% od srednje cene na toj teritoriji lokalne samouprave u prethodnoj licitaciji. Na takav način smo želeli da ispoštujemo AP Vojvodinu, a samim tim i poljoprivrednike da po nižoj ceni mogu da krenu u zakup, jer se može desiti, recimo, da interesovanje bude malo slabije i želimo da što pre u prvom, odnosno u drugom krugu oni zakupe to poljoprivredno zemljište. Ali, dodali smo i još jedan stav, koji glasi da ako i to ne uspe, onda Ministarstvo može da sprovede ponovo postupak javnog nadmetanja, ukoliko za to bude vremena.
Imamo i ono oko obnovljive energije, ja mislim da će gospođa Tomić to reći malo više, a cilj nam je da što više zemljišta bude obrađeno, da ukoliko i to ne bude izlicitirano, tri godine prođe i Ministarstvo ne uspe to da izda u zakup, da onda možemo ono zapušteno zemljište izdati sa početnom cenom od 0 dinara i da u takvim situacijama proizvođači biomase za obnovljivu energiju imaju prednost. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 6. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su Skupština AP Vojvodine i zajedno narodni poslanici Nenad Čanak, Bojan Kostreš, Olena Papuga, Nada Lazić, Đorđe Stojšić i mr Dejan Čapo.
Reč ima predstavnik Skupštine AP Vojvodine, Branislav Bogaroški.
Izvolite, gospodine Bogaroški.

Branislav Bogaroški

Zahvaljujem se.

Dakle, već je rečeno da je inicijativa Skupštine AP Vojvodine da se na drugačiji način definiše početna cena licitacije. Naime, primećeno je u dosadašnjoj praksi da posle loših agroekonomskih godina otprilike desetak posto padne interesovanje za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta. Na ovaj način, sa utvrđivanjem početne cene za licitaciju u visini od 80% prošlogodišnje cene, mi faktički dajemo manevarski prostor našim poljoprivrednicima da mogu da se povuku korak unazad prilikom licitiranja. Jer, svaka godina nije podjednako dobra, a trenutno važećim rešenjima cena zakupa se iz godine u godinu zida. Znači, ona je svake godine sve veća i veća.

Žao mi je što nije prihvaćen i drugi deo našeg amandmana, koji se tiče rokova u kojima se može izjaviti žalba na odluku o dodeljivanju zemljišta u zakup. Naime, kroz praksu pokrajinskog sekretarijata u ovih blizu 10 godina, koliko je zakon u primeni, smo primetili da poljoprivrednici jednostavno u velikom broju slučajeva nisu na vreme obavešteni kada je doneta odluka o njihovom pravu.

Naime, dešava se u 30% slučajeva situacija da oni ne dobiju blagovremenu informaciju kada je doneta odluka, a rokovi teku od dana donošenja odluke. Zbog toga smo predložili da rokovi teku od dana objavljivanja odluke na oglasnoj tabli prvostepenog organa, jer na taj način omogućujemo svim zainteresovanima da se blagovremeno upoznaju sa donošenjem odluke i da mogu da iskoriste svoje pravo na žalbu.

Dakle, ukoliko ostane dosadašnje rešenje, mi ćemo i dalje imati situaciju da 30% zainteresovanih, koji smatraju da su im prava u nekom smislu ugrožena, neće moći na vreme da reaguju i da iskoriste zaštitu svojih prava putem pravnog leka. Ne slažem se sa obrazloženjem Vlade da je na taj način na bilo koji način isključeno Ministarstvo iz postupka davanja poljoprivrednog zemljišta u zakup, niti da su ugrožena dva kruga licitacije. Ne znam zašto je to navedeno u obrazloženju, jer mislim da uopšte nije vezano za temu. Neko nije bio skoncentrisan kada je razmatrao naš amandman. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem se pokrajinskom sekretaru, gospodinu Bogaroškom.
Reč ima podnosilac amandmana, narodni poslanik Đorđe Stojšić.
...
Liga socijaldemokrata Vojvodine

Đorđe Stojšić

Liga socijaldemokrata Vojvodine
Zahvaljujem, gospodine predsedavajući.
Mislim da je ovaj amandman, iako ne dolazi od predstavnika vladajuće većine, mogao biti prihvaćen upravo iz razloga koje ja naveo gospodin Bogaroški, a to je da dobar deo zemljišta ostaje van upotrebe isključivo iz tog razloga kako se formira početna cena pri izdavanju.
Drugi problem je što se žalbe koje upućuju oni koji učestvuju na tim licitacijama odbacuju isključivo iz razloga što su istekli rokovi za podnošenje žalbi. U tom pravcu je bio amandman, da se rokovi računaju od dana objave na oglasnoj tabli. Mislim da je to jedna tehnička ispravka, koja bi u mnogome doprinela da se ljudima omogući jednak tretman, i onima koji licitiraju i onima koji se kasnije žale na taj proces.
Formiranje početne cene u drugom krugu. Ne vidim zašto Vlada, odnosno zašto niste usvojili ovaj amandman, zato što 80%, odnosno 50% od prosečne postignute cene je sasvim razuman iznos ako bi se išlo u drugi krug. Naročito u smislu toga da kada se daje po pravu prečeg zakupa potpuno drugi aršini važe, odnosno cena tada ne može biti veća od prosečne cene postignute na celoj teritoriji Republike Srbije, što je značajno niže u odnosu na ono što licitiraju poljoprivrednici na aukcijama koje organizuje lokalna samouprava. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima ministar Snežana Bogosavljević Bošković. Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Snežana Bogosavljević-Bošković

Zahvaljujem.
Poštovani predstavniče Skupštine AP Vojvodine i poštovani narodni poslanici koji ste intervenisali na Predlog zakona ovim članom, želim da izjavim i da kažem da smo mi delimično prihvatili amandman Skupštine AP Vojvodine, vaš amandman, odnosno deo koji se odnosio na cenu zakupa u prvom, odnosno drugom krugu javnog nadmetanja.
Međutim, ono zbog čega u celini amandmani nisu prihvaćeni odnosi se na deo koji se tiče oglašavanja nakon sprovedenog javnog nadmetanja. Vaš predlog jeste da oglašavanje bude putem oglasne table. Mi to nismo prihvatili. Mi smo mišljenja da je jedan bolji, sigurniji i precizniji način kada svaki učesnik u licitaciji dobije odluku zvaničnim putem, poštom, sa povratnicom koja nam garantuje da je on lično dobio tu odluku.
Ako bismo prihvatili baš predlog da rok teče od momenta oglašavanja na oglasnoj tabli, pitanje je koliko bi naših poljoprivrednika znalo kada će biti rezultat objavljen na oglasnoj tabli, koliko bi njih bilo u mogućnosti da dođe, koliko bi njih bilo u mogućnosti da to vidi. Prosto, postoji i ona druga otvorena mogućnost za velike zloupotrebe i u tom slučaju.
Zbog toga smo mi predložili i mišljenja smo da je ovo jedan ispravniji postupak, ispravniji način, pri čemu se i oglašavanje na oglasnoj tabli ne isključuje kao mogućnost, ali to je ona druga dodatna mogućnost.
U svakom slučaju, zvaničan dopis, koji je zvanično poslat, zvanično uručen svakom onom ko je učestvovao u javnom nadmetanju, je prva i obavezna mogućnost, a druga mogućnost može biti i oglasna tabla.