Drugo vanredno zasedanje, 02.02.2016.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Drugo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/30-16

2. dan rada

02.02.2016

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:10 do 18:15

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem se.
Reč ima narodna poslanica Mirjana Đoković. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Mirjana Đoković

Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, kolege poslanici, uvaženi građani Srbije, mi danas govorimo o veoma važnom zakonskom predlogu. Imajući u vidu činjenicu da u Srbiji na početku 2015. godine postoji oko 13 hiljada organizacija u oblasti sporta i 250 hiljada registrovanih sportista. Kada sumiramo kompletan zakon u oblasti sporta u protekle četiri godine slobodno možemo reći da je on ispunio očekivanja koja su planirana njegovim donošenjem, ali za dalje unapređenje sporta u Republici Srbiji neminovno je bilo donošenje novog zakonskog predloga u ovaj visoki dom.
Donošenje novog zakona ima za cilj da poveća obuhvat građana koji se bave sportom, a drugi cilj je svakako da se podrži dalji razvoj domaći i vrhunski sport. Razlog za to treba videti u egzaktnim podacima koji govore da se u Republici Srbiji 56% populacije uopšte ne bavi fizičkim vežbanjem i postavlja se pitanje koji su razlozi te pasivnosti u odnosu na fizičko vežbanje. Istraživanja jasno pokazuju da se ne raspolaže slobodnim vremenom za fizičke aktivnosti. Mnogi građani nisu dobrog zdravstvenog stanja, a neki su se izjasnili da je evidentna neadekvatna sportska infrastruktura, pa i taj razlog može da utiče na sportsku neaktivnost.
Izrazita specifičnost sporta i dosadašnje iskustvo u praksi pokazuju da mnoge stvari ostanu van zakona, pa sve to zajedno utiče da ova oblast mora biti usklađena sa potreba i interesima sporta, imajući u vidu sve probleme koje imaju učesnici u sistemu sporta Republike Srbije.
Jedan od ključnih problema u funkcionisanju sistema sporta je njegovo finansiranje. Podaci govore da se u 2011. godini za sport izdvajalo 13 eura po stanovniku što je više nego desetostruko manje nego na primer u Francuskoj gde je ta cifra 158 eura po stanovniku. Činjenica da se u Srbiji budžetska sredstva u protekle četiri godine i dalje su se izdvajala za finansiranje sporta u zemlji i u pitanju su bili milioni eura. Godine 2012. 42,5 miliona eura, 2013. godine 40,8 miliona eura, 2014. godine 40,6 i 2015. godine 41,9 miliona eura.
Kako bi razumeli suštinu problema uočeno je da veliki broj lokalnih samouprava nije svoja akta usaglasio sa odredbama Zakona o sportu, pa je uočeno da pojedine lokalne samouprave nemajući nikakve procedure za raspodelu budžetskih sredstava, sredstva su delili unutar malog broja ljudi, novac je odlazio u tzv. privilegovane klubove.
Istraživanja stalne Konferencije gradova je pokazala da su izdvajanja za sport iz budžeta lokalnih samouprava uglavnom bila usmerena ka fudbalu. To je istraživanje došlo do podatka da samo 12 gradova je izdvajalo sredstva od 53 anketirana za sportske stipendije perspektivnih sportista. Ovakav način postavljanja prioriteta je potpuno suprotan nacionalnoj kategorizaciji sportova i nacionalnoj strategiji razvoja sporta.
Veoma je čest slučaj u zemlji Srbiji da dve trećine lokalnog budžeta opredeljenog za sport ode na finansiranje povlašćenog lokalnog kluba. Time ne samo da se krši Zakon o sportu već se ozbiljno ugrožava opstanak organizacija koja veoma ozbiljno rade na unapređenju školskih sportskih aktivnosti i organizacija koje se bave razvojem rekreativnog sporta. Prema egzaktnim podacima o teritorijalnoj rasprostranjenosti sportskih udruženja i saveza imam podatak na primer u gradu Čačku je registrovano 178 takvih pravnih lica, a ne postoji sportski savez. Novac se deli putem komisija i ja sam mišljenja da taj upravo sportski savez kao krovna institucija mora da bude naslonjena na nacionalnu strategiju pa da stvari preslikava na lokalni nivo i da brine i prati lokalnu politiku kada je u pitanju razvoj sporta i jednoj lokalnoj sredini. Treba i finansije da budu strogo kontrolisane uz prethodno dobro utvrđene kriterijume pri raspodeli novčanih sredstava, a ne da se na primer da se deli, jer se događa u praksi da klubovi iz nižeg ranga dobijaju više sredstava nego klubovi iz višeg ranga. Takođe meni nije jedna logična stvar, na primer, da jedan budžet grada izdvaja 99 miliona dinara za mere koje su vezane za sve sportske aktivnosti, a da se za podsticaj poljoprivrede izdvaja 42 miliona, za turizam i ekologiju opet manje nego što se izdvaja za sam sport.
Dobra strana zakona je što je predvideo postojanje jedinstvenog nacionalnog informacionog sistema u vidu vođenja matičnih evidencija od strane Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije uz obavezu organizacije da se upišu u te evidencije. Ne bih želela da se sada stekne utisak kod vas da postoji namera da se u sport ne ulaže.
Na osnovu komparativne analize finansiranja sporta u zemljama EU i Republike Srbije vidi se jasno koliko se u sport ulaže sa pozicije budžeta država, koliko sa nivoa lokalnih zajednica, a koliko je prisutna pozicija privatnog sektora.
Nasuprot finansiranju sporta iz javnih prihoda stoji finansiranje iz sopstvenih izvora, članarine, sredstva od pružanja usluga i obavljanje drugih delatnosti. Misli se na transfere, na naknade za razvoj igrača, prodaja TV prava, ulaznice, sponzori, donatori i slično.
Problemi definitivno nastaju iz neorganizovanosti samih učesnika u sportu, u sistemu sporta i nepoverenja mogućih ulagača u primaoce sredstava. Posebno je važno istaći finansijsko stanje domaćih klubova od kojih bi trebalo očekivati da su ekonomski održivi i da su efikasni u privlačenju i trošenju sredstava.
Jedna od karakteristika Predloga zakona je što je iz njega izostavljeno odredbe o privatizaciji društvenog i državnog kapitala i da je propisano da će se to pitanje rešiti posebnim zakonom.
O ovoj temi se raspravlja maltene od 1996. godine, inače, ove teme su vrlo često u žiži srpske, sportske i političke javnosti, ali gledišta su jako polarizovana i evidentno je da se od ovih tema kad kad beži.
Ne možemo da ne govorimo o ovoj veoma važnoj oblasti, a da ne kažemo šta je to predvidela Strategija razvoja sporta u Srbiji od 2014. do 2018. godine. Ja ću samo navesti neke od opštih ciljeva - unapređenje sistema finansiranja sporta, unapređenje pravnog i institucionalnog okvira u oblasti sporta, unapređenje položaja sportista u društvu i sistemu sporta, unapređenje sporta u vojsci i policiji, unapređenje međunarodne saradnje i sporta u dijaspori i mnogi drugi.
Kako bi se u narednom periodu oblast sporta znatno unapredila i kako bi se koordinirano stvorili uslovi za dugoročno planiranje i donošenje programa razvoja sporta, zakon propisuje da nacionalnu strategiju sporta donosi Vlada na period od 10 godina, i da pokrajine i lokalne samouprave imaju obavezu donošenja programa i razvoja sporta na svojim teritorijama. Zakon takođe propisuje da nadležni nacionalni, granski, sportski savezi donose programe razvoja sporta svojih grana sporta.
Koliko će predložena zakonska rešenja da utiču na učesnike u sistemu pitanje je zaista od velikog značaja. Procena efekata zakona je veoma pozitivna, prvenstveno zbog unapređenja sistema sporta. Efekat je samim tim pozitivan jer omogućuje sportu ostajanje u međunarodnom sistemu sporta, a povećava se i obuhvat bavljenja građana sportom.
Pozitivni efekti bi trebalo da se pokažu i kroz uspostavljanje racionalnog, efikasnog, transparentnog i održivog sistema finansiranja u oblasti sporta. Posebno važni ciljevi koji treba da se ostvare, svođenje nepravilnosti u finansiranju programa organizacija u oblasti sporta iz javnih prihoda, posebno u jedinicama lokalne samouprave na minimum, povećanje organizacione strukture finansijske odgovornosti učesnika i eliminisanje crnih tokova novca u sportu i povećanje poreskih prihoda kroz uvažavanje specifičnosti i potreba sporta, uopšte.
U nameri da rezimiram svoje izlaganje, Predlog zakona je rezultat potrebe uređenja ove oblasti u skladu sa evropskim standardima i propisima i sportskim pravilima nadležnim međunarodnih sportskih saveza čiji je razvoj bio izuzetno dinamičan u ovoj oblasti u proteklom periodu. Usaglašavanje sa novodonetim nacionalnim propisima i konsenzusa svih relevantnih subjekata sporta koje su potrebne izmene zakonske u zakonskoj regulativi u oblasti kako bi se postojeći sistem sporta unapredio.
To je sve, dakle razlog zašto ću u danu za glasanje zajedno sa svojim kolegama iz poslaničkog kluba SNS podržati ovaj Predlog zakona. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem se.
Reč ima narodni poslanik Milanka Jevtović Vukojičić.
...
Srpska napredna stranka

Milanka Jevtović Vukojičić

Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.
Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, kolege poslanici i poslanice, poštovani građani Srbije, pred nama se danas nalazi Predlog zakona o sportu i odmah možemo da konstatujemo da je ovo oblast oko koje smo se svi gotovo složili da je zakon temeljan, da je zakon, transparentan.
Donet je u jednoj širokoj javnoj raspravi, da je u 10 gradova održana javna rasprava, da su svi relevantni učesnici bili uključeni u donošenju ovog zakona. Da zakon sadrži elemente antikoruptivnosti. Prema tome i zakon je antikoruptivan. Da je zakon usaglašen sa međunarodnim standardima i da je harmonizovan sa zakonodavstvom EU.
Zakon je u interesu sportista, da je zakon u interesu sportskih stručnjaka, da zakon na najbolji način štiti maloletna lica koja se aktivno bave sportom. Da je povećan obuhvat svih onih koji se bave sportskim aktivnostima, odnosno sportskim aktivnostima pa bilo to i kroz rekreaciju, da je u zakonu poseban akcenat stavljen na razvoj sporta u školu, u školama i visokoobrazovnim institucijama, da su škole i visokoobrazovne institucije u stvari stavljene sada u fokus, da je stavljeno bavljenje fizičkim aktivnostima deci i mladih, ali ne samo za postizanje vrhunskih sportskih rezultata, nego u smislu formiranja njihovog karaktera, u smislu njihove socijalizacije, u smislu njihovog pravilnog psihofizičkog razvoja, u smislu njihovog zdravlja, u smislu njihovog humanog odnosa prema drugima, u smislu razbijanja mnogih predrasuda.
Sportisti, posebno oni vrhunski svakako jesu idoli i jesu uzor mnogim mladim generacijama. Jedan od uzora mnogim mladim generacijama ste i vi, gospodine ministre, zajedno sa našim sportistima, vaterpolistima, košarkašima i drugim pojedincima, koji na svim kontinentima i meridijanima pronose slavu Republike Srbije i služe kao uzor mnogim mladim naraštajima.
Ono što je pozitivno svakako jeste i to što su zakonom tačno precizirane nadležnosti, što su zakonom precizirane nadležnosti svih nivoa vlasti, posebno su precizirane nadležnosti lokalnih samouprava, što lokalne samouprave će sada isključivo na osnovu pravilnika o utvrđenim kriterijumima moći da dodeljuju sredstva, što će lokalne samouprave morati tačan procenat da izdvajaju i za razvoj školskog sporta i predškolskog sporta.
Predškolski sport je u stvari u nadležnosti lokalne samouprave, a tu se radi o razvoju predškolskog uzrasta kroz igru, kroz razvoj motoričkih sposobnosti i kroz u stvari adekvatan psihološko-socijalni razvoj dece.
Takođe, moram da naglasim i aktivnosti Paraolimpijskog komiteta Republike Srbije, koji u svojoj nadležnosti ima razvijanje, saradnju i organizovanje takmičenja koja su od javnog interesa. U pitanju su osobe sa invaliditetom.
Takođe, moram da pohvalim i to da Olimpijski komitet Srbije, Paraolimpijski komitet Srbije i Sportski savez Srbije će urediti kodeks sportskog ponašanja u cilju suzbijanja nasilja na sportskim terenima i u cilju, preveniranju u stvari u opšte nasilja, zakonom je predviđeno da će se formirati nacionalni savet za suzbijanje negativnih pojava. To nije samo suzbijanje nasilja, to je suzbijanje dopinga u sportu, suzbijanje nameštanja raznih utakmica i suzbijanja svih onih negativnih pojava.
U radu nacionalnog saveta za borbu protiv negativnih pojava, biće uključen kako ministar sporta, tako i ministar unutrašnjih poslova i ministar pravde, tako da će jednom koordiniranom aktivnošću, a sve ove negativne pojave zahtevaju koordiniranu aktivnost najviših nadležnih organa, svakako dovesti do smanjivanja negativnih pojava.
Ono što takođe želim da naglasim, to su aktivnosti koje sprovodi Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije, koji je na jedan način servis Ministarstva za omladinu i sport. Aktivnosti zavoda za sport i medicinu sporta, ogleda se pre svega u edukaciji sportista. Inače je on i nacionalni trening centar.
Ono što takođe želim da naglasim, to je da je Zavod za sport i medicinu sporta u prošloj godini u opštini Priboj u jednoj osnovnoj školi „Branko Radičević“, prvi put izvršio sistematski pregled sve dece, koja pohađaju tu osnovnu školu, a to je 125 dece.
Takođe, moram da naglasim da su donirani i rekviziti i sportska oprema Atletskom klubu „Priboj“.
U toku je izrada projekta za atletsku stazu u Priboju i nadam se da će Ministarstvo sporta podržati i realizaciju i stavljanje u funkciju atletske staze.
Takođe, moram da napomenem da je Savez za sport i medicinu sporta u okviru kampanje, naravno, što i jeste jedna od njegovih nadležnosti, radi podizanja svesti koliko sport uopšte znači, održao jednu akciju pod nazivom „Šta treniraš“. Ona je takođe bila u Priboju.
Vama, gospodine ministre, moram da se zahvalim zato što ste pružili punu podršku Fondaciji Novaka Đokovića, koji je uložio sredstva i otvorio prvi teniski sportski teren, jer je Priboj mala opština, ali opština u Srbiji koja još od 1880. godine ima sportski teniski teren, odnosno, to je najstariji sportski teren u Srbiji.
Očekujem da ćete i vi vašim dolaskom u Priboj, s obzirom da znamo da ovaj zakon jeste životan, ali životan i zato što vi odlazite na teren i zato što vi sem što ste vrhunski sportista, što ste ranije bili, imate i realan uvid u realno stanje stvari. Ovo je i moj poziv vama da dođete i posetite opštinu Priboj.
Sport je jedna od pokretačkih snaga za ostvarenje milenijumskih ciljeva razvoja koji su definisani inače kroz rezolucije i kroz zahtev UN.
Srpska napredna stranka u danu za glasanje podržaće zakon. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem se.
Reč ima narodni poslanik Goran Vukadinović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Goran Vukadinović

Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.
Poštovani predsedavajući Skupštine, poštovani ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, građani Republike Srbije, pred nama je očigledno jedan iz zakona koji se u javnosti očekivao s posebnom pažnjom, zakon za koji se s razlogom očekuje da bude bolji nego ijedan dosadašnji, uredi delatnost od posebnog značaja za Republiku Srbiju.
Kao nekadašnji profesionalni sportista, a potom i rukovodilac u jednom od najuspešnijih košarkaških klubova juga Srbije, ističem zadovoljstvo što je posle perioda priprema i posebno duge provere brojnih skupova i ocena komplementnih ljudi, danas u ovom visokom domu pred nama formalno novi zakon, a u stvari su izmene i dopune Zakona o sportu, kako bismo usavršili i napravili boljitak svim sportistima, sportskim klubovima i organizacijama, kako na lokalnom, tako i na nacionalnom nivou.
Konačno se približavamo pravoj privatizaciji u sportu, jer mišljenja sam da treba prekinuti neodgovorno trošenje sredstava svih obveznika, kako i neodgovorno odlučivanje po klubovima. Drago mi je da se ovim Predlogom zakona o sportu približavamo grčkom modelu, tačnije gde fudbal ima vlasnika, a košarka je brend, nešto kao u klubovima Panatenaikosa i Olimpijakosa.
Predlog zakona o sportu sadrži preko 180 članova, koji zahteva mnogo vremena i prostora. Zato ću se u okviru svog izlaganja osvrnuti samo na neke detalje koji posebno regulišu sigurnost svih učesnika sportskih aktivnostima.
Dobro je što je Predlog zakona o sportu vrlo precizno nabrojao sva prava i obaveze sportista, ali i predviđa zaštitu od onih koji bi da svojim činjenjem ospore, čak ukinu takva prava.
Svedoci smo brojnih natpisa i negativnih komentara o suspenodvanim ili osporenim pravima sportista koji im proističu iz ugovora sa određenom sportskom organizacijom.
Novi Predlog zakona ohrabruje sve one kojima je interes da se bavljenje sportskim aktivnostima odvija u skladu sa zakonom time što uređuje prava i obaveze menadžera i sportista.
Posebno me raduje zaštita prava sportista amatera sa kvalitetnim ugovorima o stipendiranju, a potom i uslova transfera. Maloletni sportisti s razlogom jesu dodatno sagledani, pogotovo oni koji prelaze iz manjih klubova u veće. Jedan od primera kako će bezbednosni aspekt bavljenja sportskim aktivnostima biti na željenom nivou jeste regrutovanje, školovanje, angažovanje i konačno nadzor koji vrše stručna lica angažovana u sportskim organizacijama.
Obaveza utvrđene zdravstvene sposobnosti postoji za sportiste koji se uključuju u organizovane sportske aktivnosti u oblasti sporta, a obaveze utvrđivanja posebne zdravstvene sposobnosti postoje najmanje jednom godišnje i za sportske stručnjake angažovane u radu sa sportistima.
Veoma je dobro što se u novom zakonu o sportu uvodi besplatan lekarski pregled za decu od šest do 14 godina, koji se obavlja u zdravstvenim ustanovama, Republičkom zavodu za sport i medicini sporta.
Kada je reč o bezbednosnom aspektu i sigurnosti koji nudi Predlog zakona o sportu nije nevažno insistiranje na obavezi sportskih organizacija da zaključe ugovore o osiguranju od posledica nesrećnog slučaja za vreme obavljanja sportske aktivnosti, odnosno stručnog rada u sportu.
Takođe bih istakao kao novinu u okviru predloga zakona da se sportisti ne smeju izložiti sportskim aktivnostima koje mogu da ugroze ili pogoršaju njihovo zdravstveno stanje. Naravno, doping je u sportu zabranjen u skladu sa zakonom. Takođe, zabranjeno je decu izlagati sportskim i fizičkim aktivnostima koje mogu da ugroze ili pogoršaju njihovo zdravstveno stanje i da negativno utiču na psiho-socijalni i motorički razvoj ili obrazovanje.
Potrebno je naglasiti da je osiguranje vrhunskim sportistima koji igraju za reprezentaciju obavezno. Još uvek postoje nedoumice među klubovima koji nisu spremni da se udruže i da svi zajedno nastupaju kao tim, kako bi se smanjilo plaćanje osiguranja, a povećala premija osiguranja od rizika i time smanjio finansijski izdatak klubovima.
Dobro je što Predlog zakona nalaže da pedagoški rad sa decom mogu obavljati samo sportski stručnjaci koji imaju odgovarajuće više ili visoko obrazovanje u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta, odnosno položen stručni sportski ispit.
Predlagač zakona decom smatra sva lica koja imaju manje od 16 godina života. Ta granica nekome može i da zasmeta, ali ja iz sopstvenog iskustva i poznavanja međunarodne prakse primećujem da je i ovaj član zakona u skladu sa odgovarajućim zakonodavstvima u evropskim zemljama koje imaju izuzetno razvijen sport.
Skrenuo bih pažnju na obavljanje stručnog nadzora posebno odabranih stručnih lica, koji ocenjuju da li stručni rad opravdava očekivanja i u skladu sa izrečenim ocenama predlažu preduzimanje određenih mera za unapređenje rada i otklanjanje uočenih nedostataka.
Dosadašnja praksa je pokazala da su u Republici ovu oblast kontrolisala tri sportska inspektora. Novina novog zakona je uvođenje sportskog inspektora na nivou svake jedinice lokalne samouprave, koji će na osnovu zahteva sportskog nadzornika moći da privremeno zabrani obavljanje određene sportske aktivnosti, odnosno delatnosti.
Materija u zakonu koja govori o sportskim udruženjima od osnivanja pa do prestanka rada i likvidacije razrađene u velikom broju članova i moj je utisak kako je tu primetan pomak u kvalitetu u odnosu na prethodna zakonska rešenja u sportu.
Ono što od novog zakona o sportu očekujem jeste ne samo oštrija selekcija ponuđenih projekata i programa, već je od posebne važnosti kontrola, realizacija, koju vrši nadležno Ministarstvo i jednom godišnje o korišćenju sredstava budžeta Srbije odnosi izveštaj Vladi Republike Srbije.
Odredbe članova novog zakona koje govore o kategorizaciji u oblasti sporta su dobro poznate javnosti, pa i svima nama.
U okviru zakona pohvalio bih određivanje Nacionalne strategije razvoja u sportu. U šestom poglavlju su školski i univerzitetski sport i fizičko vaspitanje dece predškolskog uzrasta predstavljeni dovoljnim brojem članova.
Kada je u pitanju naredno poglavlje, jasno i precizno se govori o sportskim objektima namenjenim obavljanju sportskih aktivnosti, odakle ću ja kao posebno obavezujuću istaći jednu rečenicu – sportski objekti moraju biti pristupačni osobama sa invaliditetom, deci i starijim osobama. Programsko finansiranje je koncentrisano na nivou jedinice lokalne samouprave kroz transparentno davanje programskih sredstava. Istakao bih činjenicu da je 15% programskih sredstava opredeljeno za rad sa decom, dok jednoj organizaciji, tačnije klubu nije dozvoljeno preusmeriti više od 20%, da se ne bi događalo da jedna organizacija povlači 70, 80 pa čak i 90% sredstava.
Primer dobre prakse kako se odvija projektno finansiranje u oblasti sporta je naravno grad Leskovac iz kog ja dolazim, gde se dodela obavlja na godišnjem nivou u dva dela, kako bi kalendarsku godinu uskladili sa takmičarskom sezonom kluba.
U Leskovcu projektnim finansiranje je obuhvaćeno 114 sportskih klubova, organizacija i udruženja, izdvojeno je oko 46 miliona u 2015. godini. Uvedeno je i novčano nagrađivanje ekipa koja osmo i prvo mesto, odnosno najviši rang takmičenja na međunarodnom nivou. Ovim zakonom otvara se mogućnost obrazovanja nacionalnog fonda za razvoj sporta.
Na kraju današnjeg izlaganja osvrnuo bih se na najvažniji član Predloga zakona o sportu, to je član 4. stav 1. koji jasno precizira da svako ima pravo da se bavi sportom i da sport nije samo privilegija bogatih, već da je neophodno da sport bude dostupan svima, a ne da bude samo još jedan trošak roditeljima. Novi zakon o sportu doneo je konkretna rešenja i ograničenja kada je u pitanju članarina.
Počeo sam današnje izlaganje sa osvrtom na neke dobre aspekte predloženog zakona o sportu. Završiću iznošenjem svog ličnog stava da mi predstavljamo sportsku naciju koja rađa sportske veličine, pa ću iskoristiti priliku da čestitam našim vaterpolistima, tako i našem teniseru Novaku Đokoviću na postignutim uspesima.
U danu za glasanje, zajedno sa poslaničkom grupom SNS, glasaću, naravno, za usvajanje ovakvog zakona. Hvala na pažnji.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Ivan Jovanović.
Izvolite, gospodine Jovanoviću.

Ivan Jovanović

Samostalni poslanici
Hvala poštovani predsedavajući, poštovani ministre, kolege poslanici i poslanice, za početak da kažem da nisam od onih koji će sada govoriti hvalospeve o sportistima. Oni jesu zaslužni i o njima sve najbolje i zaista mislim da ne treba to da se ponavlja ovde u parlamentu Republike Srbije, jer oni dovoljno govore na terenu o tome i ne želim da to upotrebljavam u neke druge svrhe.
Želim, gospodine ministre, da kažem da imam utisak da ništa bolje i ništa novo značajno niste ponudili u novom Predlogu zakona, barem kada je reč o sportu i o onim aspektima sporta koji najviše interesuju građane, koji najviše interesuju roditelje koji imaju decu u raznim sportskim klubovima i udruženjima.
Vi kažete u samom obrazloženju da je u Predlogu zakona zadržan znatan broj odredbi važećeg Zakona o sportu, odnosno sve one odredbe koje su se potvrdile u prethodne četiri godine primene tog zakona. Sada se navode se razlozi zašto se zakon menja.
Čini mi se da građani ne vide te pozitivne aspekte o kojima ste vi govorili ili ih ne vide na dovoljno jasan način, jer svedoci smo da stanje u sportu nije dobro, da stanje u sportu značajno nije dobro, da roditelji, koji danas teško izdržavaju teret ekonomskih poteškoća u našoj zemlji, ne mogu da finansiraju sve aktivnosti koje su potrebne za njihovu decu.
U tom smislu očekivao sam da zakonom definišete jasna pravila, barem kada je reč o finansiranju, jer nije dobro, ministre, kada postoje delovi zakona i članovi koji govore o tome da ćete vi rešavati, odnosno arbitrirati o tome koji programi mogu da budu prihvaćeni od strane ministarstva ili komisija koju ćete vi formirati u saradnji sa savezima i da onda ostavimo na slobodnom uverenju komisije ili vas koji to klubovi zaslužuju a koji ne, odnosno grane finansiranja od strane države.
Kada je reč o Pokrajini, isto tako. Ostavićete pokrajinskoj vlasti da odlučuje o tome kako će se sredstva trošiti, što je najvažnije nikakav nadzor i nikakvo izveštavanje se precizno ne definiše ovim zakonom. Očekivali smo to, gospodine ministre, a ne da se frazeološki govori o tome kako smo uskladili sve sa evropskim zakonodavstvom i kako će sada biti sjajno i bajno.
Mi donosimo zakone koji treba da se primenjuju, koji treba da budu od koristi građanima Srbije, a kada je reč o sportu da budu od koristi, pre svega, deci koja se bave sportom, školski sport je prioritet, prioritet je amaterski sport. To su prioriteti. Kada kažete da je prioritet na lokalnom nivou, da se ulaže u sportsku infrastrukturu, to postoji samo u jednom članu i to postoji u opštini.
Niste obavezali lokalne samouprave kako će da se ponašaju kada je u pitanju finansiranje sporta. Imate u obrazloženju onaj deo gde vi kažete, u odnosu na ostale evropske zemlje, da je to nizak procenat kada su u pitanju lokalne samouprave, ali je činjenica da se u Srbiji u lokalnim samoupravama finansiraju klubovi po partijskoj liniji, ili po kumovskoj liniji, ili po prijateljskoj. To je činjenica o kojoj moramo govoriti zato što ne postoje jasni kriterijumi, ne postoje pravila, ne postoji nadzor koji morate uspostaviti.
To se ponavlja u ovom predlogu. Zato kažem, nema prostora konstataciji da smo zadržali ono dobro, 80% stvari u ovom zakonu su ugovori, profesionalni sportisti sve ono što se tiče provizija, menadžera. Gde je čovek, gde je život, gde su deca koja će se baviti sportom? To je trebalo da bude prioritet, gospodine ministre. Mislim da je moglo više da se postigne ovim predlogom zakona. Mislim da je trebalo uzeti u obzir probleme koji se javljaju u oblasti sporta u svakodnevnom životu ljudi i da to bude neka vodilja za vas u Ministarstvu za sport. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, gospodine Jovanoviću.
Reč ima narodni poslanik Zoran Bojanić.
Izvolite, gospodine Bojaniću.
...
Srpska napredna stranka

Zoran Bojanić

Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, uvaženi predsedavajući.
Gospodine ministre, gospođo sekretaru, gospodine državni sekretaru Peruničiću, gospodine pomoćniče ministra, bilo je zadovoljstvo provesti ceo radni dan sa vama i baš sam pomislio da nemam šta da kažem, jer bezmalo sve kolege su rekle sve o svih 184 člana zakona. Jedino o onom zadnjem 184. retko ko da je govorio.
Kolega Ivan Jovanović me je potakao da i ja nešto kažem, a da se ne ponovim. Kao što sam primetio i kolega Ivan Jovanović i kolega Stefanović su pričali o načinu finansiranja i to im je jedna jedina zamerka i primedba na ovaj zakona i par sitnih primedbi koje su imali iz poslaničke grupe SDS, itd.
Tvrdim i u zakonu lepo piše da lokalne samouprave imaju obavezu da usklade svoja akta sa ovim zakonom. Znači, u svakom slučaju, lokalne samouprave će uskladiti i znam da lokalna samouprava iz koje ja dolazim, u Kraljevu, je to već uradila i da će sigurno na transparentan način i primereno ovom zakonu biti sledeća podela sredstava za sport sačinjena i učinjena. U zakonu lepo piše da jedna sportska organizacija ili klub ne može nikako dobiti više od 20% od lokalne samouprave.
Ono što bih napomenuo i stvarno je teško bila šta reći, jer su sve kolege pomenule i ulogu javne vlasti u oblasti sporta, a to je tema o kojoj je prethodni kolega govorio. Kolege su pomenule i sve one evropske povelje koje ste vi primenili i koje su vam bile polazna osnova, kao i UN, za sačinjavanje ovog zakona.
Naznačio bih posebno da sva ona prateća akta, koja ste dostavili uz Predlog zakona, su tako lepo opisali upravo ono što ste vi učinili posle svih javnih rasprava, posle velikog rada u sačinjavanju ovog zakona. Znači, sve one analize, sve one uporedne podatke, sva ona ispitivanja koja ste obavili u oblasti sporta, morali su da dovedu do ovako dobrog zakona.
Ono što mi smeta i nadam se da će ovaj Predlog zakona to popraviti, mislim da to ministarstvo i pojedini sportski savezi rade, to je ne ujednačenost. Koleginica, mislim da je koleginica Ljiljana, je spomenula 11.145 ili koliko već imamo sportskih organizacija. Od toga je 3.700, 3.800 na teritoriji grada Beograda, dok na teritoriji grada Kraljeva, odakle sam ja, je 212, Užice, koje je približne veličine, 111 i dođemo do Crne Trave, odnosno Priboja koji ima 27, a dosta je veliki grad, koja ima samo jednu sportsku organizaciju.
Znači, to je nekakav zadatak ne Ministarstva, nego i lokalnih samouprava, da te nejednakosti ispravimo. A ono što sam pomenuo da Ministarstvo sporta i određeni sportski savezi čine sve da se te nejednakosti u Srbiji isprave, upravo govori primer, pre svega, ovog bazena velelepnog koji je iz arene već prebačen u Vrnjačku banju, koja je meni susedna opština. Primer grada Kraljeva, gospodin Perunišić je tu, reprezentacija Srbije u rukometu i ženska i muška, odigrali su svoju kvalifikacionu utakmicu u gradu Kraljevu, zahvaljujući pre svega njemu, a i onoj novoj i lepoj hali koja nije tu samo da bi služila da lepo izgleda i ko god prođe pored nje da je pohvali, nego da upravo našoj deci približimo sve te vrhunske sportiste, a da ne pominjem Dejvis kup, koji je u Kraljevu održan, odnosno meč između Srbije i Hrvatske, gde smo pokazali celom svetu kakvi domaćini možemo da budemo, i pozivam sve da tokom, odnosno krajem nedelje, dođete u Kraljevo na Fed kup, gde će naše teniserke na čelu sa Jelenom Janković, dostojno reprezentovati Srbiju u meču sa Španijom.
S obzirom da su kolege sve rekle, a i da nas dosta još uvek ima i da treba diskutovati, ja vam se zahvaljujem i u Danu za glasanje, u svakom slučaju, glasaću za ovaj Predlog zakona. Hvala.