Sedmo vanredno zasedanje, 26.02.2016.

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedmo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/92-16

26.02.2016

Beograd

Sednicu je otvorio: Igor Bečić

Sednica je trajala od 17:05 do 00:50

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Morate se samo prijaviti da bi mogao da vam dam reč.
Morate da izvadite karticu, da je ponovo ubacite, ne mogu da vam dam reč. Sistem je…Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Saša Mirković

Samostalni poslanici
Član 88. Poslovnika – otvaranje sednice i učešće na sednici i ja neću da vam kažem kako ste prekršili Poslovnik. Zaključite vi to sami. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem gospodine Mirkoviću.
Reč ima mr Aleksandra Jerkov, povreda Poslovnika.
...
Srpska napredna stranka

Saša Mirković

Samostalni poslanici
Niste me pitali da li želim da se izjasni Skupština.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Skupština će se izjasniti u Danu za glasanje gospodine Mirkoviću.
Izvolite gospođo Jerkov.
...
Demokratska stranka

Aleksandra Jerkov

Demokratska stranka
Zahvaljujem gospodine Bečiću.

Radi se o stavu 7. člana 92. – ako predlozi iz stava 2. ovog člana, a to je vaš predlog da se rasprava objedini, nisu podneti u skladu sa odredbama ovog Poslovnika, Narodna skupština ih neće razmatrati, niti će se o njima izjašnjavati. To znači, gospodine Bečiću, da vi svoj predlog, s obzirom na to da nije pripremljen u skladu sa odredbom Poslovnika koji jasno kaže kakve tačke dnevnog reda se mogu objediniti, niste ni smeli da stavite na glasanje zato što je samo stavljanje tog predloga na glasanje u suprotnosti sa članom 92. stavom 7.

Tako da niko vama ne spori pravo da predlažete Narodnoj skupštini skraćenje rasprave, produženje rasprave, objedinjavanje, povlačenje tačaka dnevnog reda itd. ali svim narodnim poslanicima Poslovnik zabranjuje da na Skupštinu daju predloge koji nisu u skladu sa ovim Poslovnikom, a vaš predlog nije u skladu sa Poslovnikom, tako da se Skupština o njemu, gospodine Bečiću, i ne može izjasniti.

Prosto postoji tolika većina da može zaista da odluči da je zemlja ravna ploča, ali molim vas, nemojte to da radite zato što to što ste predložili nije u skladu sa Poslovnikom. Ako se Skupština bude izjasnila pozitivno o vašem predlogu, to je samo zato što se protivno Poslovniku i stavili predlog na izjašnjavanje.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem se gospođice Jerkov.
Sigurno da se ne sećam i ne mogu da se setim da ste se vi javili za povredu Poslovnika kada je vaša poslanička grupa stavila 96 tačaka dnevnog reda i spojila tu raspravu, pa sada ako hoćete da kažete da tri tačke dnevnog reda po Poslovniku ne mogu da imaju predlog za spajanje rasprave, a 96 tačaka, koje ste vi predložili kao poslanička grupa DS može, ja ne znam šta drugo da prokomentarišem osim dvostruki aršini koje uvek DS ima u ovakvim slučajevima.
Da li želite da se Skupština izjasni u Danu za glasanje? (Da.)
Hvala.
Gospodin Pavićević, izvolite.
...
Nova stranka

Vladimir Pavićević

Samostalni poslanici
Poštovane dame i gospodo, gospodine Bečiću, vi ste prekršili sada već dva puta u jednoj rečenici član 108. Poslovnika Narodne skupštine koji definiše, kao što, ja mislim, svi ovde znamo, pa i naše gošće i gosti iz Vlade – održavanje reda na sednici Narodne skupštine.
Prvo ste to uradili tako što gospodinu Živkoviću niste omogućili da obrazloži zašto on smatra da je povređen Poslovnik u članovima 92. i 107. Prekinuli ste ga u 34 sekundi bez ikakvog opravdanja, a potom ste obrazlažući gospođi Jerkov zašto ste mimo Poslovnika predložili da se tri tačke dnevnog reda, koje nemaju nikakve veze jedna sa drugom, povežu u jednu, rekli da je neko drugi to nekada radio, pa ćete vi sada da ponavljate lošu praksu.
Gospodine Bečiću, vi ste upravo svojim obrazloženjem potvrdili da rešenja u ova tri zakonodavna projekta nisu međusobno povezana, a onda ste rekli – uprkos tome što nisu međusobno povezana povezaćemo ih jer je neko to ranije takođe radio.
Gospodine Bečiću, verujem da svi narodni poslanici…
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Uvaženi profesore, nažalost, ne očekujem od vas da ne govorite istinu kao što sada ne govorite. Vrlo dobro znate da po Poslovniku obrazloženje prijave po povredi Poslovnika je do dva minuta, kada predsedavajući ima dovoljno argumenata da da obrazloženje i da upita narodnog poslanika da li želi da se Skupština izjasni, u tom momentu može da reaguje.
Gospodine Pavićeviću, kao što vi meni uskraćujete pravo kao narodnom poslaniku da dam predlog koji će većina u Narodnoj skupštini ili izglasati ili odbiti, ja sam samo dao primer kada se meni kao narodnom poslaniku uskraćuje pravo da predložim da je i tada poslanička grupa DS predložila 96 tačaka dnevnog reda i da je to takođe usvojeno i da ja onda imam puno pravo kao narodni poslanik da smatram da mogu da predložim spajanje tri tačke.
Zahvaljujem se gospodine Pavićeviću.
Da li želite da se Skupština izjasni u Danu za glasanje? (Da.)
Zahvaljujem.
Gospodine Mirkoviću, kao što ne možete sada da ukažete ponovo na povredu Poslovnika. Predsedavajući u svom obrazloženju ne može da povredi Poslovnik gospodine Mirkoviću.
Zahvaljujem se.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 136, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo osam od ukupno prisutnih 144 narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila ovaj predlog.
Prelazimo na rad po dnevnom redu.
Prelazimo na rad po dnevnom redu: Predlogu zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, Predlogu zakona o opštem upravnom postupku i Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije.
Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da sam pozvao da današnjoj sednici prisustvuju dr Kori Udovički, potpredsednik Vlade i ministar državne uprave i lokalne samouprave, Miloš Popović, šef Kabineta potpredsednika Vlade i ministra državne uprave i lokalne samouprave, Marija Lukić, posebni savetnik potpredsednika Vlade, Natalija Pavlović Šiniković, pomoćnik ministra državne uprave i lokalne samouprave.
Po Poslovniku, reč ima narodna poslanica Nataša Vučković. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Nataša Vučković

Demokratska stranka
U skladu sa članom 97. stav 3, predlažem duže vreme pretresa za poslaničke grupe, s obzirom da imamo dva vrlo važna zakona na dnevnom redu,…