Prva sednica Prvog redovnog zasedanja, 02.03.2016.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/94-16

2. dan rada

02.03.2016

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 19:40 do 23:30

OBRAĆANJA

Miroslav Marinković

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Poštovani predsedavajući, uvažena ministarko sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, amandmanom na član 14. stav 7. se menja u našem predlogu i on glasi: „Funkcioneru prestaje radni odnos danom prestanka funkcije, odnosno danom prestanka prava na naknadu plate, ukoliko je to pravo ostvario.“
Naše obrazloženje za ovakav amandman jeste da amandmanom se predviđa izmena stava 7, prema Predlogu zakona danom prestanka funkcije prestaje i radni odnos. Međutim, funkcioner može ostvariti pravo na naknadu plate u trajanju od tri, a izuzetno u trajanju od šest meseci od dana prestanka funkcije.
U tom vremenu, kada ostvaruje pravo na naknadu plate, ostvaruju se prava u vezi sa penzijskim osiguranjem, odnosno plaćaju se porezi i doprinosi u radnom odnosu. Ukoliko bi danom prestanka funkcije prestao i radni odnos, onda ne bi mogli da budu uplaćeni porezi i doprinosi za vreme primanja naknade plate.
Mislim da ovaj amandman ima smisla zato što preciznije definiše status nekoga kome je prestala funkcija, da ne pričamo o primeru slučaja narodnih poslanika ili, pošto se ovde radi o lokalnoj samoupravi i o autonomnoj pokrajini, da postoje poslovi za koje funkcioner stiče pravo nakon obavljanja te dužnosti i prestanka funkcije na određen period radnog odnosa, odnosno uplaćivanja poreza i doprinosa, čime mu se i staž računa. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar dr Kori Udovički. Izvolite.

Kori Udovički

Radni odnos i plaćanje naknade plate nisu ista stvar, idu paralelno jedno s drugim i potpuno nema potrebe za ovim, odnosno bio bi pogrešan amandman.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 15. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na naslov Glave, Glavu, naslov i član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na Glavu III i nadnaslov iznad člana 16. amandman je podnela narodni poslanik Stefana Miladinović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na naslov i član 17. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 17. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Ninoslav Stojadinović, Aleksandar Senić, Biljana Hasanović Korać, Goran Bogdanović, Branka Karavidić, Slobodan Homen, Miroslav Marinković i Blagoje Bradić.
Reč ima narodni poslanik Branka Karavidić. Izvolite.
...
Socijaldemokratska stranka

Branka Karavidić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Hvala gospodine predsedavajući.

Član 17. je u delu koji govori o odgovornosti za rad službenika, tako da član 17. u Predlogu zakona kaže: „Službenik je odgovoran za zakonitost, stručnost i delotvornost svog rada“. Mi smo svojim amandmanom predvideli da se doda novi stav 2. koji glasi: „Niko ne sme vršiti uticaj na službenika da nešto čini ili ne čini suprotno propisima.“

Mi smo predložili ovu dopunu. Time smo izvršili usaglašavanje sa Zakonom o državnim službenicima, tako što se u stvari dodaje eksplicitna zabrana vršenja uticaja na službenika da postupa protivno, odnosno da postupa protiv svojih dužnosti.

U vašem obrazloženju se kaže da se pozivate na član 30. Predloga zakona koji kaže da službenik je dužan da u okviru poslova svog radnog mesta postupa u skladu sa Zakonom o pravilima struke i kodeksom ponašanja, kao i da preduzima sve mere i radnje koje omogućavaju pravnim i fizičkim licima da ostvaruju svoja prava i drugim propisima garantovana prava i interese.

Mi u stvari ovde ne govorimo o službeniku u smislu njegovog rada, nego u stvari mislimo da treba dodatno zaštiti njega kao službeno lice.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.

Narodni poslanici Marko Đurišić, akademik Ninoslav Stojadinović, Aleksandar Senić, Biljana Hasanović Korać, Goran Bogdanović, Branka Karavidić, Slobodan Homen, Miroslav Marinković, Blagoje Bradić, zajedno su podneli amandman kojim predlažu dodavanje novog člana 17 a.

Da li neko želi reč?

Reč ima narodni poslanik Biljana Hasanović Korać. Izvolite.
...
Socijaldemokratska stranka

Biljana Hasanović-Korać

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Zahvaljujem gospodine predsedavajući.

Uvažena ministarsko sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, naša poslanička grupa je između ostalog amandmanom podnela i ovaj amandman kojim predlaže da se posle člana 17. doda član 17a i naslov iznad člana. Naslov bi glasio – Zabrana povlašćivanja i uskraćivanja; a član 17a bi glasio – Zabranjeno je povlašćivanje ili uskraćivanje službenika u njegovim pravima i dužnostima, posebno zbog rasne, verske, polne, nacionalne ili političke pripadnosti, odnosno seksualne orijentacije, roda ili rodnog identiteta ili zbog nekog drugog ličnog svojstva.

Ovim amandmanom smo predložili dodavanje novog člana, kojim se zabranjuje diskriminacija službenika. Ovaj član se nadovezuje na član 7. Zakona o državnim službenicima, uz dopunu u pogledu seksualne orijentacije, roda i rodnog identiteta.

Amandman je odbijen sa obrazloženjem da Predlog zakona na jasan i nedvosmislen način propisuje zabranu diskriminacije po svim navedenim osnovama, te nije potrebno to posebno isticati.

Takođe, Zakonom o zabrani diskriminacije su na celovit način uređena pitanja diskriminacije po svim osnovama i poziva se na član 19. kojim je takođe utvrđena zabrana diskriminacije.

Kao prvo, član 19. zabranjuje diskriminacije, odnosno obezbeđuje jednake uslove ali pri zapošljavanju, a ovaj član 17a govori o statusu u toku radnog odnosa.

Drugo, poznato nam je da je to predviđeno zakonom o zabrani diskriminacije, ali znamo koliko problema ima u primeni i taj zakon i mnogi drugi zakoni koji su doneti, koliko postoji diskriminacije, koliko postoji tužbi za mobing sada kada se tek progovorilo i počelo o tome da javno priča i da reaguju zaposleni.

Smatramo da bi bilo vrlo celishodno da to stoji i u ovom zakonu.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar, dr Kori Udovički. Izvolite.

Kori Udovički

Jedno je možda želja da se podvuče koliko je borba protiv diskriminacije važna, ali sa druge strane, vi imate jedan jedinstveni pravni sistem i problem koji je problematičan, koji se rešava na nov način i koji je nov za naše društvo na takav način ćete još više, da tako kažem, možete da stvorite još više problema ako počinjete, ako otvarate više načina ili više puteva da se taj problem tretira.

Mislim da mi moramo svi jasno da razumemo da zakon o zabrani diskriminacije mora da se poštuje. On dobro i na jednak način propisuje za sve u društvu zabranu diskriminacije i samim tim on treba da nam je svetinja u tom pitanju.

Mislim da nije dobro da ponavljamo i na neki način otvaramo vrata da pitanja koja su na jednom mestu, jasno regulisana, počnu možda i da se malo drugačije možda regulišu na mestima gde im nije prevashodno mesto.

Tako da, ako postoji neki problem sa zakonom o zabrani diskriminacije, morao bi tamo da se dešava i na taj način upućujemo sve da ga tamo rešavaju. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Biljana Hasanović Korać, po amandmanu.