Peta sednica Drugog redovnog zasedanja , 12.12.2017.

5. dan rada

OBRAĆANJA

Dušan Vujović

Želim samo kratko da pojasnim. Ovo se ne odnosi na tu ukupnu svotu tog razdela, nego se odnosi na aproprijacije unutar toga. Znači, ovo što se dozvoljava bilo je prethodne godine dozvoljeno u sklopu člana kojim se objašnjavalo programsko budžetiranje. Bilo je dozvoljeno izuzetno do 10%, imajući u vidu broj zahteva koji dobijamo i potrebu da se odgovornost u stvari pojačava time što ministarstva sama svoje greške u planiranju pod znakom navoda peglaju na tim malim promenama među razdelima ostajući u okviru aproprijacije, odnosno razdela celog ministarstva, ili kabineta, ili bilo kog korisnika. Mi smatramo da je potreban veći stepen odgovornosti prebaciti na korisnike i naravno zadržati kontrolu da ne bi došlo do zloupotrebe, bilo kakve zloupotrebe.
Mi se nalazimo u situaciji u kojoj je gotovo nemoguće planirati vrlo precizno te pojedine delove. Navešću vam primere. Kod projekata razno-raznih, oni se nalaze u situaciji da ne mogu precizno da planiraju koliko će tačno sredstava biti npr. na građevinske radove, na opremu, na kompjutere, na programe itd, i onda moramo da intervenišemo i da menjamo te aproprijacije, iako se ukupna vrednost projekta ne menja. Znači, to je smisao ovoga da se olakša realizacija budžeta i da se ne komplikuje realokacija sredstava koja ostaju u okvirima. Prema tome ne radi se o rebalansu budžeta, on ostaje u okviru istih sredstava koja su data na razdelu, istih sredstava na nekom nivou agregacije. Hvala.
(Zoran Krasić: Meni je odgovarao, pogrešio je ministar. Ja moram da objasnim.)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Nemate pravo na repliku kolega Krasiću.
Pa odgovarao je vama. A pogrešio je ministar, u redu.
...
Srpska radikalna stranka

Zoran Krasić

Ja moram da objasnim. Uzmite član 5. Predloga zakona o budžetu za 2018. godinu i uzmite odgovarajući član Zakona o budžetu za 2017. godinu, pa pogledajte gde su ti vaši kapitalni izdaci, gde su ti vaši kapitalni projekti. U dobrom delu oni se ponavljaju. Zašto? Zato što se prikazuje trogodišnje. Jel tako? Pa kad pogledate šta je prošle godine u 2017. godine navedeno da će se realizuje u 2018. godini vidite veliko neslaganje od ministarstva do ministarstva. Ako neko zna da radi programski budžet, neka radi programski budžet, ali nemoj da se krije iza promene iznosa u okviru aproprijacije.

I druga jedna stvar, podhitno treba da promenite onu odredbu zakona o kapitalnim investicijama, kapitalnim projektima. Tamo ste stavili građevinske objekte, eksproprijaciju, zemljište itd, pa ste stavili mašine i opreme. Molim vas razgraničite. Razgraničite šta je tekuće održavanje, šta je investiciono održavanje, šta su klasični kapitalni projekti sa nekretninama, a šta je sitan inventar, šta su mašine, šta su komppjuteri. Oni vas varaju. Oni vam ubacuju i kompjutere u kapitalne projekte. Ja zbog vas ovo pričam, jer sutra će neko da otvori ove knjige.

Ova današnja rasprava je fantastična. Znate zbog čega? Zato što ostaje stenogram. A svako je rob svoje reči koju je rekao u ovoj sali, pa bez obzira da li danas da li pre 20 godina. Neko će da čita ove stenograme, pa će sutra da vas proziva šta ste rekli, šta ste uradili, šta ste obećali, kako ste se ponašali. Vodite računa o tome.

Ja zbog vas ovo pričam, zbog sebe ne pričam.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar Vujović.

Dušan Vujović

Ja se vama zahvaljujem, iskreno i smatram da su ova upozorenja vaša od srca i sa dobrom namerom. Ja se trudim da budem ono što stvarno mislim i što možemo da održimo.
Želim samo da kažem da ovo nije suštinska promena, u odnosu na ono što je pisalo prošle godine. Znači, izuzetno u članu 18. prošle godine je pisalo – izuzetno od člana 12. stav 1. ovog zakona u 2015, 2016. i 2017. godini, znači, pre tri godine – preusmeravanje aproprijacije može se vršiti u iznosu do 10% vrednosti aproprijacije čija se sredstva umanjuju.
Znači, drugim rečima, ne može se promeniti nivo sredstava na nivou razdela, ali se mogu menjati sredstva između kompjutera, opreme, zgrade itd. Pošto niko ne uspeva tako precizno to da kaže i svako prekoračenje van toga zahteva posebnu saglasnost ili intervenciju preko tekuće budžetske rezerve.
Mi samo ne želimo da se mešamo u male izmene koje ministarstvo ili bilo koji drugi korisnik budžetskih sredstava može da uradi na sopstvenu odgovornost i da o tome podnese i zahtev i dobije saglasnost ministarstva i posle toga to odradi u izveštaju, pokaže u izveštaju. Hvala lepo.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 9. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik prof. dr Marko Atlagić i narodni poslanik Marijan Rističević.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Marko Atlagić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani potpredsedniče Narodne skupštine, gospodo ministri, ovaj član govori o tome da organizacija za obavezno socijalno osiguranje po odluci direktora organizacije može vršiti preusmeravanja proporcija odobrenih na ime određenog rashoda, izdataka u iznosu do 10% vrednosti, a preko 10% za troškove zdravstvene zaštite. To se odnosi i na učesnike borce u ovom ratu.

Pošto su mi poslali 40 poruka da su užasnuti današnjom izjavom gospodina Balše Božovića i izjavom gospodina Kenojčića, da su oni krivci za rat i vladajuća koalicija. Ja ih molim, ovu dvojicu da nikada u ovom visokom domu to ne izreknu, jer će se suočiti sa stravičnom istinom.

Poštovani borci, neka vas uteše ova dva citata.

Prvi je izrečen 17.5.1999. gospodnje godine i citiram: „Jugoslavija se mora bombardovati. Samo nastavite da bombardujete, popustiće oni“. „Der spigl“ broj 20/1999, izrečeno 17.5.

Drugi citat izrečen 9.5.1999. godine i citiram: „Nemojte potpisivati nikakve sporazume o kraju bombardovanja, jer to omogućava Miloševiću da se održi na vlasti“, nemački list „Rajncantung“.

Poštovani narodni poslanici, sretan sam što moj predsednik stranke Vojislav Šešelj, kada sam bio nije ovo izrekao. Sretan sam što moj predsednik stranke Tomislav Nikolić nije ovo izrekao. Sretan sam što moj predsednik stranke Aleksandar Vučić nije ovo izrekao.

Ovo je izrekao njihov predsednik stranke i neka nikada više me ne povlače za jezik, jer će se suočiti sa stravičnom izjavom. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Gospodine Rističeviću, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Ovde nedostaje samo Rača, znate.
Dame i gospodo narodni poslanici, ovde se radi o preusmeravanju aproprijacije, procenti 5, 10%. Kada smo već kod procenata, ovi majstori za procente, za lične procente očigledno imaju neki aranžman. Ko tu s kim, sveti Petar znao, verovatno Pavlović to zna najbolje.
Dame i gospodo, za koji procenat je onaj pravi Šutanovac, imao u Nigeriji onaj lažni, Nigerija bolje prošla, imala lažnog Šutanovca, a mi smo imali pravog, za koji procenat je pravi zgrabinovac prodavao tenkiće T72, T55 itd, za četiri do deset hiljada dolara.
Za koji procenat je taj pravi Šutanovac, jer je Nigerija imala više sreće, imala lažnog, prodavao i uništavao strele M2 za 250 evra kada su one koštale 10.000, pa kada to pomnožite sa 1.000, 2.000 komada, dobijete štetu od 20, 30 ili 40 milioina evra.
Za koji novac je uništavao i prodavao čamce? Za koji procenat je taj mulac grabinovac uspeo da otuđi 1.100 ili 1.200 protivavionskih topova? To bi nadležni organi trebali da utvrde. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Martinović.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik Aleksandar Martinović.