Peta sednica Drugog redovnog zasedanja , 12.12.2017.

5. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Milena Turk

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Uvaženi ministri, dame i gospodo narodni poslanici, podnela sam amandman na član 8. Zakona o budžetskom sistemu u cilju ravnomernog ulaganja u sve krajeve Republike Srbije.

U prethodnom periodu Vlada Republike Srbije i samo Ministarstvo su zaista pokazali odgovornost u smislu opremanja zdravstvenih institucija i institucija koje su namenjene pružanju usluga socijalne zaštite, policijskim stanicama i to smo mogli da se uverimo u prethodnim mesecima, kada su svi domovi zdravlja bili opremljeni sanitetima, odnosno mini bolnicama praktično. Ova sredstva su bila prikupljena od odlaganja krivičnog gonjenja i ovo je zajednički projekat Ministarstva pravde i Ministarstva zdravlja.

Takođe su i centri za socijalni rad opremljeni kolima, kako bi efikasnije radili i lakše došli do svih svojih korisnika. Policijske stanice su takođe opremljene u svakom okrugu, u svakom gradu i u svakoj opštini, radi efikasnijeg rada i ovaj amandman je upravo u cilju daljeg ulaganja ravnomernog u sve krajeve Srbije. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 8. amandman je podnela narodni poslanik Dragana Barišić.
Da li neko želi reč?
Izvolite koleginice Barišić.
...
Srpska napredna stranka

Dragana Barišić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Poštovani ministri, poštovane kolege narodni poslanici, podnela sam na član 8. amandman u cilju boljeg funkcionisanja i osnaženja zdravstvenog sistema, a moramo priznati da se mnogo toga radilo u prethodnom periodu. Ovom prilikom samo želim da podsetim da smo mislili i na budućnost, pre svega i na natalitet i da smo u tom cilju donosili i dobre reformske zahteve u prethodnom periodu.

Od 1. januar a 2016. za porodilje se besplatno primenjuje epiduralna anastezija, moram da podsetim da ranije to nije bio slučaj. Takođe, od juna 2016. finansira se i treći pokušaj za biomedicinski potpomognutu oplodnju o trošku RFZO-a. Znači da mislimo na to da natalitet povećamo i naravno da budućnost naše dece bude bolja, tako da pozivam još jednom sve narodne poslanike da ovaj zakon podržimo u potpunosti. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Orlić.
Izvolite, kolega Orliću.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.

Razvoj, dame i gospodo narodni poslanici, koji je predmet i ovog amandmana zaista se jako dobro jasno vidi na delu u našoj prestonici, u gradu Beogradu. I taj razvoj, naravno, prirodna je posledica ozbiljnog i odgovornog ponašanja, domaćinskog postupanja, koja se između ostalog može sagledati i kroz rad komunalnih preduzeća. Danas ta preduzeća uspešno rade, uspešno posluju, što naravno ne može ni da se poredi sa prethodnim periodom kada je gradom žario i palio žuti tajkun Đilas Dragan i kada su ta ista preduzeća radila sa gubitkom od preko dve milijarde dinara.

Ko danas zajedno sa žutim tajkunom Đilas Draganom sanja da ponovo vrati Beograd u mrak do 2012. godine, odnosno perioda kada je žuto preduzeće uništavalo sve čega se takne delujući zajedno. Pa, svi oni koji pripadaju svim tim filijalama, podružnicama i ostalim podvarijantama žutog preduzeća i dosovske vedete Saša Janković i Vuk Tadić Jeremić koji su danas obnarodovali da sarađuju sa Đilasom i njegovim potrčkom Šapićem, ali i ostali sa kojima se poistovećuju, a tu su i Boris Tadić i Zoran Živković, Dragan Šutanovac, naravno, dveraši siledžije i njihovi pešadinci, a bilo bi lepo da svi zajedno poštujući onu narodnu, dosmanlisti svi ste isti, ne zaborave i udruženje građana Saše Radulovića. Sigurno će im njihovo izvanredno poznavanje muzičke umetnosti ali i filmske umetnosti jako dobro doći. Da ti ljudi ne naprave ponovo od Beograda dos palanku siguran sam stanovnici prestonice neće dozvoliti. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Marković.
Izvolite kolega Markoviću.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Marković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala predsedavajući.

Član 8. Predloga zakona, dakle isti amandman kao na prethodni član, isto obrazloženje da ne čitamo. Dakle, modernizacija Republike Srbije, potreba za modernizacijom, a sve u cilju funkcionalnije i efikasnije uprave, ali i funkcionalnije i efikasnije lokalne samouprave. Dakle, malo pre smo imali neke loše primere vezane za opštinu Vračar, čuli smo kako je to bilo u 2005. godini, ali u 2006. godini imamo još gori primer.

Isto je u pitanju Javno preduzeće poslovni prostor Vračar kada je iz fonda izuzet lokal površine od 56 kvadrata kako bi bio razmenjen za lokal površine od 33 kvadrata u novoizgrađenom budućem objektu. To je rađeno po principu, ja tebi odmah sada dam lokal od 56 kvadrata, a ti meni nekada, negde, možda lokal od 33 kvadrata. Da stvar bude gora, ta realizacija nikada nije izvršena, zato što kupac, odnosno investitor nikada nije pristupio rušenju starog i izgradnji novog objekta, već je ustupljeni objekat prodao trećem licu za 80 hiljada evra i nikome ništa. Dakle, to je bio još jedan primer koji govori o tome kako su žuti vodili opštinu Vrača. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 9. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici zajedno Aleksandar Šešelj, Zoran Krasić, Milorad Mirčić, Miljan Damjanović, Vjerica Radeta, Nataša Jovanović, Nemanja Šarović, Sreto Perić, Petar Jojić, LJiljana Mihajlović, Tomislav LJubenović, Dubravko Bojić, Nikola Savić, Filip Stojanović i Marina Ristić, narodni poslanik Dejan Šulkić, zajedno Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković, narodni poslanik Aleksandra Jerkov i narodni poslanik Balša Božović.
Reč ima narodni poslanik Zoran Krasić.
...
Srpska radikalna stranka

Zoran Krasić

Članom 9. sa kojim se vrši odgovarajuća izmena u članu 61. Zakona o budžetskom sistemu, na prvi pogled izgleda da je intervencija skromna, jer se samo menjaju procenti, pa ono što je bilo do pet menja se da bude do deset odsto i kod organizacije obaveznog osiguranja kada je u pitanju trošak zdravstvene zaštite i preko deset posto.

Mi smo tražili amandmanom da se ovo briše zato što, ali da ne ulazim u sve ove sitne detalje povodom ovoga, ali poenta je u sledećem. Ako dođe do realne potrebe da se promeni, do neke promene u nekom aproprijaciji, direktni korisnik budžetskih sredstava uz saglasnost ministarstva može da izvrši odgovarajuću promenu.

Pogledajte koliko to izgleda besmisleno na primeru recimo budžeta za 2018. godinu. Kao direktni korisnik budžetskih sredstava se pominje, recimo, kabinet. Evo, da uzmemo kabinet ministra bez portfelja zaduženog za regionalni razvoj i javna preduzeća, 850 miliona dinara je planirano. Ukoliko bi se desila neka izmena, neka potreba da se neka aproprijacija promeni, do sada je bilo ograničenje do pet posto uz saglasnost Ministarstva finansija, a sada je do deset posto.

Onda se postavlja pitanje, šta je sa ozbiljnošću budžeta? Šta je sa odgovornošću onih koji su zaduženi za izvršenje budžeta? Šta je sa odgovornošću onih koji su zaduženi za planiranje budžeta? Po pravilu kada dođe do mnogo većih odstupanja u nekim od tih aproprijacija ide se na rebalans budžeta, bez obzira što ne postoje razlozi za njegovo povećanje ili smanjivanje u zavisnosti od priliva ili odliva sredstava.

Smatram da povećanje ovog limita na 10% pojačava diskreciju kod direktnih korisnika budžetskih sredstava. Mada mi uopšte nije jasno kako je kabinet mogao da bude direktni korisnik budžetskih sredstava, kada kabinet po zakonu nije ni organ državne uprave, niti posebna organizacija. Kako ste vi to skarabudžili u ovom Predlogu zakona o budžetu za 2018. godinu biće interesantno.

Radi potpune informisanosti samo moram da kažem da se ova intervencija odnosi na opšta primanja koja su regulisana Zakonom o budžetu, a ne na ona koja su, ajde da kažem namenska primanja koja dolaze iz drugih fondova, te na taj način očigledno postoji neki strah kada je u pitanju EU i kada su njihova sredstva preusmeravaju preko direktnih korisnika budžetskih sredstava.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 9. amandmane u istovetnom tekstu. Samo malo gospodine ministre. Želite reč? Izvolite.