Druga sednica Prvog redovnog zasedanja , 03.04.2018.

6. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Veroljub Matić.
Da li neko želi reč? (Da.)
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Matić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.

Moj amandman na član 3. je sa posebnim osvrtom na razvoj opština i gradova. Da bi se to uradilo postoji jednostavna formula teška za realizaciju, a to je stvoriti uslove da investitori domaći ili strani dođu ili da postojeća privreda reinvestira, što je jako dobro ako se tako ponaša privreda.

Sledeće što je najvažnije u svemu tome to je imati kvalifikovanu i obučenu radnu snagu, tako da ovaj zakon omogućava i olakšava da se dođe do svega toga. Ako imate obučenu radnu snagu koja je spremna da radi, znači da će privreda dobro da funkcioniše. Iz aktivnosti privrede ili dobro stojeće privrede puni se republički i lokalni budžet. Kada se oni pune ili pune u velikoj meri, kao što je republički budžet, onda se iz tog budžeta investira u ono što čini standard građana, u infrastrukturu prvenstveno, ali investira se ponovo u obrazovanje i kvalitet obrazovanja. Taj krug, što se tiče obrazovanja, se ne zatvara školovanjem jedne dobre generacije, nego školovanjem niza generacija i sve većim i većim kvalitetom i poboljšanjem u obrazovanju.

Što se tiče moje opštine, tu ima dosta dobrih privrednih subjekata o kojima sam govorio. Rekao bih tri podatka koja su možda jako bitna koja govore kako privreda funkcioniše u Opštini Koceljeva, a to je: privreda, uopšte Koceljeva izvozi dva na prema jedan. Znači, izvozi dva evra, uvozi jedan evro. Plate u opštini Koceljeva su prve…

(Predsedavajući: Privedite kraju, kolega Matiću.)

… u Mačvanskom okrugu, na 37. mestu u Srbiji, u 25% opština. Budžet opštine je takav da nema zaduženja ni dinara i nema dugova.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Matiću.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Ivan Manojlović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Slaviša Bulatović
Da li neko želi reč? (Da.)
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Slaviša Bulatović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Poštovani gospodine ministre sa saradnicima, poštovane kolege, na Predlog zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija podnosim amandman na član 3, a u smislu da se doda tačka 10) koja glasi: „Obezbeđivanje sveukupnog razvoja Republike Srbije s posebnim osvrtom na vladavinu prava.“ Preferenciranje Nacionalnog okvira kvalifikacija sa evropskim okvirom kvalifikacija je postupak koji Republika Srbija sprovodi tokom procesa pristupanja EU i ima za rezultat uspostavljanje odnosa između nivoa nacionalnih kvalifikacija u Republici i nivoa evropskog okvira kvalifikacija.

Kroz ovaj proces državni organi, institucije i organizacije primenjivaće mehanizme osiguranja kvaliteta kvalifikacija, pridržavajući se načela vladavine prave i definišući na taj način odnos između Nacionalnog okvira kvalifikacija u Srbiji i osam nivoa evropskog okvira.

Amandmanom se stavlja akcenat na sveukupni razvoj Republike Srbije sa stanovišta vladavine prava, što treba potenciarti kao jedan od bitnijih ciljeva koje Republika Srbija ostvaruje na putu ka EU.

Obrazovanje i obuka su se izdvojili kao značajni delovi u okviru strategije pristupanja EU, tako da se ovim zakonom jasno ukazuje na ispravan put kojim se Republika Srbija kreće u procesu pristupanja. Zbog ovoga, predloženim amandmanom treba dodatno ukazati na još jedan cilj koji se postiže usvajanjem i primenom Nacionalnog okvira kvalifikacija. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Sa ovim bismo završili sa današnjim radom.
Nastavljamo sutra u 10.00 sati.