Osmo vanredno zasedanje , 25.06.2018.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Osmo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/154-18

3. dan rada

25.06.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:20 do 18:50

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Ivana Stojiljković.
Da li neko želi reč?
Koleginice Stojiljković, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Ivana Stojiljković

Zahvaljujem, predsedavajući.

Podnela sam amandman na član 1. zbog značaja koji je Srbija imala u pobedi nad fašizmom i nacizmom. Naša obaveza je prema onima koji su dali svoj život i za odbranu naše zemlje i za slobodu da, pre svega, više ukazujemo na našu istoriju, da čuvamo naše memorijalne komplekse i da sa više pažnje govorimo i našim mlađim naraštajima o našoj prošlosti.

Dakle, ono što je veoma važno, moramo da ukazujemo na našu antifašističku tradiciju i junaštvo, a cilj je i da na ovo mesto dovedemo što više turista, razvijajući u Srbiji i kulturni turizam.

Spomenula bih Spomen-kompleks „Kadinjača“, veoma važan memorijalni kompleks, pre svega sinonim našeg slobodarskog duha, u koji je u prethodne dve godine uloženo oko 10 miliona dinara, pre svega za rekonstrukciju dekorativne i funkcionalne rasvete, a onda i za obnavljanje krova, Spomen-doma „Kadinjača“ u koji je uloženo oko 6 miliona dinara.

Moje veliko zadovoljstvo, i svih nas, naravno, što je Spomen-obeležje „Kadinjača“, odnosno ovaj kompleks ponovo uveden u program đačkih ekskurzija i velika podrška svim direktorima i nastavnicima da mnogo više računa povedu da i ostali memorijalni kompleksi postanu deo đačkih ekskurzija.

Ono što je veoma važno je i da ovi memorijalni kompleksi postanu i turistički kompleksi, kako zbog toga što nam je cilj očuvanje naše istorije, tako i da se obezbede sredstva kako bi ovi memorijalni kompleksi mogli u budućnosti da se održavaju, jer je u pitanju zaista veliki novac. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Studenka Kovačević.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Studenka Kovačević. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Studenka Kovačević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, uvaženi predsedavajući.

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre, pre svega pozdravljam ovaj zakon, jer on donosi očuvanje kulturološkog identiteta, negovanje i čuvanje tradicija, a nadam se da će i podići svest o važnosti očuvanja obeležja kojima je obeleženo stradanje našeg naroda.

Istoriju srpskog naroda obeležila su mnoga stradanja, a mi moramo gajiti dostojanstveno sećanje na sve naše pretke koji su dali svoje živote za našu otadžbinu.

Predsednik Republike je uveo praksu obeležavanja važnih istorijskih datuma u Srbiji i ponosna sam što, nakon dužeg vremena, odajemo počast žrtvama, sećajući se svi užasa kroz koje nam je narod prolazio.

Istoriju treba pamtiti, istoriju treba prepričavati, ali to ne znači da u istoriji treba živeti. Treba uspostaviti ravnotežu između prošlosti i budućnosti, poštovati i čuvati sve memorijale, kažnjavati one koji ih uništavaju, a ujedno težiti ka stabilnosti i miru, da se stradanja više nikada ne bi ponovila.

Upravo zato je politika mira i stabilnosti važnija od osećaja besa i razjarenosti koje osećamo često kada analiziramo svoju istoriju.

Mi smo hrabar narod i to smo pokazali više puta, ali mi više ne smemo podnositi žrtve, već moramo nastojati da godine pred nama budu mirne, stabilne i da se ekonomski što brže razvijamo, jer samo na tome će nam buduće generacije biti zahvalne. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Jolović.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Nikola Jolović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Nikola Jolović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući,

Uvaženi ministri, kada govorimo o zakonima koji regulišu oblast ratnih memorijala, treba pre svega naglasiti da su oni doneti pre 40 godina i da je osnovni cilj ovog predloga zakona jasnije definisanje nadležnosti, jačanje odgovornosti i efikasnost jedinica lokalne samouprave, kao i ostalih institucija i pojedinaca i stvaranje neophodnih uslova za zaštitu kulturnog nasleđa, vezano za ratne periode.

Podnošenjem ovog amandmana dodatno se definiše sadržina zakona, jer, pored činjenice da se ovim zakonom uređuju pitanje od značaj za zaštitu, redovno održavanje, investiciono održavanje, uređenje, uklanjanje i finansiranje održavanja i uređenje ratnih memorijala, uspostavljeno je vođenje propisanih evidencija, kao i druga pitanja od značaja za ratne memorijale u Republici Srbiji i u inostranstvu, treba naglasiti da se ovim Predlogom zakona mora uticati i na razvoj Republike Srbije, naročito na bolji pristup ekonomskim resursima.

Ovako uređen sistem doprineće unapređenju poštovanja ljudskih prava, nacionalnih i verskih osećanja, tradicije, kao i poboljšanje turističke ponude Republike Srbije. Uređeni ratni memorijali kao važan segment kulturne baštine Srbije postaće deo kvalitetne i atraktivne turističke ponude. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik LJibuška Lakatoš.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik LJubiška Lakatoš. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Ljibuška Lakatoš

Zahvaljujem, predsedavajući.

Uvaženi ministri, kolege narodni poslanici, Zakonom o ratnim memorijalima definišu se sva pitanja koja su značajna za održavanje, uređenje, zaštitu ili uklanjanja, takođe finansiranje održavanja i uređenja ratnih memorijala i vođenje evidencije za ratne memorijale kako u Republici Srbiji, tako i u inostranstvu.

Ovim Predlogom zakona definiše se nadležnost jedinice lokalne samouprave i ministarstva nadležnog za poslove negovanja tradicije oslobodilačkih ratova Srbije u oblasti zaštite ratnih memorijala, odnosno definiše se nadležnost u finansiranju redovnog održavanja i finansiranje investicionog održavanja.

Rešenje iz Predloga zakona uticaće na sve državne organe, na ustanove koje su i do sada obezbeđivale tehničku podršku, na realizaciji uređenja, sanacija, rekonstrukcija i održavanje ratnih memorijala, ali ono takođe obavezuje i naš obrazovni sistem.

Školski planovi i programi moraju se prilagoditi obavezi da u većoj meri tretiraju pitanja tradicije, koja je, pored jezika, pisma, istorije i običaja, od posebne važnosti.

Veoma je važno da se kroz obrazovni sistem obezbedi potreban nivo znanja o istorijskim i stvarnim činjenicama, vezanim za naš narod, za naše kulturno nasleđe, vezano za ratne periode, a samim tim i dostojanstveno sećanje na poginule u mnogim ratnim dešavanjima, koji su se dešavali na prostorima naše države, a isto tako i na prostorima mnogih drugih država gde postoje ratni memorijali.

Amandman koji sam podnela dodatno definiše član 1. Zakona o ratnim memorijalima. U danu za glasanje poslanici SNS podržaće ovaj zakon, kao i druge predložene zakone koji su dnevnom redu, a posebno bih želela da istaknem i pohvalim Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, s kojim se podstiče populaciona politika i koji se prvenstveno odnosi na podsticaj rađanja, a samim tim uticaće i na poboljšanje demografske slike, koja je trenutno poražavajuća, a to će zasigurno smanjiti negativni prirodni priraštaj.

Finansijska podrška porodici sa decom, koja se utvrđuje ovim zakonom, dodeljuje se radi poboljšanja materijalnog položaja porodica sa decom, što ukazuje na to da se Vlada Republike Srbije ovim podsticajnim merama ponaša odgovorno i vodi računa o porodicama koje predstavljaju osnov svakog društva. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Vlado Babić.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Vlado Babić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Vlado Babić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.

Poštovani narodni poslanici, gospodo ministri, na dnevnom redu su veoma važni zakoni, kojima se uređuju problemi iz prošlosti, ali i zakoni kojima se obezbeđuje bolja i sigurnija budućnost.

Kada ovo kažem, mislim pre svega na Zakon o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici, o jednoj pravnoj regulativi kojom se utvrđuju podsticaji majkama da rađaju i da na taj način sačuvamo naciju, što i jeste primarni cilj svih nas. Jako mi je drago što je ovaj zakon ugledao svetlost dana, jer tako se dodatno osnažuju majke da rađaju treće i četvrto dete.

Zakon o ratnim memorijalima koji uređuje pitanja od značaja za zaštitu, o uređenju i održavanju je od posebne važnosti pre svega za buduća pokolenja, ali i nas starije obavezuje da stvorimo neophodne uslove za zaštitu našeg kulturnog nasleđa, vezano za ratne periode.

Kao pripadnik nacionalne manjine posebno želim da naglasim da se njime do detalja uređuje sistem kojim se štite nacionalna i verska osećanja, što je cilj svake demokratske države.

Da je država Srbija takva zemlja govori i činjenica sa kojom i kolikom pažnjom se prilazi ovom pitanju, pa i ovaj put naglašava potrebu da se unapređuje poštovanje elementarnih ljudskih prava.

Niko 40 godina nije imao hrabrosti da prilagodi potrebe Srbije i reguliše ovu oblast. Neki to nisu hteli, a neki nisu ni želeli, a neki nisu smeli, jer se ovim zakonom izričito zabranjuje uređenje ratnih memorijala, koji svojom sadržinom ne odgovaraju istorijskim i stvarnim činjenicama, vređaju opšte i državne interese, vređaju nacionalna, verska osećanja i javni moral.

Poštovani narodni poslanici, Srbija je potpuno drugačija zemlja u odnosu na onu koja kada prethodnom ili bivšem režimu nije bilo ništa važno i ništa toliko sveto, sve do pitanja njenog opstanka, a kamoli da donosi ovakve značajne zakone za svoja buduća pokoljenja. Hvala.